Nyhetsbrev nov 2015

Nyhetsbrev
Nationell värdegrund i äldreomsorgen
Information från vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad
november 2015
Värdegrund över verksamhetsgränser
S
edan början av 2013 har äldreomsorgen arbetat med att
införa nationella värdegrunden i äldreomsorgen. Inom
verksamhetsområde funktionshinder pågår också ett
värdegrundsarbete som påminner om hur äldreomsorgen arbetar.
I det fortsatta värdegrundsarbetet är tanken
att utveckla ett samarbete mellan äldreomsorg
och funktionshinder. Det finns mycket som
verksamheterna kan lära av varandra.
Under hösten har samarbetet börjat i det lilla;
nya värdegrundsledare och värdegrundsbärare
har tillsammans gått en utbildning med
Egon Rommedahl som utbildare. Nästa steg
är att bilda en gemensam intranätgrupp för
erfarenhetsutbyte och dialog och till våren görs
en stor gemensam utbildningssatsning kring
anhörigstöd.
Nationell värdegrund för
äldreomsorgen innebär att
omsorgen om äldre ska
inriktas på att äldre personer
får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande.
I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om vad som hänt inom
värdegrundsarbetet i äldreomsorgen sedan förra nyhetsbrevet och lite
om vad som är på gång.
Trevlig läsning!
Monica Holmgren
Chef vård- och omsorgsförvaltningen
På gång ...
Tidsaxeln visar hur vi har jobbat med
att införa den nationella värdegrunden
i våra verksamheter sedan 2012.
Höstens nätverksträff
Den 16 och 17 november genomförs höstens nätverksträffar.
Nätverksträffar är tillfällen för erfarenhetsutbyte och
påfyllnad av kunskaper. De blir temadagar för samtal
och reflektion om att möta människan, om livsberättelser, utsatthet och det goda samtalet.
Tema för våren
I vår kommer värdegrundsarbetet att kretsa kring
mötet med anhöriga. Gunilla Matheny kommer att
föreläsa och inspirera.
Samarbete med funktionshinder
Processen har inletts med att samordna värdegrundsarbetet i vård- och omsorgsförvaltningen. Det
innebär ett utökat samarbete mellan funktionshinder
och äldreomsorg.
Intranätgrupp
Innan årets slut kommer en gemensam intranätgrupp
för äldreomsorg och funktionshinder att startas för
erfarenhetsutbyte och dialog i värdegrundsfrågor.
I backspegeln ...
Spetsutbildning
I april gick sex värdegrundsledare en spetsutbildning för värdegrundsledare, som anordnas av Göteborsregionens Kommunalförbund (GR).
Utbildningens syfte är att ge deltagarna möjlighet att
dela erfarenheter och inspireras av varandra. De ska
också få kunskaper och verktyg för samtalsmetodik,
att hantera besvärliga situationer och hur man motiverar grupper med mera.
Vårens nätverksträff
Vårens nätverksträff för värdegrundsledare ägde rum
den 19 och 21 maj med besök från sjukhuskyrkan i
Mölndal. En återblick presenteras längre fram i nyhetsbrevet.
2016
Hösten 2015
» Utbildning för nya
värdegrundsledare
» Nätverksträff
» Samtalsgrupper
» Intranätgrupp för
värdegrundsarbete
startas
2015
Januari 2015
» 1 Januari börjar
värdighetsgarantierna gälla
2014
Våren 2014
» Nätverksträff
» Samtalsgrupper
Hösten 2013
» Vårens utbildningar
följs upp
» Utbildning
» Föreläsningar
2013
Våren 2013
» Föreläsningar
» Utbildning
» Samtalsgrupper startar
» Arbetet med värdighetsgarantier drar igång
» Värdegrundsledare utsågs
Utbildningen handlade om grupprocesser, gruppdynamik, konkreta verktyg och pedagogiska metoder
för samtal och reflektioner, kommunikation och motiverande samtal.
-2-
Våren 2015
» Inventering av värdegrundsledare
» Utbildning
» Spetsutbildning GR
» Nätverksträff
» Samtalsgrupper
Hösten 2014
» Fokus på information
och förankring av
garantierna
» Utbildning
» Nätverksträff
» Samtalsgrupper
Nätverksträffar är tillfällen för erfarenhetsutbyte och
påfyllnad av kunskaper. De blir temadagar för samtal
och reflektion om att möta människan, om livsberättelser, utsatthet och det goda samtalet.
Utbildning för nya värdegrundsledare
Egon Rommedahl utbildade och inspirerade nya
värdegrundsledare den 20 oktober.
Våren 2016
» Anhörigtema, för personal
både inom äldreomsorg och
funktionshinder.
