Närkontakten

Laisn hambo
Ainsummen i en laisn hambo
när soli gat i buck u summan seglar bort,
ja dansar i säiste summarkväldar
en laisn hambo me mi självar.
Tankar di surrar kring som beiar
u pekar vägen äut u vait va di vill hän,
men skoar är skaiv u tar på teiar
u täidns gudar star u skreiar;
Hald ti hygar, ta ti vänstar,
rakt fram är paradisets port.
Hald ti hygar, ta ti vänstar,
Fan självar läurar mittimot.
NÄR
KONTAKTEN
2015
Allan Nilsson ur boken Ård
Information om När socken
36
1
Årsberättelse för När Hembygdsförening för 2014
Styrelsen under verksamhetsåret har
bestått av: Ronny Dellevik, ordförande,
Maria Wrigstad, vice ordförande, Kickan
Karlsson, sekreterare, Urban Zetterquist,
kassör, Christer Norrby, ledamot,
Ellvy Nilsson och Rosita Erlandsdotter,
suppleanter.
Hembygdsföreningen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda och mycket
aktiva möten samt årsmötet, som hölls
den 23 februari. De nio arbetsgrupperna
för olika gemensamma ändamål som varit
aktiva under året, kontaktar och rapporterar
till Hbf och kallas till styrelsens möten
vid behov.
Vid verksamhetsårets slut
hade Hembygdsföreningen 236 betalande
medlemmar, en glädjande ökning med ett 50tal personer.
En aktuell inventarieförteckning har
utarbetats under året samt en lista med
priser för hyra av föreningens kaffebryggare,
kanonen mm. För sjunde året delades
Hembygdsföreningens sockenpris för frivilligt
arbete ut, denna gång till Allan Nilsson,
Bomunds i Hammaren. Carin Larsson och
Paula Jakobsson avtackades för sitt arbete i
styrelsen.
Vårstädning av Närsholmen genomfördes
precis innan tillträdesförbudet för fågelmarker
trädde i kraft 15 mars. Hbf serverade grillad
korv och kaffe till de 14 väl påpälsade
Närbor som trotsade den kalla vinden och
hjälpte till att rensa Närsholmen från skräp.
Parkeringsplatsen och stigen ner till socknens
fågeltorn har skötts och klippts under
sommaren och i enlighet med löpande avtal
har rapporter skickats in till länsstyrelsen
och utbetalning av skötselbidraget har skett.
Hbf bistår fortfarande Bodi med att leverera
insamlade batterier till återvinningen.
2
I slutet av mars gjordes en resa till
Länsteaterns uppsättning ”Svenskbyborna” i
Visby. Genom samåkning och gruppbokning
blev det ett mycket prisvärt teaterbesök.
Säsongen tog som vanligt fart i och med att
Valborgsmässoelden traditionsenligt tändes vid
Öndarvegropen. Sedan blev det allsång och
korvservering för de runt 60 besökarna. NärKontakten gjordes av Maria Wrigstad och Paula
Jakobsson. Den trycktes även i år helt i färg i
900 ex och distribuerades till samtliga hushåll
i När till midsommar samt fanns utlagd runt
om i sokni. En omfattande evenemangslista
sammanställdes och fanns uppsatt på olika
ställen i När. Under året har vi med hjälp av
Paula Jakobsson arbetat vidare med hemsidan,
men fortfarande saknas texter under flera
rubriker. Ni får alla gärna hjälpa till!
Linnéstigen. Stigens början flyttades från
församlingshemmet till sockenmagasinet.
En rejäl vårröjning genomfördes, men den
stora rensningen av Närsån och åvallarna
2013 medför att stigen fortfarande på vissa
ställen är något svårframkomlig. Vår ansökan
till Skogsstyrelsen om stöd till röjning och
stängsling av Hophagen för att marken ska
kunna hållas öppen genom betning beviljades
och under hela säsongen har ett arbetslag med
säte i Hemse hjälpt oss att genomföra arbetet.
Christer Norrby och Lasse Kullander har varit
mycket engagerade i detta arbete. Nu finns
elstängsel runt hela området på båda sidor av
Närsån och några djurägare har tillfrågats om
betning fr o m våren 2015. En ny bandfast
tun byggdes vid rastplatsen vid Dam.
Närsakar. 15 elever från Högbyskolans klass
7-9 och ett 20-tal vuxna hjälpte i år igen
till med att faga och måla läktare och scen
på Närsakar och tillsammans med Bernth
Jacobsson oljade de även bron. Björknäver
från Hälsingland lades på taket av en av
byggnaderna.
På scenen genomfördes under säsongen 6
föreställningar av ”I väntan på Godot” i regi
av Örjan Herlitz. Boulevardteatern spelade
11 föreställningar av ”Shakespeares samlade
verk” och gav 18 barnteaterföreställningar
vid Gangvide samt genomförde teaterkollo.
En kväll spelades jazz och en vigsel ägde
rum. En informationsfolder om scenen
Närsakarscen har gjorts för utdelning till
intresserade teatersällskap/producenter och
andra eventuella hyresgäster.
Arbetsgruppen för Närsakars skötsel har
lagt ned mycket tid och omsorg på att hålla
platsen i gott skick. Parkeringen sköttes
förtjänstfullt av två ungdomar som därigenom
fick sommarjobb. Serveringen av både
hamburgare och kaffe sköttes i år igen på ett
utomordentligt sätt av Maj-Britt Hallqvist
och Ellvy Nilsson.
Sockenbildsgruppen gjorde återigen en
stor fotoutställning i Skolu 19 juli – 10
augusti med servering av kaffe och hembakt,
som uppskattades mycket av de runt 500
besökarna, varav flera återkom ett antal
gånger. Gruppen har nu skannat in c:a 5000
bilder och har också varit mycket flitig med
att lägga in bilder och text i Bygdeband på
internet.
Årets sockenfest firades stort den 2 augusti
tillsammans med Närs fiskehamnförening på
Närshamn som firade 50 år. Ett omfattande
program med bl a Brändus Svinpälsar, tal
av Arne Ohlsson, Sjöräddningssällskapet,
servering av stekt strömming, glass, kaffe med
saffranspannkaka. Fiskdamm både för barn
och med levande fisk, lotterier, försäljning av
Närproducerade varor, tipspromenad mm.
Mot förväntade 150 besökare kom drygt 400!
En mycket lyckad dag.
Sista lördagen i augusti firades Forneldarnas
natt vid Närbodar/Trådstrands fiskeläge med
en imponerande eld nere vid vattnet, tal av
Anna-Lisa Henriksson och stekt strömming
för runt 60 deltagare.
Hbf har ingått i en grupp med flera föreningar
som skött badplatsen vid Närshamn under
sommaren.
Den 16 nov ordnades en filmeftermiddag
med otendag i Bygdegården, där filmerna
”Närs mejeri”, ”Kalle vid Djaupdy” och
”Närportalen” visades för ett 40-tal besökare.
När
Hembygdsförening
har
varit
representerad vid olika möten i Gotlands
Hembygdsförbund (GHB), Hela Sverige Ska
Leva och andra organisationer samt skrivit
remissvar till länsstyrelsen ang strandskyddet.
Hembygdsföreningen tackar alla de goda
och frivilliga krafter i socknen som ägnat
mycken tid och kraft åt allt arbete för vår
gemensamma glädje och nytta!
3
Verksamhetsplan för 2015
så som den presenterades vid årsmötet i februari
Styrelsen för När Hembygdsförening arbetar aktivt
för att intressanta och livskraftiga arrangemang
och initiativ i socknen samordnas och genomförs
för allas bästa. Ett av Hembygdsföreningens
mål är att bevara vår historia samt berika
socknen genom nya evenemang och göra den
attraktiv och intressant för såväl fastboende
och nytillkommande invånare som för
sommarboende och mer tillfälliga besökare.
Scenen och hela anläggningen vid Närsakar
fortsätter att vara vårt största och mest
arbetsintensiva åtagande. Närsakar har
satt socknen på kartan och vi kommer
att fortsätta att underhålla och förbättra
anläggningarna och på olika sätt se till att de
fylls med aktiviteter. Planer finns för några
föreställningar med Boulevardteatern samt
ytterligare några andra gästspel. Ett bröllop är
också inbokat.
