LZTA 804 920, 90-01.

Innehållsförteckning
1. Före användning
UPPACKNING
INKOPPLING
sid
2
3
2. Telefonering
UPPRINGNING VIA HÖGTALAREN
– SNABBINKOPPLING
VOLYMKONTROLL
NÄR DET RINGER
VÄXLING MELLAN LUR OCH
HÖGTALARE
REPETITION AV SENAST SLAGET NUMMER
TECKENRUTA
3. Minnesfunktioner
ALLMÄNT
HUR DU ANVÄNDER MINNET I
AVANCE EXCELLENT
UPPRINGNING FRÅN KATALOGMINNET
NAMNVAL – DIREKTVAL
LAGRING AV NUMMER UNDER SAMTAL
KONTROLL AV MINNEN
KONTROLL AV LAGRADE NAMN, NUMMER
/MEDDELANDEN, ALARM I KATALOGMINNET
RADERING AV MINNEN
7
8
8
8
9
9
10
10
12
14
15
15
15
17
4. Klocka
INSTÄLLNING AV DATUM OCH TID
PERIODLÄNGD/TIDTAGNING
ALARM MED MEDDELANDE
UPPRINGNING MED ALARM
DAGLIGT ALARM, TILL/FRÅN
18
18
20
20
21
5. Övriga funktioner
SEKRETESS
TILLFÄLLIG ÖVERGÅNG TILL TONVAL
LINJEBALANS
REGLERING AV RINGSIGNAL
22
22
24
25
6. Tekniska data
26
7. Felsökning
27
8. Kortfattad bruksanvisning
28
1
1 Före användning
UPPACKNING
Kontrollera att följande delar finns med
när du packar upp kartongen:
• Lur
• Telefondel
• Lursladd
• Telefonsladd
• Nätadapter
• 2 st 1,5V och 1st 9V batterier
• Skruv till batteriluckan
2
INKOPPLING
Vik ut fliken på bruksanvisningens främre pärm för en orientering över
funktioner och knappar.
Följ anvisningarna i angiven turordning.
A. Sätt i batterierna
Vänd på telefonen och ta bort batteriluckan. Sätt i batterierna som bilden
visar. Var noga med polariteten. Sätt tillbaka luckan. Om du vill att batteriluckan inte skall kunna öppnas av t ex ett barn finns det med en skruv i förpackningen.
Skruv
1. Ta bort luckan
2. Sätt i batterierna
Batteriplacering
Batterierna behövs för att telefonens minne inte skall försvinna vid ett eventuellt strömavbrott på el-nätet. Batterierna bör bytas en gång per år.
Vid batteribyte låter du nätadaptern vara ansluten. Glöm inte att trycka
in ”RESET” efter bytet.
3
B. Tryck in ”RESET”
Tryck in ”RESET” knappen som finns i det runda hålet på undersidan med ett
spetsigt föremål, t ex en penna. Vänd telefonen och tryck ned knappen
"RADERA" (i 10 sekunder) tills teckenrutan visar två rader med streck.
Minnet i Avance är nu nollställt.
Reset knapp
1
2
3
Radera knapp
C. Anslut telefonsladden och nätadaptern på telefonens
baksida
Anslut telefonsladden och nätadaptern som bilden visar.
4
D. Anslut lursladden
Tryck in lursladden tills det hörs ett litet klick. Om du vill ta loss sladden
igen trycker du in den lilla nabben på modularkontakten och drar försiktigt ur sladden, använd aldrig våld.
E. Ställ omkopplaren "TON/IMPULS" i ton-eller impulsval
Om din telefon skall vara inställd för ton - eller impulsval är beroende
på vilken typ av telefonstation eller växel du är ansluten till. Vid leverans är Avance EXCELLENT inställd för tonval. "TON" visas till höger i
teckenrutan.
Baksida
Omkopplare
TON/IMPULS
Vad är impulsval ?
Impulsval är den äldre tekniken som används på fingerskivans tid och finns
fortfarande kvar i någon utsträckning.
Vad är tonval ?
Tonval är den nya tekniken som införs alltmer och så småningom helt kommer att ersätta impulsval. Tonval kan ännu inte användas i hela telefonnätet.
Vid tonval kan du med knapparna
,
och R få tillgång till alla nya
5
tjänster i AXE-stationer, sk PLUS - tjänster i moderna elektroniska företagsväxlar. Nummerslagningen går fortare med tonval än med impulsval.
Du kan själv enkelt prova vilken inställning som är den rätta i ditt fall.
Gör så här:
1. Lyft luren och invänta kopplingston
2. Tryck på någon av knapparna 1-9
3. Om kopplingstonen upphör är du ansluten till en tonvalssväxel och
behöver inte ställa om telefonen.
Skulle kopplingstonen däremot inte upphöra är du ansluten till en impulsvalsväxel och måste ställa omkopplaren i läge "IMPULS". "PULS" visas
till höger i teckenrutan.
Baksida
TON/IMPULS
6
2 Telefonering
Med Avance EXCELLENT kan du slå telefonnumret direkt utan att behöva
lyfta luren eller trycka på högtalarknappen. Naturligtvis kan du också ringa
upp på vanligt sätt genom att lyfta luren.