2012
Spetsutbildning
om värdegrund
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har
anordnat en utbildning för värdegrundsledare inom äldreomsorgen i GR:s medlemskommuner. Utbildningen
syftar bland annat till att ge deltagarna möjlighet att
dela erfarenheter och inspireras av värdegrundsledare
i andra kommuner och få nya kunskaper och verktyg
att ta med i arbetet som värdegrundsledare.
Helena Åkerberg, undersköterska och värdegrundsledare på Lackarebäcks äldreboende, är en av åtta värdegrundsledare från Mölndal som gått utbildningen. Här
berättar hon om sin upplevelse av utbildningen.
På förmiddagen gick vi laget runt och berättade hur
långt vi kommit, vad vi gjort och vad vi ville ha ut av
dagen. I gruppen fanns en god och positiv stämning
redan från start, detta gjorde att dagen blev både spännande och mycket givande.
Vi hade Egon att relatera till och värdegrundsledarna
från Lilla Edet hade varit på flera föredrag i Stockholm
och fått idéer därifrån.
Värdegrundsledarna som kom från Partille hade arbetat
med sina värdeord mycket länge och arbetat på annat
sätt än oss. Partilles värdegrundsledare arbetade med
korta möten varje vecka (30 min i samband med frukostrast), värdegrundsledarna eller enhetschefen turades
om att hålla i dessa. Detta lät både bra och givande.
“Vi var på olika nivåer
men det var inget hinder
utan givande.”
Någon värdegrundsledare hade bara haft ett reflektionssamtal. Vi var på olika nivåer men detta var inget
hinder utan givande.
Eftermiddagen ägnades åt rollspel med skådespelare
från Tillt. Jag var mycket skeptisk till det men tack
vare två kompetenta ledare blev det roligt och tänkvärt.
Rollspelen kom att handla om situationer som hade
kunnat hända i Sverige idag.
Det blev en givande och positiv dag att ta med i arbetet
som värdegrundsledare.
Helena Åkerberg
Mötet med anhöriga är vårens tema
Våren 2016 kommer värdegrundsarbetet att
fokusera på mötet med anhöriga i våra verksamheter.
Gunilla Matheny, sjuksköterska, pedagog
och engagerad utbildare, kommer att föreläsa
för all personal inom äldreomsorg och funktionshinder vid sju olika tillfällen i mars och
april nästa år.
Redan nu kan du kolla webbutbildningen ”Utveckla stöd till anhöriga” från Nka, Nationellt
kompetenscentrum anhöriga. Utbildningen finns
på www.anhoriga.se. Klicka på rubriken “Stöd
och utbildning“.
-3-
Nätverksträffen i våras
– en återblick
Vid två tillfällen per år bjuds värdegrundsledarna in till nätverksträffar för att få tillfälle att utbyta erfarenheter och
inspirera varandra men även för att få information och kunskaper om förvaltningens värdegrundsarbete.
Till vårens träffar, 19 och 20 maj, var Anna B Hautau,
diakon, och Roland Stahre, pastor, från Sjukhuskyrkan
inbjudna för samtal och reflektion kring ”Att möta
människan – om livsberättelser, utsatthet, det goda
samtalet”.
Utsatthet
Därefter fördes samtal om utsatthet utifrån den enskilde
brukarens, närståendes och personalens perspektiv.
När Lena Kronberg hälsat alla välkomna berättade
Anna och Roland om sjukhuskyrkans verksamhet.
Utöver gudstjänster och andakter erbjuder de samtal,
själavård och krisstöd. De håller även i samtal och
reflektionsgrupper för sjukhusets personal.
Modell för reflektion
Det här är sjukhuskyrkan modell för reflektion :
•
Inledning, 5-10 min. En situation beskrivs.
•
Reflektion i bikupor (3-4 personer/grupp), 20-25
min. Några frågeställningar med fokus på känslor.
•
Återsamling och reflektion i den stora gruppen, 20
min, för en gemensam återkopling och upplevelse.
•
Avslutning, 5 min. Vad bär vi med oss från dagens
reflektion?
•
Om respekt finns för den enskildes sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande så kan den
enskilde uppleva tillit, hopp och mening.
•
Anhörigas utsatthet handlar om att vara en resurs,
om delaktighet och att vara drabbad.
•
Personalens utsatthet. Deltagarna fick reflektera
utifrån frågorna: Hur ser din känsla/dina känslor av
otillräcklighet ut, vad gör den/de med dig och vad
gör du av känslan/känslorna?
Det goda samtalet
Exempel på gruppens tankar om vad som kännetecknar
ett gott samtal:
- Närvaro
- Öppna frågor
- Känns i magen
- Alla kommer till tals.
