broschyren

Från sjuan
till nian
Läsåret
2015–2016
Info om
övergången
till sjuan
1
Hej!
Innehåll
Du har säkert funderat på hur det blir att börja i sjuan.
I den här broschyren hittar du svar på en del av dina
frågor. Det är mycket nytt som kommer in i skolarbetet
när du börjar i sjuan; inte bara nya läroämnen utan
också nya sätt att studera. Du har inte längre en klasslärare som undervisar i de flesta ämnena utan ämneslärare i varje ämne. Men du har ändå en egen klass och
en klassföreståndare.
Eleverna i sjuan förväntas vara mer självständiga
och ta ett större ansvar än tidigare. Å andra sidan är det
allt viktigare att kunna arbeta tillsammans med andra.
Det talas mycket om glädjen i att lära sig. Skolarbetet får och ska också vara inspirerande, och det ska ges
plats åt elevernas egna idéer.
Sist i broschyren hittar du kontaktinformation för
de svenska skolorna. Närmare upplysningar om alla
praktiska frågor får du av skolan i ditt eget område och
på skolans webbplats.
Vad är nytt i skolan i årskurserna 7–9?............. 3
Hur sker övergången till årskurs 7?.................. 4
Vad och hur studerar man i årskurserna 7–9?.... 6
Praktiska frågor..................................................... 8
Elevbedömning.................................................... 9
Delaktighet och hållbar utveckling................10
Samarbete mellan hemmet och skolan.........11
Mångsidigt stöd för inlärningen......................12
Helsingfors grundskolor...................................13
Norra området..............................................15
Östra området...............................................15
Södra området..............................................15
Västra området.............................................15
Övriga skolor.................................................15
Läs mera på webben
www.edu.hel.fi/fransjuantillnian
• bl.a. blanketter, ofta ställda frågor
www.hel.fi/servicekarta
• Helsingfors stads utbildningstjänster på kartan
under rubriken Undervisning och utbildning
www.edu.hel.fi/sv > Sök skolor
• alla skolor i Helsingfors alfabetiskt och stadievis
Skolans webbplats
• läroplanen, språkutbudet, loven och
arbets­tiderna, föräldramöten, datum för
lämplighetstest m.m.
2
Vad är nytt i skolan
i årskurserna 7–9?
Övergången till årskurs 7 kan kännas
som en stor förändring, eftersom du
får många nya lärare, nya läroämnen och nya sätt att studera. Mycket
fortsätter ändå på samma sätt som
tidigare.
De nya läroämnena är huslig ekonomi, hälsokunskap och elevhandledning.
Studieprogrammet kan ges en
viss inriktning med tillvalsämnena i
årskurserna 7–9.
Läsåret är ofta indelat i perioder.
Det innebär att man kan studera olika
ämnen under olika perioder. Rektorn
ansvarar för utformningen av undervisningsgrupperna och för elevernas
scheman.
Antalet lektioner är minst 30 timmar i veckan, dvs. fler än i de lägre
årskurserna. Det förekommer inga
håltimmar under skoldagen, dvs.
tomma timmar mellan lektionerna.
Olika lärare i varje ämne
Från och med årskurs 7 undervisas
du av ämneslärare eller lektorer och
inte längre av en egen klasslärare.
En klassföreståndare utses för varje
klass. Vissa ämnen undervisas i
s­eparata ämnesrum.
I början av höstterminen
ordnar skolan gemensamma
aktiviteter för eleverna i
­årskurs 7, så att det blir
­lättare att lära känna de nya
kamraterna.
Numera talar man om lärmiljöer i skolorna. Det betyder
att man kan lära sig olika saker i
olika situationer och på olika platser.
Inlärningen påverkas förutom av den
fysiska miljön också av elevens egna
färdigheter och känslor samt interaktionen med läraren. De pedagogiska
metoderna är också en del av lärmiljön. I undervisningen används nya
pedagogiska hjälpmedel. I skolorna i
Helsingfors används den webbaserade
inlärningsplattformen Fronter.