UPPRINGNING VIA HÖGTALAREN –
SNABBINKOPPLING
1. Slå numret på knappsatsen direkt. Numret visas i teckenrutan.
Högtalaren kopplas in automatiskt samtidigt som ett blinkande ”HF”
visas i teckenrutan. Telefonen ringer upp.
2. När du får svar kan du börja tala utan att lyfta på luren eller trycka på
någon knapp.
3. Tryck på ” HF
”- knappen för att avsluta samtalet. (Det blinkande ”HF”- tecknet förvinner från teckenrutan)
ANM: Avance EXCELLENT visar telefonnumret under 30 sekunder efter att
du slagit numret, därefter återgår teckenrutan till att visa MÅNAD – DATUM
samt KLOCKAN.
Du kan även mäta samtalstiden med TIDT/TIMER –funktionen. Läs mer om
detta under ”Kapitel 4”.
Några viktiga råd när du använder högtalaren
• Tala i riktning mot telefonen på högst 1m avstånd, annars kan rumsekot försämra kvaliteten på ditt tal.
• Störande ljud i rummet blir extra besvärliga i en högtalartelefon,
försök att undvika sådana.
• Tala en i taget! Högtalaren har s k automatisk talstyrning som bara
medger talöverföring i en riktning i taget. Vänta därför tills motparten
har talat färdigt innan du talar själv.
• Tala om för den du ringer upp att du använder högtalartelefon och
vilka som är närvarande i ditt rum.
7
VOLYMKONTROLL
Volymkontrollen sitter på höger sida. Med den reglerar du ljudstyrkan i
högtalaren och luren.
Volymkontroll för
"HÖGTALARE och LUR"
NÄR DET RINGER
När det ringer besvarar du samtalet genom att antingen lyfta luren på
vanligt sätt eller trycka på ” HF
” och svara. Det blinkande ”HFtecknet” i teckenrutan visar att högtalaren är inkopplad.
VÄXLING MELLAN LUR OCH HÖGTALARE
Från lur till högtalare under samtal:
1. Tryck på ” HF
”-knappen och lägg på luren. Teckenrutan visar
med blinkande ”HF” att högtalaren och mikrofonen är inkopplade.
2. Fortsätt samtalet via högtalaren.
3. Tryck på ” HF
”-knappen igen för att avsluta samtalet.
Från högtalare till lur:
1. Lyft luren. Högtalaren kopplas då automatiskt bort.
2. När samtalet är slut lägger du bara på luren.
8
REPETITION AV SENAST SLAGET NUMMER
Det senast manuellt eller med katalogminnet slagna numret sparas automatiskt hos Avance EXCELLENT. Denna funktion har du nytta av om du t ex inte
får svar eller om det är upptaget. När du på nytt vill ringa numret gör du på
följande sätt:
1. Tryck på "RING" . Telefonnumret visas i teckenrutan. Högtalaren kopplas in, numret rings upp. Det blinkande ”HF-tecknet”visas i teckenrutan.
2. När du får svar kan du börja tala utan att lyfta på luren eller trycka på
någon knapp.
3. Tryck på " HF
"för att avsluta samtalet.
TECKENRUTA
Avance EXCELLENT kan visa månad/dag, tid, vilket nummer du ringer,
namn och adress , alarm samt vilken funktion som används.
Följande information kan du se i teckenrutan.
FEB
26
08 – 30 00
TON
PULS
HF
SEKR
LÄSA
FULL
Normalläge visande
MÅN, DATUM och
KLOCKAN
SÖKA
När du söker på de
första bokstäverna i
namnet
Tonval är inkopplad
Impulsval är inkopplad
NAMN
Du ska ange namn
eller information
Högtalaren är inkopplad
NUMMER
Du ska ange telefonnummer
Sekretessfunktionen
inkopplad
AL
Indikering att det dagliga alarmet är på
(aktiverat).
När du söker i katalogminnet på första bokstaven
Hela minnet är fullt
Pt
9
Indikering för att du
ska ange alarmtid
Indikering för tillfällig
övergång till tonval
3 Minnesfunktioner
ALLMÄNT
Med Avance EXCELLENT har du möjlighet att lägga in dina vanligaste och
viktigaste telefonnummer i något av telefonens minnen. Sedan kan du ringa
upp med endast en eller ett fåtal knapptryckningar.
Vid all programmering har du stor nytta av teckenrutan. Den har två rader
som kan visa 8 bokstäver och siffror i den övre raden och 11 siffror i den
nedre raden. Lägger du in uppgifter med fler tecken matas dessa stegvis
automatiskt fram så att du kan läsa allt utan att trycka på någon extra
knapp.
Avance EXCELLENT har ett s k alfanumeriskt katalogminne. Det betyder att
du kan lägga in både bokstäver och siffror. Det finns plats för ca 500 katalogposter (”katalogpost” kallas en sammanhängande uppgift med namn,
telefonnummer och eventuella andra uppgifter).
Varje post kan innehålla:
• Namn och information på högst 32 bokstäver och siffror (övre raden i
teckenfönstret) inklusive mellanslag, knappen märkt M.SL.
