Nr 1, Mars 2015 - Hasselfors Byalag

HASSELBLADET
Nr 1 Mars 2015
Årgång 19
Varsågod!
Vi har nu kommit en liten bit in på ett nytt år med ett omväxlande vinterväder med både halka, snö och
regn i en salig blandning. Det är kanske så här vintrarna kommer att se ut i framtiden.
När det gäller byalagets verksamhet så har vi fastställt datum för de flesta arrangemangen för året och
det kan ni läsa om i denna tidning. Kan dock här nämna att det som står närmast på programmet är
årsmötet den 15 mars och sedan ”Storloppis” i idrottshallen den 21 mars.
Vi får hoppas att vi i år inte kommer att drabbas av lika många dystra besked som under 2014. Det kom
ju ytterligare ett de sista dagarna på året med Värdshusets konkurs. Vi får hoppas att Fredrik o Karin
Lundquist kan hitta någon bra som kan driva verksamheten vidare.
Det kan bli en del förändringar för våra arrangemang om inte Värdshuset kommer igång igen. Vi får tro
att det ordnar sig till det bästa.
Du kan nu ta del av en ny hemsida med ett modernare snitt och som vi hoppas att många kommer att ta
del av.
Innehållsförteckning
Verksamhetsberättelse
sid 22--3
Ordlistan
sid 10
HGoIF, Storloppis
sid 4
Årsmöte
sid 11
PRO
sid 5
Ett År att minnas
sid 12
Hemsidan, Alla hjärtans dag sid 6
Värt att veta
sid 13
Maria Ytterbrink
sid 7
I naturen, Vindkraft
sid 14
Skagershults församling
sid 88--9
Program 2015
sid 15
Hasselfors Byalag
Hasselgården
Edevägen 10
695 60 Hasselfors
Telefon/fax
0585 – 44113
E-post: [email protected]
se oss på: www.hasselforsbyalag.com
Expeditionstider
Tisdagar och Torsdagar
10.00—12.00
Ansvarig utgivare Ivan Persson
Verksamhetsberättelse för Hasselfors byalag 2014
Medlemmar
Medlemsavgiften 2014 har varit 150 kronor för familjekort och 100 kronor för enskild medlem.
Medlemsantalet var vid årets början 127 familjekort och 74 enskilda medlemmar och vid årets slut 127 familjekort och 72
enskilda medlemmar. Som synes så har vi i stort ett oförändrat medlemstal och om man räknar familjekorten som minst två
personer så har vi ett medlemsantal på ca: 326 medlemmar. Det är glädjande att så många vill vara med i byalaget.
Ekonomi
Vår ekonomi är mycket god! Att vår ekonomi är så bra beror till stora delar på den donationen som vi fick under 2013 av
Allan Persson. Vår mix fond har också fortsatt gått bra.
I övrigt hänvisar vi till kassörens kassaberättelse.
Hasselgården
Uthyrningen ligger i stort sett på samma nivå som tidigare år, med Hasselfors PRO och Hasselfors – Porla Röda kors krets som
de fasta hyresgästerna samt en del privata fester. Det är klart att vi skulle önska oss en större uthyrning och ett större utnyttjande av lokalerna för att få in mer hyresintäkter, men det är inte så lätt att finna nya hyresgäster.
Andelar Hasselgården
4 andelar har återköpts. Andelsbeloppet är 36. 500 kronor och beloppet är insatt på ett särskilt fasträntekonto i Lekebergs
Sparbank.
Representation
Vi har representerat med styrelsemedlemmar då Laxå kommun kallat till kommunbygderådsmöte. Det senaste var i Hasselgården under november månad. Vi har också representerat när det gäller frågor ang. Munkastigen.
Filmverksamhet
Filmverksamheten har i stort legat nere då det bara finns digital film att tillgå. Vi har dock visat film på storbild dels under
sportlovet samt vid ett tillfälle under hösten. Då visades en barnfilm samt en nostalgifilm.
Hasselbladet och hemsidan
Hasselbladet vår tidning som även innehåller Skagershults kyrkoblad har även detta år utkommit med fyra nummer, det var den
18-de årgången. Vi försöker att spegla lite av det som händer inom föreningslivet men även med andra artiklar som kan vara av
intresse. Det är svårt att vara dagsaktuell när man kommer ut fyra gånger om året, men vi tror att tidningen fyller sin funktion i
samhället. Vi framför ett tack till er som hjälpt till att fylla tidningen med intressant material under året. Tidningen delas ut
gratis till alla i Skagershults församling, och det vore inte möjligt utan våra trogna annonsörer som stödjer oss år efter år. Ett
stort och varmt tack för detta.
Vi får också framföra ett stort tack till Cathrin Eriksson som sätter ihop det material som kommer in så att det blir en läsvärd
tidning.
Vår hemsida, som innehåller en hel del information om vår verksamhet, har Mariann Sjöberg skött allt sedan vi startade upp
hemsidan. Återigen ett stort tack Mariann!
Vi önskar dock att fler har synpunkter dels på vår verksamhet men även kom med förslag och idéer på sådant som berör vårt
samhälle.
Hemsidan har sett likadan ut sedan vi började och vi för nu diskussioner om att göra en ny och förbättrad sida. Vi hoppas
kunna genomföra det under 2015.