Arbetet med att fylla socknens hemsida
www.nar.se med aktuella texter och bilder
fortsätter. Vi uppmanar alla att bidra med
information för att hålla hemsidan levande
och uppdaterad.
Vi planerar en teaterresa under våren till
”Systrarna Sisters” på Länsteatern.
Den numera årliga vårstädningen på
Närsholmen planeras till helgen 14/15 mars.
Kaffe och korvgrillning.
Ett idémöte för hela socknen i Skolu
planeras under mars för att gemensamt få fram
idéer som kan bidra till socknens utveckling.
I slutet av april sker årets fagning av
Närsakar med hjälp av på När boende elever
i klass 7-9 från Högbyskolan i Hemse. I år
ska även fågeltornet oljas. Alla är välkomna att
delta.
Valborgsmässoelden kommer att tändas
4
sista april kl 20.00. Allsång och servering av
värmande tilltugg. Plats meddelas med lapp i
Bodi.
Årets utgåva av NärKontakten beräknas
komma ut som vanligt till midsommar i
1000 ex. Den blir även i år helt i färg och hela
tidningen finns att läsa på hemsidan.
En lista över samtliga evenemang som äger
rum i socknen under sommarhalvåret kommer
att sammanställas och sättas upp i Bodi
och runtom i närområdet. En fortlöpande
uppdaterad evenemangslista finns under hela
året på socknens hemsida www.nar.se.
Tillsammans med FolkBio undersöker
hbf möjligheten att inköpa en digital
filmprojektor som ska bli stationär i
Bygdegården och kunna användas året runt
av alla.
Sockenfotogruppen planerar en ny
fotoutställning med café i Skolu juli/
aug. Fler bilder och texter om gårdar och
människor i När förr i tiden kommer att läggas
in på det internetbaserade arkivet Bygdeband,
som är gratis för alla. En studiecirkel i
bildkatalogisering planeras.
Sommarfesten för alla i socknen hoppas
vi återigen kunna genomföra på Närshamn
tillsammans med Närs fiskehamnsförening
enl liknande koncept som 2014.
Längs Linnéstigen planeras betning med
lamm (och helst även andra djurslag) inom det
nystängslade området. Vissa svårframkomliga
ställen ska fixas till.
Forneldarnas natt kommer att iakttas vid
Kapellets fiskeläge sista lördagen i augusti med
brasa och stekt strömming.
Vi hoppas på ett intressant, aktivt och
innehållsrikt verksamhetsår tillsammans med
er under 2015. Vi tar gärna emot förslag på
ytterligare aktiviteter.
Några ord från styrelsen
Vid årsmötet i februari beslöts att
hembygdsföreningen under året skulle
byta namn till När sockenförening.
Formellt sker detta när namnbytet
registrerats av skatteverket. Med
bytet vill vi tydliggöra att vi inte
bara ägnar oss åt traditionella
hembygdsföreningsaktiviteter
som
bevarande av socknens historia i olika
former utan även aktivt vill delta och
inkludera alla i socknens profilering och
utveckling idag.
Vi vill söka verka för ett större samarbete
mellan socknens många föreningar och
tillsammans arbeta för att skapa en socknens
hemsida av www.nar.se - en portal som
ska ge direktlänkar till alla föreningar
och företag, aktuella händelser/aktiviteter
och som vi hoppas ska bli den naturliga
informationsplatsen för allt som finns och
äger rum i När.
Sockenföreningen vill inte bara ordna
årligen
återkommande
aktiviteter
som
Valborgsfirande,
strandstädning
av Närsholmen, teater på Närsakar,
sockenfotoutställning och Forneldarnas
natt utan vi vill även engagera oss i större
gemensamma projekt för mer långsiktig
utveckling av socknen som t ex olika
Östersjöprojekt, öppning av Holmrännu mm.
Inför den stundande sommaren hälsar
vi alla välkomna till den nyröjda och
snart betade Linnéstigen och hoppas att
vi alla ses på den gemensamt ordnade
sockenfesten på Närshamn 1 augusti.
ARBETSGRUPPER:
Närsakar
Arne Ohlsson (smk)
Barbro Ekvall
Maj-Britt Hallqvist
Inga-Britt Hejdenberg
Per Hultgren
Bernth Jacobsson
Tommy Kristiansson
Lisbeth Kristiansson
Allan Nilsson
Birgitta Ohlsson
Lennart Olsson
Närkontakten
Maria Wrigstad (smk)
Paula Jakobsson
Linnéstigen
Maria Wrigstad (smk)
Anna-Lisa Henriksson
Nisse Hägring
Henry Järnståhl
Mats Kumlien
Allan Nilsson
Bengt-Rune Nilsson
Gudrun Nilsson
Christer Norrby
Lennart Olsson
Staffan Wrigstad
Sockenfoto
Staffan Wrigstad (smk)
Maria Ahlby
Anna-Lisa Henriksson
Mari Håkansson
Lisbeth Kristiansson
Birgit Larsson
Sola Larsson
Närsakarscen
Per Karlsson (smk)
Örjan Herlitz
Hemsidan
Paula Jakobsson
Kläder&Inventarier
Irma Jacobsson (smk)
Ellvy Nilsson
Fågeltornet
Per Karlsson (smk)
Christer Norrby
Smedjan
Nils Hägring (smk)
Birgit Larsson
Wolfgang Mielke
Arne Ohlsson
5
Ett axplock av trevliga och kul händelser under året
I juni genomfördes VM i bakpärk med
deltagare från 12 olika socknar med var
sitt dam- och herrlag, dvs 178 pärkspelare
som myllrade på fotbollsplanen. Plus alla
åskådare!
Midsommarfirande vid Gangvidefarm
under vecka 25 besöktes av mellan 1500
- 2000 glada midsommarfirare med eller
utan raggarbil.
I
juli
var
det
renoverade
församlingshemmet klart för inflyttning
i de sex hyreslägenheterna.
Kyrktornet målades i gammalrosa färg
- efter allmän omröstning i socknen - i
samband med fasadrenovering.
Viruddenloppet 17 juli drog ett rekord
på c:a 600 deltagare inkl många barn.
Landslagets fotbollsskola i juli drog
över 100 deltagare plus ledare från hela
Sverige.
Närshamn fyllde 50 år och detta firades
stort 1 augusti med en mängd olika
aktiviteter för barn och vuxna på hamnen.
Närshamns fiskeförening tillsammans
med hembygdsföreningen organiserade.
Mot förväntade 150 besökare kom mer
än 400!
Fyrvaktarbostaden på Närsholmen
har tagit ett steg närmare målet att
6
omvandlas till fågelinformationscentrum
för
allmänheten
genom
att
fortifikationsverket överfört den till
fastighetsverket. Föreningen Närsholmen
driver projektarbetet vidare.
Årets sockenpris gick till Sola Larsson
och Staffan Wrigstad för deras idoga och
hängivna arbete med att dokumentera
socknens historia i ord och bild.
Fotoutställning i Skolu under
sommaren med gamla foton av fiskelägen,
jordbruk mm hade runt 500 besökare,
café med hembakt, film om Kalle i
Djaupdy.
LRF:s Öppen gård med aktiviteter för
både barn och vuxna är alltid lika populär,
denna gång besökte ung 450 personer
Mikael Larsson på Liffor.
Närkdagen, årets stora golftävling ägde
rum 23 juli, med över 100 deltagare som
delade på många fina priser sponsrade av
ett 40-tal När-företag.
På Närsakarscen gavs föreställningar
av Boulevardteatern och Becketts pjäs ”I
väntan på Godot” samt jazzkonsert.
Linnéstigen röjdes och stängslades i
Hophagen på båda sidor om Närsån.
NärBio har fått ny digital projektor
och ljudanläggning med placering i
Bygdegården.
EnergiExpo på Gangvidefarm i 2324 augusti, 2 dagar med närmare 3000
besökare och 22 olika utställare från hela
Gotland inkl några från fastlandet.
