Årsmöte Riksföreningen FTF Arbetsmiljö 2014_23 april 2015

Riksföreningen FTF Arbetsmiljös årsmöte 2014
23 april 2015 på hotell Sheraton konferens avhölls Riksföreningen FTF Arbetsmiljös årsmöte
med 13 st medlemmar närvarande.
Närvarande:
Tanja Vaara - Reg 5, Elisabeth Selander - Reg 5, Ann-Beth Antonsson - Reg 5, Kenny Kvarnström Reg 5, Jan-Anders Kipping - Reg 5, Ola Mossberg - Reg 5, Annette Karlsson - Reg 8, Karin Grahn - Reg
5, Marie Lewné - Reg 5, Camilla Backlund - Reg 5
På distans via länk:
Kåre Evelander - Reg 5, Malin Hagh - Reg 8, Jenny Morin - Reg 6
1. Ordförande Tanja Vaara öppnade mötet och hälsade välkommen.
På försök är nu 3 medlemmar med på distans via länk, dator och mobilt gruppsamtal.
Om detta försök faller väl ut är förslaget detta att det permanentas. Dock är det för
närvarande inte förenligt enligt stadgarna att rösta via länk. Förslag om att ändra i
föreningens stadgar så att det anpassas efter detta försök.
2. Frågan om föreningens medlemmar blivit behörigen kallade.
Medlemmarna har blivit kallade via annons i tidningen, på föreningens hemsida, via mail
samt på LinkedIn. Enhälligt ja.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet:
Beslut om att sittande ordförande Tanja Vaara valdes till årsmötesordförande samt att
Elisabeth Selander valdes till sekreterare för årsmötet.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ola Mossberg, Region 5 samt
Karin Grahn, Region 5.
5. Verksamhetsberättelsen
Upplästes och redogjordes av ordförande Tanja Vaara. Årsmötet godkände
Verksamhetsberättelsen och den lades därmed till handlingarna. Bilaga 1.
6. Revisionsberättelsen
Revisor Jan Anders Kipping redogjorde för revisionsberättelsen.
Ordföranden Tanja Vaara och kassören Jenny Morin redogjorde för resultatrapporten med
kommentarer samt balansräkningen.
Årsmötet godkände handlingarna och genomgången. Den lades därmed till handlingarna.
FTF Arbetsmiljö
Tel. 073 – 631 11 21
e-post: [email protected]
Hemsida: www.arbetsliv.org
Besöksadress: Sadelmakarvägen 9 1 tr Tullinge
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014 beviljades enhälligt av årsmötet.
8. Val av ledamöter och suppleanter
ordinarie ledamöter:
Camilla Backlund, Region 5, nyval, vald till föreningens ordförande
Mats Andersson, Region 8, nyval, 2 år
Jenny Morin, Region 6, omval, 2 år
Ann-Beth Antonsson, Region 5, omval, 2 år
Elisabeth Selander, Region 5, 1 år kvar
Kerstin Rassner, Region 9, 1 år kvar
Annette Karlsson, Region 8, nyval, 1 år - fyllnadsval för Camilla
suppleanter:
Jörgen Eklund, Region 5, omval, 1 år
Tanja Vaara, Region 5, nyval, 1 år
Kerstin Karlsson, Region 6, nyval, 1 år
9. Val av revisorer med suppleant
Omvaldes till revisorer och suppleant på 1 år gjorde Jan-Anders Kipping, Jan Erik Karlsson
samt Roger Olsson som suppleant.
10. Val av valberedning
Till valberedning föreslogs och valdes Kenny Kvarnström och Malin Hagh på omval
samt Karin Grahn, på nyval, för 1 år.
11. Motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit.
12. Styrelsens förslag till budget samt fastställande av medlemsavgift för
verksamhetsåret 2015-2016.
Kassören Jenny genomgick styrelsens budgetförslag med kommentarer.
Medlemsavgift 300 kronor till Riksföreningen.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2015-2016.
13. Förslag på ort till nästa årsmöte.
Styrelsen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på ort. Samt om eventuellt
FTF skall arrangera en egen konferens. Inför nästa års Arbets- och Miljömedicinska
vårmöte som kommer att arrangeras av AMM Örebro och hållas i Örebro finns det
stora möjligheter för FTF att påverka och arrangera ett eget ”spår”.
Årsmötet bifaller förslaget.
14. Övriga frågor
- Årsmötet utsåg Berndt Bjerner till hedersmedlem
FTF Arbetsmiljö
Tel. 073 – 631 11 21
e-post: [email protected]
Hemsida: www.arbetsliv.org
Besöksadress: Sadelmakarvägen 9 1 tr Tullinge
-
Marie Lewné berättade om den nya utmärkelsen som inrättas inom föreningen
SYMF; årets yrkeshygieniker.
Marie föreslog vidare att kanske även FTF Arbetsmiljö kunde inrätta en liknande
utmärkelse.
15. Avslutning
Ordförande Tanja tackade på föreningens vägnar Ola Mossberg, Per Erik Gustavsson
och Per Muhr för sina insatser för föreningen, medels var sitt presentkort á 500 Kr.
Vice ordföranden Camilla Backlund tog vid och på styrelsens vägnar tackade
avgående ordföranden Tanja Vaara för sina extra ordinarie insatser för föreningen
under den mandatperioden som passerat.
Ett resestipendie om 20 000 kr erhöll ordförande som tackade för uppskattningen
och de fina vitsorden.
Dock valde Tanja, av flera skäl, att returnera gåvan.
16. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. Mötesdeltagarna
fortsatte senare till restaurang för gemensam middag.
Ordförande
Sekreterare
Elisabeth Selander
Tanja Vaara
Elisabeth Selander
Justeras:
Ola Mossberg, Region 5
Karin Grahn, Region 5
FTF Arbetsmiljö
Tel. 073 – 631 11 21
e-post: [email protected]
Hemsida: www.arbetsliv.org
Besöksadress: Sadelmakarvägen 9 1 tr Tullinge