Fritidsgårdsverksamhet
Fritidsgårdsverksamheten driver byalaget åt Laxå kommun. Detta är också en verksamhet som bygger helt på ideella krafter,
vilket vi sätter mycket stort värde på. Huvudansvaret har Lotta Pettersson, nu med god hjälp av Irene och Tom Pujanen. Ett
mycket STORT tack till er, utan ert engagemang skulle det inte fungera. Det finns dock som alltid önskemål om att det är fler
föräldrar som ställer upp. Om man är flera så blir det inte så betungande. Fritidsgården och dess verksamhet fyller en viktig
funktion i samhället. Gården ger ungdomarna möjlighet att träffas och umgås utanför skolan.
Under detta verksamhetsår så har det varit öppet endast under måndagskvällar.
Parkvård
Även detta år har byalaget haft hand om skötseln av torget och dess planteringar. Gräsklippning av Bruksparken och Lillängsbadet är andra stora åtaganden som vi har. Som ett tack för hjälpen får vi av Laxå kommun gratis skyltning av våra arrangemang på de fyra stora anslagstavlorna som finns efter E 20 och 205:an tre gånger om året samt bränsle till klippning av
badplatsen Lillängen och bruksparken.
2
Arrangemang och aktiviteter
14 februari Alla Hjärtans Dag uppvaktade vi Hasselfors förskola med bakelser och 1 000 kronor att använda till någon
trevlig aktivitet.
8 mars Årsmöte.
22 mars Storloppis i Idrottshallen
6 april Tipspromenadstart för våren totalt 9 gånger
10 maj Utflykt med Per Bergström och Rune Söderberg i våra fäders spår ett 30-tal deltog
24 maj Mopedens dag med 83 mopedåkare och ca 45 loppisstånd.
6 juni Nationaldagsfirande på torget med saft och kaffebjudning, sång av Carina Nyman tal av Maria Ytterbrink
20 juni Traditionellt midsommarfirande i Bruksparken
27 juli Söndagsöppet på Bruksmagasinet i samarbete med Skagerhults församling vi bjöd på kaffe ett 25 tal deltog
16 augusti Hasselforskalaset med ett 80 – tal veteranfordon och ett 65 – tal loppisförsäljare
31 augusti Tipspromenadstart för hösten totalt 9 gånger
1 september Samtliga partier presenterade sina program för Hasselforsborna
20 september Utflykt i våra fäders spår med Per Bergström och Rune Söderberg ett 25-tal personer deltog denna gång
19 oktober Nostalgikväll med bubbel, snittar och filmer invigning av bokcaféet
16 november visning av nyinspelad DVD-film med Karl–Arne Persson och kaffe.
13 december Glöggbjudning med bildspel och underhållning samt försäljning i Hasselgården
Övriga aktiviteter
Torpgruppen under Per Bergströms ledning har jobbat vidare och har fortsatt att dokumentera intressanta platser. Under 2013
så färdigställdes en broschyr och under 2014 har ytterligare fyra st färdigställts. Samtliga broschyrer går under namnet ”Spår
från en svunnen tid”. Här har Cristina Söderberg gjort ett fantastiskt jobb med att fotografera och sammanställa dessa för
tryckning, maken Rune har också bistått. Ett stort tack.
Tanken är att det skall bli flera broschyrer framöver men vi måste här söka pengar för finansiering. Broschyrerna som nu är
färdiga har till största delen bekostats med EU pengar.
Under sommaren spelade vi in ytterligare en Dvd-film. Denna gång med Karl-Arne Persson där han berättade minnen från sin
barndom på bruket.
Under året inköpte vi en hjärtstartare och den har brandvärnet fått att disponera och finns uppsatt på brandstationsväggen så att
alla har möjlighet att komma åt den.
Under hösten så startade vi upp ett bokcafé, då vi under 2013 blev av med biblioteket när skolan lades ned. Det här är ett försök för att vi Hasselforsbor skall kunna låna böcker utan att behöva åka till Laxå. Hitintills så har inte lånefrekvensen varit
speciellt hög, men det kanske dröjer ett tag innan befolkningen vänjer sig vid att det går att låna böcker i Hasselfors igen. Vi
har fått mycket påfyllning av böcker från givmilda personer och det tackar vi för.
Ryggymnastiken, som numera bedrivs i byalagets regi, pågår i Hasselgården om söndagsförmiddagarna med en liten trogen
skara. Den har pågått även under 2014 under ledning av Gillanett Sjöberg och Siv Filipsson.
Sammanfattning.
Även detta år har skolbyggnaden och skolan varit en fråga som har diskuterats både med politiker och föräldrar. Men tyvärr så
gick det inte att övertyga de styrande politikerna om att inte skolan skulle flyttas till Laxå. Det enda positiva är att förskolan
fick vara kvar i ursprungslokalerna. Vi får nu hoppas att barnantalet ökar så att den nya majoriteten får hålla sitt löfte om en
1-3 skola i Hasselfors.
För ett år sedan så såg det hoppfullt ut att en ny bro över Svartån äntligen skulle färdigställas. Men så blev det inte. En missad
vattendomsansökan satte stopp för detta. Nu har man gjort ett nytt försök och nu skall brobygget genomföras 2015-2016.
Vi har under hösten börjat ett projekt på Hasselvallen genom att riva den gamla dansbanan och scenen. Vi vill försöka att få
till en ny dansbana och scen för vi tycker det är synd att Hasselvallen skall förfalla, då det är en fantastisk fin festplats.
