Kommunfullmäktige 26 januari 2015

SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sammanträdestid
Måndagen den 26.1.2015kl.19.00-19.45
Sammanträdesplats
Beslutande
Kommungården i Nääs
x Salmén Jan, ordförande
Ersättare
x Sjöblom Tommy, vice ordförande
- Mattsson Leif-Anders (C)
x Alm Marika
- Rauhala Fredrik (Ob)
x Danielsson Gerd
- Carlson Nina-Marie (SL)
x Ekström Christian
x Fagerholm Thommy
x Holmström Janice
x Holmström Sue
x Jansson Tom Ingmar
x Linde Guy
x Lindgrén Jan
x Lindström Henry
x Lundberg Bror
x Söderholm Mikael
x Söderlund Jessica
x Karlsson Runar, kommunstyrelsens ordförande
x Fagerholm-Sjöblom Silvana, kommunstyrelsens vice ordförande
x Hampf Berit
x Lindblom Jörgen
- Salmén Rosa
Övriga närvarande
Paragrafer
x Gahn-Göransson Marie, vik. kanslisekreterare
x Laaksonen Jessica, t.f. kommundirektör
§§ 1-8
Underskrifter
Ordförande
Sekreterare
Thommy Fagerholm §§ 1-3
Jan Salmén §§ 4-8
Saltvik den 26 januari 2015
Marie Gahn-Göransson
Janice Holmström
Saltvik den 2 februari 2015
Sue Holmström
Intygar
Utdragets riktighet
bestyrkes
Marie Gahn-Göransson,
Saltvik den
sekreterare
Underskrift
Marie Gahn-Göransson,
vik. kanslisekreterare
Protokolljustering
Protokollet framlagt till
påseende
Nr
1/2015
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Kallelsen utfärdad den
21.1.2015
Sammanträdestid
Måndagen den26.1.2015kl.19.00
Sammanträdesplats
Kommungården i Nääs
Ärenden:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
Konstatera laglighet och beslutsförhet
Protokolljustering
Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige för år 2015
Val av kommunal centralnämnd
Val av valnämnder och valbestyrelse
Jordförvärvsutlåtande, Dekterovs Aris
Taxa för stödpersonsförhållande inom barnskyddet
Delgivningar
Jan Salmén, ordförande
Sida
2
§1
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sida
3
KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
Kfge 1 §/26.1.2015
Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills val av presidium har slutförts. Om flera ledamötes tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot
som är äldst av dessa.
Thommy Fagerholm har innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen
längst. Följande i ordningsföljd är Henry Lindström, Tommy Sjöblom och
Mikael Söderholm som alla innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen
lika länge. Thommy Fagerholm fungerar därmed som ordförande tills val av
presidium har slutförts.
Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 21
januari 2015 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt
utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.
Kfge beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades 15 ordinarie fullmäktigeledamöter
vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------
Protokolljustering:
§2
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
PROTOKOLLJUSTERING
Kfge 2 §/26.1.2015
I tur att justera protokollet är Janice Holmström och Sue Holmström.
Kfge beslut:
Till protokolljusterare valdes Janice Holmström och Sue Holmström.
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
------------------
Protokolljustering:
Sida
4
§3
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sida
5
VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
FÖR ÅR 2015
Kfge 3 §/26.1.2015
KommunalL 40 §:
”Val av presidium. Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium
som består av en ordförande och högst två vice ordförande. Väljs två vice
ordförande skall en förste och en andre vice ordförande utses. Presidiet
väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning.
Presidiet skall väljas vid kalenderårets första sammanträde. Den ledamot
som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills valförrättningen har slutförts. Om flera av ledamöterna tillhört
fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot som är
äldst av dessa.”
Förvaltningsstadga för Saltviks kommun 4 § 2 mom.
”Kommunfullmäktiges konstituering. …I kommunfullmäktige finns en (1)
viceordförande.”
Kfge beslut:
Henry Lindström föreslog Jan Salmén till ordförande för kommunfullmäktige för år 2015. Förslaget understöddes av Guy Linde.
Christian Ekström föreslog Tommy Sjöblom till ordförande och Jan Salmén
till vice ordförande för kommunfullmäktige för år 2015. Förslaget understöddes av Jan Lindgrén.
Då två understödda förslag förelåg förrättades val med slutna röstsedlar.
Jan Salmén fick 9 röster och Tommy Sjöblom fick 6 röster.
Kommunfullmäktige beslöt således att Jan Salmén blir ordförande och
Tommy Sjöblom vice ordförande för 2015.
---------------------------
Protokolljustering:
§4
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sida
6
VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND
Kmst 376 §/17.12.2014
Riksdagsval samt lagtings- och kommunalval kommer att hållas på Åland
år 2015.
