v-berättelse 2014-15

Hule Vagforening verksamhetsberattelse 2014/ 2015
Styrelsen for Hule Vagforening far harmed avge foljande verksamhetsberattelse for
verksamhetsaret 2014/2015.
Styrelsen har under aret bestatt av:
Ordforande
Gunnar Axelsson
Vice ordforande
Kassor
Sekreterare
Ledamot
Johnny Strandberg
Kent Andersson
Johny Aim
Ola Marklund
Christina Backdahl
Irene Karlsson
Revisorer
Birgitta Engstrom
Henry Torstensson
Revisorsuppleant Bjorn Davidsson
Anders Stahre
vald
Bramhult
som ordforande
Glommen
vald
Boras
vald
Goteborg
vald
Glommen
vald
Jonkoping
vald
Vaxjo
vald
2014 pa 2 ar
2014 pa 1 ar
2014 pa 2 ar
2013 pa 2 ar
2013 pa 2 ar
2013 pa 2 ar
2014 pa 2 ar
2013 pa 2 ar
Glommen
Boras
Lerum
Sigtuna
2014 pa 2 ar
2013 pa 2 ar
2014 pa 1 ar
2014palar
vald
vald
vald
vald
Valberedning har under aret varit:
Gert Bjermqvist-sammankallande, Marita Tjader och Thomas Mildenstam.
I tur att avga vid arsmotet 2015 ar:
Ola Marklund, Johny Aim, Kent Andersson, Irene Karlsson, Henry Thorstensson,
Bjorn Davidsson och Anders Stahre
Styrelsen har under det gangna aret
o haft atta protokollforda sammantraden, samt ett flertal e-post- och brewaxlingar.
o genomfiort atgarder enligt beslut pa stamman 2014.
o latit utfora besiktning av belaggningsarbetena pa Ronnhagavagen, Digesgardsringen och Galtasringen
o ansokt om och beviljats statligt och kommunalt bidrag for LonestigsvagenJunkers vag.
o utvecklat foreningens hemsida, www.hulevf.se for information till medlemmarna.
o okularbesiktigat kor- gang- och cykelvagar, samt uppdaterat forslag till underhallsatgarder.
o latit utfora erforderliga reparationer pa vagnatet.
o andrat andelstalet pa nagra fastigheter pga andrad fastighetsanvandning.
o latit klippa stora allmanningen pa Digesgardsomradet.
o latit roja slyr och klippt gras langs vagrenarna.
Hule Vagforening verksamhetsberattelse 2014/ 2015
o deltagit i fbrratmingssammantrade samt lamnat yttrande till Lantmateriet och
Mark & miljodomstolen betr fastighetsbestamning-fastighetsreglering inom
Fyrklovern, Galtas ga:l.
o fort forhandlingar med leverantorer betr utveckling av underhallsplanen
o behandlat inkomna motioner.
o forlangt avtalet om vintervaghallning
Framtiden
For verksamhetsaret 2015-16 finns inget planerat underhall av vagnatet. Med anledning av inkommen motion foreslas att inga atgarder utfors innan beslut om ny underhallsplan tagits.
Styrelsen fiorslar att fondering for vagunderhall tills vidare sker med utgangspunkt
fran den uppdaterade underhallsplanen, se aven hemsidan.
A
Sunnar, Axelsson
Ordforande /
Kent Andersson
Ola Marklund
Christina Backdahl
Kassor
Ledamot
Ledamot
Irene Karlsson
Ledamot
2(2)