Det blev ytterligare ett bakslag för samhället de sista dagarna då Hasselfors Wärdshus gick i konkurs. Vi får avvakta och se
vad som händer. Vi får hoppas att det åter blir verksamhet i huset. Det kan påverka en del av våra arrangemang framöver vad
som kommer att hända där.
I övrigt har vår verksamhet rullat på som tidigare år och vi i styrelsen hoppas och tror att det arbete som vi lägger ned gagnar
vårt samhälle på bästa sätt. Vår målsättning är att få ett så livaktigt och trevligt samhälle som möjligt att leva i.
Styrelsen vill till sist rikta ett stort tack till sponsorer, annonsörer, Laxå kommun, Lekebergs Sparbank, Setra Goup, samt
Hasselfors Garden och inte minst till alla er som på något sätt hjälpt till vid våra arrangemang under året.
Ivan Persson
Ordf.
Anders Olofsson
V. Ordf.
Andreas Gustavsson
Ledamot
Cristina Söderberg
Kassör
Birgitta Pedersen
Ledamot
Lars Stralhed
Ledamot
Lena Viktorsson
Sekr.
Per Bergström Michael Gustafson
Ledamot
Ledamot
Lars Göran Edberger
Suppleant
Caroline Selvin
Suppleant
Ahti Parkkonen
Suppleant
3
Hälsovård på väg
Storloppis
Efter att Wärdshuset gick i konkurs så är den
mobila hälsobussen placerad vid Hasselgården.
Den har nu varit på plats både i januari och i
februari och kommer att vara på plats den 20
mars, 17 april och 12 juni.
Här har vi möjligheter att få rådgivning och
enklare sjukvårdsinsatser, blodtrycksmätning
m.m.
Kostnad för besöket är 80 kr och frikort gäller.
O.B.S. Det är tidsbeställning som gäller och
telefontid är måndag till fredag kl. 10.00 -15.00
och telefonnumret är 019 – 602 30 21.
Passa på att utnyttja dessa tillfällen.
För tredje året så satsar vi i byalaget på ett
”Storloppis” i Hasselfors idrottshall. I år lördagen den 21 mars mellan kl. 09.00 och 14.00.
Det har de tidigare åren varit trevliga träffar med
mellan 50-60 bord i hallen och vi hoppas att det
blir minst lika många i år. Priset för ett bord 70 x
180 är 125 kr.
Vi hoppas även i år på ett stort deltagande och
många besökare. Varmt välkomna.
Dormens Entreprenad AB
Vi utför grus, och jordtransporter samt maskinflyttning med lastbil.
Försäljning av vitt gårdsgrus.
Kontoret: 0585-432 30
www.dormensentreprenad.se
Hasselfors GoIF
Hasselfors GoIF höll årsmöte den 15 februari i Hasselgården 11 personer hade infunnit sig.
Johan Hellman hälsade välkommen och valdes att leda dagens förhandlingar.
Till sekreterare valdes Ivan Persson och justeringsman Lars-Göran Edberger.
Av verksamhetsberättelsen framgick att verksamheten i dag består endast av bollek i Idrottshallen
på måndagar och att ledarna är Markus och Anna-Mia Bergfeldt.
Samt att det förekommit spårning av skidspår som Jörgen Söderberg skött om.
Hasselvallen har skötts om av Jonas Wiberg under året.
Av kassaberättelsen framgick att det finns drygt 5.000 kronor samt att inventarierna beräknas till 38.500 kronor.
Frågan som diskuterades var hur föreningen kan leva vidare. Verksamheten har varit låg under flera år och det är
svårt att få folk att engagera sig. Det som har framkommit som ett önskemål är att föreningen går in i Hasselfors
byalag som en egen sektion under namnet Hasselfors GoIF. Mötet diskuterade detta förslag och kom fram till att
det är det bästa om föreningen skall överleva. Man tycker det är synd att helt lägga ned en så gammal och ärofull
förening. Förslaget är därför att Hasselfors byalag tar upp frågan på sitt årsmöte den 15 mars.
4
HASSELFORS PRO
Sedan vi sist hördes har vi nu gått in i ett nytt år(2015) Och vårt 62.a PRO år.
Men vi börjar med en liten återblick på vad som hände i slutet på 2014.Julbuffén åts på Gunchas
restaurang på Björkhaga i Laxå, 26 medlemmar deltog. Till Luciakaffet i församlingshemmet kom 20
personer och fikade.
Julbordskryssningen med Cinderella var omtyckt även i år. Vi har även i år delat ut Julblommor till långtidssjuka. Vi har även haft dragning på vårt listlotteri å 500 lotter. Samtliga vinnare har fått sina vinster.
Vi startade upp året med grötfest som hölls den 21 januari med 36 deltagare. Det serverades god
risgrynsgröt samt skinksmörgåsar.
Det rapporterades att till en kurs för (KSR) Kommunala samverknadsrådet som hölls i Karlskoga folkets
hus den 29 januari representerade Kjell Wiberg, Maj-Britt Sandell och Solveig Persson dom är våra
valda ombud i samrådet.
Ivan Persson gav oss information om att Premiärvårdens hälsobuss där vi kan ta prover, och få råd om
saker vad gäller olika sjukdomar, kommer i fortsättningen att vara placerad vid Hasselgården från den
23 januari från kl. 09.00. Övriga tider framåt finns anslagna på anslagstavlorna.
Boccian är i full gång och är som vanligt på måndagar kl. 14.00 till 16.00 i idrottshallen, även tisdagsträffarna är i full gång i Hasselgården kl.10.00. Alla är välkomna till en social samvaro.