Jämlikt 5 § LL om lagtings- och kommunalval skall Kommunfullmäktige
inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en
utses till ordförande och en till viceordförande. Fullmäktige utser fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie
ledamöterna.
Kommunal centralnämnd är beslutför, då fem medlemmar är närvarande.
Såsom kommunal centralnämnds kansli fungerar vederbörande kommunalkansli.
I kommunal centralnämnd eller i valnämnd som avses i 6 § 1 mom. har en
företrädare för kommunstyrelsen inte rätt att vara närvarande, inte heller
kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören.
Kommunal centralnämnd kan antaga sekreterare och annan nödig personal.
I enlighet med 13 § Vallagen (rikets vallag) fungerar i landskapet Åland i
varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i
landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i denna lag bestäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala
centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid alla
riksval, om inte annorlunda särskilt bestäms.
Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny nämnd
är vald (7 § 1 mom. LL om lagtings- och kommunalval).
Jämställdhetslagens krav på 40 procents representation skall fyllas både
för medlemmarnas och ersättarnas del.
T.f. Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige ledamöter i centralnämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.
--------------------------Kmst 8 §/19.1.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige följande centralvalnämnd;
Medlemmar
Gun Åkerback, ordförande
Christer Nystedt, vice ordförande
Lillemor Björkroos
Leif Karlsson
Ann-Charlotte Jägerström
Protokolljustering:
Lindholmen 18, 22320 Ödkarby
Norrströmmavägen 96, 22430 Saltvik
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Kuggbölevägen 39, 22430 Saltvik
Rangsbyvägen 59, 22430 Saltvik
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Ersättare
Kjell Lindvall
Roland Nylund
Monika Eriksson
Norråkersvägen 31, 22430 Saltvik
Lötövägen 19, 22320 Ödkarby
Hagavägen 460, 22320 Ödkarby
Ken Fredrickson
Sofia Laasonen
----------------------------------------------
Kuggbölevägen 7, 22430 Saltvik
Toböleträskvägen 44, 22320 Ödkarby
Kfge 4 §/26.1.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att utse följande centralvalnämnd;
Medlemmar
Gun Åkerback, ordförande
Christer Nystedt, vice ordförande
Lillemor Björkroos
Leif Karlsson
Ann-Charlotte Jägerström
Lindholmen 18, 22320 Ödkarby
Norrströmmavägen 96, 22430 Saltvik
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Kuggbölevägen 39, 22430 Saltvik
Rangsbyvägen 59, 22430 Saltvik
Ersättare
Kjell Lindvall
Roland Nylund
Monika Eriksson
Norråkersvägen 31, 22430 Saltvik
Lötövägen 19, 22320 Ödkarby
Hagavägen 460, 22320 Ödkarby
Ken Fredrickson
Sofia Laasonen
Kuggbölevägen 7, 22430 Saltvik
Toböleträskvägen 44, 22320 Ödkarby
----------------------------------------------
Protokolljustering:
Sida
7
§5
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sida
8
VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE
Kmst 377 §/17.12.2014
Riksdagsval samt lagtings- och kommunalval kommer att hållas på Åland
år 2015.
Enligt 6 § i LL om lagtings och kommunalval skall kommunfullmäktige under valåret i god tid före valen för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och
en till vice ordförande.
Kommunfullmäktige utser minst tre ersättare som uppställs i den ordning
de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
Är kommun inte indelad i röstningsområden skall bestämmelserna i 1
mom. inte tillämpas. Kommunal centralnämnd handhar i sådant fall valnämnds uppgifter.
Kommunfullmäktige skall under valåret i god tid före valen för inrättningar
som avses i 50 § 1 mom.
”50 §1 mom. Röstberättigad som vårdas i eller intagits i inrättningen eller
som av annan orsak finner sig förhindrad att rösta i vallokal på valdagen får
förtidsrösta i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. Med inrättning
avses sjukhus, ålderdomshem, sjukhem samt straffanstalt. (39/1990)
51 § Förtidsröstning kan anordnas i inrättning samt vid allmänna förtidsröstningsställen. Ställe där förtidsröstning anordnas benämns förtidsröstningsställe. Varje kommun skall ha minst ett allmänt förtidsröstningsställe
om inte något annat följer av särskilda skäl. Kommunstyrelsen fattar beslut
om var allmänna förtidsröstningsställen inrättas. (31/2003).
Förtidsröstning i inrättning ombesörjs av valbestyrelse och ordnas endast
för dem som vårdas eller intagits där”.
utse en eller flera valbestyrelser bestående av tre ledamöter, av vilka en
utses till ordförande och en till vice ordförande. Kommunfullmäktige utser
minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in
i stället för de ordinarie ledamöterna.
