Fördjupade studier i huvudämnet (minst 60 sp): Obligatoriska

I ekonomie magisterexamen (120 studiepoäng; sp) ska följande ingå: fördjupade studier i huvudämnet (min. 60 sp), övriga av huvudämnet fastställda programbundna
studier, vilkas omfattning tillsammans med huvudämnet uppgår till minst 90 sp, språkstudier omfattande minst 6 sp och valfria studier så att examensomfattningen
blir minst 120 sp.
Fördjupade studier i huvudämnet (minst 60 sp):
Obligatoriska
23041 Strategisk marknadsföringsledning
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Annika Ravald
2334 Forskningsmetoder i marknadsföring
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Peter Björk
2323 Seminarium
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 12
Examinator: Annika Ravald & Peter Björk
2320 Magisteravhandling
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 30
Examinator: Annika Ravald & Peter Björk
Kursen behandlar strategisk marknadsföringsledning och inom ramen för detta analys och ledning av företagets
verksamhet i en föränderlig marknadsmiljö. Nyckelorden är strategisk analys, framtidsplanering, konfiguration av
marknader och värdeskapande system samt scenarioanalys. Interaktion i klass i samband med workshopar och
temadiskussioner samt ett företagsspel utgör basen för inlärningen. Den studerandes eget engagemang och intresse
för de teman som behandlas på kursen är därmed av avgörande betydelse för kursens utfall. Ett viktigt moment i
kursen utgörs av företagsspelet Dynama.
Kursen består av föreläsningar och praktiska metodövningar. Föreläsningarna behandlar vetenskapsteori och
forskningsmetodik. Metoder för insamling och analys av kvalitativt material samt de vanligaste multivariata
analysmetoderna gås igenom. Under kursen görs även en skriftlig analys av en avhandling.
Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell
handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i
studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.
Syftet med magisteravhandlingen är att du tränar och uppvisar färdigheter i att vetenskapligtanalysera och lösa
problem inom ämnesområdet samt producerar ett skriftligt vetenskapligt arbete. Du lär dig att genom
självständigt arbete visa analytiskt tänkande och förmåga att dra slutsatser och sammanfatta forskningsresultat.
En av följande två
23052 Customer Value and Learning
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Annika Ravald
23040 Small Business Marketing
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Annika Ravald
The course provides an in-depth understanding of models and concepts related to value creation, learning and
business models. A key question is how to integrate and balance between multiple and often conflicting business
logics in a dynamic marketplace. The key concepts are: value, learning, relationships, networks, business logics and
models.
The teaching approach is based on learning in an interactive and constructive environment focusing mainly on
analysis and discussion of the course themes. The ability of the students to reflect and to stretch their mindsets will
be enhanced. The course design follows an inductive approach where learning takes place in the analysis and
discussion of the student’s own research projects. The students prepare for participation in class in accordance with
instructions given by the examiner. In addition to sessions in class, Moodle will be used as a virtual teaching
environment where the students are supposed to interact with each other and the instructor/s. The contribution to
sessions in class, and activity in the course at large, will have a decisive impact on the grade.
The purpose of the course is to enhance the students' understanding of marketing practices and contexts of small
businesses. The distinctive features of the small business marketing practice are explored. The course design follows
an inductive approach where learning takes place in the analysis and discussion of the student’s own empirical
research projects. The students are guided through a process of learning where practice builds a basis for
theoretical reflection. The teaching methods include seminars, presentations and discussions in class and concluding
lectures.
Programbundna studier:
Minst 24 sp av följande kurser, dock inte den kurs som ingår i de fördjupade studierna (se ovan). Minst 16 sp bör vara på fördjupad nivå.
23052 Customer Value and Learning
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Annika Ravald
The course provides an in-depth understanding of models and concepts related to value creation, learning and
business models. A key question is how to integrate and balance between multiple and often conflicting business
logics in a dynamic marketplace. The key concepts are: value, learning, relationships, networks, business logics and
models.