Du har en plats reserverad
i din närskola
Eleverna anvisas en närskola på basis
av sin bostadsadress. För att de yngre
barnen ska ha nära till skolan är
skolnätet i Helsingfors planerat så att
det finns många skolor med årskur3
serna 1–6 och färre med årskurserna
7–9. Det betyder att sexorna oftast får
börja i en ny skola när de kommer till
sjuan. Eleverna enhetliga grundskolor
med årskurserna 1–9 behöver inte
byta skola när de börjar i sjuan.
Det finns också några privata och
statliga skolor i Helsingfors.
Hur sker övergången
Den 22 januari 2015 kl. 18.00 ordnar
alla fyra skolor med årskurserna
7–9 var sitt informationsmöte om
studierna i årskurserna 7–9. Själva
anmälningen till årskurs sju äger rum
onsdag den 4 februari 2015 kl. 15–19 i
respektive skola.
I början av år 2015 får eleverna
i årskurs 6 ett meddelande där den
egna närskolan anges samt en blankett för anmälningen. Inför anmälningen till sjuan fyller eleverna i
blanketten tillsammans med sina
föräldrar. Blanketten lämnas in vid
anmälningen till sjuan. Klassläraren
hjälper om det behövs. Eleverna i enhetliga grundskolor fortsätter i sjuan i
sin egen skola.
Eleverna antas enligt gemensamma antagningsprinciper för de
svenska skolorna i Helsingfors.
Intensifierad undervisning
I vissa skolor i Helsingfors ordnas
intensifierad undervisning i årskurserna 7–9. Antalet veckotimmar i
det intensifierade ämnet är i allmänhet 1–2 timmar mer än det normala
minimiantalet timmar i ämnet. Till
till årskurs 7?
den intensifierade undervisningen
antas eleverna på basis av ett lämplighetstest.
I den svenska utbildningen
erbjuds intensifierad undervisning
i musik, lämplighetstest ordnas
29.1.2015 (se under Åshöjdens
grund­skola).
Särskilt stöd
Om en elev redan har ett beslut om
särskilt stöd ska beslutet utvärderas
i årskurs 6. Detta sker genom en
pedagogisk utredning som genom-
förs multiprofessionellt i elevens
nuvarande skola. Om eleven fortfarande behöver särskilt stöd eller om
det föreslås att eleven ska få särskilt
stöd, hörs eleven och hans eller
hennes vårdnadshavare om arrangemangen kring det särskilda stödet i
den nuvarande skolan. Besluten om
särskilt stöd fattas vid Helsingfors
utbildningsverk och skickas hem till
vårdnadshavarna.
Läs mera på webben
www.edu.hel.fi/fransjuantillnian
• bl.a. blanketter
www.hel.fi/servicekarta
• Helsingfors stads utbildningstjänster på kartan under rubriken Undervisning och utbildning
www.edu.hel.fi/sv > Sök skolor
• alla skolor i Helsingfors alfabetiskt och stadievis
Skolans webbplats
• läroplanen, språkutbudet, loven och arbetstiderna, föräldramöten,
datum för lämplighetstest m.m.
4
Grunderna för
elevantagningen
Eleverna antas på de grunder
för antagningen som utbildningsnämndens svenska
sektion har fastställt och de
finns på webbplatsen edu.hel.fi/­
fransjuantillnian. Man kan också
få dem av skolorna eller infodisken på utbildningsverket ­(e-post
neuvonta.opetus­[email protected],
tfn 09 310 86400).
Viktiga datum
22.1.2015 kl. 18 Skolorna med
årskurserna 7–9 ordnar information för sexorna och deras
vårdnadshavare.
29.1.2015 Lämplighetstest i
musik i Åshöjdens grundskola.
2.2.2015 kl. 15.30 Lämplighetstest i latin i Grundskolan Norsen.
4.2.2015 kl. 15–19 Sexorna
anmäler sig till sjuan i respektive
skola.
5
Vad och hur
studerar man i årskurserna 7–9?
Skolans läsår är indelat i 38 veckor,
och en vecka består i regel av 30
lektioner. I skolan studerar man gemensamma ämnen och tillvalsämnen
i enlighet med den riksomfattande
timfördelningen. De gemensamma
ämnena är desamma i alla skolor.
Studieprogrammet kan ges en viss
inriktning med tillvalsämnena.
