Salem-Rönninge Pensionärsförening

1 (5)
Salem-Rönninge Pensionärsförening-PRO
Bildad 1954. Organisationsnummer 010 28001
Verksamhetsberättelse
Kalenderåret 2014
Styrelsen för Salem-Rönninge Pensionärsförening-PRO får härmed avge följande
redovisning av föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2014-01-01–201412-31. Föreningens verksamhet grundar sig på följande idé. Salem Rönninge
Pensionärsförening vill erbjuda en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, kultur och hälsa. Föreningen vill också vara en grund för utveckling för pensionärernas rätt i samhället. Medlemmarna i föreningen formar gemensamt verksamheten så att den svarar mot de egna intressen och behoven. Som framgår av
följande verksamhetsberättelse är verktygen för detta: föreningsmöten, kören,
orkestern, studiecirklar, resor, vandrarfåglar och boule. För att detta ska fungera
behövs en god ekonomi. Föreningen har en god ekonomi och visar ett litet överskott på årets verksamhet.
Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie
Karl-Ove Lundholm
Ordförande
Henry Lindblad
Vice ordförande/programansvarig
Merith Andersson
Sekreterare
Ann-Britt Sjöberg
Kassör
BrittMarie Aller
Studieorganisatör
Curt Brandt
Reseorganisatör
Siv Frykdalen
Medlemsregisteransvarig fr 2014-03-04
Ersättare
Tommy Roos
Barbro Eriksson
Bo Kärrström
Övrig representation mm
PRO Stockholms län
ABF Botkyrka – Salem
Eternellens gårdsråd
Hemgården (Folkets Hus)
Konsumentombud
Trafikombud
Karl-Ove Lundholm och Curt Brandt, Henry Lindblad ersättare
Henry Lindblad, BrittMarie Aller och Karl-Ove Lundholm ordinarie
Curt Brandt och Ann-Britt Sjöberg ersättare
Barbro Eriksson ordinarie och Edda Struve ersättare
Tommy Roos ordinarie och Curt Brandt ersättare
Siv Frykdalen
Birgitta Rönnblad
Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av Ann-Britt Sjöberg, Tommy Roos
och Karl-Ove Lundholm alltid två i förening.
Revisorer
Ordinarie
Arne Gustavsson
Tore Kvist
Ersättare
Torbjörn Andersson
Lillemor Gladh
Valberedning
Britt-Marie Jonsson (sammankallande), och Birgitta Eckerstedt.
2015-02-04
2 (5)
Medlemsantal
Vid årets början hade föreningen 579 medlemmar och vid dess slut 592 medlemmar. Under året har 53 nya medlemmar inregistrerats, 13 begärt utträde, 10 medlemmar har blivit uteslutna. 17 medlemmar har avlidit under året. Föreningen har
25 hedersmedlemmar (90 år och äldre)
Medlemskontakter
Ansvariga för medlemskontakter har varit Siv Frykdalen.
Ombud för kontakter med medlemmar i olika delar inom kommunen har varit
följande:
Agne Ahlkvist, BrittMarie Aller, Birgit Rosengren, Astrid Eklund, Birgitta Björk
Eriksson, Ulla Blomqvist, Inger Eriksson, Vega Eriksson, Anja Granath, AnnaMaria Olani Hedqvist, Doris Hoflin, Ewa Lundholm, Gun Pennler, Rolf Petterson,
Birgit Rosengren, Birgitta Rönnblad, Karin Ståhlberg, Doris Willmansson och
Harry och Seija Zetterkvist (20 st)
Hemsidan
www.pro.se/salem-ronninge
Hemsidan uppdateras vid behov flera gånger i veckan och bland de olika aktiviteterna är det som tidigare främst Vandrarfåglarna som är på alerten och skickar in
nytt material, med både text och bild, efter varje enskild vandring. Mer information från vårt breda spektrum av aktiviteter skulle medverka till en ännu tydligare
beskrivning av vår ständigt pågående verksamhet.