Tankar om dagen
Nätverksträffen avslutades med att alla skrev ner den
känsla de gick hem med. På lapparna stod bland annat:
Samtal om att möta människan
Värdegrundsledarna delades in i mindre grupper för att
tillsammans reflektera hur det är och hur det känns att
vara sedd och osynliggjord.
Lugn och
Berörd
eftertänk
Ödmjukhet
samhet
En känsla a
v
att jag gör m
itt
allra bästa p
å
mitt arbete o
ch
g
ö
n
r
ett bra jobb
Skö !
sla
kän
En första runda i grupperna:
• Försök att minnas ett tillfälle då du blivit sedd
• För den du var
• I det du var
Hur var det för dig och hur kändes det? Berätta och
beskriv det du minns och det du vill dela med dig av.
En andra runda:
• Försök att minnas ett tillfälle då du blivit osynliggjord
• För den du var
• I det du var
Bra samtal,
intressanta
reflektioner
Hur var det för dig och hur kändes det? Berätta och
beskriv det du minns och det du vill dela med dig av.
-4-
Lätthet
Hopp
Utbildning med Egon
Egon Rommedahl har besökt oss i Mölndal igen för att utbilda nya värdegrundsledare och värdegrundsbärare.
Under 2013 utbildades ca 60 nya värdegrundsledare inom äldreomsorgen. Utbildare var då Egon Rommedahl, psykoterapeut,
handledare och teolog. Egon kom tillbaka i höst för att utbilda
drygt 20 nya värdegrundsledare och värdegrundsbärare inom
äldreomsorg och funktionshinder.
Tisdag den 20 oktober anordnades en utbildningsdag med syfte att
ge deltagarna verktyg, metoder och inspiration för det fortsatta
värdegrundsarbetet och att de ska stärkas i sin roll som värdegrundsledare eller värdegrundsbärare.
Vi möts på intranätet
Mölndals stads nya intranät ger nya möjligheter att mötas
och utbyta erfarenheter mellan nätverksträffar och möten i
samtalsgrupper.
På stadens nya intranät sker mycket kommunikation i grupper. Grupperna är formade utifrån sakfrågor eller stadens
organisation. Under slutet av året kommer en intranätgrupp
för värdegrundsarbete att bildas. Den kommer att samla
både personal från äldreomsorg och funktionshinder.
I den nya intranätgruppen kan värdegrundsfrågor diskuteras och erfarenheter delas även
mellan närverksträffar och träffar i samtalsgrupper. Det blir också ett sätt att samverka över
enhets- och verksamhetsgränser.
Du som är värdegrundsledare eller värdegrundsbärare kommer att läggas till som medlem i
gruppen. Det är fritt fram för andra intresserade att gå med i gruppen om de vill.
Vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare meddelas via intranätet när gruppen är skapad.
Tyvärr kommer kan inte externa utförare vara med i gruppen eftersom de inte kommer åt
Mölndals stads intranät.
-5-
4
Fyra snabba om
värdegrundsarbetet
Film om anhörigskap
Vad händer när livet drastiskt förändras? När vi står inför svåra beslut.
Hur ska vi hantera fortsättningen på
våra liv?
I filmen “Fyra vågade livet” berättar
fyra anhöriga om hur det är att leva
med en sjuk partner.
WEBBUTBILDNING
För att introducera nyanställda
och vikarier i den nationella värdegrunden och vad den innebär i det
dagliga arbetet så finns en utbildning via webben. Socialstyrelsen står
bakom webbutbildningen och den
utgår från Socialstyrelsens vägledningsmaterial. Det tar cirka 60 minuter
att genomföra utbildningen.
http://www.demenscentrum.se/Levamed-demens/Om-du-ar-anhorigvardare-/Film-om-anhorigskap/
LÄSTIPS
Vårens tema i värdegrundsarbetet
är mötet med anhöriga. Gunilla
Matheny har skrivit boken “Att utveckla anhörigstöd”, som handlar
om anhöriga och äldreomsorgens
syn på anhöriga.
Funktionshinderområdet tipsar ...
om intranätet som resurs i värdegrundsarbete.
“När vi arbetar med värdegrund är det viktigt att
mötas och dela med sig till varandra, där kan en
gemensam grupp på intranätet vara en oerhört
värdefull resurs. Där kan personer som arbetar på
olika platser och på olika tider på dygnet dela med
sig och ställa frågor till varandra – uppdraget är ju
att höja och garantera nivån på bemötande för våra
Mölndalsbor och då behöver vi vara många.”
Mathias Aderby, enhetschef
Kontakt
Nyhetsbrevet Nationell värdegrund i
äldreomsorgen har gjorts av
Lena Edholm, 031-315 25 86,
[email protected]
Catrine Sangberg, 031-315 24 52
[email protected]
--66--