Alla läroämnen och timfördelningen i dessa i årskurserna 7–9
framgår av skolans egen läroplan.
Läroämnen i årskurserna 7–9
modersmål och litteratur
A-språket
* B-språket
matematik
biologi och geografi
fysik och kemi
* hälsokunskap
religion/livsåskådningskunskap
historia och samhällslära
musik
bildkonst
slöjd
gymnastik
* huslig ekonomi
* elevhandledning
tillvalsämnen
* = nya ämnen i årskurs 7
6
Elevhandledning
Varje lärare handleder eleven i skolgången, studiefärdigheterna, studierna i olika ämnen och ämnesvalen.
Samarbetet med vårdnadshavarna är
mycket viktigt. Elevhandledaren hjälper de unga att fundera på framtiden
och de fortsatta studierna. I elevhandledningen ingår personlig handledning, handledning i små grupper,
klasstimmar och perioder under vilka
eleverna får bekanta sig med arbetslivet (s.k. PRAO).
Språkstudier
I årskurserna 7–9 studerar eleverna
minst två språk. De kan också inleda
studierna i ett nytt språk som tillvalsämne. Studierna i det här B2-språket
inleds vanligtvis i åk 8. I de svenska
skolorna kan man läsa engelska,
tyska, franska och ryska som B-språk.
Inom den svenska utbildningen kan
man inleda studier i latin redan i
årskurs 7 (B1-språk). Lämplighetstest
för latinstudierna ordnas 2.2.2015 (se
Grundskolan Norsen).
Språkutbudet framgår vid presentationen av skolorna längre fram
i broschyren. Undervisningen kan
börja om ett tillräckligt antal elever
har valt språket i fråga.
Svenska som andraspråk
De elever vars kunskaper i svenska
inte är på samma nivå som modersmålet, studerar ämnet modersmål och
litteratur i form av i svenska som andraspråk. Nivån på elevens språkkunskaper bedöms i skolan, och skolan
beslutar om barnet ska studera enligt
lärokursen i svenska som andraspråk.
Eleven deltar i undervisningen
tills hans eller hennes kunskaper i
svenska har nått modersmålsnivå på
alla delområden (läsning, skrivning,
tal, hörförståelse, grammatik och
ordförråd). Undervisningen är inte
stöd- eller specialundervisning.
Hemspråksundervisning
De som går i Helsingfors stads grundskolor erbjuds möjligheter att delta i
frivillig hemspråksundervisning två
timmar i veckan. Följande elever får
delta i undervisningen:
• de som har ett annat modersmål
än finska eller svenska
• de som har romani eller samiska
som modersmål
• de som har flyttat tillbaka till Finland och har studerat utomlands
på ett främmande språk.
Läroplanen
Varje skolas egen läroplan utgör
grunden för verksamheten och
undervisningen i skolan. Den
beskriver hur man arbetar i
skolan och vad skolan betonar
i sitt arbete. Den innehåller
verksamhetsidén och värderingarna, målen för och innehållet
i läroämnena och ämneshelheterna samt arbetsmetoderna och
bedömningsgrunderna.
Anmälningsblanketter fås i skolan
eller på edu.hel.fi/fransjuantillnian.
Språkstudier i grundskolan
A1-språket är det
gemensamma språk
som eleverna börjar
studera i åk 3.
A2-språket är det
språk som eleven
börjar studera i
åk 4.
B1-språket är ett
språk som inleds i
åk 7 (latin).
7
B2-språket är ett
frivilligt språk som
inleds i åk 8.
Praktiska
frågor
Resekort för skolelever
Om skolvägen för en elev i årskurserna 7–9 är minst tre kilometer från
hemmet till den anvisade närskolan
får eleven ett resekort för Helsingforsregionens trafik (HRT). Förmånen
beviljas också elever som antagits till
en skola på basis av ett lämplighetstest. Förmånen omfattar också de
elever som deltar i hemspråksundervisning i en annan skola som ligger
minst tre kilometer från den egna
skolan. Resekortet beviljas bara elever
som bor i Helsingfors.