Forneldarnas natt firades sista lördagen
i augusti vid Nätbodar/Trådstrand
fiskeläge, runt 60 personer samlades
runt bålet, stekt strömming serverades
och Anna-Lisa Henriksson berättade om
fiskelägets historia.
Kyrkans årliga julfest ägde rum den 6
januari. Familjegudstjänst i kyrkan och
sedan fest i Skolu med dans kring granen
som leddes av Åsa Nilsson, fika med
tårta och glass och tomtar som delade ut
godispåsar. Ungefär100 personer var med.
En årlig tradition där många ungdomar
som själva har varit med på festen som
barn nu återkommer med sina barn.
I mitten av mars deltog ett 40-tal
sockenbor i strandstädningen av
Närsholmen som avslutades med
korvgrillning och fika.
I april blev fibern färdiginstallerad
hos alla som anslutit sig - hela 80% av
socknen.
Tillsammans med företrädare för andra
strandsocknar bildades i april Gotlands
Havsmiljöförening för att främja och
samordna strävandena att återställa en
god havsmiljö och ett livskraftigt fiske,
för Närs del i första hand i Austerviken.
Sista april firades med Valborgsmässoeld
med grillad korv, tal, allsång och
fyrverkeri. Ett 80-tal vuxna och minst 25
barn värmde sig runt det magnifika bålet
och lyssnade till Arnes tal till våren.
LRF inbjöd till Gökotta i maj som
ägde rum vid Midaik i Garda. Runt 30
deltagare.
Maria Wrigstad
7
Bygdeband
Per Häglunds bok ”När och närkar II” med sin
gårdshistorik är den givna och oöverträffade
källan om man vill ha information om
Närgårdarnas historia. Dock gavs boken ut
redan 1977 och är dessutom sedan länge
slutsåld. Även om ett tillägg kom 1989 saknas
det information om vad som hänt med
gårdarna och stugorna sedan dess.
En särskild sockenfotogrupp inom
Hembygdsföreningen har under de senaste
åren samlat in gamla foton från de många
album som finns runt omkring i socknen. Dessa
bilder, som presenterar olika aspekter av livet
i När, har sedan skannats in och presenterats
med text vid flera fotoutställningar i Skolu
sedan 2011. Genom Bygdeband (ett projekt
som drivs av Sveriges Hembygdsförbund)
ges nu möjlighet att digitalt uppdatera
uppgifter om gårdar och stugor i När och
dessutom komplettera gårdshistoriken med
foton som visats på fotoutställningarna samt
i förlängningen även andra foton. Mycket
återstår fortfarande att göra vad gäller t ex
knytningen av fotona till de olika gårdarna
och beträffande möjligheten att söka efter en
bestämd person och då samtidigt kunna se de
foton som finns i arkivet av den personen. En
grupp inom fotogruppen arbetar med att lösa
dessa frågor.
Vill du gå in och se vad som finns i dag så
följ anvisningarna nedan:
1. Om du vill titta på en särskild gård gå
in på Bygdeband på Google. I kolumnen
till höger ”Platser i Sverige” klickar du på
Gotlands län. Sedan klickar du på Gotlands
kommun. Sök sedan efter När-Lau
församling, därefter När socken. Här finner
du alla gårdsnamnen i När. Om du t.ex. är
intresserad av en av gårdarna på Hallbjänne
klickar du på Hallbjänne. Sedan gäller det att
ha den rätta gårdsbeteckningen. Du hittar då
en förkortad men aktuell historik över gården
samt vissa bilder från utställningarna. Fler
kommer att läggas in.
2. Om du i stället vill ta del av bilderna från
fotoutställningarna stannar du när du kommit
till När-Lau församling. Under kartan står det
bildgallerier från När-Lau församling. Där
hittar du utställningarna för 2014 och 2011.
Om du vill ta del av fotona från utställningen
2012 klickar du på Visa fler bildgallerier
från När-Lau församling under bilderna och
då hittar du 2012 års utställning.
Om du har synpunkter eller hittar felaktigheter hör gärna av dig till Staffan Wrigstad –
070 614 8102 – [email protected]
com eller till Sola Larsson - 0739 337 440 –
[email protected] .
Staffan Wrigstad
PROGRAM SOMMAREN 2015
Teid´n star still de är mänsku sum gar
Musikaliskt spel med gotländsk musik. Manus Yvonne Winarve
Succén från Rone bygdegård flyttar till Närsakar
Fred-lörd 3-4 juli kl 19.00, sönd 5 juli kl 13.00 och 19.00
Biljetter finns i NärBodi, pris 250 kr, barn under 15 år gratis.
Servering.
Boulevardteatern ger:
Hamlet - en standup med Roger Westberg torsdag 16 juli kl 19.30
Olof Buckard med gäst uppträder torsdag 23 juli kl 19.00
Servering.
I väntan på Godot av Samuel Beckett, regi Örjan Herlitz
Medverkande: Evert Jansson, Bengt-Åke Rundqvist, Henry Järnståhl,
Thomas Jankert, Rasmus Funck.
Nypremiär söndag 16 aug kl 16.00
Måndag–fredag 17-21 aug kl 19.30, lördag 22 aug kl 18.00
Biljetter köps genom Gotland Promotion samt i NärBodi,
på plats eller på telefon 0706-733 663.
Pris 200 kr, rabatterat pris 180 kr vid kontantköp i NärBodi.
Servering.
FOTOUTSTÄLLNING i När Skolu
Se och minns gamla tider!
Invigning 11 juli med gammaldags kafferep
11 juli - 2 augusti
tis, tor, lör, sön kl. 14 - 17
Kaffeservering
Välkomna!
8
9
Virudden Utveckling AB
Skolu
Under året har två hyresgäster flyttat från Skolu.
Det är Lotine som varit i Skolu sedan starten och
det är Nygårds Vård.
Flera träffar med företagare i När och
kringliggande socknar har hållits i syfte att
kanske locka nya hyresgäster. Fina fötter delar nu
lokal med en massör.
Församlingshemmet
I juli 2014 var samtliga lägenheter i f d
församlingshemmet klara för inflyttning. Alla är
rörande överens om att det blev en riktig succé.
Samtliga lägenheter har varit uthyrda hela året.
Under sommaren 2015 kommer trean som
vätter mot kyrkan att bli ledig. Hör av dig till
NärBygg eller Virudden om intresse finns att
hyra.
Träffar med föreningarna i När
Samtliga föreningar i När har träffats i Skolu vid
några tillfällen för att informera varandra. Detta
resulterade i att en ”hemside-grupp” har bildats
med syfte att utveckla nar.se.
Fina vykort
Vi har låtit trycka upp två olika vykort med
vackra bilder från När. Dessa finns i Bodi, Närs
Sparbank eller via styrelsen. Om man inte har
möjlighet att stödja oss med ideella insatser är
ett ekonomiskt bidrag genom köp av vykorten
ett annat sätt. En bunt med 4 kort och kuvert
kostar 100 kronor.
Träffar med yngre Närbor
Virudden har vid ett par tillfällen initierat
träffar med nyinflyttade och yngre närbor.
Frågor som har diskuterats är samarbete med
När IF gällande ny lekplats och utegym. Några
önskemål är bl a tillgång till diesel vid Bodi,
längre öppethållandetider i Bodi.
Lediga lokaler
Det finns lediga lokaler i Skolu, om
intresse finns kontakta oss via mejl till:
[email protected]
10
Fiberprojektet
Den sista installationen gjordes i maj och i med
det så stängs projektet. De fastigheter som önskar
fiber efter stängningen får själva ta kontakt med
Skanova för en efteroffert.
Vi fortsätter arbetet med dokumentation,
inventering av vägövergångar, kartor och
markavtal, återställning av en del vägar och
vägövergångar. Slutbesiktning och överlämnande
till Skanova kommer att ske tidigast i augusti.
För alla fastighetsägare gäller det att se till
att få kabelskydden monterade. Har man inte
fått något kabelskydd så kontakatar man Kurt
Nilsson på tfn 076-326 40 66. Vi kan hjälpa till
att montera om man inte tror sig kunna montera
denna själv. Vi tar dock inget ansvar om det
skulle uppstå några skador på fasaden i samband
med monteringen.
