Protokoll 20150311 - Röda Korsets Ungdomsförbund

 Dagordning 150311: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Linus Hagander, Kornelia Johansson Närvarande: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Linus Hagander, Kornelia Johansson Plats: Henry, Trädgårdsgatan 16C, Uppsala Mötesansvarig: Louise Lundmark 1. Mötet öppnas Louise förklarade mötet öppnat. 2. Godkännande av kallelseförfarandet Mötet beslutade att godkänna kallelseförfarandet 3. Godkännande av föredragningslista Följande ändringar föreslogs stryka 10. Styrelsens beslutssätt stryka 14.3 Styrelsens kommunikation Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna. 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 4.1 Val av mötesordförande Mötet beslutade att välja Louise som mötesordförande. 4.2 Val av mötessekreterare Mötet beslutade att välja Sara som mötessekreterare. 4.3 Val av två justerare Mötet beslutade att välja Frida och Rosanna som justare. 5. Föregående mötesprotokoll Vid mötet föredrogs protokoll från föregående styrelsemöte. Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna. 6. Vad har hänt sen sist? 7. Ekonomi Mötet beslutade att Frida ska ansluta föreningen till Swish, om det är avgiftsfritt, för att förenkla betalningar. 8. Kommande aktiviteter 8.1 Styrelseutbildning 14-­‐15/3 Louise informerade om schemat och boende. Vi ska få en kortare utbildning i en monterversion av På flykt, som om lämpligt kan användas under STÅ UPPsala mot Rasism. Kornelia delade ut tågbiljetter. 8.2 Vårens föreläsningsserie Styrelsen fortsatte samtalet om EU-­‐migranter som övergripande tema för föreläsningsserien. Samtalet kretsade kring möjliga föreläsare/paneldeltagare samt samarbeten med bl.a. SRK, Stadsmissionen och UNT. Vad gäller format ansåg styrelsen det vara lämpligt med panelsamtal, frågestund och/eller föreläsningar. Förslag om upplägg, deltagare och samarbeten: Louise: Jasmina på Crossroads kan vara oss behjälplig, informera själv eller för kontakt med romer. Veronika, tolk, finns tillgänglig för att översätta samtal; två romska musiker föreläser om kultur och historia. Kornelia: akademiskt fattigdomsperspektiv, juridiskt perspektiv; bredare fattigdomsperspektiv för att locka dem som inte redan är intresserade av frågan. Rosanna: föreläsare med kulturantropologiskt perspektiv; representanter för tidningen Sofia. Linus: panelsamtal och frågestund. Möjliga medverkande: kommunstyrelsens ordförande eller annan kommunrepresentant, jurist, antropolog, samhällsvetare. Linus: Pitcha idé för SRK. Samarbete med UNT och Stadsmissionen. Når ut till blandade åldersgrupper. Kornelia researchar möjliga deltagare från institutioner. Linus kontaktar Dlovan, SRK, för att presentera idén och inhämta synpunkter. Avvaktar med att kontakta UNT. 8.3 Besöka verksamheterna Läxhjälpen Boende. Fredrica ska träffa VL nästa vecka. Läxhjälpen Aktivitetshuset. Frida är VL. Jourhavande kompis. Rosanna har träffat Maja och Helena. Vänner emellan Fadderdelen. Sara ska träffa VL på VL-­‐överlämning om några veckor. Styrelsen är välkommen att presentera sig på PTSD-­‐utbildning, meddelar datum senare. Storträffen. Kornelia återkommer om besök. PR-­‐gruppen. Louise återkommer om besök. 8.4 På flykt Louise bokar in På flykt-­‐spel för styrelsen och verksamhetsledare. 8.5 Kulturernas karneval 23-­‐24/5 Linus informerade om att SRK erbjuder RKUF att delta med SRK. Tält, bord, stolar, 6x3 m. Ingen försäljning tillåten. Tvådagars festival med dans, mat, konst m.m. Kornelia och Louise ska tillfråga Rättvis handel och PR-­‐gruppen om deltagande. 8.6 STÅ UPPsala mot Rasism 21/3 Styrelsen samtalade om praktiska frågor för deltagandet. Louise och Rosanna deltar. Linus och Kornelia kan inte. Frida, Sara och Fredrica är backup. Verksamhetsledare och aktiva ska tillfrågas. Styrelsen var överens om att talet i Speakers Corner bör fokusera på RKUF Sport och andra verksamheter som har extra stort behov av frivilliga. Möjligen ha monterversionen av På flykt. Fredrica lägger upp info på Facebook. 