Valnämnds och valbestyrelses sammansättning samt respektive ordförandes postadress skall meddelas landskapsregeringen och kommunala
centralnämnden.
Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutför då tre ledamöter är
närvarande. (7/1999)
Valnämndens och valbestyrelsens mandatperiod varar till dess ny nämnd
eller bestyrelse är vald (7 § 1 mom. LL om lagtings- och kommunalval).
Saltvik är indelat i röstningsområde I, västra Saltvik och röstningsområde
II, östra Saltvik.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige ledamöter i valnämnder
och valbestyrelse.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.
Protokolljustering:
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
--------------------------Kmst 9 §/19.1.2014
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt föreslå för fullmäktige följande valnämnder och
valbestyrelse;
Valnämnd röstningsområde I, Västra Saltvik
Medlemmar
Anders Johansson, ordf.
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Sture Söderlund, vice ordförande
Ödkarbyvägen 90, 22320 Ödkarby
Marie-Louise Björklund
Ödkarbyvägen 53, 22320 Ödkarby
Lillemor Björkroos
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Marlene Söderholm
Strömmavägen 77, 22320 Ödkarby
Ersättare
Jan Hamnström
Peter Lindbäck
Lena Lindqvist
Tellviksvägen 97, 22320 Ödkarby
Vattsvedjavägen 45, 22320 Ödkarby
Gumåker 99, 22320 Ödkarby
Valnämnd röstningsområde II, Östra Saltvik
Medlemmar
Ewa Mattsson, ordförande
Björke 10, 22430 Saltvik
Dan Sjöblom, vice ordförande
Fogdesvägen 15, 22410 Godby
Inga-Britt Bertén
Hamnsundsvägen 163, 22430 Saltvik
Stig-Olof Jokinen
Mellanviksgr. 7, 22410 Godby
Anja Lönnblad
Rangsbyvägen 153, 22430 Saltvik
Ersättare
May Häggblom
Diana Lindman
Anja Salmén
Lars-Henrik Ström
Elisabeth Sjövik
Saltviksvägen 617, 22320 Ödkarby
Norråkersvägen 2, 22430 Saltvik
Karljanssons 12, 22430 Saltvik
Kullagatan 201, 22430 Saltvik
Saltviksvägen 739, 22430 Saltvik
Valbestyrelse
Gun Åkerback, ordförande
Christer Nystedt, vice ordförande
Monika Eriksson
Lindholmen 18, 22320 Ödkarby
Norrströmmavägen 96, 22430 Saltvik
Hagavägen 460, 22320 Ödkarby
Ersättare
Ann-Charlotte Jägerström
Ken Fredrickson
Roland Nylund
----------------------------------------------
Rangsbyvägen 59, 22430 Saltvik
Kuggbölevägen 7, 22430 Saltvik
Lötövägen 19, 22320 Ödkarby
Kfge 5 §/26.1.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse följande valnämnder och valbestyrelse;
Valnämnd röstningsområde I, Västra Saltvik
Medlemmar
Protokolljustering:
Sida
9
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Anders Johansson, ordf.
Sture Söderlund, vice ordförande
Marie-Louise Björklund
Lillemor Björkroos
Marlene Söderholm
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Ödkarbyvägen 90, 22320 Ödkarby
Ödkarbyvägen 53, 22320 Ödkarby
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Strömmavägen 77, 22320 Ödkarby
Ersättare
Jan Hamnström
Peter Lindbäck
Lena Lindqvist
Tellviksvägen 97, 22320 Ödkarby
Vattsvedjavägen 45, 22320 Ödkarby
Gumåker 99, 22320 Ödkarby
Valnämnd röstningsområde II, Östra Saltvik
Medlemmar
Ewa Mattsson, ordförande
Björke 10, 22430 Saltvik
Dan Sjöblom, vice ordförande
Fogdesvägen 15, 22410 Godby
Inga-Britt Bertén
Hamnsundsvägen 163, 22430 Saltvik
Stig-Olof Jokinen
Mellanviksgr. 7, 22410 Godby
Anja Lönnblad
Rangsbyvägen 153, 22430 Saltvik
Ersättare
May Häggblom
Diana Lindman
Anja Salmén
Lars-Henrik Ström
Elisabeth Sjövik
Saltviksvägen 617, 22320 Ödkarby
Norråkersvägen 2, 22430 Saltvik
Karljanssons 12, 22430 Saltvik
Kullagatan 201, 22430 Saltvik
Saltviksvägen 739, 22430 Saltvik
Valbestyrelse
Gun Åkerback, ordförande
Christer Nystedt, vice ordförande
Monika Eriksson
Lindholmen 18, 22320 Ödkarby
Norrströmmavägen 96, 22430 Saltvik
Hagavägen 460, 22320 Ödkarby
Ersättare
Ann-Charlotte Jägerström
Ken Fredrickson
Roland Nylund
Rangsbyvägen 59, 22430 Saltvik
Kuggbölevägen 7, 22430 Saltvik
Lötövägen 19, 22320 Ödkarby
----------------------------------------------
Protokolljustering:
Sida
10
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sida
11
Dnr: 1 /2015
§6
JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, DEKTEROVS ARIS
Kmst 11 §/19.1.2015
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Aris
Dekterovs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Ansökan gäller färdigbildade lägenheten Tallåsa RNr 4:11 (736-431-4-11) i
Tängsöda, Saltvik. Köpeobjektets totala areal är 1.700 kvm. Fastigheten är
bebyggd med bostadshus. Andel i samfällda land- och vattenområden ingår. Avsikten med förvärvet är fast bosättning. Sökanden äger inte sedan
tidigare fast egendom i landskapet Åland och har varit bosatt på Åland sedan 2009.