Det har tillsatts en arbetsgrupp med
representanter från Näs, Storsudret, Hablingbo,
Silte, Lau, Burs och När för att undersöka
möjligheten till något prisvärt tjänstepaket med
ett bra basutbud. Det har ännu inte lett till några
framgångar.
Om allt går som planerat med Skanovas
övertagande och betalning, så räknar vi med
att varje anslutning blir cirka 4.000 kr lägre än
ursprungspriset.
För de som ännu inte valt tjänster finns
information på www.oppenfiber.se eller www.
bredbandswebben.se .
Här några fibersiffror:
Total längd på kanalisationen: 59.140 m
Antal vägövergångar: 32 st
Ideellt arbetade timmar: ca 5.200 timmar Antal
abonnenter: 364 st
Antal fastigheter: 314 st (80%)
11
NärBodi - Medelpunkten
Som det mesta på När är Bodi ett
resultat av en vana att gå samman för
att tillgodose gemensamma behov
– andra exempel är Närs Sparbank,
Golfen,
Närsakarscen,
Närheten,
utvecklingsbolaget Virudden med
aktivitetshuset Skolu och de nybyggda
bostäderna i gamla församlingshemmet,
de många livaktiga föreningarna
och nu senast det just genomförda
fiberprojektet och upprustningen
av NärBio. NärBodi drivs av en
handelsförening som ägs av ca 350 av
sockenborna. Medan nästan alla butiker
på orterna runt När har lagts ned möter
NärBodi framtiden med optimism:
– Vår utveckling har varit god de
senaste åren säger Sören Larsson,
handelsföreningens ordförande. Vi
har kunnat bygga ut och tänker nu
fortsätta med att öka affärsutrymmena
och sätta in helt nya kylar och
frysar. Och vi har kunnat möta
kundernas efterfrågan på lördags- och
söndagsöppet sommartid och planerar
för längre öppethållandetider under
vardagar även vintertid. Vår tillgång är
Krokstedts affär senare Gustavsson
12
Hos Krokstedts
våra medlemmars stora köptrohet mot
sin egen butik och vår väldigt lojala
personal. Med sådant kommer man
långt, säger Sören.
Närs första handelsbod slog upp
dörrarna i Närshamn runt år 1850. Efter
bara några år beslutade sig handlaren
för att utsikterna var bättre i Visby.
Hela huset plockades ner och sattes upp
på nytt vid Södertorgs västra sida. Där
står det än i dag, i hörnet SlottsbackenArtilleribacken, på 1970-talet ombyggt
till tre radhus.
Handelsmän som verkade som
uppköpare hade funnits på När redan
tidigare. Johan Arvid Rabe kom hit
från Borås, gifte in sig i Hallute gård
och uppförde på 1790-talet det stora
bostadshus i sten som fortfarande står
kvar strax öster om NärBygg. Därifrån
bedrevs handelsrörelse något tiotal
år. 1853 inköptes gården åt den unge
handelsmannen Johan Magnus Munthe,
som närmast kom från Burgsvik.
Munthe gifte sig med en av prosten
Klintbergs äldsta döttrar – syster till
den välkände Masse Klintberg, mannen
med ordboken över Laumålet och alla
fantastiska storplåtsfotografier från
folklivet i När och Lau – och blev väl
etablerad i bygden. Men med tiden drog
även han vidare till Visby och överlät
affären i När till sin blivande svärson
Emil Krokstedt. En ny affärsbyggnad
uppfördes där bensinmacken i dag
står. På Krokstedts mark byggdes också
Närs mejeri – nuvarande NärBygg.
Under 1800-talets sista decennier fanns
ytterligare en handelsbod vid Hallute,
som dock brann ned. Båda handlarna
hade tillstånd att utskänka öl och vin.
Hela rörelsen med jordbruk, mark
och byggnader såldes i olika delar år
1919. Affären med lager och magasin
köptes in av John Gustavsson. Han
utvecklade rörelsen och sägs ha varit
en skicklig affärsman. Bakom affären
byggdes lager och packhus samt ett
bostadshus för handlaren. Sedan
Gustavsson dött beslöt Närborna år
1949 att bilda en handelsförening och
ta över affären från Gustavssons änka.
Övertagandet blev framgångsrikt och
Gustavsson affärsinteriör
Affärsanställda - styrelse i När
i mars 1963 kunde affären – sedan de
gamla byggnaderna rivits – flytta in i
den nybyggda självbetjäningsbutik som
efter ytterligare tillbyggnader är dagens
NärBodi.
På andra sidan Storbro uppförde
skräddaren
Oskar
Olsson
på
1930-talet en kombinerad affärs- och
bostadsbyggnad, som alltjämt står kvar.
År 1939 köptes den av Lesley Pettersson,
handlare från Burs. År 1969 övertog
Närs Handelsförening det befintliga
lagret och verksamheten lades ner.
Också några mindre butiker har
kommit och gått: Under åren fram
till första världskriget fanns en liten
diversehandel vid Dalbo i ett hus som
numera är rivet. I det gula huset där
vägen till Mickelgårds börjar etablerade
en handlare i Burs en filial på 1910-talet.
I början av 1920-talet övertogs affären
av Hilda Karlsson Hallute, mor till den
kände gotlandsmålaren Harald Norrby.
Affären upphörde efter några år i mitten
av 1920-talet.
Urban Zetterquist
13
Samtal med vår nya kyrkoherde
Emil Stenhammar kommer hem till mig
för att berätta lite om sitt liv över en kopp
kaffe i vårt kök i När, iförd svart prästkrage
och med en stor bukett kajp i handen.
Den kommer från trädgården i Burs, där
den växer under valnötsträden bakom
prästgården med kungsängsliljor och
förgätmigej. Han bor där nu, i prästgården,
med sin familj, hustru och fem barn, sedan
snart ett år. Och alla stortrivs.
Ursprungligen kommer Emil från
Ockelbo i Gästrikland men åkte redan
under skoltiden på scoutresa till Storsudret
och blev förtjust i Gotland. Som präst
flyttar man ju ofta runt i Sverige till olika
tjänster och innan Gotland hade han
tjänstgjort i tre olika församlingar i StorStockholm samt senast på en liten ort på
landet utanför Nyköping i Sörmland. Efter
några kortare sommarbesök beslöt familjen
för två år sedan att hyra Rone prästgård
under sommaren för att ”provbo” innan de
sökte sig hit för att leva och arbeta.
Emils förtjusning över att med sin familj
få bo i en av de vackraste och bäst bevarade
prästgårdarna på Gotland med sina intakta
ladugårdar från 1800-talet går inte att ta
miste på, när jag senare besöker honom
där. På fastlandet är de flesta prästgårdar
sålda och prästen får skaffa egen lägenhet
men han säger att här på Gotland vill man
verkligen att prästen ska bo i prästgården.
Emil visar mig generöst runt i sitt hem,
dit han med jämna mellanrum även
bjuder in församlingen på kyrkkaffe efter
gudstjänst. Han tror på öppenhet och vill
att folk ska känna att de kan komma och
knacka på. Barnen tumlar runt i den härliga
trädgården och leker med kaninen och
14
katterna och Emil har stora planer på att
tillsammans med frivilliga krafter anlägga
visningsträdgård och klonarkiv för gamla
gotländska äppelsorter och en rosengård
med gammaldags och äldre moderna
rosor som hittats på ön. Och så ska det bli
hönshus i det gamla dasset, ja kanske också
några gäss av gammal lantras. Han borde
nog blivit trädgårdsmästare!
Men det är han ju redan, Guds
trädgårdsmästare, alltså. I fyra församlingar
som tillsammans har 1250 medlemmar,
varav När/Lau har 88 % kyrkotillhörighet,
en jämförelsevis mycket hög siffra. Men som
på de flesta andra ställen i Sverige är det få
som kommer till de vanliga gudstjänsterna
och i Närs kyrka som rymmer 300 personer
kan 5-10 kännas som lite ödsligt. Men
här finns en fin körtradition i pastoratet
med en duktig kantor, säger Emil och
barn- och ungdomsaktiviteterna samt
konfirmandundervisningen är välbesökta
med den årliga resan till England som
en av höjdpunkterna. Där kommer
konfirmanderna i kontakt med en annan
tradition av delaktighet som är rik på
riter och symbolik, vilket bl a fört med
sig att konfirmanderna för några år sedan
införskaffade ett rökelsekar i England
vilket Emil svingar med säker hand under
konfirmationsgudstjänsten, kanske till
någras förundran. Intressant nog äger Närs
kyrka faktiskt ett medeltida rökelsekar som
nu finns deponerat på Historiska museet.