Skolans arbetstider och lov
I Helsingfors är det utbildningsnämndens svenska sektion som beslutar om
tidpunkterna för skolloven under läsåret och när terminerna inleds. Loven
i skolorna kan variera något, eftersom
skolans direktion har befogenhet att
besluta om en enstaka (högst en dag)
avvikelse från läsårets lov och arbetstider. Privata skolor och grundskolor
som staden köper utbildningstjänster av
kan själva bestämma när loven infaller.
Skolan är elevens arbete, och frånvaro minskar den mängd undervisning
som eleven får. Familjens semestrar
bör förläggas till skolloven. Föräldrarna kan av särskilda orsaker anhålla
om befrielse från skolgången, men
eleven är läropliktig också under den
tid som han eller hon är befriad från
skolgången. Föräldrarna ska se till att
barnet studerar det som har behandlats i skolan under frånvaron. På så sätt
ser man till att frånvaron inte påverkar
eleven och klassens arbete negativt.
Ytterligare information
på skolans webbplats och edu.hel.fi/sv
> Läsårstiderna
Försäkringar
Helsingfors stad har försäkrat alla
elever i grundskolan i händelse av
olycksfall. Försäkringarna täcker inte
elevernas personliga egendom.
Läs mera på webben
www.edu.hel.fi/fransjuantillnian
• bl.a. blanketter, ofta ställda frågor
www.hel.fi/servicekarta
• Helsingfors stads utbildningstjänster på kartan under rubriken
Undervisning och utbildning
www.edu.hel.fi/sv > Sök skolor
• alla skolor i Helsingfors alfabetiskt och stadievis
Skolans webbplats
• läroplanen, språkutbudet, loven och arbetstiderna, föräldramöten,
datum för lämplighetstest m.m.
8
Elevbedömning
Bedömningen av eleven grundar sig
på de mål som har ställts upp i läroplanen. När läraren gör sin bedömning är utgångspunkten den beskrivning av vad som avses med goda
kunskaper som ingår i de nationella
läroplansgrunderna.
Bedömningen av eleven utgör en
helhet, där det är viktigt att läraren
utöver sifferbetyget ger mångsidig
verbal respons.
Bedömningens syfte är
• att styra inlärningen,
• att stödja elevens tillväxt, utveckling och inlärning
• att stärka elevens förmåga att lära
sig.
Skolan bestämmer
hur ofta responsen ges
En av undervisningens uppgifter är
att utveckla elevens förmåga att utvärdera sig själv. Eleven handleds och
uppmuntras till att sätta upp mål för
sitt arbete, sin inlärning och samarbetsförmåga samt till att utvärdera sin
inlärnings- och arbetsförmåga.
I årskurs 7 kan elevbedömningen
bestå av verbal bedömning, sifferbedömning eller en kombination av
dessa i de gemensamma och valfria
Studierna efter nian?
På webbtjänsten Studieinfo.fi hittar du information om den gemensamma ansökan, gymnasierna och yrkesläroanstalterna. På våren i årskurs 9
fyller du i den elektroniska ansökningsblanketten för gemensam ansökan i Studieinfo. Webbtjänsten utvecklas och kommer i ett senare skede
att omfatta också andra alternativ efter grundskolan samt intervjuer och
videosnuttar om studier och yrkesval.
ämnena. I årskurserna 8 och 9 används sifferbedömning i de gemensamma ämnena. Valfria ämnen som
omfattar minst två årsveckotimmar
bedöms med siffror.
I slutet av läsåret ges ett läsårsbetyg som utgör lärarens bedömning
av elevens framsteg och kunskaper. I skolans läroplan bestäms om
omfattningen och formen för de
bedömningar som ges under läsåret.
Elevens självutvärdering ingår inte i
det egentliga läsårsbetyget, men kan
bifogas läsårsbetyget som en separat
bilaga.
Avgångsbetyget grunden
till fortsatta studier
I årskurs 9 söker eleven till fortsatta
studier på basis av avgångsbetyget
från den grundläggande utbildningen.
På avgångsbetyget ges siffervitsord
9
i de gemensamma ämnena, dvs.
modersmålet och litteraturen, det
andra inhemska språket, det första
främmande språket, matematik, fysik,
kemi, biologi, geografi, hälsokunskap,
religion eller livsåskådningskunskap,
historia, samhällslära, musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig
ekonomi.
