Studieteknik

KURSBESKRIVNING – SVENSKA
ARBETSOMRÅDE: STUDIETEKNIK ÅK 7
LÄRARE: Ida Boman
Ditt arbete är att studera. Ditt viktigaste arbetsredskap är du själv – din kropp, din hjärna
och dina sinnen. Och precis som hantverkaren behöver ha ordning och reda på sina
verktyg behöver du en viss ordning när du studerar, så att du inte förlorar tid eller
koncentration i onödan. Du har många omkring dig som hjälper till, men det är du själv
som har ansvaret för att arbetet ska fungera.
Ur STUDS (Sundell, 1993)
Arbetsområdets innehåll



Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier
Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar
Förmågor som du ska träna på


Läsa och analysera texter för olika syften
Söka information från olika källor och värdera dessa
Så här kommer vi att arbeta
Under v 35-36 genomförs DLS-tester i hela åk 7. Testerna prövar läsförståelse, rättstavning, ordförståelse och
läshastighet. När dessa tester är genomförda sätter vi igång med arbetsområdet ”studieteknik”.
I skolan kommer vi att:
- Läsa en artikel tillsammans där du får testa att läsa översiktligt, söka information och gå in på djupet i
texten. Sammanfatta en text i stora drag. Plocka ut väsentlig information ur korta texter, ex recept och
annonser.
- Prata om olika strategier för att minnas, samt göra olika minnesövningar.
- Arbeta med att plocka ut nyckelord ur faktatexter samt att sammanställa dem i listor och tankekartor
- Prata om vad en bra studiemiljö innebär, samt hur man kan planera sin tid
Tidsåtgång: v 36-38
Detta kommer att bedömas
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:


Väljer och använder lässtrategier samt sammanfattar texters innehåll
Väljer ut och sammanställer information
När arbetsområdet är avslutat ska du



Känna till hur du kan anpassa din läsning till situationen och till vilken typ av text du läser, ex att
sökläsa, att läsa översiktligt och att djupläsa.
Kunna plocka ut det väsentliga ur en text genom att göra understrykningar, samt sedan sammanställa
nyckelorden i en lista eller tankekarta.
Känna till hur du själv kan påverka din studiemiljö och dina förutsättningar för att lyckas med
skolarbetet.