• Ett telefonnummer på högst 32 siffror inklusive pauser (undre raden).
Totalt ryms 15512 teckenpositioner. Varje bokstav tar två positioner och
varje siffra en position av minnesutrymmet. En minnespost kan maximalt
innehålla 32 siffror + 32 bokstäver. Alla bokstäver i det svenska alfabetet
kan användas.
HUR DU ANVÄNDER MINNET I AVANCE EXCELLENT
Så här lagrar du i katalogminnet:
1. Tryck på "SPARA"-knappen. ”NAMN” syns i teckenrutan för att ange
att du först skall skriva in namnet i minnet på översta raden (om det är
mycket information som du vill lägga in i minnet får du tänka på hur du
skall förkorta så att allt får plats, minnet rymmer maximalt 32 bokstäver
och siffror, även mellanslag tar minne).
2. Skriv namnet. Namnet måste börja med en bokstav och innehålla minst
3 tecken för att "SÖKA-metoden" skall fungera.
3 Tryck på "SPARA"-knappen. I teckenrutan visas nu NUMMER på
nedre raden.
4. Skriv in telefonnumret.
5. Tryck på "SPARA"-knappen. Avance kvitterar med en pip-signal.
10
EXEMPEL: Du vill lagra numret till Fröken Ur (90510) i katalogminnet.
1. Tryck "SPARA"." NAMN" visas i teckenrutan.
2. Skriv ”FRÖKEN UR”.
3. Tryck "SPARA". "NUMMER" visas i teckenrutan.
4. Tryck 90510.
5. Tryck "SPARA". Du hör en pip-signal.
• Vid inmatning av NAMN och NUMMER måste varje ny bokstav/siffra
tryckas inom 30 sek, annars avbryts inmatningen. Du får börja om.
• Om minneskapaciteten är fullt utnyttjad visas FULL blinkande i teckenrutan.
• Om du av misstag slår in fel siffra eller bokstav tryck på RADERAknappen så raderas sista bokstaven/siffran.
• Batterierna håller minnet vid liv under strömavbrott. Byte bör göras
en gång om året. Nätadaptern måste då vara ansluten och glöm
inte att trycka in "RESET"-knappen efter batteribytet.
Lagring – utlandssamtal och mobilsökning/via växel
(PAUS-funktionen)
När du lägger in telefonnummer som kräver paus för att invänta ny kopplingston i katalogminnet skall du använda PAUS-tangenten. T ex utlandsnummer, MBS (mobilsökning) eller 0:an för att komma ut på linjen.
EXEMPEL: Telefonen är kopplad till en anknytning i en företagsväxel som
kräver att du slår nollan och väntar på ny ton. Du vill lagra telefonnumret till
Fröken Ur i katalogminnet.
1. Tryck "SPARA". "NAMN" visas i teckenrutan.
2. Skriv "FRÖKEN UR”
3. Tryck "SPARA". "NUMMER" visas i teckenrutan.
4. Tryck på "0-an". "0 " visas i teckenrutan.
5. Tryck på "PAUS". "P " visas i teckenrutan
6. Tryck 90510. Numret visas i teckenrutan.
7. Tryck "SPARA". Du hör en pip-signal.
11
EXEMPEL 2: Telefonen är kopplad till en direktledning (dvs inte till någon
företagsväxel). Du vill lägga in numret till väderlekstjänsten i Hamburg
(00949-401164).
1. Tryck "SPARA". "NAMN" visas i teckenrutan
2. Skriv ”VÄDERLEKSTJÄNSTEN I HAMBURG”
3. Tryck "SPARA". "NUMMER" visas i teckenrutan.
4. Tryck 00949 (landsnummer) numret visas i teckenrutan.
5. Tryck på "PAUS". " P " visas i teckenrutan (väntan på ny kopplingston)
6. Tryck 401164, numret visas i teckenrutan.
7. Tryck "SPARA". Du hör en pip-signal.
UPPRINGNING FRÅN KATALOGMINNET
Automatisk uppringning
Du kan ringa upp på två olika sätt med katalognummer, nämligen:
A. Du kan ”bläddra” genom de namn som börjar med en viss bokstav tills
du hittar rätt namn.
B. Du kan få namnet direkt genom att skriva in de tre första bokstäverna i
det namn som du söker.
METOD A: För att ringa upp ett telefonnummer som du har sparat i katalogminnet ”bläddrar” du fram rätt namn och trycker på "RING".
Gör så här:
1. Tryck på knappen "LÄSA". ”LÄSA” visas i teckenrutan.
2. Tryck in första bokstaven i namnet på den du vill ringa. I teckenrutan
ser du första namnet som börjar med den bokstaven som finns lagrat.
OBS. Namnen blir lagrade i bokstavsordning.
3. Tryck samma bokstav igen och nästa namn visas i teckenrutan.
4. Tryck återigen tills rätt namn visas i rutan.
5. Du kan också hålla knappen/bokstaven nedtryckt varvid Avance
EXCELLENT automatiskt bläddrar igenom alla namn som börjar med
samma bokstav. Namnet visas under 1sekund. När du ser namnet
som du söker, släpp knappen. Detta gäller alla bokstäver utom för
12
bokstaven "A" som endast visar det första namnet och därefter "TIMER".