De tillvalsämnen som bildar en
enhetlig lärokurs på minst två årsveckotimmar bedöms med siffror.
Det är viktigt att observera att
lärokursen i vissa ämnen, till exempel
musik, ofta slutförs helt och hållet
redan i årskurs 7. Det betyg man får i
ämnet är därför det betyg som kommer att finnas på avgångsbetyget.
Delaktighet
Helsingfors stads läroplan uppmuntrar eleverna att delta i planeringen
och utvecklingen av skolans verksamhet, kultur och lärmiljöer. Delaktighet
förbättrar skoltrivseln och inlärningsresultatet. Större delaktighet för eleverna får man genom kamratmedling
vid konflikter mellan elever, miljöprogram och elevkårsverksamhet.
Elevkårer verkar i alla skolor och en
styrelse för elevkåren utses årligen.
Alla skolor deltar i Krut, som ger
Helsingforselever en möjlighet att påverka. Syftet med Krut är att öka barns
och ungdomars deltaktighet.
och gemensamma frågor
Skolorna sorterar avfall
Grundskolorna i Helsingfors arbetar
för en hållbar utveckling. Skolorna
använder sparsamt med energi, vatten och material och sorterar sitt
avfall. Alla skolor i Helsingfors
har inkluderat miljöprogram
som en del av sin verksamhetsplan. Så gott som alla
stadens grundskolor har
en miljögrupp för eleverna
som utvecklar skolans miljöarbete tillsammans med
eleverna och lärarna.
Närmare information
www.ruuti.net/sv
10
Samarbete
Redan i årskurserna 7–9 gör eleverna
val som påverkar deras framtid. Det
är mycket viktigt att vårdnadshavarna
intresserar sig för barnens liv och
skolgång och att de håller kontakt
med skolan. Ett lyckat samarbete
förutsätter ömsesidigt engagemang
och förtroende.
Principerna och handlingsmodellerna
för samarbetet mellan hem och skola
beskrivs i läroplanerna för varje skola.
Dit hör bl.a.
•föräldramöten
•utvecklingssamtal
• kontakt genom det elektroniska
Wilma-systemet
Skolan kommer överens om verksamhetsformerna tillsammans med
vårdnadshavarna.
Samarbetet mellan hemmet och
skolan är ömsesidigt. Skolan informerar om sådant som rör studierna
och inlärningen. Skolan hoppas att
föräldrarna aktivt deltar i hem och
skola-samarbetet.
Det är vårdnadshavarna som i första hand ansvarar för barnets fostran.
Skolans uppgift är att stödja elevens
uppväxt och inlärning i skolan. Det är
vårdnadshavarens skyldighet att ome-
mellan hemmet och skolan
delbart meddela om barnet är frånvarande från skolan. Vårdnadshavarna
ska se till att läroplikten uppfylls.
Föräldrarnas egna nätverk
och skolans direktion
Föräldrarna får en chans att bekanta
sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller av
klasskommittéer. De flesta skolor har
också en föräldraförening som stöder
hela skolans verksamhet.
I alla skolor finns en direktion med
representanter för föräldrarna. Det är
Helsingfors utbildningsnämnds svenska sektion som utser medlemmarna
över en period på fyra år. Direktionen
beslutar om skolans verksamhetsplan,
väljer de ordinarie lärarna, godkänner
en användningsplan för budgeten och
lägger fram ett förslag till läroplan för
sektionens godkännande.
Nyttiga länkar
• Mannerheims Barnskyddsförbund, www.mll.fi/se
• Förbundet Hem och Skola
www.hemochskola.fi
• Finlands föräldraförbund
www.vanhempainliitto.fi/pa_svenska
• Väestöliitto (Befolkningsförbundet)
www.vaestoliitto.fi/pa_svenska
11
• Den regionala föreningen för
föräldraföreningar i Helsingfors
Helvary ry
http://helvary.blogspot.com
Tips för föräldrar
• Visa intresse för ditt barns
skolgång.
• Stöd barnets starka sidor
och berätta att du accepterar honom eller henne som
­människa, även om du inte
alltid kan acceptera allt som
han eller hon gör.
