länk - E-legitimationsnämnden

PM
1(2)
Datum
Dnr
2015-06-16
131 350941-15/9512
Nils Fjelkegård
010-574 91 56
Remiss av tilläggsavtal för övergångstjänst
Flertalet myndigheter och kommuner har uttryckt en oro över att hinna migrera över sina
e-tjänster till den tekniska arkitekturen för identitetsfederationen innan den 1 juli 2016 då
avropsavtalen som grundas på ramavtalet eID2008 löper ut. E-legitimationsnämnden har
därför tagit fram en övergångslösning som syftar till att möjliggöra att under en
övergångsperiod fortsatt använda den befintliga tekniska arkitektur för integration mot
eID-tjänster som kravställts i det utgångna ramavtalet eID2008, samtidigt som de nya
avtalen för Svensk e-legitimation används i övrigt.
Övergångslösningen består av två tilläggsavtal, ett för leverantör av eID-tjänst och ett för
tillhandahållare a e-tjänst, som reglerar den så kallade ”övergångstjänsten” samt vilka
delar av regelverket som inte är tillämpliga och istället ersätts av kravspecifikationen för
ramavtalet eID2008 för det fall att tjänsten nyttjas.
Huvuddragen i tilläggsavtalen:










Genom tilläggsavtalet för leverantör av eID-tjänst åtar sig de leverantörer som
vill att leverera den så kallade ”övergångstjänsten”.
Genom tilläggsavtalet för tillhandahållare av e-tjänst väljer de tillhandahållare
som vill att ta del av övergångstjänsten och nyttja den i delar eller i sin helhet för
sina e-tjänster.
Genom en fullmaktsordning (på samma sätt som övriga anslutningsavtal) binds
samtliga leverantörer och tillhandahållare till varandra.
Tilläggsavtalen löper till 31 december 2017 och upphör därefter att gälla.
Tillhandahållare av e-tjänst kan säga upp tilläggsavtalet med 30 dagars varsel.
Leverantör av eID-tjänst kan enbart säga upp tilläggsavtalet på samma grunder
som själva anslutningsavtalet.
Tillhandahållare av e-tjänst har 18 månader på sig att aktivera övergångstjänsten i
förhållande till leverantör av eID-tjänst.
Regelverket gäller i sin helhet, med undantag för de punkter och bilagor som
listas i tilläggsavtalet. Det som anges för identitetsintyg ska även gälla
övergångstjänsten.
Bilagorna D och E avseende teknisk specifikation och tekniskt ramverk utgår och
ersätts istället med kravspecifikationen för ramavtalet eID2008 (”Kraven”).
Ersättning utgår enligt den nya ersättningsmodellen och med identitetsintyg
likställs kontroll av identitet och underskrift enligt ramavtalet.
Delar av bilaga F om test har brutits ut och lyfts in i tilläggsavtalet för att
säkerställa fortsatta möjligheter till test mellan tillhandahållare och leverantör.
www.elegnamnden.se
Postadress
171 94 SOLNA
Besöksadress
Korta gatan 10
Telefon växel
010-574 21 00
E-postadress
[email protected]
PM
2(2)
Datum
Dnr
2015-06-16
131 350941-15/9512
Nils Fjelkegård
010-574 91 56


Federationsoperatören har inget ansvar utöver det som regleras genom
regelverket. Federationsoperatören kontrollerar alltså inte den tekniska
integrationen av övergångstjänsten.
Leverantör av eID-tjänst har en skyldighet att erbjuda integration även
fortsättningsvis genom mellanliggande leverantörer av systemintegration (EFST).
E-legitimationsnämnden önskar få synpunkter på bifogade förslag till tilläggsavtal
avseende övergångstjänst snarast möjligen, och med fördel gärna så tidigt som den 15
augusti för att skapa förutsättningar för förankring även av eventuella förändringar. Elegitimationsnämnden kommer att fatta beslut om tilläggsavtalen på nämndsammanträdet
den 24 september och tilläggsavtalen kommer att ingå i version 1.3 av regelverket som
planeras träda i kraft kort därefter. Nämnden tar tacksamt emot alla synpunkter men är
särskilt intresserad av att ta del av synpunkter på lämpligheten i det slutdatum som satts
till den 31 december 2017 då tilläggsavtalen upphör att gälla. Synpunkter skickas till Elegitimationsnämnden på e-postadress [email protected]