För att bläddra bland namn som börjar med "A" måste du trycka upprepade gånger på bokstaven "A".
6. Tryck " RING". Högtalaren kopplas in samtidigt som teckenrutan visar
ett blinkande "HF". Avance EXCELLENT lyssnar själv efter kopplingstonen varpå numret rings upp. När du får svar är det bara att börja
tala.
7. Alternativt kan du lyfta luren när du får svar, högtalaren kopplas då
bort.
METOD B: Genom att använda de tre första bokstäverna i namnet på den
person du önskar ringa hittar du snabbare rätt namn.
1. Tryck på knappen "SÖKA". "SÖKA" visas då i teckenrutan.
2. Tryck de tre första bokstäverna i namnet.
3. Nu sker följande helt automatiskt: 2 korta toner hörs, hela namnet visas
1 sekund och telefonnumret som visas i teckenrutan sänds.
OBS! Om det dröjer mer än 60 sekunder innan kopplingstonen
hörs, kopplas samtalet automatiskt ned.
4. Om det finns fler namn som börjar med samma tre bokstäver indikeras
detta genom att tredje bokstaven blinkar i teckenrutan. Du måste nu
trycka den fjärde bokstaven eller ev flera. När det bara finns ett namn
kvar som börjar med de bokstäver som du tryckt in visas hela namnet
och telefonnumret.
13
NAMNVAL–DIREKTVAL
Avance EXCELLENT har fem namnvalsknappar märkta D1 – D5. Där kan du
lägga in de viktigaste numren tex POLIS, LARMTJÄNST eller hänvisningskod
för lunch om ditt företag har en sådan växel.
Signeringsslista
1. Ta bort plastskyddet.
Använd t ex spetsen på
en penna eller ett gem,
spår för pennan finns i
vänstra sidan på plastskyddet.
Avance Excellent
D1
D2
D3
D4
D5
SPARA
2. Anteckna namn på
listan
Lagring
EXEMPEL: Du vill lägga in telefonnumret till Fröken Ur (90510) i namnvalsminne ”D1”.
1. Tryck på "SPARA". "NAMN" visas i teckenrutan.
2. Tryck på en av knapparna D1–D5. Blinkande streck visas i teckenrutan.
3. Skriv FRÖKEN UR.
4. Tryck på "SPARA". "NUMMER" visas i teckenrutan.
5. Skriv 90510.
6. Tryck på "SPARA" . En lång pip–signal hörs.
7. Anteckna "FRÖKEN UR" på signeringslistan bredvid knappen.
Uppringning med namnval
För att ringa upp ett telefonnummer som du har sparat i ett namnvals/direktvalsminne gör du så här:
1. Tryck på önskad namnvalsknapp D1–D5. Teckenrutan visar 8 bokstäver åt gången samt telefonnumret. (Automatisk frammatning av hela
namnet eller meddelandet då det är längre än 8 bokstäver.)
2. Tryck en gång till på namnvalsknappen eller på ”RING”-knappen och
numret rings upp.
14
LAGRING AV NUMMER UNDER SAMTAL
Du kan också lägga in telefonnummer under samtal. Det gäller för alla
katalog – och namnvalsminnen. Det har du nytta av t ex när den du talar
med ger dig ett telefonnummer som du ska ringa upp senare.
Lagring av nummer under samtal i katalog- och namnvalsminne görs på
samma sätt som vid "lagring av katalogminne" och "lagring av namnval".
Se sidan 10 och 14.
KONTROLL AV MINNEN
Kontroll av antalet sparade meddelanden/nummer
Vill du kontrollera hur många telefonummer/meddelanden du lagt in i
minnet gör så här:
1. Tryck "SPARA".
2. Tryck "LÄSA". I teckenrutan visas antalet sparade telefonnummer/
namn/ meddelanden (katalogpost).
Exempel: 75 katalogposter är inlagda i
minnet.
00 75
KONTROLL AV LAGRADE NAMN, NUMMER/MED-DELANDEN I KATALOGMINNET
För att kontrollera att du programmerat rätt namn, telefonnummer, alarm och
övrig information eller om du vill "slå upp" telefonnumret till någon i
katalogminnet gör du så här:
Kontroll – namnval
1. Tryck på önskad namnvalsknapp (D1–D5)
2. I teckenrutan visas nu all information som finns sparad under den
knappen
3. Efter avslutad kontroll, tryck ned knappen "M.SL /KLOCKA" ett par
sekunder eller vänta i 30 sekunder så återgår Avance att visa DATUM,
MÅNAD och KLOCKAN.
15
Kontroll av katalognummer
1. Tryck "LÄSA". "LÄSA" visas i teckenrutan.
2. Tryck första bokstaven i namnet du vill kontrollera tills rätt namn visas i
teckenrutan. (Namnen ligger lagrade i bokstavsordning). Avance
EXCELLENT matar automatiskt fram hela det lagrade namnet/meddelandet eller så kan du själv mata fram genom att trycka på "LÄSA"knappen
3. Efter avslutad kontroll, tryck ned knappen "KLOCKA" ett par sekunder
eller vänta i 30 sekunder varvid Avance återgår att visa DATUM,
MÅNAD och KLOCKAN.