Det rapporterades även att Laxå kommun delar ut isbroddar till alla över 65+ som vi får gratis. Ett bra
initiativ av kommunen.
Ordf. uppmanade medlemmarna att komma med förslag till någon studiecirkel som vi eventuellt kan
starta. ABF har ju många kurser. Likaså får vi börja i tid att hitta någon plats för vår sommarresa.
Nästa möte blir årsmötet den 4 mars, och vi får då besök av distriktets representant Bernt Fägerås.
Mötesprogrammet för våren ser ut som följer: 21 januari Grötfest, den 4 mars Årsmöte den 22 april
Äggsexa. Majutflyktmöte dag och tid meddelas senare.
Alla möten börjar kl. 14.00 och hålls i Hasselgården.
Gamla som nya medlemmar är Varmt välkomna!
4990kg
5
Ny hemsida och ny ee-post adress
Vi vill upplysa om att Hasselfors Byalag har fått en
ny hemsida, och vi vill passa på att tacka Henric
Johansson som har hjälp till med detta. Nu kan Du
läsa Hasselbladet direkt i datorn! Det finns mycket
mer information på den nya hemsidan, Du kan bla.
läsa torpgruppens 5 broschyrer som dom har tagit
fram: Spår från en svunnen tid.
Gå gärna in på hasselforsbyalag.com och titta.
Du som har fina eller roliga bilder som kan vara
intressant att ta med i bildgalleriet kan kontakta
styrelsen.
Vi vill också informera om att vi har en ny e-post
adress: [email protected]
Svar till förra numret: Hitta huvudstäder
1. Köpenhamn
2. Bukarest
3. Bangkok
4. Paris
5. Prag
6. Budapest
7. Jerusalem
8. Washington
9. Kairo
10. Havanna
11. Montevideo
12. Oslo
13. Madrid
14. Rom
15. Stockholm
16. Bagdad
17. Alger
18. Lagos
19. Amman
20. Sofia
21. Belfast
22. Peking
23. Canberra
Alla hjärtans dag
Vi upprätthåller en tradition som vi hållit på med i många år, trots att skolan nu är ett minne blott.
Så även i år har vi uppvaktat ”dagiset” förskolan med bakelser på alla hjärtans dag. Nu blev det den 12
februari eftersom den rätta dagen 14 februari var en lördag, men det gick bra det också. Både barnen och
lärarna var mycket nöjda och åt med god aptit. Vi överlämnade även en check på tusen kronor som är
tänkt att användas till något lite extra för barnen. Lärarna tackade för gåvan och pratade om att göra något
trevligt framåt sommaren.
6
SKAGERSHULTS FÖRSAMLING
Våren - förändringarnas tid
När det här skrivs ligger det fortfarande ett litet lager krispig snö på marken. Kanske kommer det
också att falla ytterligare flingor innan våren är här på riktigt. Men vi vet alla att våren kan komma
plötsligt och att mycket grönt och blommande har legat berett under snön och bara väntat på ljuset
och värmen. Du kanske hör till dem som älskar en riktig vinter med gnistrande snö och lite bitande
kyla men för de flesta av oss står nog kylan och mörkret för något som vi inte vill ha, inte någon
längre tid i alla fall. Under påsktiden får vi också uppleva mörker och ljus. Vi får leva i fastan och gå
in i långfredagens allvar för att vandra vidare in i påskdagens jubel. Att gå från vinter till vår, från
fasta till påskdag kan vara en träning i att leva livet som ibland är mest mörker och kyla men som
mycket snart kan slå om till ljus och värme. Av olika orsaker kan det finnas sådant som är tungt i
våra liv och tillvaron kan vara otrygg och vi kan till och med vara tvungna att bryta upp och gå mot
något mycket osäkert. Hela vår tillvaro kan vara en enda stor förändring. Då kan fastan och påsken
påminna oss om att vi aldrig går ensamma. Kanske särskilt i det svåra vandrar Gud med oss. Gud
går vid vår sida i mörker och kyla mot ljus och värme.
Han gick in i din sorg och längtan.
Gud tog plats i din egen gestalt.
Han bar på ditt kors.
Han var plågad som du- och han älskade dig över allt. Sv Ps 358:2
Maria Ytterbrink,
församlingspräst
[ÉÄÅuxÜzá
UxzÜtäÇ|ÇzáuçÜü
Fd, Fondkistan
Reidun Eklind Holmberg
i
Karlskoga
Degerfors och Laxå
EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL
EN RIMLIG KOSTNAD
Fast pris, Din Trygghet.
Telefon 0586-585 01, 0585-501 01
0584-122 00
Jour dygnet runt
7
Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske. Om ändringar
sker från planeringen meddelas det på anslagstavlorna och i predikoturerna. Du är alltid
välkommen att ringa om Du undrar över någonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller
Ramundeboda kyrka när det är sammanlyst. Tel. Britt-Marie Edberger 0585-44449,
Bengt Engman 0585-44302, Aina Karlsson- Andersson 0585-44115, Karin Andersson
0585-44079, Kjell Wiberg 0585-44344, Anders och Lena Olofsson 0585-44400 eller pastorsexpedition i
Ramundeboda församling 0584-10020 tisdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00
Vår präst Maria Ytterbrink 0500-459849, mobil 0702-155363, [email protected]
Vår vaktmästare Stefan Persson nås på 070-2933860
Vår kantor Kalle Hult nås på 0585-44334
Det händer i kyrkan. Tjänstgörande prästschema under perioden är ej fastställd vid dea programblads tryck.