Statistiken gällande besök på hemsidan är fortfarande bedrövlig och kan vara en
bidragande orsak till att de övriga aktiviteternas ledare inte anser mödan värd att
lägga någon fokus på. Då våra möjligheter att anslå meddelanden och olika sorters
skrivelser inom kommunen är kraftigt begränsad, måste vi förlita oss till att våra
medlemmar i ökande grad anammar den ”nya” teknik som alla nytillkommande
medlemmar tar för given, som varande den naturligt gällande informationskällan.
Postutdelare
Utdelare av kallelser till månadsmöten har varit följande:
Thorbjörn o Mary Andersson, Håkan Backström, Inga-Lill Davidsson, Inger
Eriksson, Anja Granath, Anna-Maria o Bo Hedqvist, Gunilla Häggstrand, LarsErik Johansson, Ragna o Rolf Johansson, Henry Lindblad, Maj-Britt Lindström,
Karl-Ove Lundholm, Gun Pennler, Rolf Pettersson, Märta o Åke Pettersson,
Tommy Roos, Ann-Britt Sjöberg, Siv Svärd, Harry o Seija Zetterkvist, Britta Öster och Ingrid Östlund. Värt att notera; Det här gänget, som trotsar väder och vind,
sparar dryga 30 tkr åt föreningen.
Medlemsmöten
Föreningen har haft 10 månads-möten. Möten och sammankomster har hållits i
Biografen Murgrönan. Våravslutningen var förlagd till Salems kyrka.
Programansvarig för våra möten har Henry Lindblad varit och han har lyckats
ordna program, som både informerat och roat oss. Den lekamliga spisen på våra
möten har Kaffekommittén, Inga-Lill Davidsson, Birgitta Rönnblad, Hildegard
Schuster, Harriet Eriksson samt Karin Ståhlberg, skött på ett utomordentligt bra
och trevligt sätt. Under hösten har Barbro Ericsson sålt våra egna lotter och Agne
Ahlkvist assisterad av Ulla Blomqvist tagit hand om PROs Trippelskrap.
Ekonomi
Årets resultat är ett överskott på 19101:45. Överskott tack vare en stor försäljning
av PRO:s skraplotter där föreningen får 7 kronor för varje såld lott. Kostnaden för
60 års Jubiléet blev inte så stor som budgeterats.
2015-02-04
3 (5)
Studier
Landskapscirkeln ”Södra Västergötland”, som startat sent på hösten 2013 fortsatte
under Göte Rydells ledning efter nyår 2014. I samarbete med Curre Brandt planerades och genomfördes i senare delen av maj månad en studieresa, som avslutning
på cirkeln. Det blev en 3-dagarsresa i knallebygd och vidare upp till Trollhättan i
landskapets nordvästra hörn.
Under våren kom även en konsumentcirkel med tonvikt på ekonomi igång med
Siv Frykdalen som cirkelledare. Då cirkeln snabbt blev fulltecknad genomförde
Siv en repris på konsumentcirkeln under hösten.
Litteraturcirklar med Birgitta Eckerstedt som cirkelledare har bedrivits under
både vår och höst med ungefär tio deltagare.
Då det visat sig att landskapscirklar lockar många av föreningens medlemmar, har
Rolf Thureson tagit sig an en dylik med fokus på Dalarna. Cirkeln startade i november och kommer att fortsätta fram till mars 2015.
Resor
Resekommitté har varit Curt Brandt (reseledare), Ingrid Johansson och Ingegerd
Lindblad.
3 april
Årets första resa gick till Häringe slott där en kunnig guide tog oss
runt i slottets alla rum. Lunchen i stora matsalen och trubaduren
Håkan Ström underhöll oss med kända visor.
24 april
Med Eckerölinjen till Åland med besök ibland annat på Käringsund.