• Se till att ditt barn får tillräckligt med sömn, mat och
motion.
• Reservera tid för gemensamma familjeaktiviteter.
• Var medveten om vad ditt
barn gör på fritiden.
• Följ med barnets period-,
­termins- och läsårsbetyg.
• Lär vid behov känna föräldrarna till ditt barns vänner.
• Tveka inte att kontakta skolan
om det är något du funderar
över.
Källa bl.a. Mannerheims
barnskyddsförbund
Mångsidigt stöd
I grundskolorna i Helsingfors har
barnet möjlighet att få stöd i skolarbetet på många olika sätt. På ett allmänt
plan stöds inlärningen bl.a. genom
• mångsidiga och varierande skoluppgifter
• arbete i flexibla undervisningsgrupper
•stödundervisning
•klubbverksamhet
• specialundervisning på deltid
•elevvårdstjänster
Om man i samråd med vårdnadshavarna konstaterar att barnet behöver
ytterligare stöd i inlärningen kan man
göra upp en individuell läroplan där
målen och medlen för barnets inlärnings beskrivs.
Hemmets roll är viktig när det
gäller att stödja barnets inlärning och
utveckling. Barnets inlärning utvärderas och man diskuterar med vårdnadshavarna om stödet har varit tillräckligt.
Om eleven är i behov av ytterligare stöd
kan ett beslut om särskilt stöd bli aktuellt. Det särskilda stödet kan bestå av
specialundervisning i den egna klassen,
i en liten grupp eller en specialskola.
Elevens välbefinnande
Omsorgen om elevens välbefinnande
och trygghet främjas av skolans elev-
för inlärningen
Elevvårdstjänsterna
Skolorna har tillgång till regelbundna
tjänster av skolkurator, skolpsykolog,
skolhälsovårdare och skolläkare. Elevvårdens tjänster är avgiftsfria.
Skolpsykologen
• hjälper till att lösa problem med
inlärning, koncentration och med
känslolivsrelaterade frågor
• hjälper till med frågor gällande
hemsituation och uppfostran
vårdsgrupp. Till elevvårdgruppen
hör i regel rektorn, hälsovårdaren,
psykologen/kuratorn och specialläraren. Alla skolor har handlingsplaner
för kriser och mobbning.
Elevvårdsgruppen följer och stöder
vid behov elevernas skolarbete och
välbefinnande i samarbete med vårdnadshavarna. Vid enskilda fall tillsätts
vid behov en särskild expertgrupp i
samarbete med vårdnadshavarna.
I alla skolor tillämpas något slags
interaktionsfrämjande program, t.ex.
KiVa skola.
Närmare information
www.kivakoulu.fi/sv
12
Skolkuratorn
• hjälper till om barnet har problem
med skolgången, kompisarna eller
om det skett stora förändringar i
barnets liv.
• hjälper till med frågor gällande
hemsituation och uppfostran
Skolhälsovårdaren
• Hälsovårdaren träffar eleverna
varje år i samband med en hälsoundersökning
Skolläkaren
• Skolläkaren gör en omfattande
hälsoundersökning för alla elever i
årskurs 8.
Skolorna
I Helsingfors finns det såväl
kommunala skolor som privata
och statliga skolor. I den här
broschyren presenteras stadens
svenska skolor för årskurserna
7–9. Skolornas språkprogram
kommer att ändras från
1.8.2016. Mer information om
skolorna hittar du på deras
webbplatser.
Från och med läsåret
2015–2016 är staden indelad i
fyra svenska elevupptagningsområden. I varje område finns
det en skola med årskurserna
7−9, där det finns en plats reserverad för de elever som bor
i området. Eleverna kan också
ansöka om plats i en annan
skola.