8 mars kl.15.00
Tredje söndagen i fastan.
Gudstjänst.
15 mars kl.15.00
Midfastosöndagen.
Mässa. Thore Kjäll sång och gitarr.
22 mars kl.15.00
Jungfru Marie bebådelsedag.
Gudstjänst. Kaffe och våfflor serveras i församlingshemmet efteråt.
29 mars kl.15.00
Palmsöndagen..
Gudstjänst. Kaffe efter gudstjänsten i församlingshemmet där dragning av arbetskretsens påsklotteri sker.
Medv. av Claes Mård piano och
Charlotte Othelius sång.
2 april kl.18.30
Obs tiden!
Skärtorsdagen.
Skärtorsdagsmässa.
3 april kl.11.00
Obs tiden!
Långfredagen.
Sammanlyst till Finnerödja kyrka.
Önskas skjuts kontakta 0584-10020
5 april kl.15.00
Påskdagen.
Familjegudstjänst.
6 april kl.17.00
Obs tiden!
Annandag påsk.
Sammanlyst till Ramundeboda.
Musikgudstjänst.
12 april kl.15.00
Andra söndagen i påsktiden.
Mässa.
19 april kl.15.00
Tredje söndagen i påsktiden.
Gudstjänst.
26 april kl.15.00
Fjärde söndagen i påsktiden.
Mässa.
30 april kl. 19.30
Valborgsmässoafton.
Konsert. Three is a crowd. Sören Ågren piano. Andy Mc
Quire sång. Johan Unéus gitarr och trumpet. Därefter
gemensamt fackeltåg till Valborgsfirande.
3 maj kl.15.00
Femte söndagen i påsktiden.
Gudstjänst.
8
10 maj kl.15.00
Bönsöndagen.
Mässa.
14 maj kl.10.00
Kristi himmelsfärdsdag.
Gökotta vid Undenebotten.
Önskas skjuts kontakta 0584-10020
17 maj kl.15.00
Söndagen före pingst.
Gudstjänst i gamla kyrkan, (första för året). Medtag
kaffekorg.
24 maj kl.15.00
Pingstdagen.
Sammanlyst till Porla kapell.
Bodarnekören. Kaffe och tårta serveras.
31 maj kl.15.00
Heliga trefaldighets dag
eller missionsdagen.
Gudstjänst.
6 juni kl. 18.00
Nationaldagen.
”Musik i sommarkväll” Sommarsånger, lite eget och
Elvis. Eva Britt och Hans-Erik Hägg sång och gitarr.
7 juni kl.
Tid ej klar vid detta
blads tryckning.
Första söndagen efter trefaldighet.
Vallfartsmässa till Riseberga. (Medtag kaffekorg) se
mer info via affisch.
MåndagsAkademin: 9 mars, 16 mars, 30 mars, 13 april, 20 april och 11 maj.
Barngrupp: torsdagar kl. 18.00 – 19.30
Arbetskretsen: tisdagar i jämna veckor kl. 13.00 – 15.00
Andakter på Edegården: 16 mars, 13 april och 4 maj kl.14.00
Församlingsafton:: fredag 8 maj kl.18.00 Tema: Brödbak i ord o ton Christina och
Weine Bruus.
Församlingsresa: Planeras till Uppsala lördag 13 juni. Se senare annons i NA samt
affischering.
Cykelturer i sommar: tisdagar 2,9,16,23 och 30 juni. Samling vid prästgårdsgrinden
kl. 18.00. ta med kaffekorg.
Vid regn inställt.
Arbetskretsen har under 2014 lämnat bidrag enligt följande:
Svenska kyrkans internationella arbete 7000:- SKUT 7000:- Fadderbarn på
Sri Lanka 3200:Barnhem på Sri Lanka 7710:- Frälsningsarmén 4680:-
Församlingsexpedition i Skagershults församlingshem.
Måndagar kl. 9.30 -11.00 Tel. 0585-44436
Trivsamma samtal runt kaffebordet.
Här kan Du skänka gåva till Skagershults församlings ”blomsterfond”Swedbank 8452 – 5 934.239.411 – 2
Kontakta Maria Ytterbrink tel.0702-155363 eller Carina Rosengren 0584-12785
Nästa planeringsmöte torsdag 9 april kl.18.30 i församlingshemmet.
Just DU är välkommen a komma med förslag och a påverka !
9
L
E
S
S
Ö
R
T
S
P
I
H
C
S
L
K
K
A
R
A
M
E
L
L
E
R
P
S
O
S
T
B
Å
G
A
R
S
J
A
O
O
L
M
D
K
L
U
B
B
A
O
N
L
ORDLISTAN:
BAKELSE
BULLE
CHIPS
CHOKLAD
FUDGE
JORDNÖTTER
C
A
S
A
A
E
G
D
U
F
R
N
K
K
E
K
S
R
L
L
S
O
T
D
I
A
E
O
S
A
T
S
K
L
Y
I
N
P
G
K
U
G
Ö
E
R
R
P
H
B
T
T
I
OSTBÅGAR
POLKAGRISAR
SAFT
SALT
SALTA PINNAR
SMÅKAKOR
Hårlyan
Porlavägen 6, Hasselfors
0585-44415
Glad Påsk
önskar
Ing-Marie
10
R
R
S
L
T
I
I
O
U
L
Ö
A
R
A
S
A
L
T
K
Å
K
A
C
T
L
S
K
Ö
N
O
U
G
A
T
A
N
E
A
A
A
S
Y
R
L
I
G
B
D
L
R
S
R
Hitta orden från ordlistan, du hittar
dom vågrätt, lodrätt och diagonalt.
