Ansökan om modersmålsundervisning i

Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola
För elever som går Språkintroduktion och saknar slutbetyg i modersmål från grundskolan.
Modersmål ska vara dagligt umgängespråk i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket med
undantag adoptivbarn och nationellt minoritetsspråk.
Elevuppgifter
Elevens namn
Personnummer
Adress
Postadress och ort
Skola
Klass
Målsmans namn för elev under 18 år
Språk
Målsmans namn för elev under 18 år
Talas språket i hemmet
Ja
Telefon
Nej
E-post
Anmälan är bindande
Ny anmälan för varje kurs behövs
* Skriftlig uppsägning krävs om eleven avbryter sina studier under pågående kurs.
* Anmälningsblanketten lämnas till mentor eller skolans administration
Underskrift, elev
Datum
Fylls i av skolan
Finns slutbetyg i modersmål
från årskurs 9?
Ja
Underskrift, målsman då elev är omyndig
Kontrollerad av
Nej
Personuppgiftslagen
Enligt § 10 Personuppgiftslagen (PuL) får kommunen behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning
skall kunna utföras.
UBFC 47 2015-08-20 AJ
Enligt § 13 PuL är det förbjudet att behandla känsliga uppgifter såsom t ex hälsa om inte uttryckligt samtycke ges (§ 15 PuL).
För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarige i Haninge kommun. Personuppgiftsansvarig för gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor i
Haninge kommun är:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Haninge kommun, 136 81 Haninge, E-post: barn&[email protected], Telefon: 08-606 70 00
Kommunens organisationsnummer är 212000-0084.
Enligt 26 § PuL är den personuppgiftsansvarige (i detta fall gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) skyldig att till var och en som ansöker om det, en gång per
kalenderår, gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlats eller inte.
Sidan 1 av 2
Fortsättning ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola
Elevens namn
Personnummer
Modersmålsenheten
Tillstyrkes att kurs kan starta Motivering
Ja
Nej
Datum
Underskrift, chef modersmålsenheten
Elev uppfyller kravet för
modersmålsundervining
Motivering
Ja
Namnförtydligande
Nej
Datum
Underskrift, bedömare
Namnförtydligande
Fylls i av modersmålsenheten/skolan
Kursstart
Plats
Lärarens namn, signatur och telefonnummer
Antas erbjudandet att
Modersmålsenheten
tillhandahåller undervisning
Ja
Motivering
Nej
Motivering
Om nej
Egen regi
Extern part
Beslut – rektor
Ja
Datum
Nej
Underskrift, rektor
Namnförtydligande
UBFC 47 2015-08-20 AJ
Original av ansökan sparas på skolan
Kopia till:
•
Elev
•
Modersmålsenheten
Sidan 2 av 2