Kontroll av alarm
1. Tryck "LÄSA". "LÄSA" visas i teckenrutan.
2. Tryck "SEKR/ALARM " upprepade gånger. Alarmmeddelandena visas i
bokstavsordning, (de 8 första bokstäverna av varje meddelande visas).
3. Tryck "LÄSA" upprepade gånger när du hittat det alarmmeddelande
du vill kontrollera. Först visas meddelandet med 8 bokstäver åt gången
sedan visas den inställda alarmtiden ("AL" visas längst ner till höger i
teckenrutan).
ANM: Avance återgår automatisk till att visa MÅN; DATUM och
KLOCKAN efter 30 sek. Vill du återgå snabbare tryck på knappen
"KLOCKA/M.SL" i ett par sekunder.
16
RADERING AV MINNEN
Radering av namnval
1. Tryck på önskad namnvalsknapp D1–D5
2. Tryck "RADERA" två gånger. En pip-signal hörs.
3. Teckenrutan visar två rader med streck för
att visa att namnet är borttaget, se fig.
4. Tryck "KLOCKA/M.SL" se anm. på sid 16.
Teckenruta
Radering av katalognummer/meddelanden
1. Tryck "LÄSA"
2. Tryck in första bokstaven i namnet på den du ska radera.
3. Bläddra fram genom att trycka upprepade gånger på samma knapp
tills du finner rätt namn.
4. Tryck "RADERA" två gånger. En pip-signal hörs.
5. Teckenrutan visar två rader med streck, se fig ovan.
Radering av alarm
1.
2.
3.
4.
Tryck "LÄSA".
Tryck "ALARM" upprepade gånger tills du hittar det alarm du vill radera.
Tryck "RADERA" två gånger. En pip-signal hörs.
Teckenrutan visar två rader med streck, se fig ovan.
Radering av datum och tid
Se sidan 18 "Inställning av datum och tid"
Radering av alla minnen (rekommenderas ej)
1. Tag fram datum och tid i teckenrutan.
2. Håll knappen "RADERA" nedtryckt i 10 sekunder
17
4 Klocka
INSTÄLLNING AV DATUM OCH TID
1. Ring upp Fröken Ur
2. Håll knappen ”M.SL” (Klocka) nedtryckt i 4 sekunder för att aktivera
klockfunktionen. Teckenrutan blir tom.
3. Tryck in siffrorna i en följd för aktuell tid. Timmar 00 – 24, minuter
00 –60.
4. Tryck på ”M/Månad”-knappen för inställning av månad. Upprepa
tryckningen på ”M” tills rätt månad visas i teckenrutan.
5. Tryck in rätt datum (två siffror).
6. Tryck på "SPARA" vid rätt tidsangivelse (Fröken Ur). Klockan startar
samtidigt som sekunderna visas i teckenrutan.
• Slår du fel raderar du tecknet med knappen RADERA.
• Du måste alltid ha två siffror i TIM och MIN. Tex 07.05
EXEMPEL: Tid 08:30. Datum: Feb 26.
1. Håll knappen "M.SL/KLOCKA" nedtryckt i 4 sekunder. - - visas i
teckenrutan.
2. Tryck 0830
3. Tryck på ”M/Månad”-knappen till dess FEB visas i teckenrutan.
4. Tryck in 26 (datum)
FEB 26
08 – 30 00
5. Tryck på "SPARA". I teckenrutan visas:
PERIODLÄNGD/TIDTAGNING
Avance EXCELLENT kan mäta samtalslängd (eller annan tidtagning),
dessutom har du möjlighet att ställa in periodlängd.
Inställning av periodlängd
Om du önskar mäta tiden i vissa perioder kan du själv ställa in den periodlängd i minuter som du vill använda
1. Håll "A/TIMER"-knappen nedtryckt under minst 4 sekunder (tills "TIMER"
visas i teckenrutan).
2. Tryck på "A/TIMER" igen. De två periodsiffrorna längst till vänster
börjar blinka.
3. Tryck ned två siffor för önskad periodlängd i minuter (max 59 minuter).
4. Tryck "SPARA" (periodtiden är sparad)
18
Tidtagning
1. Håll knappen "A/TIMER" nedtryckt i 4 sekunder . I teckenrutan visas nu
den senaste tidtagningens längd i timmar och minuter.
2. Tryck på "TIDT" ( bokstaven Z). Tidtagningen startar.
3. Tryck återigen på "TIDT". Tidtagningen slutar och sammanräknad tid
visas i 30 sekunder.
4. Om du trycker ned "TIDT "en tredje gång sker en "reset"(nollställning)
av tidtagningen, varpå ny tidtagning genast startar.
Tidtagning
Indikering för dagligt alarm (TILL/FRÅN)
TIMER
TON
0 00 – 00
Avance Excellent
RING
HF
D1
Q
D2
D3
D4
D5
W
E
R
T
SPARA
RADERA
U
Y
LÄSA
I
SÖKA
S
D
F
G
J
H
X
Z
Ö
C
V
B
KLOCKA
TILLF TON
M.SL
PAUS
N
M
Å
ALARM
SEKR
19
R
3
4
5
6
7
8
9
L
MÅNAD
TIDT
Ä
K
2
P
O
TIMER
A
1
RING
0
ALARM MED MEDDELANDE
Inställning
Klockan har alarmfunktion som kan användas som en påminnelse att t ex
ringa ett visst nummer vid ett speciellt datum eller om du vill ha alarm varje
dag vid samma klockslag.