8.7 Mitterminsaktivitet Styrelsen var överens om att aktiviteten ska bestå av lekar och quiz samt fika-­‐knytkalas (ersättning; frivilligt att ta med). Styrelsen tar också med fika. Preliminärt datum sattes till tisdagen den 14 april. Frida bokar Träffpunkten från och med kl. 18.30 eller kl. 19.00. Representanter från styrelsen informerar om mitterminsaktiviteten på ideologiutbildningen den 30 mars. 9. Verksamheter 9.1 Jourhavande kompis Verksamheten flyter på bra. De ska ha utbildning med Friends. Mycket god ekonomi. 9.2 Vänner emellan Fadderdelen Sara informerar om att Fadderdelen tycker att RKUF:s resurser bör spridas ut så att inte alla verksamheter samarbetar med samma boenden för ensamkommande. Styrelsen samtalade om att praktiska orsaker var anledningen till koncentrationen till ett fåtal boenden. Styrelsen var överens om att Storträffen och RKUF Sport ska föreslås vända sig till andra boenden än de som Faddedelen och Läxhjälpen Boende har upparbetat samarbete med. Sara ska ta reda på vilka boenden Fadderdelen har varit tvungen att tacka nej till. 9.3 Vänner Emellan Storträffen Kornelia ska informera Storträffen om att det är en god idé att de vänder sig till andra boenden än de som Faddedelen och Läxhjälpen Boende har upparbetat samarbete med. 9.4 Rättvis handel 9.5 Läxhjälpen Aktivitetshuset 9.6 Läxhjälpen Boende 9.7 PR-­‐gruppen PR-­‐gruppen arbetar vidare med fotoprojektet och är i behov av fler frivilliga. 9.8 RKUF Sport RKUF Sport sätter upp affischer för att locka frivilliga. Linus uppdaterar annons på Volontärbyrån. Linus föreslår dem namnet RKUF Föreningslots. Linus informerar RKUF Sport om att det är bra att de vänder sig till andra boenden än de som Faddedelen och Läxhjälpen Boende har upparbetat samarbete med. 9.9 Sommarskolan Frida informerade om att Sommarskolan hålls på Fyrisskolan. Har fått en kontaktperson, men ännu inga tider. 14. Övriga frågor 14.1 Uppföljning ansvarsområden Område Kommunikation: Styrelsen diskuterade vilka organisationers event vi får informera om på internet. Undvika att informera om enstaka partiers event för att undvika att ta politisk ställning. Tillåtet att informera om föreläsningar inom våra områden som är anordnade av exempelvis av Svenska kyrkan. Ämnet ska tas upp på styrelseutbildningen. Louise och Fredrica skriver det första nyhetsbrevet. Fredrica gör en plan över turordningen. Styrelsen avser att ta foto på styrelseutbildningen för att presentera sig på Facebook och i nyhetsbrevet. 14.2 Information om tidigare arbetssätt Linus informerade översiktligt om den tidigare styrelsens mötesfrekvens samt användandet av mötesunderlag för att effektivisera möten. I mötesunderlagen beskrivs bland annat senaste nytt från verksamheterna. Mötesunderlagen kräver skriftliga förberedelser, varför tidsbesparingen under mötet delvis ersätts av förberedelser. Mötet enades om att tillsvidare inte använda sig av mötesunderlag. 14.4 Nya medlemskampanjen Under styrelseutbildningen kommer en genomgång av den kommade kampanjen att hållas. 14.5 Ansvarsområden Verksamhetsplan Mötet delade upp verksamhetsplanen i ansvarsområden för att nedanstående nämnda styrelsemedlemmar ska vara observanta på huruvida vi gemensamt arbetar mot målen. Områden: -­‐ Verksamheter o Utveckla befintliga – löpande o Starta upp RKUF Sport – Linus o Starta upp ny verksamhet -­‐ avvakta -­‐ Utbildningar -­‐ Linus -­‐ Medlemmar, värna medlemmar – Sara -­‐ Mångfald -­‐ Rosanna -­‐ Marknadsföring och extern kommunikation – Fredrica -­‐ Intern kommunikation, inkl. öka transparens – Louise -­‐ Samarbeten, SRK andra relvanta – Louise -­‐ Hållbar utveckling – Kornelia -­‐ Ekonomi -­‐ Frida 14.6 Verksamheternas arkiv Linus informerade om att Fadderdelen har efterhört hur länge fadderkontrakt, registerutdrag, sekretessavtal och dyl. bör sparas. Linus mailar Leo och frågar. Styrelsen diskuterade behovet av att frivilliga lämnar in polisregisterutdrag och avser uppmana verksamhetsledarna att beakta behovet . 15. Nästa möte 15.1 Datum Nästa möte ska hållas om tre till fyra veckor, men exakt datum ska bestämmas under styrelseutbildningen. 15.2 Mötesansvarig 16. Mötet avslutas Louise tackade för ikväll och förklarade mötet avslutat. _________________________________________ _________________________________________ Louise Lundmark, Mötesordförande Sara Stuguland, Mötessekreterare _________________________________________ _________________________________________ Rosanna Norman, Justerare Frida Torstensson, Justerare