De överblivna bokstäverna bildar
ordet
KARAMELLER
KLUBBA
KOLA
LAKRITS
MARSIPAN
NOUGAT
Bilden ger ett ord
Tema:
godis
SOCKERKAKA
STRÖSSEL
SUR
SYLT
SYRLIG
SÖT
TÅRTA
Bondepraktikan
Vi tycker det skulle vara lite kul att återge vad som står i Bonde-praktikan för mars månad
Vi kan dock konstatera att den är en aning svårläst, men vi tror att det skall gå att förstå vad som menas.
Martius, Mars månad, hafer 31 dagar.
Dagen är 12 timmar och 12 minuter lång. Och solen löper i Wäduren, och är deruti ifrån den 11 dagen Martii intill
den 10 aprilis.
Mars månad säger:
Jag beskär mina trä i thor:
Plöjer dertill min åker och jord,
Denna månad låt intet blod,
Bad och Swett är då mig god.
I mars månad skall man sig ofta twätta och bada, och är godt att bruka söt dryck, som mjöd och annat sådant, men
wakta dig wäl för kall drick. Det är godt att åderlåta, dock icke på din tummelfinger, bruka ruta och poleja om
morgonen bittideligen.
I Wäduren är godt att handla med herrar, att wandra,att köpa waror och arbete uti eld. Den menniska, som är född
uti Wäduren, låter sig beweka af ett ringa blod, han är okysk och hafwer ett trindt ansigte, stora ögon, han blifwet
karg och förtruten, blifwer snart wred och snart blid igen, och när han gör sig wred, då blifwa de ådror stora, som
sitta framman uti hans panna, han plägar gerna hafwa ett ärr uti sitt hufwud, han fruktar ock alltid för sin ögon, han
mister ofta all sin egendom och gods och winner dock annat igen. Han önskar sig ofta dö, därtill med blifwer han
iche alldeles fattig och arm, och ej heller ganska rik, och alltid brukar han sin handel uti sitt fädernesland.
När som Solen är uti Oxen, då hafwer han winning och lycko uti all ting till watten och land. Han blifwer den bäste
ibland sina bröder, och öferlefer sin fader, han aflar ock läraktiga barn. När som Solen är uti Jungfrun, då skall han
sig wakta för ond drick och mat, och då skall han ej heller begynna något.
Uti Wigten hafwer han en stor lycka att göra sig fri. Uti Skorpionen hafwer han lycka till att wandra, och han får en
god ände derpå. Uti Getabocken hafwer han lycka uti all ting. Uti Wattumannen kommer honom allting till godo.
Uti Fisken hafwer han liten lycka. All färg är honom lyckosam, förutom swart. Uti de land under solens uppgång
hafwer han lycka, och om han blifwer 24 år, då lefwer han framdeles intill han blifwer 71 år gammal, och hans dödteckenär, han lider pina uti sin stora tå.
Hasselfors Byalags
ÅRSMÖTE
Söndagen 15 mars kl.16.00
i Hasselgården
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta
Visning av dvd-film av ej tidigare visat material.
Välkomna!
11
1965 Ett år att minnas
Närmare 4 000 personer deltog i de festligheter som på
jubileumsdagens kväll ägde rum på Hasselvallen. Det
betydde att befolkningen i den kringliggande bygden i
stor utsträckning slöt upp tillsammans med de ca 1 500
``bruksfamiljemedlemmarna´´.
Den jättelika asadon vid värdshuset Den Glada Grisen
var förstås den stora attraktionen. 45 helstekta grisar
konsumerades mellan danserna till två orkestrar. Tidigare
hade gammal och ung glatt sig åt Torsten Lundbergs
familjeunderhållning med Thore Skogman, paret Truxa,
Bonnie Sisters, Harry Rolfs orkester, Familjen Strid,
HASSELFORS egen spelman Karl Wickberg, AGF:s
kvinnliga elitgrupp m.fl. attraktioner.
1965, HASSELFORS blomstrar, framtidstron
engagerar, här finns enorma resurser, här värnas
bygden, människan, här finns en HASSELFORSANDA.
HASSELFORSANDA
Saxat från verksamheten under året:
1. Skagershults Gamla kyrka återinvigs av biskop Gösta
Lundström efter invändig restaurering bekostad av
Hasselfors Bruk.
2. Solrum årets nyhet lanseras – ett modulsystem av
uterumsdetaljer tillverkade i tryckimpregnerad furu.
Solrumsystemet omfattar golvtrallar, skärmväggar, plank,
spaljéer, stolpar, pålar, stativ, ramar, lådor, trädgårdsmöbler, staket m.m.
3. Mekaniseringen fortsätter inom torvindustrin, den
Detta kan man läsa i den för året uppstartade personaltidningen HASSELFORS nytt, som sedan skulle komma jättelika dammsugaren Nikita, som suger upp den frästa
att följa företaget HASSELFORS och dess anställda fram torven provkörs. En planeringsmaskin och tre grävmaskiner har beställts från Tyskland, samt fyra grävtill 1995, då det ingen trodde kunde hända, Assi Domän
maskiner av svenskt fabrikat.
köpte hela HASSELFORS - koncernen.
