Pedagogisk planering i svenska åk 3 vt 2015

Pedagogisk planering i svenska åk 3 vt 2015
Inledning:
Vi ska under vt-15 arbeta med lässtrategier, språkets formalia (tydlighet, stavning, grammatik),
språkets struktur (inledning, mitten, avslutning, disposition). Vi jobbar också med läsförståelse
genom läsfixarna, högläsning, bänkbok och diamantjakten.
Undervisning:
Vi arbetar med lässtrategier och läsförståelse genom Nyckeln till skatten samt hög – och tyst läsning.
Vi arbetar materialet ”mellan raderna” där man bl.a. jobbar med att förstå budskapet i texten och
måla inre bilder. Vi arbetar med faktatexter för att förstå beskrivande och förklarande texter och hur
de organiseras. När vi jobbar med faktatexter i böcker/tidskrifter/sociala medier tränas även kritisk
granskning.
Barnen skriver egna berättelser. Här arbetar vi med formalia och struktur. Vi använder oss av
språkliga strategier för att minnas och lära, t ex mindmaps.
Bedömning:
Ditt arbete i klassrummet kommer att bedömas.
Dina texter kommer att bedömas utifrån främst struktur och innehåll och till viss del formalia.
Ditt deltagande i diskussioner i klassrummet.
Centralt innehåll LGR11
Läs och skriv

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form
och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Enkla former för textbearbetning till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra
förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt
stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Tala, lyssna och samtala

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel kan stödja presentationer.
Berättande texter och sakprosatexter

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan
organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära
personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarnade texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll
kan organiseras.
Språkbruk

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Informationssökning och källkritik

Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.