Vår nya präst har ett starkt historiskt
intresse för Gotlands medeltida kyrkor
som både tidskapslar och andliga rum
och han nämner särskilt socknarnas starka
sammanhållning och traditioner, med bl a
de fina sederna runt begravningar med
granris utmed vägen, själaringningen som
varierar för varje socken, kimbning och
brudvisning. Och vid sina hembesök har
han lärt sig ta köksingången och att ta av sig
i strumplästen men på min fråga svarar han
leende att han fortfarande väntar på att få
smaka idsmäcka och dricke!
Ett sätt för prästen att vara öppen och
inkluderande är de korta bönestunder som
han initierat varje vecka i sina fyra kyrkor
vid fasta tider så att människor vet när de
kan träffa honom. Under fastan har han
haft informella träffar med samtal runt
någon betraktelse, ofta i någons hem vilket
faktiskt är en gammal gotländsk tradition.
På sommaren vill många använda det vackra
kyrkorummet för konserter och då vill också
fler, både Närbor och fastlänningar, gifta sig
eller döpa sina barn i kyrkan, något som
Emil tycker hör till det roligaste han ombeds
göra. I arbetet som präst ingår förstås också
budgetansvar samt administrativt arbete
som registrering av födslar, giftermål och
dödsfall. Detta görs nuförtiden digitalt vid
datorn men tar ändå sin tid.
Han låter så engagerad, vår präst, och
han vill så mycket, räcka till för allt och
alla ….. Jag undrar lite oroligt hur han
orkar och hinner med. För han är också
en modern fembarnspappa som finns på
Facebook, tar pappaledigt, hämtar på dagis
och försöker dela på hemsysslorna med
hustrun Helena som även hon är präst och
arbetar på stiftet i Visby. Dessutom är ju de
stora kyrkohögtiderna när prästen är som
mest engagerad som jul och påsk samtidigt
också traditionella familjehögtider. Hur
löser man det? Som alla andra arbetande
småbarnsföräldrar måste även en präst lägga
sitt livspussel och Emil betonar här glädjen i
att ha en partner med förståelse och insikt i
arbetets natur. Det är också viktigt att skapa
ett eget nätverk av prästkollegor på ön att
kunna samtala med, få idéer och stimulans
från och som kan rycka in för varandra.
När vi skiljs utanför prästgården står
Emil på trappan i solen och vinkar och
ser ut som han hade all tid i världen. Han
har en förmåga att vara helt närvarande i
mötet med människan, han är ”folklig”
i ordets allra bästa bemärkelse i sitt sätt
att möta andra. Och ganska vanlig med,
faktiskt, när han lätt stressad på väg från
begravning i Lau till fredagsbön i När rusar
in i Bodi, iklädd fotsid svart kaftan, för att
hugga en helt vanlig sockerstinn coca cola.
Och för att varva ner hjälper ibland en
isländsk deckare innan han faller i sömn,
ett knep han delar med många av oss sina
församlingsmedlemmar.
Maria Wrigstad
15
Närbio i Bygdegården
i rad!
gästar När för fjärde sommaren
Barnteater 13-25 juli kl 16
Hamlet –
Hur långt når Alfons?
& Diktatorn av Ulf Stark
en stand up
Kombinera med kanottur, ponnyridning, klappa
kaniner & teaterläger för barn 7-12 år
Med Roger Westberg,
musiker Gregor Bergman
16 juli kl 19.30
Flerfaldigt prisbelönt och kritikerrosad
föreställning.
Servering med gotländska hamburgare.
Biljetter ICA Närbodi eller Ticnet.se
Info tel 073-184 09 22
Rest. biljetter säljs på plats en timme innan föreställning.
Bli medlem i När Hembygdsförening
- stöd vårt arbete för alla i socknen
Medlemsavgift: 125 kr/person 250 kr/familj
Ungd. 18-25 år 50 kr
Plusgiro 120 4572 - 0
OBS! ange namn och ändamål vid inbetalningen!
Lokal informationsplats
vid Gangvide Farm (se annons sid.32) finns en bemannad
informationsplats med turistmaterial. Tillgång till internet.
Öppet dagligen från kl. 8
16
Bio hela sommaren i Bygdegården,
från midsommar till mitten av augusti.
Programmet är inte klart vid
pressläggning, kolla anslag i Bodi,
Golfen, Bygdegården, Herta, flygblad
och på nar.se för titlar och tider.
Film är bäst på bio!
Föreståndare Christer Norrby tel 070-5703795
Gotlands Folkbiografer upa, När, Garda och Katthammarsvik
NärBio rustar för framtiden
Sedan 1949 har det visats film på NärBio
i Bygdegården. Från början körde man
året om – men efter TV:ns genomslag
på 1970-talet har visningarna mest skett
sommartid. Det kraftiga teknikskiftet under
de senaste två åren hotade att slå ut även de
sista bygdebiograferna – all film distribueras
numera digitalt i stället för via filmrullar.
NärBio delade under år 2013 en ny digital
visningsutrustning med Katthammarsvik
och Garda men hyrde under förra året en
egen utrustning. Med stöd från Svenska
Filminstitutet och föreningar och enskilda i
socknen har denna utrustning kunnat köpas
in nu i vår. Samtidigt har ljudanläggningen
byggts ut till full stereo surround.
”Det betyder att vi nu på När kan visa film
med precis samma tekniska kvalitet som i
storstan. Och att vi inte behöver vänta på
att filmkopior sipprar ut över landet, utan
kan visa filmer – även premiärer – direkt
efter det att de har släppts”, säger Christer
Norrby, som svarat för filmvisningarna på
NärBio sedan år 1998.
Fortfarande finns det hål i finansieringen.
NärBio tar därför tacksamt emot frivilliga
bidrag från alla dem som har glädje av
att NärBio nu rustats upp för framtiden.
Använd gärna den bankgirotalong som finns
bifogad detta exemplar av Närkontakten
och märk den ”NärBio”!
17
!
r
ä
N
å
p
s
e
s
i
V
När
GK
Välkommen till Omors Krog - Fransan
Restaurang, bar, café och catering
Lunch och à la carte
Vi välkomnar alla på allt från en kopp kaffe till en bit mat.
Din privata fest, kundträffar, firma- eller föreningsfest.
Till sommaren kommer vi att ha längre öppettider,
underhållning, grillkvällar, dans m.m.
Öppet tider är
1 maj - 21 juni: café 8.00-17.00, lunch 11.30-15.00.
22 juni - 7 aug: mån o tis 8.00-17.00 ons 8.00-22.00
tor 8.00-20.00 fre 8.00-22.00 lör 8.00-17.00 sön 8.00-20.00
à la carte 1 juli -7 aug: 18.00-22.00
buffé - söndagar 12.00 -16.00
Efter golfklubbens uppskattade onsdagstävlingar bjuder
vi på sommarunderhållning kl 20 med fri entré, bl a
1 juli Happy Days med CountryBo
15 juli Dan och Kjell, 29 juli Brändus Sveinpälsar
Se vidare annonsering i Närbodi
Välkommen!
Kom igång med golf!
Välkommen som medlem hos oss!
Vi erbjuder 2015 medlemsskap och grönt kort
kurs för 2900:-.
För tider se www.gutegolfskolor.se eller ring
Fredrik 070-837 89 39. För mer information om
medlemsskap ring 0498-49 23 20 och läs mer på
www.nargk.se.
Golf
När GK är rankad som nr 2 på Gotland 2012
och 2013. Naturskön 18-hålsbana nära havet
på sydöstra Gotland. Omväxlande layout med
känsla av skotsk hedbana.