Just nu är brådskan stor med bärgningen på
Lördagen den 21 augusti 1965 glömmer man väl inte i
mossarna. Vid varje anläggning sysselsätts bl.a. 40-50
första taget i HASSELFORS.
HASSELFORS Det var den dagen då
feriearbetande skolungdomar.
bruksgatan vimlade av grevar och baroner, inrikes4. En ny lekpark iordningställs i Hasselfors. En del av
ministern var där, och landshövdingen, och biskopen.
lekplatsen kommer att få karaktären av bollplan.
Det var den dagen man fick klocka i stället för medalj.
Lekparken får även konstnärlig utsmyckning. Det är en
Det var SOLIGT, HÖGTIDLIGT, TRIVSAMT NÄR
bronsstaty* med fontän som skall uppsättas där.
HASSELFORS FYLLDE 300 ÅR.
Tidigare har den haft sin plats vid Porla Brunn.
Bofors Musikkår medverkade hela dagen, den till jubileet 5. Skogshögsskolans försöksverksamhet i brukets
framtagna filmen Bruket visades i Godtemplarlokalen.
plantskola påbörjas i vår vid Brattforstorp. 12 st. plast220 veteraner med minst 25 tjänsteår belönades med
växthus 40x7,5 meter har införskaffats för verksamklockor. Bland dessa fanns Hjalmar Andersson
heten. Odlingssubstratet är Solmull berikat med
``Montörn´´ 84 år, varav 71 år i brukets tjänst.
gödselmedel.
På Hasselvallen bjöds 350 speciellt inbjudna gäster på
6. Skogstraktorn ``Brunett´´ har sedan några månader
lunch i ett jättetält. Bilden nedan.
varit i drift i brukets skogar.
7. Ombyggnaden av personalbostäderna fortsätter. För
närvarande är det 8 lägenheter i Gråbo och Mörkret som
moderniseras.
8. Hasselfors hotell undergår en betydande make up.
Trädgård och fasad snyggas till, en ny stor parkeringsplats har anlagts. Under namnet Värdshuset Toften
kommer sommarens gäster att tas emot.
9. Liksom förra året har två milor kolats på Vintervägsbotten och Kattskamsbotten. Tusentals besökare har
hälsat på hos kolarna Ivar Eriksson och Erik Sjöberg som
turats om att övernatta i kolarkojan.
10. Företagsledningen har beslutat att produktionen av
Statyn HASSELFORSSMEDER av konstnären Runo
sågat virke skall fördubblas. För att denna produktionsLettes invigdes, med tal av bl. andra sågverksarbetare
ökning skall kunna genomföras med nuvarande maskinFritz Åberg. Med vid invigningen var också Lars och
park kommer tvåskift att införas vid träindustrin. Skiftgång
Tomas Åberg, barn barns barn till Elis Åberg, som står
inleds 1 april 1966 för en sexmånaders period. Från 1
förebild för den smed som står till vänster i statyn.
april 1967 blir det permanent tvåskiftskörning. Det inneFestens höjdpunkt det imponerande jubileumsfyrverkeriet bär att en nyanställning av 35 man måste göras.
som aldrig tycktes ta slut avfyrades vid midnatt, som
För närvarande tillåter bostadssituationen inte ett
avslutning på en lång dags firande.
sådant tillskott av arbetskraft utifrån. Ett 20- tal nya lägenheter skulle därför lösa det akuta bostadsproblemet. Inom
HASSELFORS var vid den här tiden inne i ett mycket
företagsledningen hoppas man på bistånd från berörda
expansivt skede. Det är nu man kan se början på den
myndigheter. Den kommunala bostadsstiftelsen har
nationella koncernepok, som på gott och ont skall följa
tidigare byggt två flerfamiljshus i Hasselfors. Nu projeknågra årtionden framåt.
Vi lämnar dessa koncerntankar åt sidan och koncentrerar teras ett husbygge med 12 lägenheter, dessutom förbereds ytterligare ett.
oss helt och hållet på HASSELFORS med omnejd, ja
hela Skagershults socken med sina rikedomar, som burit
detta företag i mer än 300 år tillbaka i tiden.
Foto: C Söderberg
12
VÄRT ATT VETA
1915 för 100 år sedan startas kursverksamhet i betesoch vallodlingsteknik vid Träntorp under professor
Elofssons ledning.
Samma år invigs Porjus kraftverk, beläget ovan polcirkeln, med inte mindre än sju turbiner. Maskinhallen
är nedsprängd 50 meter i berget.
1965 för 50 år sedan firar HASSELFORS 300 år. Se
separat artikel.
Strömstaren
Har observerats nedströms Klasabron, bron vid
nedre dammen. Det går utmärkt att stå på bron
och se hur den kastar sig i strömmen för att
fånga sin föda. Den är lätt att upptäcka, brunsvart med en stor vit haklapp, 15-18 cm. lång
och ser lite knubbig ut. Sitter gärna på en gren
eller sten alldeles intill vattenfåran.
Samma år ges personaltidningen Hasselfors Nytt ut för
första gången.
1965-års
älgjakt resulterar i
1965
15 nedlagda djur.
Vid representationsjakten
sköts endast 2 av 17 passerande djur.
Flitigaste drevkarlen: Gunnar
Hallberg från Körartorp i
Svartå, som varje jaktdag
cyklade från Svartå till
Hasselfors. Så gick han hela
dagen som drevkarl innan han
cyklade hem på kvällen för att gå på sitt nattskift vid
hyttan.