EXEMPEL: Du skall ringa en vän den 21 juni kl 0930 och vill programmera
ett alarm som påminner dig om detta.
1. Tryck på ”SPARA”, "NAMN" visas i teckenrutan
2. Skriv in ditt meddelande.
3. Tryck ”SPARA”, "NUMMER" visas teckenrutan.
4. Tryck in telefonnummer.
5. Tryck på ”ALARM” (SEKR-knappen) I teckenrutan visas "AL".
6. Skriv in klockslaget 09.30
7. Tryck på ”M” (MÅNAD) till dess "JUN" syns i teckenrutan.
8. Skriv in datum "21" (knapparna 0–9)
9. Tryck ”SPARA” En pip-signal hörs.
Uppringning av alarm /avstängning av alarmsignal
• Då inställd alarmtid uppnåtts ljuder alarmsignalen samtidigt som
meddelandet tillsammans med telefonnumret visas i teckenrutan (om du
har lagt in det).
• Alarmsignalen stängs automatiskt av efter 30 sekunder, men meddelandet kvarstår tills du trycker på någon knapp (vilken som helst).
• Om du trycker på "RING" så ringer Avance automatiskt upp det telefonnummer som du lagrat under alarmmeddelandet.
20
DAGLIGT ALARM
Inställning
EXEMPEL: Du vill ha alarm varje dag 11.30 för lunch.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på "SPARA", "NAMN" visas i teckenrutan.
Skriv LUNCH.
Tryck på ”ALARM” (SEKR-knappen) I teckenrutan visas "AL".
Tryck 1130.
Tryck "SPARA".
Dagligt alarm TILL/FRÅN
När du har ställt in ett dagligt alarm och vill koppla på respektive av det.
1. Tryck på "LÄSA"
2. Tryck på "TILLF.TON/PAUS"- knappen. Teckenruta visar
. Det
dagliga alarmet är tillslaget.
3. Tryck på "TILLF.TON/PAUS"- knappen igen. Alarmindikeringen i teckenrutan försvinner. Det dagliga alarmet är frånslaget.
Så här stänger du av alarmsignalen
Alarmsignalen stängs automatiskt av efter 30 sekunder. För att stänga av
signalen tidigare så kan du trycka på vilken knapp som helst på tangentbordet.
21
5 Övriga funktioner
SEKRETESS
Avance EXCELLENT är utrustad med en sekretessknapp,”SEKR/ALARM”
som du använder när du inte vill att din samtalspartner skall höra vad som
sägs i ditt rum. SEKR-knappen kopplar bort både mikrofonen i luren och
mikrofonen i telefondelen.
När du trycker in ”SEKR" -knappen visas texten”SEKR” blinkande i teckenrutan. Blinkningen ”SEKR” fortsätter så länge funktionen är inkopplad. En
ny nedtryckning av ”SEKR” -knappen kopplar bort funktionen varvid blinkningen ”SEKR” upphör och du kan åter tala med din samtalspartner.
Z
Ä
N
Ö
KLOCKA
TILLF TON
M.SL
PAUS
Å
=
ALARM
SEKR
R
RING
TILLFÄLLIG ÖVERGÅNG TILL TONVAL
På senare tid har allt fler banker, postorderfirmor och andra företag börjat
erbjuda automatiserade tjänster via telefon. Som exempel på sådana
tjänster kan nämnas postorderbeställning och upplysning om banksaldo,
aktiekurser eller tidtabeller. Gemensamt för alla tjänsterna är att du kommunicerar med en dator genom att trycka på knapparna på din telefon.
Datorn ger sina instruktioner och svar med hjälp av artificiellt tal. Kort sagt
fungerar telefonen som en dataterminal med knapparna 0–9, R
och .
För att kommunikationen (konversationen) med datorn ska fungera fordras
att telefonen står i tonvalsläge. Om du har din Avance EXCELLENT inställd
för tonval (och om växeln du är ansluten till tillåter att du ringer upp med
tonval) – då är det bara att ringa upp datorn och börja ”konversera”. Även
om växeln gör att du måste ha din Avance inställd för impulsval för att
kunna ringa innebär det inga problem. Du kan då tillfälligt gå över till
tonval genom att trycka på ”PAUS”-knappen två gånger och sedan "RING”.
Avance EXCELLENT kan dessutom lagra ett nummer tillsammans med den
tillfälliga övergången till tonval i något av sina minnen, se exempel 2 på
nästa sida.
22
EXEMPEL 1: Din Avance EXCELLENT står i impulsval. Du vill ringa den
automatiska saldoupplysningen på en bank.
1. Ring upp bankdatorns telefonnummer.
2. Ett talbesked från datorn uppmanar dig att trycka ditt kontonummer.
3. Tryck ”PAUS” ”PAUS” (för att få en tillfällig övergång till tonval).
Texten ”Pt” visas i teckenrutan.