När GK
Klubben bildades 1987 men golfspelandet
i När började redan i mitten av 1970-talet
ute på Närsholmen. När GK är känd för sin
sköna atmosfär och avslappnade stil.
Juli
1
3
5-8
5
8
9
12
14
14-17
14-17
15
20
22
28
28-30
28-30
29
30
Kalendarium 2015
Onsdagstävling
Fransans golf
Knatteskoj med Fredrik
KlubbMästerskap
Onsdagstävling Cancerfonden
Damdag/Triss Ladies Trophy
Två Generationer
Veteraner
Nybörjarkurs med Fredrik
Knatteskoj med Fredrik
Onsdagstävling
Dan & Kjell underhåller
Herrdag
NÄRKDAGEN
Underhållning: Maggies Farmers,
prisutdelare Tommy Wahlgren
Veteraner
Nybörjarkurs med Fredrik
Knatteskoj med Fredrik
Onsdagstävling Snicken,
Brändus Sveinpälsar underhåller
Damdag med Kåksarna
Augusti
1
Äkta makar/sambos
4
Sudermästerskapen(på Gumbalde)
5
Sudermästerskapen (på När)
Kom igång m
ed g
olf Välko
mmen!
OMORS KROG FRANSAN OCH NÄR GOLFKLUBB
Tel. 49 10 40, 070-641 59 24
När Golfklubb
18
0498-49 23 20
[email protected]
www.nargk.se
19
Sevärdheter i När
Sommarens evenemang i När socken 2015
Juni-sept
Gymmet öppet dagligen 06.00-22.00 i Skolu
Bastu: fredagar herrar 17.00-19.00, damer 19.00-21.00
Midsommar – mitten av augusti: Bio i Bygdegården. Programmet inte fastställt vid press
läggning, se anslag i Bodi, Golfen, Bygdegården, Herta, flygblad och på nar.se
20 juni-9 aug: Svensk och äldre gotländsk konst på SommarGalleriet i När
12.00-17.00 (ej måndagar)
11 juli–2 aug: Fotoutställning och café med hembakt i Skolu, tisd, torsd, lö-sönd 14.00-17.00
Sö 14 juni
Sommarkonsert ”Kärleken och livet” i Närs kyrka med kyrkokören kl 19.00
Visning av pastoratets brudkronor
To18 juni Dagen före midsommar, Rock’n Roll & Rockabilly all night long,
Gangvidefarm 17.00-02.00
Lö 20juni
Bilutställning, Rock’n Roll & RockaBilly och midsommarfirande
Gangvidefarm 14.00 -01.00
Lö 27 juni
VM i Bakpärk, När IF
On 1 juli
Happy Days med CountryBo, Omors krog-Fransan 20.00
3-4 juli
Teid´n star still de är mänsku sum gar, musikaliskt spel från Rone, Närsakar 19.00
Sö 5 juli
Teid´n star still de är mänsku sum gar, Närsakar kl 13.00 och kl 19.00
5-10 juli
Sinnebilder - Naturfotoutställning av Ulf Lysholm, Galleri NärKvänni
Lö 11 juli
Invigning av sockenfotoutställning med gammaldags kaffekalas, Skolu kl 14.00
11-31 juli
Utställning Fåglar i När, Kettil Nilsson visar fågelpasteller i Skolu
13-15 juli
Barnteater ”Hur långt når Alfons”, Boulevardteatern, Gangvidefarm 16.00
13-25 juli
Barnteaterkollo med Boulevardteatern på Gangvidefarm, tel 073-184 0922
On 15 juli
Underhållning m Dan & Kjell på Omors krog-Fransan. Helgrillat lamm. 20.00
To 16 juli
Viruddenloppet, När IF
To 16 juli
Boulevardteatern ”Hamlet – en standup” Närsakar 19.30
16-18 juli Barnteater ”Diktatorn”, Boulevardteatern, Gangvidefarm 16.00
Fr 17 juli
Fiberfest vid Skolu, Virudden och När IF
17+24 juli
Improvisationskvällar med Boulevardteatern, Gangvidefarn 19.00
Lö 18 juli
Basar på Lau backar med Zaesarz
20-22 juli
Landslagets fotbollsskola för barn 6-13 år, När IF
20-22 juli
Barnteater ”Hur långt når Alfons”, Boulevardteatern, Gangvidefarm 16.00
On 22 juli
Årets stora golftävling NÄRKDAGEN. Priser från När-företagen, När GK
On 22 juli
LRF ”Öppen gård” på Liffor gård, Mikael Larsson, 14.00-18.00
To 23 juli
Boulevardteatern: Olof Buckard med gäst, Närsakar 19.00
23-25 juli
Barnteater ”Diktatorn”, Gangvidefarm 16.00
26-8 aug
Harald Norrby Naturmåleri, Galleri NärKvänni
Sö 26 juli
Jazzklassiker i nytt ljus. Andreas Pettersson, Jonas Granberg m.fl.
När kyrka 19.00. Inträde
On 29 juli
Brändus Sveinpälsar på Omors krog-Fransan 20.00
Lö 1 aug
Sockenfest på Närshamn tills m Närshamns Fiskeförening 11.00-16.00, se anslag
Lö 8 aug
Marcus Jupither, Anneli Lindfors sång, Mathias Kjellgren orgel,
När kyrka 19.00. Inträde
Ti 11 aug
Jonas Söderström med vänner spelar folkmusik och egen musik, När kyrka 19.00
15-23 aug
Helle och Örjan Ringbom måleri och keramik, Galleri NärKvänni
Sö 16 aug
Teater: I väntan på Godot, Närsakar 16.00
17-22 aug
Teater: I väntan på Godot, Närsakar 19.30, lö 22 kl 18.00
Lö 22 aug
Energiexpo på Gangvidefarm: Solel, elfordon, belysning. 10.00-22.00, ljusshow lörd
Lö 22 aug
”Öppet När” under Gotland Art Week
Lö 29 aug
Forneldarnas natt vid Kapellets fiskeläge, se anslag i Bodi
20
LJUGARN
GARDA
LAU
KYRKA
Lausviken
FÅGELTORN
P
LINNÉSTIGEN
NÄRSAKARSCEN
RASTPLATS
NÄR
KYRKA
BURS
SKOLU
IDROTTSPLATS
GÅRDSBUTIK
NABBEN
FISKELÄGE
NÄRBODI
BENSIN
VÄXTHUS
BYGDEGÅRD
NÄRBIO
FÅGELTORN
GARDBOSTRAND
FISKELÄGE
GANGVIDE
FARM
MICKELS
CHOKLAD- GOLFBANA
FABRIK
RESTURANG
DJAUPDY
FISKELÄGE
Austerviken
RONE
BAD
STRAND
NÄRSHOLMEN
NATURRESERVAT
NÄRSHAMN
HERTA BADSTRAND
KAPELLUDDEN
FISKELÄGE
NÄRS FYR
Ö s t er s j ö n
21
Närs Sparbank
Öppettider: Tisd kl.14 -18 torsd kl.14 -17
Bygdens bank - en bank nära dig
Liten, Trygg och Stabil
www.narssparbank.se
Telefon 0498 - 49 22 67
[email protected]
Telefax 0498 - 49 24 55
Möte? Fest? Bio? Släktträff?
HYR BYGDEGÅRDEN!
När-Lau Dansförening
18 juli Basar på Lau backar
med Zaesarz
STOR LOKAL MED VÄLUTRUSTAT KÖK
SITTPLATSER FÖR 150 PERSONER
SCEN FÖR UPPTRÄDANDE
Ring Lars-Inge Ansin tel. 49 20 23 mob. 073-180 76 30
Styrelse: ordförande Hjalmar Henriksson tel: 073-70 21 999
Niklas Häglund, Martin Mårdbrink, Niklas Fagerberg
22
23
Lass´ns Grönsaker
Gårdsbutik
med ekologiskt
odlade tomater, grönsaker
och potatis
1 km från Närs kyrka på vägen mot Herta
Telefon 49 20 23
Mobil 073-180 76 30
KURSER ÅRET RUNT
BEHANDLINGAR
 Stressrelaterad ohälsa
TIPS: PRESENTKORT
 Öronakupunktur
till någon du verkligen
 Klassisk Massage
bryr dig om.