Barngrupp i församlingshemmet
För dig som är 6-12 år
VÄLKOMMEN till barngruppen i Hasselfors
församlingshem
Vi träffas på torsdagar kl 18.00-19.30.
Vad vi gör bestämmer vi tillsammans i
gruppen.
Frågor: Ring gärna till Iréne Ulama,
församlingspedagog i Bodarne pastorat,
Svenska kyrkan tel 0725-50 54 22
13
Bokcaféet i Hasselgården
Bokcaféet i Hasselgården som har öppet torsdagar mellan kl. 10.00 – 12.00 samt 17.00 -19.00 har inte haft den
besöksfrekvens som vi hade hoppats på. Varför är svårt att svara på. Vi har i varje fall fått in mycket böcker både för
barn och vuxna så urvalet har växt betydligt sedan starten, men för tillfället har vi inte möjlighet att ta mot flera
böcker.
Vi har också beslutat att den femma som vi tidigare tagit ut vid lån tar vi bort och du kan nu låna och behöver inte ens
lämna tillbaka boken om du inte vill. Vi har dock vissa böcker som måste lämnas tillbaka. Vidare information om vilka
böcker det gäller finns på bokcaféet.
Så hjärtligt välkomna till vårt bokcafé och låna böcker
Vindkraftpark Trysslinge
I naturen
Den 11 februari avgjordes i kommunfullmäktige
frågan om Trysslinge Vindkraftparks vara eller inte
vara. Antalet verk hade nu minskat till 19, placerade
i den sydöstra delen av det tilltänkta området, i ett
bälte från Grönsjöbäcken i norr till Jontebygget i
söder. Fullmäktige beslutade att säga nej till hela
projektet.
Men det fanns flera som yrkade på återremiss av
ärendet, bland andra Bo Rudolfsson, som vid
byalagets politikermöte före valet med högst
stämma deklarerade:
Vi kommer att säga nej till etableringen!
Men det var ju före valet. Röstfiske?
Som väl är finns det andra Kristdemokrater som
tänker mer långsiktigt på vad en etablering skulle
innebära.
Den 11 april, arrangerar Naturskyddsföreninen,
Orrspel Vargavidderna, samling OK/Q8 kl. 04.00
åter ca 10.30. Varma kläder och stövlar. Medtag
fika. Anmälan till David Tverling 070 57 84 120.
Den 10 maj, arrangerar Natursnokarna, Skatter i
Trystorps ekäng kl. 10-12, samling vid reservatets
parkering. FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR.
Självklart får mor/farföräldrar också vara med.
Info. 070 57 84 120
Den 22 maj, arrangerar Naturskyddsföreningen
Raj raj på Rankemossen, Bergslagsleden etapp
14. Samling 18.00 OK/Q8 Info. 070 57 84 120
Den 28 juni, vandring över Skagershultmossen
med Lars Göran Edberger. Info. 0585 44449.
Samling 10.00 för gudstjänst i gamla kyrkan,
sedan Prästastigen till Dalhult. Arr. Naturskyddsföreningen.
Per Bergström
När är det vår?
Om dygnsmedeltemperaturen ligger i intervallet från 0,1°C till och med 9,9°C kallar vi
detta för ett dygn med vårtemperatur. Om detta inträffar sju dygn i följd, säger vi att
våren anlände det första av dessa dygn. Även om det blir en återgång till lägre
temperaturer därefter så räknas det fortfarande som vår.
SMHIs definition av vår innehåller ytterligare ett villkor. Starten på våren får inte ske före
den 15 februari. Detta är normalt tiden för högvintern i sydligaste Sverige.
14
Förslag till program för Hasselfors byalag 2015
15 mars Årsmöte i Hasselgården
kl.15.00
21 mars ”Storloppis” i Hasselfors idrottshall
kl.09.00 – 14.00
5 april Tipspromenadstart för våren, gå 9 ggr. Start från Hasselgården
kl.10.00 – 11.15
30 april Valborgsmässofirande vid Hasselvallen
tid meddelas senare
9 maj Utflykt i våra fäders spår start från Hasselgården
kl.09.00
23 maj Mopedens Dag
kl.10.00
6 juni Nationaldagsfirande på Hasselfors torg
kl.14.00
19 juni Midsommarfirande i bruksparken
kl.14.00
26 juli Museet öppet vi bjuder på kyrkkaffe vid Magasinet
15 augusti Hasselforskalaset
tid meddelas senare
kl.10.00
30 augusti Tipspromenadstart för hösten gå 9.ggr. start från Hasselgården kl.10.00 – 11.15
19 september Utflykt i våra fäder spår start från Hasselgården
18 oktober Filmdag barn o vuxenfilm
kl.09.00
tider meddelas senare
12 december Glöggbjudning och försäljning
kl.14.00
Detta är ett preliminärt program och det kan komma att ändras under årets gång, en del kan
tillkomma och en del kan komma att utgå. Vi skickar som regel ut information i brevlådorna när något
händer. Väl mött på våra arrangemang under 2015.
KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ
Tor-Fred: 14-18
Lö-Sö: 12-16
0585-44024
Bålby Hasselfors www.bpl.se/balby
15
Vi hoppas att du tycker att den tidning du just läst varit innehållsrik och intressant.
Utan stöd från våra annonsörer hade den knappast varit möjlig att få fram,
vi hoppas därför att du gynnar dessa vid Dina inköp.
Manusstopp för juni nr. är den 15 maj 2015
16