presenteras
Elevupptagningområdena (från 1.8.2015)
Norra området
Östra området
Årskurs
Årskurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kottby lågstadieskola
Åshöjdens
grundskola
Botby grundskola
Månsas lågstadieskola
Åshöjdens
grundskola
Degerö
lågstadieskola
Botby
grundskola
Staffansby
lågstadieskola
Åshöjdens
grundskola
Nordsjö
lågstadieskola
Botby
grundskola
Östersundom skola
Botby
grundskola
Åshöjdens grundskola
13
Elevupptagningområdena (från 1.8.2015)
Södra området (från 1.8.2015)
Västra området
Årskurs
1
2
Årskurs
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Hoplaxskolan
Enheten i Haga
(årskurserna 1–6)
Brändö
lågstadieskola
Grundskolan
Norsen
Cygnaeus
lågstadieskola
Grundskolan
Norsen
Enheten i Kårböle
(årskurserna 1–6)
Drumsö
lågstadieskola
Grundskolan
Norsen
Enheten i Sockenbacka
(årskurserna 1–2)
Kronohagens
lågstadieskola
Grundskolan
Norsen
Minervaskolan
Grundskolan
Norsen
Enheten i Munksnäs
(årskurserna 1–6)
Zacharias
Topeliusskolan
Hoplaxskolan
14
9
Skola
Kontaktinformation
Språkutbud och intensifierad undervisning
Åshöjdens grundskola
Sturegatan 6
rektor Ellinor Hellman
tfn 09 310 84440
[email protected]
www.ash.edu.hel.fi
A1-språk: finska
A2-språk: engelska, tyska
B2-språk: från årskurs 8 tyska, franska, engelska
Botby grundskola
Blomängsvägen 2
rektor Janika Wagner
tfn 09 310 82750
[email protected]
www.boh.edu.hel.fi
A1-språk: finska
A2-språk: engelska, tyska
B2-språk: från årskurs 8 engelska, franska, tyska
Grundskolan Norsen
(Unionsgatan 2)
Tillfällig adress:
Backåkersvägen 19
t.f. rektor Ann-Britt Bonns
tfn 09 310 86580
[email protected]
www.hsn.edu.hel.fi
www.lonkan.edu.hel.fi
A1-språk: finska
A2-språk: engelska, franska, tyska
B1-språk: från årskurs 7 latin
B2-språk: från årskurs 8 engelska, franska, tyska
Solnavägen 18–20
rektor Mia Förars-Pöytäniemi
tfn 09 310 80952
[email protected]
www.muh.edu.hel.fi
A1-språk: finska
A2-språk: engelska, franska
B2-språk: från åk 8–9 engelska, franska, tyska, ryska
Årskurserna 1–10
Årskurserna 1–9
Årskurserna 7–9
specialklasser årskurserna 7–9
Grundskolan Norsen bildas då
Högstadieskolan Lönkan och
Högstadieskolan Svenska normal­
lyceum slås samman 1.8.2015.
Den nya skolan inleder verk­
samheten i tillfälliga lokaler vid
Backåkersvägen 19 i Haga. Läsåret
2016–2017 flyttar skolan till skol­
huset vid Unionsgatan 2, som nu
genomgår en renovering.
Hoplaxskolan
Årskurserna 1–9
Skola
Kontaktinformation
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
www.steiner.fi
The English School
www.eschool.edu.hel.fi
European Schooling Helsinki
www.esh.fi
Lycée franco-finlandais
www.hrsk.fi
Deutsche Schule Helsinki
www.dsh.fi/de
International School of Helsinki
www.ish.edu.hel.fi
Suomalais-venäläinen koulu
www.svk.edu.hel.fi
Intensifierad undervisning i musik
lämplighetstest 29.1.2015
Undervisning i latin från sjuan
lämplighetstest 2.2.2015 kl. 15.30
Specialiserade privata/
statliga skolor i Helsingfors
15
Utbildningsverkets infodisk
tfn 09 310 86400, [email protected]
öppet mån–fre kl. 8.15–16.00
Tavastvägen 11 A, 3 vån., Helsingfors 53
PB 3000, 00099 Helsingfors stad
edu.hel.fi/fransjuantillnian
facebook.com/helsinginopetusvirasto
koulublogit.fi
Utgivare Helsingfors stads utbildningsverk, layout D3, foto Rhinoceros, tryckeri Kirjapaino Uusimaa, 12/2014.
Informationen i broschyren kontrollerades i november 2014. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Aktuell information på på edu.hel.fi/fransjuantillnian och på skolornas webbplatser.
Läs mer på webben