4. Tryck ”RING” och därefter ditt kontonummer.
5. Datorn uppmanar dig att trycka din personliga kod.
6. Fortsätt ”konversationen” med datorn genom att slå ny kod osv.
7. När du avslutar samtalet går Avance EXCELLENT automatiskt tillbaka
till impulsvalsläge.
EXEMPEL 2: Nummer som innehåller tillfällig övergång till tonval kan du
naturligtvis lagra i ett minne. För att lagra exempel 1 ovan i katalogminnet
gör du så här:
1. Tryck "SPARA”.
2. Skriv in t ex ordet "BANKDATOR".
3. Tryck "SPARA".
4. Tryck bankdatorns telefonnummer.
5. Tryck ”PAUS” ”PAUS” (tillfällig övergång till tonval).
6. Tryck ditt kontonummer.
5. Tryck ”PAUS” (för paus i sändningen).
6. Tryck din personliga kod.
7. Tryck "SPARA".
När du sedan skall ringa upp från minnet gör du så här:
1. Bläddra fram "BANKDATOR" ur katalogminnet.
2. Tryck "RING".
3. Invänta talbesked.
4. Tryck "RING". Avance sänder då ditt kontonummer.
5. Vänta på nytt talbesked.
6. Tryck "RING". Avance sänder då din personliga kod.
7. När du avslutar samtalet går Avance automatiskt tillbaka till impulsval.
23
LINJEBALANS
När du vill kontrollera om en telefon fungerar, kan du blåsa i mikrofonen.
Om blåsljudet hörs i hörtelefonen är allt som det ska. Ljudet i mikrofonen
återmatas alltså till hörtelefonen. Det gör att en telefon inte låter ”död”.
Men ljudet får inte bli för starkt – då blir det störande för dig. Det återmatade ljudets styrka beror på hur väl telefonen är anpassad till telefonledningen. För flertalet telefoner har man valt en kompromiss som passar i de
vanligaste fallen.
AVANCE GER DIG MÖJLIGHET ATT SJÄLV JUSTERA ANPASSNINGEN.
1
2
3
1
2
3
Justeringen gör du med omkopplaren som finns på telefonens undersida.
Omkopplaren har tre lägen 1, 2 och 3.
1. Ring, t ex till en god vän eller till Fröken Ur.
2. Tala, och lägg samtidigt märke till hur starkt du hör din egen röst i
hörtelefonen. Du ska alltså inte lyssna på hur starkt din gode vän
eller Fröken Ur låter!
3. Prova med omkopplaren i de andra två lägena.
4. Ställ omkopplaren i det läge där du hörde din egen röst svagast.
Om du är osäker på hur du ska göra eller inte hör någon större skillnad
låter du omkopplaren stå i läge 2. Det läget passar bäst i de flesta fallen.
24
REGLERING AV RINGSIGNAL
På höger sida finns en omkopplare märkt med tre klockor. Ljudstyrkan kan
ställas in för hög nivå/stora klockan, låg nivå/lilla klockan eller helt avstängd/överstruken klocka. Se figur nedan.
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
25
6 Tekniska data
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Mikroprocessorstyrd högtalartelefon för bordsplacering
5 namnval
Minne för ca 500 telefonummer med namn
Teckenruta för samtidig visning av 11 siffror och 8 bokstäver
Klocka
Tidtagning
Repetition av senast slaget nummer
Omställbar mellan ton- och impulsval
Sekretessknapp
Kopplingstondetektor
Reglerbar ringsignal
Volymreglage för lur och högtalare
Linjebalansomkopplare
–
Minne: Totalt ryms 15512 teckenpositioner. Varje bokstav tar två
positioner och varje siffra en position av minnesutrymmet. En minnespost kan maximalt innehålla 32 siffror + 32 bokstäver.
–
Tonvalssignalernas längd vid automatisk sändning: 80 ms
–
Batterier: 1st 9 V batteri, typ IEC 6LR61
2 st 1,5 V batteri, typ IEC LR6
Batterierna räcker normalt i minst 1 år.
_
Nätadapter: 12V DC, 300 mA
–
Dimensioner:
–
Vikt inkl. emballage:
höjd
bredd
djup
95 mm
240 mm
220 mm
1,325 Kg
26
7 Felsökning
1. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningssladdar
och andra telefoner. Om telefonen fungerar då, ligger felet hos den
andra utrustningen.
2. Koppla in en annan telefon, som du vet är felfri, i jacken. Om denna
telefon fungerar, är det fel på den första telefonen. Lämna den till
Telebutiken för reparation.
3. Be din granne att du får prova din telefon i hans jack. Om den fungerar då, är det fel på din telefonledning. Ring Kundservice, tel 90 410.
Åskskydd
Vid åskväder kan det uppstå höga överspänningar på telefonledningen,
speciellt utanför tättbebyggt område. Då riskerar man skador på utrustning,
som är ansluten till telefonledningen. Ännu större risk löper man om den
samtidigt är ansluten till elnätet. Dit hör bl. a. Avance. Du kan minska risken
genom att montera ett lämpligt åskskydd.