22-24 maj
Uppföljning av Västgötacirkeln och nu den textila delen med början
i Borås och besök på det nya väverimuseet samt ett spännande besök
på Ellos. Dag 2 var Trollhättan med besök vid Trollhättefallen och
Saabmuseet. Dag 3 blev helt till hemfärd.
17 juni
”Hemlig resa” som var en ullresa med försäljning och lunch i Söderköping. Därefter följde en guidad tur med båt.
16 okt
Resan gick till Gustavsberg där porslinsmuseet besöktes samt butiken lockade med trevliga hushållsvaror, så fortsatta resan till Waxholm med egen vandring i staden och avslutande måltid på Waxholms hotell.
26-27 okt
Besök på Bingolotto i Göteborg med övernattning på hotell. En fantastisk upplevelse som satte sina spår i hela landet genom våra gemensamma blåa tröjor och jubileumsfirande.
4 dec
Julbordsresan som i år gick till Gävle men först ett besök på PROs
folkhögskola i Gysinge där skolans rektor berättade om skolan och
studieverksamheten. Julbordet var sedan uppdukat på värdshuset
Söderhiälmska Gården som prisades av alla och godkändes Det blev
också tillfälle innan hemresan att besöka Gävlebocken som inte hade
bränts ner (den klarade sig i år).
27 dec
Traditionsenlig mellandagsresa med Viking Line från Kapellskär
Cirka 400 har deltagit i årets resor och vi tycker det är trevligt att så
många velat vara med och att de uppskattas.
2015-02-04
4 (5)
Kommunala Pensionärsrådet – KPR
Kommunala Pensionärsrådet väljs hösten efter allmänt val och mandattiden är 4
år. Som ordinarie sitter Britt-Marie Jonsson och Harriet Henningsson i KPR gruppen. Som ersättare utsågs Göte Rydell. Britt-Marie är vice ordförande i KPR.
Britt-Marie har regelbundet rapporterat från KPRs verksamhet till styrelsen.
Seniordans
Seniordansgruppen, har fortsatt sin verksamhet både vårterminen och höstterminen och vi träffas regelbundet på tisdagarna i Lilla Murgrönan. Vi har träffats 19
gånger under våren och 12 på hösten och gruppen har varit mellan 12-18 personer.
Det är inga problem med lokalen vi kan lätt klämma in fler dansare. Vi har tränat
enkla gillesdanser till olika sorters musik under mycket skratt och gruppen blir allt
duktigare. Vi har också visat upp en del av dessa danser vid våravslutningen vid
Salems kyrka. Gruppen har också varit inbjuden till en av Salems Gilles danskvällar. De som hade möjlighet att delta mitt i sommaren fick också vara med om en
logdans i Western style nere i Sorunda.
Boule
Under året har ett trettiotal medlemmar varit verksamma i boulespelet såväl inomhus som utomhus. Glädjande nog har det tillkommit några nya spelare. Tävlingsverksamheten har varit lite blandad vad det gäller resultaten. Intresset har varit
stort och det är ju det viktigaste. Några resultat skall nämnas. Årets klubbmästerskap erövrades av Birgit Bäck och Erik Bäck och i veteranserien för trippellag
från Södertörn lyckades vi vinna. Bra resultat på Eckerö av tre mixade lag från
gruppen som spelar i Rönninge. Sammantaget ser vi fram mot ett nytt bouleår
med hoppet att banan i Rönninge blir kvar ett tag till.
Vandrarfåglarna
Vandrargruppen har fortsatt att träffas varje onsdag förmiddag för att röra på benen i området i och kring Stockholm som vi kan nå med SL. Vi har under vårens
18 och höstens 12 vandringar 2014 varit mellan 10 och 20 personer varje gång.
Det är också max vad man kan vara när man äter inomhus på någon restaurang
under vinterhalvåret. Vi har oftast haft tur med vädret och inte behövt ställa in
p.g.a. dåligt väder mer än två gånger.