Mycket uppskattat!
Hälsorådgivning
NU ÄVEN :
Boende/kursgård & Hälsomat för grupper
Hälsogård/ lantgård, Yoga-Retreat
www.viges.se
Hemse, Grötlingbo,Visby
Sommar-Drop-in
 Medicinsk Yoga ®
för alla
MediYoga och MjukYoga
YinYoga & HormonYoga
 Yoga mot stress
 VattenYoga H2O
 Yogavandring
VÄLKOMMEN till våra nya lokaler :
Viges Gård i Grötlingbo
Humlegårdsv 17, Visby
Marita Dahlby
guidar dig inkännande och pedagogiskt
Mickels turistgård, charmigt boende i lantlig miljö,
Dipl. Friskvårds- & Medicinsk Yogapedagog
medlem i Komplementärmedicinska Riksförbundet
www.levinuet.se
0701-72 70 71
[email protected]
nära bad och golf.
Facebook: Mickels i När. Hemsida: mickels.se
Epost: [email protected]
Mobil: 0709-904002
SommarGalleriet i När
Svensk och äldre gotländsk konst
Öppnar midsommardagen kl 12-17
därefter öppet t o m 9 augusti (måndagar stängt)
Karl-Johan Hallander, tel 492206, mobil 073-8091958
Närshamnsbadet
kommer även i sommar, med hjälp av frivilliga krafter, att rensas från
släke och göras mer tillgänglig, utrustas med picknickbord, grillplats och toa.
OM DU VILL HJÄLPA TILL hör av dig till Sören Larsson 0707-492073
Spadar och grepar finns att låna på plats
Välkomna!
24
25
Almgren Illustration
NÄR IF
27 juni VM i bakpärk
16 juli Viruddenloppet
17 juli Fiberfest
20-22 juli landslagets fotbollssskola
Gymmet i Skolu 06:00-22:00
Bastu: fredag 17-19 herrar, 19-21 damer
Möjlighet finns att hyra bubbelbad och bastu.
Tennisbana där medlemmar spelar gratis.
NÄR IF:s kontaktperson Carina Thorén
tel:49 23 51 Mobil: 0709-414860
MÅLERI och GRAFISK FORM
Bomunds i Hammaren När 668
[email protected]
mobil: 070-844 17 12
STÖD NÄR IF – KÖP DINA BINGOLOTTER I ”NÄRBODI”
Jonas Växthus i När
nd
r
ete ng
ska
i
arb
rds klippn d / bu ort
å
g
k
s
d
rä
Trä Grä g av t gskör
nin
rså
kär oto
r
ete ng
Bes har m
ska
i
arb
e
rds ippn d / bu t
Inn
d
n
tla
N
o
,G
är
Nä
la
ot
,r G
Sommarblommor, perenner, amplar, kryddväxter m.m.
Stor sortering - allt från egen odling.
ÖPPET: 15 mars-15 juli vard.10-19 lö-sö, helg 10-16
Nytt för i år: Tillverkning av oisolerade förrådsbodar på beställning.
Välkomna!
Vi finns på facebook
[email protected] Jonas 073-587 59 25
26
27




    

Eva:s Företagsservice

Hjälp med bokföringen?
Jag heter Eva Henriksson och är redovisningskonsult
med kontor på Skolu i När.
Fotvårdsklinik i När, Skolu. Ring och
boka på 0731-80 49 79 el. 49 20 45.
Jag utför fotstatus (cirkulationskontroll, m.m.).
Behandlingar • vårtor • liktorn • förhårdnade •
hälsprickor • kartnaglar • nageltrång •
nagelkorrigeringar • fot- och nagelsvamp•
massage och ger råd om egenvård.
Behandlingsarvodet är 480 kr.
Hembesök vid behov. Försäljning av
presentkort, cinnamon skor m.m.
Alla är välkomna, ung som gammal, vare sig
man har problem eller inte.
AnnMari Randleff Medicinsk Fotterapeut
28
Jag hjälper dig att få ordning på ekonomin,
komma ifatt med bokföringen och skapa en
effektiv och lättjobbad arbetsplats.
Löpande bokföring för enskilda firmor och aktiebolag.
Organisering av arbetsplats eller hemmakontor.
Administration och effektivisering av arbetsrutiner m m
Välkommen!
Mobil 070-304 15 60
E-post [email protected]
29
BO PÅ LANTGÅRD ÅRET RUNT
NÄR-LAU RÖDA KORS
Stöd Röda Korset genom att bli medlem, alla välkomna.
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Aktiv syförening
Olof Söderström
Leni Hedin
Maja Gredemark
telefon 49 23 45
telefon 49 20 53
telefon 073-2294135
Hanssons lilla kök
Ett gatukök vid västra nedfarten till Herta
. burgen mot Burs
på nedre vägen längs
Öppet varje dag hela sommaren
för mer info se Facebook: Hanssons Butik & Trädgårdskafé
 



LAMMSKINNSPRODUKTER
NÄR GOTLAND
Dagmar Johansson
Försäljning: Kvinnfolki i Visby
www.agnus.se
Byrumsgatan 21
621 58 Visby
Tel: 073-647 21 20
E-post: [email protected]
LSP CYKLAR
& ALLSERVICE
UTHYRNING, FÖRSÄLJNING,
REPARATION AV CYKLAR
GRÄSKLIPPARSERVICE,
HUS och TRÄDGÅRD,
fix och röjning
Magasinet bakom Närbodi



30
VIRUDDEN
ÖPPET: maj-augusti
tider se butiksdörr
Tel: 070-605 41 53
Utveckling AB
mail: [email protected]
Veckovis eller någon dag.
Ett hus med två lägenheter.
På gården finns kor, hästar,
hundar, katter och kaniner.
100 meter till golfbanan.
Sola o Sören Larsson
0498-492073 / 073-9337440
www.smiss.net
Frisör
Susanne Johansson
Tisdagar från kl.10
ev. andra dagar efter överenskommelse
i När Skolu sommartid
Tel. 48 70 11, 070-492 31 23
Medebys 871 Hablingbo
31
Hamngårdens Sylt
Gotländsk salmbärssylt
och presentlådor med
salmbärssylt,
gotlandssenap
och slånbärsgelé.
Hamngården När, 62348 Stånga
Tel/fax 0498-492494
Mobil 073-9993571
www.salmbar.se
Gotlandsgårdens
Konfektyr
Ann-Charlotte Larsson
När Maldes 320
Mob :0705492370
Mail: [email protected]
www.gotlandskonfektyr.se
Fönsterhantverkare
KONST & INREDNING
I NÄR
Fönsterhantverkare
Nyöppnad sommarbutik
med konst, inredning
och snickerialster.
Börjar dina fönster
eller dörrar bli i dåligt
skick?
Öppet 12 – 17
från 21 juni till 9 augusti.
Jag glasar, målar och
renoverar dem så de åter
blir som nya!
Vägbeskrivning: vägen mot
Djaupdy 700 m till vänster, vid
Specialsnickeriet.
www.konstneer.se
Jonas Söderström
Kontakta mig på
076-26 75 589
eller
[email protected]
När LRF
- avdelning
Vi Monterar
Solfilm/Strålkastarefilm
(Bildekor)
Bil/Båt/Husvagn
Fastigheter/Kontor
Aktiviteten i avdelningen är
mycket stor. Varje år arrangeras
t.ex. gökotta och studiecirklar.
Öppen Gård hos Mikael Larsson,
Liffor 22/7 kl.14-18 mjölkning,
h ö l a s s - å k n i n g , s m å d j u r,
kaffeservering mm.
Alla kan bli medlemmar i LRF för
att stödja en levande landsbygd.
Sommarens aktiviteter
annonseras på anslagstavlan i
Närbodi.