Ansökan uppfyller inte helt kriterierna i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd 4 § mom 2 p 2. Där framgår att andel i samfällda vatten- och
jordområden inte få höra till marken.
Ansökan med bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förordar ansökan trots
att ansökan inte helt uppfyller kriterierna i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd 4 § mom 2 p 2.
Beslut:
Kommunstyreslen beslöt enhälligt enligt förslag.
------------------------Kfge 6 §/26.1.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att förorda ansökan trots att ansökan
inte helt uppfyller kriterierna i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd 4 § mom 2 p 2 med motiveringen att de samfällda områdena är små
och att samfälligheten är under ordnad förvaltning.
----------------------------------------------
Protokolljustering:
§7
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sida
12
TAXA FÖR STÖDPERSONSFÖRHÅLLANDE INOM BARNSKYDDET
Soc.oms.n. § 8/15.1.2015
Socialkansliets personal har sett över ersättningen för stödpersoner och
stödfamiljer inom barnskyddet.
Stödpersonsverksamheten är en viktig stödform att kunna erbjuda familjer
inom barnskyddets öppenvård. Välfungerande och strukturerade stödpersonsinsatser kan verka förebyggande och förhindra större insatser så som
framtida placeringar i familjehem eller institution.
Stödpersoner står inte i ett anställningsförhållande och omfattas därmed
inte av de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen, utan kommunen
kan själva besluta om arvoden och ersättningar.
Nuvarande taxa för stödpersonsförhållande inom barnskyddet samt förslag
till ny taxa för stödpersonsförhållande inom barnskyddet bifogas sammanträdeskallelsen.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden beslutar godkänna förslag till taxa för stödpersonsförhållande inom barnskyddet.
Beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag med tillägget
att taxan tillämpas från och med 1.1.2015. Ärendet förs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
-------------------Kmst 20 §/19.1.2015
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till
taxa för stödpersonsförhållande inom barnskyddet. Taxan bör tillämpas
från och med 1.1.2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Ny taxa för stödpersonsförhållande inom barnskyddet i bilaga till protokoll.
---------------------------------------------Kfge 7 §/26.1.2015
Kfge beslut:
Marika Alm föreslog att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.
Förslaget fick inget understöd.
Kommunfullmäktige beslöt att godkänna förslaget till ny taxa med tillägg att
taxan ska utvärderas, redovisas och eventuellt justeras i samband med
budgetbehandlingen senare i år.
Marika Alm reserverade sig mot beslutet.
Ny taxa för stödpersonsförhållande inom barnskyddet i bilaga till protokoll.
---------------------------------------------Protokolljustering:
§8
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sida
13
DELGIVNINGAR
Kfge 8 §/26.1.2015
Ålands landskapsregering
 Tillstånd nr 643 K12, Dnr ÅLR 2014/7134, Ålands landskapsregering har beviljat sökandestiftelsen ubv Saggö skärgårdsstiftelse
jordförvärvstillstånd gällande förvärvet av en kvotdel om 1/8 av fastigheten Saggö RNr 1:13 i Saggö by, Saltvik. Tillståndet gäller även
det outbrutna området såsom det har styckats ut enligt till ansökan
fogad styckningsöverenskommelse.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige antecknade informationen till kännedom.
-----------------
Protokolljustering:
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär
enligt 112 § kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 8.
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: §§ 1-7.
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid:
forts.
Protokolljustering:
Sida
14
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sida
15
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:.
Besvärstid: t.o.m.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia,
och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.
forts.
Protokolljustering:
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
26.1.2015
Sida
16
Inlämnande av besvärshandlingar
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag
innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten):
Namn, adress och postadress
Paragrafer:
Avgift
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Tilläggsuppgifter
Protokolljustering: