Brev från rektor Tomas Rylander - Valsätraskolan

Hej elever och föräldrar!
Uppsala den 11 oktober 2015
Halva höstterminen är nu klar, och vi tycker att läsåret har börjat bra. På många sätt och vis
råder en god atmosfär i skolan, och det gäller från förskoleklassen ända upp till år 9.
Valsätraskolan är ju en stor skola med sammanlagt över 800 elever, och det var många nya
ansikten att lära känna i augusti. Alla årskurser fick ta emot fler elever, men det största
intaget var i förskoleklassen och i år 4 och 6. Vårt intryck är att de nya eleverna allt mer
börjar känna sig hemma.
Den största förändringen för Valsätraskolans del i höst är ju att vi öppnat Lilla Valsätra för
våra fyror och femmor, sammanlagt sex klasser. Det har varit ett tufft arbete att få igång en
ny skolenhet, men allt mer har nu hittat rätt form. Vi märker att eleverna trivs. Ett tydligt
utvecklingsmål för oss är att utveckla skolgården, den är rymlig, men det vore kul med fler
kreativa aktiviteter. Ett av våra mål med Lilla Valsätra är att enheten ska vara en del av
Valsätraskolans helhet från förskoleklass till år 9, och vi tycker att vi är på väg att lyckas med
detta mål.
Genom att mellanstadieeleverna nu håller till på Lilla Valsätra har det blivit lite luftigare för
de elever som är kvar på Valsätraskolan, till exempel ute på raster, i matsalen och i
korridorer. Valsätraskolan har nu tre klasser i varje årskurs från förskoleklassen upp till
femman, och fyra klasser i varje årskurs från sexan till nian.
Det talas mycket om mobbning i media nu, bland annat på grund av Morgan Allings tv-serie.
Vi har nu i höst inlett ett långsiktigt arbete med värdegrundsfrågor och för att motverka
mobbning. Det är en finsk metod, KIVA, som tagits fram för några år sedan, och som bygger
på forskning kring mobbning. I alla klasser kommer man under läsåret då och då genomföra
lektioner utifrån detta tema. Vi kommer att återkomma med mer information till er föräldrar
om KIVA. Vi vet att mobbning är en realitet, och att det dyker upp på olika sätt i olika
åldersgrupper. Vårt självklara mål är att inga elever ska utsättas för mobbning!
Nu i mitten på terminen genomförs utvecklingssamtal i många klasser. Ett utvecklingssamtal
är ett utmärkt tillfälle till dialog mellan hem och skola, och vi hoppas att eleverna går ifrån
samtalen med inspiration att jobba vidare mot nya kunskapsmål.
Vi har nu bytt utseende på skolans hemsida. Det finns mycket intressant information på
hemsidan, och adressen är som tidigare www.valsatraskolan.uppsala.se.
Nationella prov genomförs i år 3,6 och 9. De flesta proven genomförs under våren, men de
muntliga delarna i svenska, engelska och matematik för år 6 och 9 kommer att äga rum i
november. Vi försöker på ett varsamt sätt förbereda eleverna för dessa prov. Vi märker att vi
också måste avdramatisera proven för en del elever, eftersom de känner sig nervösa och
osäkra.
Vänd!
Rader att infoga!
2 (2)
Frånvaroanmälan görs ju av er föräldrar i Skola24 på telefonnummer varje morgon som barnet är
sjukt. Detta fungerar väl. För eleverna på högstadiet finns en mejl/sms- funktion i skola 24. Den
meddelar att det finns frånvaro på ert barn. Antingen som en bekräftelse på att ni anmält frånvaro,
eller som ett meddelande om ogiltig frånvaro. Det är samma text på meddelandet. Några klasser är
ännu inte klara med inregistreringen av denna funktion.
Skolrådet på Valsätraskolan hade den första träffen för året i början på oktober. Skolrådet
kommer att arbeta på olika sätt för att utveckla Valsätraskolan. Under hösten kommer en
fråga för skolrådet vara att arbeta för säkra skolvägar. Detta görs i samarbete med
kommunens trafiksäkerhetsansvariga.
Godis. I skolans kiosk (för elever årskurs 6 till 9) säljs bara nyttiga varor som baguetter,
yoghurt och frukt. Vi har på senare tid märkt att elever tar med sig godispåsar och chips till
skolan. Vi kommer att tala med eleverna i klasserna om detta och hoppas att vi på så sätt
kan stoppa detta.
Liksom tidigare år satsar vi mycket på kulturella aktiviteter för eleverna. Vi har snart en
färdig plan för läsåret där alla elever på något kreativt sätt kommer i kontakt med det
professionella kulturlivet utifrån projektet Skapande skola. Den mest ambitiösa satsningen i
höst är femmornas musikal Pigge Lunk, som kommer att sättas upp på Gottsunda teater med
premiär i mitten på november.
Ur almanackan:
-
26-30 oktober
12 november
16-27 november
11 december
21 december
11 januari
31 januari
22-26 februari
29 mars-1 april
5-9 maj
9 juni
lov (fritids stängt måndag den 26 oktober)
tankesmedja (för skolrådsdelegater, elever och personal)
prao för år 8
Luciafirande
terminsavslutning
terminsstart
slutdatum för skolvalet
sportlov
påsklov
lov
läsårsavslutning
Kom gärna med synpunkter och idéer!
Med vänlig hälsning
Tomas Rylander, rektor
[email protected] 018/46 80 09