När LRF:s styrelse:
Ordf. Hans Olsson, kontaktman,
tel 0707-35 15 66
32
33
Tommys Måleri & Biodling
Folka När 623 48 Stånga
Tel 0498-49 21 42 Mobil 0708-10 22 23
E-post: [email protected]
Skylift till uthyrning
Trappor Dörrar Fönster
Besök vår hemsida på www.specialsnickeriet.net
Epost: [email protected] Tel. 48 30 10
Behöver du måla om huset? Jag fixar de rätta färgerna.
Köper du färgen till huset utvändigt bjuder jag på penslarna.
Köper du tapeter får du 15 % + att du får låna tapetbord och verktyg.
Jag har de flesta förekommande tapetkartorna.
OBS! Inga tapeter på lager, men endast 2 dagars leveranstid
Försäljning av honung i olika förpackningar - Självbetjäning
Allt inom branschen förekommande elarbeten utföres.
Mobil: 073 97 09 260
Adress: Hallsarve När
623 48 Stånga
Vi utför diverse gräv- och schaktarbeten, tillhandahåller och
sorterar jord och grus, gör trädgårdsanläggningar, bygger
stenmurar och uteplatser, utför transporter.
Vi har grävmaskiner från 3 - 24 ton,
band eller hjulburna. Hjullastare, lastbil.
Bertil Hallbom
Göte Norrby
Johan Dahlbom
Mats Eliasson
0736-42 23 00
0736-42 23 12
0736-42 23 08
0736-42 23 17
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Välkomna!
Välkommen med er förfrågan!
34
35
Göran Larssons Gräv
Utför alla slags
grävarbeten
Schakt och anläggning
Stubbfräsning och gps-utmätning
alla i branschen förekommande arbeten
Telefon 49 20 53
Mobil 070-200 92 56
Tel: 0498-49 21 82 Mobil: 0708-20 37 95
När 623 48 Stånga
www.amabgotland.se
Epost: [email protected]
Allt inom markentreprenad
- 38 år i branschen
När Hallute 109 623 48 Stånga
Specialiserad på avloppsanläggningar och husgrunder
Sköter även tillstånd och projektering för nya avlopp
Markplanering, Platt- & Stenläggning
Ring Christer Norrby tel 070 - 570 37 95
[email protected]
www.christers.info
Närs Bil & Traktor
Ingvar Andersson
Bosarve När
Tel 49 21 29
Vi utför reparationer av bilar, traktorer,
lantbruksmaskiner, gräsklippare m.m.
Även mindre smidesarbeten
36
www.narbygg.se
Bygger allt överallt på Gotland
Med kvalité och kompetens - för stora och små
- Transporter inkl. kran - Tomter till salu
Hallute När 623 48 Stånga tel 49 23 00 fax 49 20 60
E-post: [email protected]
Ljunggrens Åkeri AB
Fie Lau 623 62 Ljugarn
1946-2013 = 69 år i branschen
Tillhandahåller grus, sand, jord,
alla slags transporter och grävningsarbeten,
avlopp, jordvärme, grund-/anläggningsarbeten.
Ring för konsultation och offert. 0498 - 49 21 17
E-mail: [email protected]
37
Föreningen Närheten
Hattstugan är ett privat drivet demensboende med plats för 10 personer.
Verksamheten startade 1994 så vi firade
20-årsjubileum förra året. Vi har avtal med
Region Gotland som köper våra tjänster.
Demensvård som fungerar i en trygg
harmonisk miljö där vi hela tiden
arbetar för ett levande värdigt liv, livet
ut. Det innebär ett arbete där vi helt har
fokus på att ligga steget före, vad gäller
kvaliteten på omvårdnadsinsatser och
medarbetaromtanke. Det har visat sig väl
värt. Genom att dra nytta av nya råd och
rön, metoder och tekniker har vi kunnat
underlätta och förbättra vårt arbete. Vi
använder bl.a metoderna taktil massage,
reminiscens, validation, musik/rörelse,
högläsning mm, vilket har lett till ett ökat
välbefinnande för alla inblandade.
Vi har en fantastisk trädgård som genom
att vara en del av omvårdnaden ger
mycket i form av lugn, stimulans, arbete.
Denna trädgård har under det senaste året
förbättrats och förfinats mycket.
Vi har också inrättat en Jubileumsfond,
i första hand för att kunna skapa en
vinterträdgård inom en inte alltför lång
tidsperiod. En oas där våra pensionärer kan
njuta året runt. Vi ska också kunna ”låna
ut” den till andra äldreboenden som vill
ha ett utflyktsmål, framför allt vintertid.
Men ännu saknas pengar att sätta igång.
Bankgiro 5116-0299, märk Hattstugans
Jubileumsfond. Bidrag tas tacksamt emot.
38
Hattstugan har en väl dokumenterad
policy för hela omvårdnaden, individuellt
anpassad för var och en som bor här. En
viktig uppgift för oss är att vara länken
mellan i dag och i går, mellan personen med
demenshandikappet och dennes familj. De
anhöriga har stor betydelse i vårt arbete och
vi kan också vara ett stöd för dem i olika
situationer. Var och en som bor här ska få
leva ett så bra liv som möjligt utifrån sina
intressen, behov och förutsättningar livet
ut, trots ett svårt handikapp.
Medarbetarna är vår största tillgång och
nyckeln till framgång. Alla är med och
formar innehållet i verksamheten och
anpassar sin insats till dem som bor här.
Varje medarbetares kunskap och specifika
kompetens gör vårt team ännu starkare.
Det finns inga mediciner i världen som kan
göra vad en god medmänsklig kontakt kan
uppnå.
Vi delar gärna med oss av vår kunskap
och våra erfarenheter och vi anlitas ofta för
utbildningsinsatser av olika slag. Vi håller
föreläsningar och kan handleda i det direkta
omvårdnadsarbetet ute på enheter. Vi
utbildar runt om i hela landet från Kalix i
norr till Lund i söder. Vi har varit anlitade
av ett 80-tal kommuner och vi får årligen
många studiebesök från hela landet.
Kontakt: Pia Lindell, Jane Lindell
Ljunggren Tel: 0498-49 24 25
[email protected] www.hattstugan.se
Närheten är en förening med lokal i
Skolu, där pensionärer, personer med
funktionshinder, långtidssjukskrivna och
andra daglediga träffas en gång i veckan.
Det har man gjort i över 20 år.
Målsättningen är att skapa förutsättningar
att kunna bo kvar i hembygden i
gemenskap med andra samt att få en
meningsfull samvaro. Det är också en
mötesplats där nyinflyttade kan hitta nya
bekantskaper. Besökarna kommer främst
från Närområdet inkluderat Burs och Lau,
men vi har även deltagare mera långväga
ifrån. Det är pensionärerna själva som driver
verksamheten, helt ideellt, utan kommunal
inblandning eller bidrag.
Ett fantastiskt arbete görs med att hitta
olika aktiviteter, föredragshållare, musiker,
utflykter mm. Det kan vara allt från
kortspel till fester, eller ett tema kring seder
och bruk. Föreningslivet i socknarna runt
omkring ställer ibland upp som värdar för
vissa aktiviteter.
Deltagarna fungerar också som chaufförer
och hämtar personer som inte själva kan
ta sig till träffarna. På hemvägen stannar
man till vid affären och får hjälp med
handling. Den som behöver kan även få
hjälp med tvätten eftersom Närheten äger
en tvättpelare tillsammans med När IF.
Besöksunderlaget ligger konstant runt
1000 besökare per år. Det kommer hela
tiden till nya besökare vilket visar på
betydelsen av att komma samman. Sedan
några år tillbaka samarbetar Närheten med
Virudden AB som numera äger Skolu och
man har bl a genomfört ett friskvårdsprojekt
där även När IF var delaktiga.
Har du frågor om verksamheten så ring:
Jane Lindell Ljunggren, sekr. tel 49 24 25
Sören Larsson ordf. tel 49 20 73.
En hjärtstartare finns på
Hattstugan tillgänglig
dygnet runt för alla!
Omslagsbilden: Närsholmens fyr
Närkontakten ges ut av När Hembygdsförening och trycks i 1100 ex.
Ansvarig redaktör: Maria Wrigstad
Layout: Paula Jakobsson
Foto: Ingela Almgren, Paula Jakobsson, Maria Wrigstad
Tryckeri: iVisby Tryckeri AB
39