PRO orkestern
PRO Orkestern (eller Rönninge Gubbar som vi kallar oss) hade 2014 ett trevligt
spelår fyllt med aktiviteter och spel för PRO och andra intresserade. Antalet medlemmar under året har varit 9 stycken inklusive vår duktiga sångerska. När alla är
med har vi instrumentalt kunnat mönstra en besättning som omfattat två klarinetter, två dragspel, en flöjt/horn samt bas, gitarr, trummor. Vi repeterar i Villa
Skönvik där vi trivs mycket bra. Vi har tränat i stort sett varje torsdag under vår
och höst, eller ca 30 gånger. Vi har spelat på PROs månadsmöten och fester och
bland annat genomfört två melodikryss och spelat till uppvisningar av dansgruppen. Vår målsättning är att tillsammans med andra ha roligt och glädjas med den
musik vi spelar. Vi har även spelat till underhållning och dans på andra tillställningar. Flera medlemmar spelar även i andra orkestrar.
Kören
Kören, som sedan slutet av 2014 ökat till 24 medlemmar, varav 8 män har, under ledning av PO Losvall, tränat på tisdagar i Säbykyrkan. Kören har underhållit vid olika
tillställningar och har medverkat vid olika minnesstunder. Vid PROs våravslutning i
Salems kyrka och månadsmöten på Murgrönan och som tidigare år, deltagit vid Botkyrka kyrkas både vår- och Julkonsert tillsammans med PO Losvalls övriga körer.
2015-02-04
5 (5)
Inför julen framträdde kören såväl på Salarp som Säbyhemmet. Fler medlemmar är
alltid välkomna att delta och har sin givna plats om de kommer.
Salemsdagen
Två lotterier med sammanlagt 1500 lotter såldes i stort sett slut. Ett med varor skänkta av olika företag och ett med vinster i form av ICA-presentkort. Dessutom delades
ny information ut i syfte att få fler Salembor intresserade av vår verksamhet och därmed söka medlemskap i PRO Salem-Rönninge
60 års Jubiléet
Den ursprungligen benämnda Rönninge Folkpenionärsförening fyllde under året 60
år. Vår förening, under ledning av en jubileumskommitté bestående av Agne Ahlkvist, Bo Kärrström, Henry Lindblad, Britt-Marie Marklund och Göte Rydell, genomförde under året flera fristående evenemang för att högtidlighålla denna händelse.
Bland annat presenterades föreningen vid en utställning på Salems Bibliotek under
perioden 6-22 oktober innehållande aktivitetskvällar där Musikanterna, Kören och
Seniordansarna hade varsitt eget tillfälle att underhålla och roa besökarna. Runt om på
väggarna fanns bilder från förr och nu och en historisk beskrivning från föreningens
grundande 1954. Under året tog Agne fram en Jubileumsskrift som han själv framförde under ett månadsmöte. Tårta bjöds det på vid ett av månadsmötena, bland annat för
att alla inte hade tillfälle att närvara vid den avslutande Jubileumsmiddagen som gick
av stapeln i Rönningeborgs restaurang vid det riktiga födelsedatumet, 31:a oktober.
Kommittén tog även fram en T-tröja i mycket fin och skön kvalitet
Slutord
Med denna redogörelse har styrelsen försökt ge en bild av verksamhetens omfattning
och den ekonomiska förvaltningen. Vi vill passa på tillfället att tacka alla som hjälpt
till för att åstadkomma den verksamhet som gör föreningen till en väl fungerande
enhet. Styrelsen ställer sina platser till årsmötets förfogande i den omfattning som är i
enlighet med PRO:s stadgar.
Salem-Rönninge den 2 mars 2015
Karl-Ove Lundholm
Ordförande
Ann-Britt Sjöberg
Henry Lindblad
Vice ordförande
Merith Andersson
Kassör
Sekreterare
Curt Brandt
Studieledare
Reseadministratör
Siv Frykdalen
Medlemsregisteransvarig
2015-02-04
BrittMarie Aller