Där det finns våld finns det motstånd

Välkomna till konferensen
Där det finns våld
finns det motstånd
Ett förhållningssätt för att möta personer
utsatta för våld på ett värdigt sätt
Illustratör: Terese Brännström
Fö re l äsare: All an wad e
Kiruna 21 maj | Luleå 22 maj
Välkomna till konferensen
Där det finns våld
finns det motstånd
kostnadsfr
Ett förhållningssätt för att möta personer
utsatta för våld på ett värdigt sätt
Luleå & Kiru
n
Samverkan mot våld, Teater Scratch och Länsstyrelsen hälsar välkomna till en konferensdag
där vi gästas av den kanadensiske brottsofferforskaren Allan Wade. Föreläsningen varvas
med korta teaterscener som belyser Allan
Wades arbetssätt responsbaserad praktik
- ett arbetssätt som ger möjlighet att öka
våldsutsattas upprättelse, återhämtning och
våldsutövares ansvarstagande.
OBS! Konferensen är på engelska.
21/5 i Kiruna
Tid: 9.30 - 15.30 (registrering och fika kl. 9.30)
Plats: Folkets Hus
Anmälan: www.bd.komforb.se/kalendarium
22/5 i Luleå
Tid: 9.30 - 15.30 (registrering och fika kl. 9.30)
Plats: Sunderby Folkhögskola
Anmälan: www.bd.komforb.se/kalendarium
Konferensen
ä
och arrangera
r
si
i
a
Allan Wade, Ph.D.
Allan Wade, Ph.D, lever och verkar
som forskare och familjeterapeut
vid Centre for Response Based
Practice, Vancover Island, Kanada
Allan Wade betonar språkets
betydelse i bemötande både vad det
gäller det terapeutiska samtalet men också språkets
betydelse vid målsägandeförhör och rättegång. När
det talas om övergrepp talas sällan om det motstånd
som faktiskt den brottsutsatte gjorde utan istället framställs
ofta våldet som en gemensam handling. Det ger en skev
bild av hur våldet ser ut och lägger ansvar och skuld på
den brottsutsatte.
Om arrangörerna:
Samverkan mot våld är ett projekt inom Kommunförbundet som syftar till att den som utsätts för våld i nära relation och dennas närstående ska ha rätt till ett samlat och
effektivt samhällsstöd. Samverkan mot våld finansieras av
länets kommuner och Norrbottens läns landsting.
Teater Scratch, en fri turnerande teater som sedan 1987
producerat föreställningar och utbildat organisationer och
företag med teater som metod.
Länsstyrelsens arbete och uppdrag utgå ifrån det fjärde
jämställdhetspolitiska målet som är att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra, kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.