BARNSPECIALISTUNDERSKÖTERSKA, 200 yh-poäng

Åsö vuxengymnasium
BARNSPECIALISTUNDERSKÖTERSKA, 200 yh-poäng
Utbildningstart:
15 augusti 2016
Sista ansökningsdag:
25 april 2016
Ansökan
Ansök online på:
www.asovux.se
Ansökan öppnar
15 februari
Kontaktperson:
Marie Rydh
Telefon: 08-508 495 83
[email protected]
Utbildningen är för dig som redan har arbetat minst ett år som undersköterska och som vill gå en eftergymnasial vidareutbildning för att arbeta
inom barnsjukvården. Den är en påbyggnad på din undersköterskeutbildning och du får en yrkeshögskoleexamen som Barnspecialistundersköterska. Utbildningen är förlagd i Stockholm och undervisningen är inte på
distans utan på heltid i skolan eller i arbetslivet. Du kan söka från hela
landet men måste vara på plats under utbildningstiden som är ett år från
15 augusti 2016 – 9 juni 2017.
YRKESHÖGSKOLESTUDIER
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som genomförs i nära
samarbete med yrkeslivet. Alla yrkeshögskoleutbildningar har en ledningsgrupp där skolan, yrkeslivet och de studerande är representerade. I barnspecialistundersköterskeutbildningen finns representanter från Stockholms
läns landstings olika barnavdelningar representerade. Ledningsgruppen
ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen tillsammans med skolan och
utbildningsledaren.
ARBETE EFTER AVSLUTAD UTBILDNING
Arbetsmarknaden för en barnspecialistundersköterska ser god ut. I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn
och ungdomar att öka. Vi kan förutse ett ökat behov av barn- och ungdomssjukvård på grund av sjukdom, funktionsnedsättning och för tidig födsel. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar
bland utbildade barnsköterskor och undersköterskor på sjukhusens barnavdelningar.
LÄRANDE I ARBETE (LIA)
Under LIA är skolarbetet förlagt
till en arbetsplats inom barn- och
ungdomssjukvården. Det arbetsplatsförlagda lärandets betydelse för utbildningen är stor. Det
är under dessa perioder som du
får möjligheter att omsätta teoretiska kunskaper från skolan till
praktiskt lärande i yrkeslivet och
utveckla avancerade färdigheter
inom området. Det är också under det arbetsförlagda lärandet
som du kan börja bygga nätverk
inför det kommande arbetslivet.
Väl genomförd LIA leder ofta till
arbete efter utbildningen.
UTBILDNINGENS INNEHÅLL
PEDIATRISK MEDICIN OCH SPECIFIK OMVÅRDNAD (60 p)
Kursen i Barn- och ungdomssjukvård syftar till att ge en fördjupad kunskap om barns och ungdomars speciella behov av omvårdnad. I studierna ingår barn- och ungdomsmedicin, barnkirurgi, neonatologi, palliativ
vård, barn- och ungdomspsykiatri, samt vårdhygien. Med utgångspunkt i
kunskaper om det friska barnets utveckling tränas barnundersköterskans
förmåga att kunna bedöma och iaktta skillnader i beteende och kroppsliga förändringar hos det lilla spädbarnet, förskolebarnet, skolbarnet och
tonåringen. Kursen ger kunskap om det växande barnets fysiologiska utveckling från fosterstadiet fram till vuxen ålder. Studierna ger fördjupad
kunskap om fysiologiska funktioner i olika organsystem och samspelen
mellan dessa, relaterat till olika utvecklingsfaser.
PEDAGOGISKT LEDARSKAP OCH HANDLEDNING (40 p)
Kursen Pedagogiskt ledarskap och handledning är utlagd över hela studiegången. Det övergripande syftet med kursen är att ge en ökad förmåga till reflektion över yrket och det egna handlandet i yrkesrollen. Med
träning i samtalsmetodik, utifrån ett salutogent perspektiv, ges barnspecialistundersköterskan möjlighet att öka sin professionalism. Syftet är att
förvärva verktyg för att möta kriser, konflikter och att inta ett empatiskt
förhållningsätt i arbetet med att stödja familjen, barnet och ungdomen. I
det pedagogiska och personliga ledarskapet är det särskilt viktigt att bli
medveten om hur tidigare erfarenheter påverkar det egna förhållningssättet.
BARN OCH UNGDOMARS UTVECKLING (20 p)
Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa förståelsen för barns och
ungdomars utveckling och livsvillkor på individ, grupp- och samhällsnivå.
Barns och ungdomars utveckling belyses utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.
BARN OCH UNGDOMARS LIVSVILLKOR OCH RÄTT (10 p)
Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa förståelsen för barns och
ungdomars livsvillkor på individ, grupp och samhällsnivå. Med utgångspunkt i Förenta Nationens konvention om barnets rättigheter belyser
kursen barns och ungdomars rättigheter i ett socialt, kulturellt och samhällspolitiskt sammanhang Kursen utgår från samhällets grundläggande
värderingar om människors lika värde och ska leda till ett analytiskt och
kritiskt perspektiv.
BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (10 p)
Studierna lyfter fram ett historiskt, kulturellt och globalt perspektiv på de
livsvillkor som gäller för barn och ungdomar som lever med funktionsnedsättning. Kursen ger kunskap om hur olika grader av funktionsnedsättning
inverkar på barnets, ungdomens och familjens behov av stöd och samhälleliga insatser. Det övergripande syftet är att stärka den blivande barnspecialistundersköterskans professionella förhållningssätt i mötet med
barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Av vikt är att utveckla förmågan att kommunicera, tolka och förstå behov uttryckta hos barn och
ungdomar med funktionsnedsättning.
LÄRANDE I ARBETE, LIA (60 p)
I lärande i arbetslivet fördjupas kunskaper och färdigheter i omvårdnad
av barn och ungdomar utifrån ett evidensbaserat perspektiv och med
erfarenhetsprövade arbetssätt. Studier från teorikurserna omsätts till
förståelse i praktiken. Lärande i arbetslivet inbegriper vårdhygien och
förebyggande av smittspridning. Handledning ingår där reflektion från
lärande i arbetslivet integreras med teori.
asovux.se
BEHÖRIGHETSKRAV
För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
Grundläggande behörighet:
● Har en gymnasieexamen från
gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning.
● Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
ovan.
● Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
● Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller
på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
att tillgodogöra dig utbildningen.
Dessutom ska du ha särskild behörighet med följande krav:
Från äldre gymnasieutbildningar
före 2011 krävs lägst betyget Godkänd/betyg 3 i:
● Svenska/Svenska som andra
språk A och B eller motsvarande
kompetens.
● Gymnasiekurserna Vård och Omsorgsarbete, Medicinsk grundkurs, Psykologi A samt Omvårdnad.
● 12 månaders yrkeserfarenhet på
heltid efter gymnasiet som undersköterska eller motsvarande
kompetens.
För nya gymnasieskolan från 2011
gäller lägst betyg E i:
● Svenska 1 och 2/eller Svenska som
andra språk 1 och 2 eller motsvarande kompetens.
● Gymnasiekurserna Vård och Omsorgsarbete 1, Medicin 1, Psykologi 1 och Vård-och Omsorgsarbete
2, eller motsvarande kompetens.
● 12 månaders yrkeserfarenhet på
heltid efter gymnasiet som undersköterska eller motsvarande
kompetens.
STUDIEMEDEL
Utbildningen berättigar till studiemedel. För mer information kontakta CSN.