Utredningsuppdrag 15/22 utredning om kulturcheckar kan erbjudas

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE
1(1)
Datum
Referens
2015-04-22
150054
Personalenheten
Landstingsstyrelsen
Utredningsuppdrag 15/22 utredning om kulturcheckar
kan erbjudas landstingets medarbetare
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 15/22 –
utredning om kulturcheckar kan erbjudas landstingets medarbetare.
Bakgrund
Personalenheten vid Landstinget i Kalmar län har fått i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att bli ett försökslän för införandet av så kallade
kulturcheckar. I uppdraget angavs att kulturchecken ska vara en skattebefriad
löneförmån från arbetsgivaren till medarbetaren.
I dagsläget finns inte denna möjlighet avseende så kallade ”kulturcheckar”
som på motsvarande sätt som för friskvårdsbidrag skulle kunna användas till
olika kulturupplevelser (teater, opera, balett, konserter, museibesök m m) för
att ge positiva hälsoeffekter.
Arbetsgivare har idag möjlighet att skattefritt erbjuda medarbetare viss form
av friskvård för att förbättra hälsan och stärka friskvårdsinsatser.
Skatteverket har en förteckning på olika friskvårds- och motionsaktiviteter.
Kulturaktiviteter eller kulturcheckar räknas inte som en skattefri förmån.
I uppdraget angavs att kulturchecken ska vara en skattebefriad förmån från
arbetsgivaren till medarbetaren. En sådan förmån kräver ett avgörande som
ligger utanför Landstinget i Kalmar läns beslutsområde.
Peter Rydasp
Personaldirektör
Hans-Peter Eriksson
Personalstrateg
Bilaga
Slutredovisning uppdrag 15/22 daterad den 22 april 2015.
Webbplats
E-post
Organisationsnr
Landstinget i Kalmar län
Ltkalmar.se
[email protected]
232100-0073
Postadress
Besöksadress
Telefon
Bankgiro
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
Strömgatan 13
391 26 Kalmar
0480-810 00 vx
833-3007
Sida
Slutredovisning
1(2)
Datum
Referens
2015-04-22
150054
Personalenheten
Landstingsdirektörens stab
Landstingsstyrelsen
Kulturcheckar – uppdrag 15/22
Bakgrund
Personalenheten har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bli ett
försökslän för införandet av så kallade kulturcheckar. I uppdraget angavs att
kulturchecken ska vara en skattebefriad löneförmån från arbetsgivaren till
medarbetaren.
Arbetsgivare har idag möjlighet att skattefritt erbjuda medarbetare viss form
av friskvård för att förbättra hälsan och stärka friskvårdsinsatser. Skatteverket har en förteckning på olika friskvårds- och motionsaktiviteter.
Kulturaktiviteter eller kulturcheckar räknas där inte som en skattefri förmån.
I dagsläget finns sålunda inte denna möjlighet avseende så kallade
”kulturcheckar” som på motsvarande sätt som för friskvårdsbidraget skulle
kunna användas till olika kulturupplevelser (teater, opera, balett, konserter,
museibesök m m) för att ge positiva hälsoeffekter.
Nuvarande regelverk
Regelverket för gåva anger att arbetsgivaren har möjlighet att lämna övrig
gåva till sina medarbetare. Övrig gåva jämställs med ersättning för utfört
arbete En sådan gåva är skattepliktig för den anställde.
Under vissa förutsättningar är dock vissa gåvor skattefria som
- julgåva av mindre värde,
- jubileums- och minnesgåvor.
Andra personalvårdsförmåner som är skattefria är till exempel kaffe,
förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring (som inte kan ses som
måltid) i samband med arbetet, trivselutflykt samt motion och annan
friskvård.
Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Som pengar räknas
även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan
bytas mot pengar. Det vill säga, en kulturcheck är inte skattefri.
Webbplats
E-post
Organisationsnr
Landstinget i Kalmar län
Ltkalmar.se
[email protected]
232100-0073
Postadress
Besöksadress
Telefon
Bankgiro
0480-810 00 vx
833-3007
Landstinget i Kalmar län
Datum
Sida
2015-04-22
2(2)
Många arbetsgivare har konstföreningar som lottar ut konstverk bland
medlemmarna. Arbetsgivaren kan lämna bidrag till föreningen för att täcka
administrativa kostnader, t.ex. för utställningar eller inköpsresor. Om
arbetsgivarens bidrag däremot används för inköp av konstverk som sedan
lottas ut eller på annat sätt tillfaller anställda uppkommer en skattepliktig
förmån.
Kostnad för landstinget vid införande av en kulturcheck
Vid en beräkning av kostnader av införande av en kulturcheck till samtliga
medarbetare har hänsyn enbart tagits till den del av kostnaden som
landstinget har. Med nuvarande regelverk får medarbetaren skatta för
motsvarande checkens belopp.
6 888 medarbetare hade den 31 mars 2015 en tillsvidare- eller tidsbegränsad
anställning i Landstinget i Kalmar län. Enligt Skatteverkets regler måste en
personalvårdsförmån rikta sig till hela personalen. Om 6 888 medarbetare får
en kulturcheck på till exempel 1 000 kronor blir kostnaden för landstinget
6 888 000 kronor plus sociala avgifter 3 025 898 kronor, summa 9 913 898
kronor.
I uppdraget angavs att kulturchecken ska vara en skattebefriad förmån från
arbetsgivaren till medarbetaren. En sådan förmån kräver ett avgörande som
ligger utanför Landstinget i Kalmar läns beslutsområde.
Peter Rydasp
personaldirektör
Hans-Peter Eriksson
personalstrateg