Televerket säljer åskskydd med gasurladdnings-rör ( A 952 5708 ) som är
anpassat till Televerkets produkter. Med ett sådant får du ett mycket gott
skydd mot överspänningar på telefonledningen. Vill du skydda dig ytterligare installerar du ett åskskydd 5453 på elnätsidan. Dessa åskskydd
skyddar all teleutrustning som du har ansluten till samma telefonledning och
till samma eluttag.
Åskskyddet på telesidan installeras av montör. Åskskyddet på elsidan kan
du köpa och själv ansluta. Enklast beställer du åskskydden i närmaste Telebutik.
Observera dock, att Televerket inte svarar för skador, som uppstått genom
åsköverspänningar. Detta gäller även om du har särskilda åskskydd monterade.
27
8 Kortfattad bruksanvisning
REPETITION AV SENAST SLAGET
NUMMER
1. Tryck "RING"
2. Tryck på "HF" för att avsluta
NAMNVAL–DIREKTVAL
Lagring
1. Tryck "SPARA"
2. Tryck på en av knapparna D1–D5
3. Skriv namnet
4. Tryck "SPARA"
5. Skriv telefonnumret
6. Tryck "SPARA"
7. Anteckna namnet på signeringslistan
KATALOGMINNET
Lagring
1. Tryck på "SPARA"
2. Skriv namnet
3. Tryck på "SPARA"
4. Skriv in telefonnumret
5. Tryck på "SPARA"
Uppringning
1. Tryck på önskad namnvalsknapp D1–D5.
2. Tryck "RING". Numret rings upp
Lagring-utlandsamtal och mobilsökning/via växel (PAUS-funktion)
1. Tryck "SPARA"
2. Skriv namnet
3. Tryck "SPARA"
4. Tryck på 0:an
5. Tryck "PAUS"
6. Tryck numret
7. Tryck "SPARA"
KLOCKA
Inställning av datum och tid
1. Ring upp Fröken Ur. (Ej nödvändigt)
2. Tryck "M.SL" i 4 sek
3. Tryck in siffrorna för rätt timme och minut
4. Tryck på "M/Månad"-knappen
5 Tryck in rätt datum. (två siffror)
6. Tryck "SPARA" vid rätt tidsangivelse
Uppringning
Alarm
Inställning av dagligt alarm:
1. Tryck "SPARA"
2. Skriv alarmtext t ex "LUNCH"
3. Tryck "ALARM"
4. Skriv in klockslag t ex "11.30"
5. Tryck "SPARA"
METOD A:
1. Tryck "LÄSA"
2. Tryck in första bokstaven i namnet på
den du vill ringa
3. Tryck samma bokstav igen och nästa
namn visas osv
4. Du kan också hålla knappen/bokstaven
nedtryckt varvid Avance automatiskt
bläddrar igenom alla namn som börjar
med samma bokstav. Detta gäller inte
bokstaven "A", se sidan 12 i bruksanvisningen
5. Tryck "RING": Numret rings upp
Dagligt alarm TILL/FRÅN:
1. Tryck "LÄSA"
2. Tryck "TILLF. TON/PAUS". Teckenrutan
visar . Alarmet är tillslaget
3. Tryck igen på "TILLF. TON/PAUS"
Alarmindikeringen i teckenrutan försvinner. Det dagliga alarmet är frånslaget
METOD B:
1. Tryck "SÖKA"
2. Skriv de tre första bokstäverna i namnet
3. Nu sker följande automatiskt: Två korta
signaler hörs, hela namnet och telefonnumret visas i en sekund. Telefonnumret
rings upp
Att stänga av alarmsignalen:
1. Tryck på valfri knapp
Alarm med meddelande se bruksanvisningen sid 20.
28
Gratulerar till valet av
Avance EXCELLENT
Avance EXCELLENT har inte bara siffertangenter utan också hela alfabetet . Därför kan du nu "skriva in" namn och adress eller andra
uppgifter tillsammans med telefonnumren som du programmerar
i Avances minne. Avance EXCELLENT har ett fantastiskt kom-ihåg,
ca 500 telefonnummer kan den minnas med namn och t.ex en kort
adress. Avance EXCELLENT har givetvis också alla de funktioner som
underlättar ett krävande kontorsarbete. Högtalare, sekretess, reglerbar ringsignal, tidtagning och inbyggd elektronisk almanacka med
påminnelsesignal för upp till 25 viktiga möten, födelsedagar etc.
Anslutning telefonsladd
Teckenruta
Nätanslutning
Högtalare
Mikrofon
Högtalare
Till/Från
Linje Till/Från
R – knapp
Ringsignal
stark/svag/från
Uppringning och repetition
av senast slaget nummer
Volymkontroll
Funktioner hos
Avance EXCELLENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Högtalartelefon
Minne för ca 500 telefonnummer med namn och adress
Teckenruta för samtidig visning av 11 siffror och 8 bokstäver
5 separata namnval
Omställbar mellan ton och impulsval
Sekretess
Repetition av senast slaget nummer
Reglerbar ringsignal
Reglerbar ljudstyrka i lur och högtalare
Klocka med inställbar alarmtid (25 tider med textmeddelanden
kan programmeras per år)
Tidtagning