Anmälan om plats kommunal grundskola

Sektorn för utbildning och kultur
2015-09-01
ANMÄLAN OM PLATS I DEN KOMMUNALA GRUNDSKOLA FÖR NYINFLYTTADE ELLER
FOLKBOKFÖRDA I ANNAN KOMMUN* (Förskoleklass- årskurs 9)
För elever som flyttar till Härryda kommun, som tidigare inte har gått i kommunens skola eller är folkbokförd i
annan kommun och söker plats i Härryda kommuns grundskola. *Gäller ansökan för elev som är folkbokförd
i annan kommun fattas beslut om plats av centralt placerad chef enligt kommunens delegationsordning.
Ansökan om plats i skolbarnsomsorg görs separat på www.harryda.se/e-tjanst
Personuppgifter
Barnets för- och efternamn
Personnummer (10 siffror)
Barnets folkbokföringsadress
Telefonnummer dagtid
Post nr och Postort
Önskad skola
Alternativ 1
Plats önskas fr.o.m. datum
Alternativ 2
Som nyinflyttad kommer ditt/ert barn i mån av plats att placeras på den skola i vars upptagningsområde som
din/er adress tillhör. Beroende på avstånd från hemmet till skolan kan barnet vara berättigat till skolskjuts.
Ansökan om skolskjuts görs på www.harryda.se/skolskjuts. Elever folkbokförda i annan kommun är hänvisade
till sin hemkommun för beslut om skolskjuts. (Skollagen 10 kap. 32§ samt Härryda kommuns riktlinjer för
skolskjuts).
Ny adress
Barnets folkbokföringsadress
Fr.o.m. datum
Post nr och Postort
Övriga upplysningar
Ange om speciell hänsyn behöver tas t.ex. allergi, funktionsnedsättning, sjukdom eller speciell kost:
Annat modersmål än svenska
Talas det dagligen ett annat språk i hemmet än svenska? Om ja, vilket språk?
Vi försäkrar att på blanketten lämnade uppgifter är riktiga.
Observera att om två vårdnadshavare finns krävs bådas underskrift
Datum
Telefonnummer dagtid
 Endast en vårdnadshavare finns
E-postadress vårdnadshavare 1
E-postadress vårdnadshavare 2
Underskrift av vårdnadshavare 1
Underskrift av vårdnadshavare 2
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Datum
Telefonnummer dagtid
Uppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
Blanketten skickas till önskad skola, Alternativ 1 nämnd enligt ovan. Märk kuvert med ”Att: Rektor”
För adresser till Härryda kommuns grundskolor, se sida 2
Sektorn för utbildning och kultur
2015-09-01
Postadresser för
grundskolor, Härryda
kommun
Båtsmansskolan
Båtmansvägen 1
435 42
Mölnlycke
Djupedalsskolan
Ekdalaskolan
Rullstensv. 1
Skolvägen 4
435 41
435 30
Mölnlycke
Mölnlycke
Furuhällsskolan
Notvägen 7
435 44
Mölnlycke
Hindås skola
Hällingsjö skola
Box 123
Furubergsvägen 1
438 05
438 96
Hindås
Hällingsjö
Härrydaskolan och Eskilsby skola
Assmundtorpsvägen 2
438 92
Härryda
Högadalskolan
Högadalsv. 3
435 37
Mölnlycke
Landvetterskolan
Box 114
438 23
Landvetter
Lunnaskolan
Härryda kommun
Lunnaskolan
Skolvägen 1
435 80
Mölnlycke
Rävlandaskolan
Skinnefjällskolan
Sätilavägen 2
Champinjonen 1
438 97
435 40
Rävlanda
Mölnlycke
Säteriskolan
Platåvägen
435 31
Mölnlycke
Vällsjöskolan
Vällbäcksvägen 6
435 42
Mölnlycke
Önnerödsskolan
Härryda kommun
Önnerödsskolan
Skolvägen 1
435 80
Mölnlycke
Blanketten skickas till önskad skola, Alternativ 1 nämnd enligt ovan. Märk kuvert med ”Att: Rektor”
För adresser till Härryda kommuns grundskolor, se sida 2