The teaching approach is based on learning in an interactive and constructive environment focusing mainly on
analysis and discussion of the course themes. The ability of the students to reflect and to stretch their mindsets will
be enhanced. The course design follows an inductive approach where learning takes place in the analysis and
discussion of the student’s own research projects. The students prepare for participation in class in accordance with
instructions given by the examiner. In addition to sessions in class, Moodle will be used as a virtual teaching
environment where the students are supposed to interact with each other and the instructor/s. The contribution to
sessions in class, and activity in the course at large, will have a decisive impact on the grade.
23040 Small Business Marketing
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Annika Ravald
The purpose of the course is to enhance the students' understanding of marketing practices and contexts of small
businesses. The distinctive features of the small business marketing practice are explored. The course design follows
an inductive approach where learning takes place in the analysis and discussion of the student’s own empirical
research projects. The students are guided through a process of learning where practice builds a basis for
theoretical reflection. The teaching methods include seminars, presentations and discussions in class and concluding
lectures.
2342 Personlig försäljning och säljledning
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Peter Björk
På kursen behandlas teorier och modeller som ligger till grund för framgångsrikt försäljningsarbete och
resultatinriktad säljledning. Föreläsningar varvas med praktiska övningar i syfte att uppöva den enskilda
studerandes försäljnings- och säljledningsförmåga.
23055 Challenges in Retail Management
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Peter Björk
23058 Marknadsföring och teknologi
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Annika Ravald
23035 Strategic Tourism Management
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Peter Björk
Retail management is analyzed through the lens of resources, practices, and new business models. Strategic valuechain thinking in retailing is scrutinized for success, models for co-creation of consumer value discussed, and
problems and challenges in contemporary retail management analyzed. As a student you will be engaged in
problem-oriented practices in multilingual teams.
Kursen ger en introduktion till marknadsföring i företag och organisationer som verkar i marknadskontext där
närvaron av teknologi är hög. Innehållet bygger på tre teman: marknadsföring av teknologi, strukturen samt
dynamiken hos värdeskapande system i teknologiska miljöer samt interaktionen mellan individen och teknologi.
Undervisningsmetoderna strävar till lärande i en interaktiv och konstruktiv miljö med fokus på analys och diskussion
av kursens teman. Studerande förbereder deltagande i seminarierna i klass i enlighet med examinators anvisningar.
En väsentlig del av kursen utgörs av ett till kursens teman relaterat forskningsprojekt.
Tourism as a phenomenon is discussed, its structure analyzed, and management issues explored. This course
applies a tourism network perspective and has a focus on service experience management. This implies studies of
existing tourism service systems, tourism trends and marketing models.
Valbart av följande / Som programbundna studier kan en av följande studieperioder godkännas
3780 Commercial Contract Law
Nivå: Grundstudier; ECTS-poäng: 8
Examinator: Petri Mäntysaari
3737 Konkurrens och immaterialrätt
Nivå: Ämnesstudier; ECTS-poäng: 6
Examinator: Mayvor Höglund
This course will look at the most important commercial contracts in international commercial practice: sale of
goods, logistics, and distribution of goods. We will study contract types and contract clauses used in the real world
from the perspective of an industrial firm that does business in the EU.
Konkurrensrätten innehåller föreskrifter avsedda att upprätthålla den fria konkurrensen på marknaden. Företagets
beteende i marknadsföringssituationer styrs även av den marknadsrättsliga regleringen. Däremot ger den
immaterialrättsliga regleringen ensamrätter. Syftet med denna kurs är att studera samspelet mellan dessa regler
samt hur de styr företagets val på marknaden.
Fritt valbara utöver 90 sp
2315 Praktik
Nivå: Fördjupade studier; ECTS-poäng: 8
Studerande som avlagt Utlandspraktik 23070 kan inte avlägga Praktik 2315.
Examinator: Annika Ravald
Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligen efter din (för ditt
huvudämne relevanta) arbetspraktik på minst 12 veckor.
Språkkurs (6sp)
I en magisterexamen måste minst 6 sp språkstudier ingå.
Ifall du inte redan avklarat kursen 5105 Professional and Academic Writing 8sp rekommenderas denna.