Gällande planhandlingar

Sid 1 (1)
2015-04-07
Dnr: 13BMN75
Handläggare: Henry Grew
Byggnads- och miljönämnden
Lagakraftbevis
Åby 1:55 mfl, Åbyvallen (del av)
Detaljplan för teknisk anläggning m.m.,
Gävle kommun, Gävleborgs län
Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 28 maj 2014. Beslutet överklagades, men överklagandet återtogs den 29 mars 2015.
Beslutet har vunnit laga kraft den 29 mars 2015.
Samhällsbyggnad Gävle
Henry Grew
Planarkitekt
Kopia till:
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun
Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Besök Kyrkogatan 22
Växel 026-17 80 000 Fax 026-10 67 78 [email protected] www.gavle.se
SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE
2014-03-12
DNR: 13BMN75
HANDLÄGGARE: HENRY GREW
ANTAGEN AV BMN: 2014-05-28
LAGA KRAFT: 2015-03-29
Planbeskrivning
Åby 1:55 m fl, Åbyvallen (del av)
Detaljplan för teknisk anläggning m.m.
Gävle
kommun, Gävleborgs län
Gävlekommu
0
PLANBESKRIVNING
DNR: 13BMN75
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att säkerställa Gävle kommuns vattenförsörjning genom
att planlägga ett skogsparti vid Åbyvallen för teknisk anläggning. Det blir då möjligt
att anlägga nya dricksvattenbrunnar på åsen. Anläggningen försörjer idag drygt 82
000 personer i Gävle tätort (inkl. Hille, Björke, Valbo och Forsbacka) samt ett antal
verksamheter med dricksvatten, men kommer på sikt att försörja upp mot 100 000
personer. Inom kommunen finns ingen annan tillräcklig grundvattenresurs eller
ytvattenresurs av god kvalitet vilket innebär att realistiska alternativ till att ersätta
vattentäkten/anläggningen saknas. Dricksvattnet som distribueras från GävleValboåsens vattenförsörjningsanläggning håller hög kvalitet. Ytvatten från Gavleån
kommer från och med hösten 2013 att renas och infiltreras i åsen för att öka
kapaciteten. Gävle kommun avser att lösa in marken.
Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB
Inga riksintressen eller miljökvalitetsnormer berörs av detaljplanen.
Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger drygt 6 km från centrala Gävle och avgränsas av befintliga
detaljplaner i söder. Den norra plangränsen inom evenemangsområdet avgränsar
det område som Gästrike Vatten, på uppdrag av Gävle Vatten AB, behöver för sin
verksamhet.
Figur 1: Försättskarta
1
PLANBESKRIVNING
DNR: 13BMN75
Areal
Planområdet är ca 1 hektar stort.
Markägoförhållanden
Åby 1:190 ägs av Gävle Kommun.
Åby 1:55 ägs av Valbo Allmänna Idrottsförening.
Figur 2: Markägokarta (VAIF (lila) och Gävle Kommun (beige))
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Översiktsplanen anger ingen specifik
markanvändning för området. Föreslagen
detaljplan strider därför inte mot den.
Detaljplaner
För Åby 1:90 gäller två detaljplaner; akt nr.
2180-15444 som vann laga kraft 1981-06-11
som anger allmän platsmark – Park eller
plantering och Gata eller torg, och akt nr.
2180-20988 som vann laga kraft 1995-05-26
som anger allmän platsmark – Natur. För den
del av fastigheten Åbyn 1:55 som berörs saknas
detaljplan.
Miljökonsekvensbeskrivning
Genomförande av planen innebär inte sådan
betydande miljöpåverkan att en MKB behöver
upprättas. Konsekvenser redovisas i
planbeskrivningen.
Figur 3: Gällande detaljplaner inom
planområdet. Rött raster = Del av detaljplan
som upphävs
2
PLANBESKRIVNING
DNR: 13BMN75
Förutsättningar och förändringar
Natur
Åsen består av gles tallskog utan högre naturvärden. Träddunge på Åby 1:190 ska
ingå i området för teknisk anläggning eftersom det kan bli aktuellt att anlägga
brunnar eller annan teknisk anläggning där.
Kulturmiljö
Det finns en registrerad
fornlämning (nr 309) enligt
RAÄ. Masugnsliknande
kalkugnar har funnits på
platsen. Den påverkas inte
av planförslaget.
Befintlig bebyggelse
Området runt planområdet
består av villabebyggelse i
olika åldrar, samt av
idrottsplatsen Åbyvallen
Figur 4: Exempel på brunn
med fotbollsplan och
löparbana. Det finns redan flera brunnar på åsen. Inom planområdet finns en
byggnad uppförd av Gävle Vatten på VAIFs mark som samnyttjas av både Valbo
FF som förråd och av Gästrike Vatten som teknikrum. Idrottsplanen och åsen är
inhägnade.
Ny bebyggelse
Området planläggs för kvartersmark - teknisk anläggning där brunnar kommer
att kunna anläggas på åsen, och bassänger kommer eventuellt att anläggas i
östra delen av planområdet. Brunnarna är täckta med överbyggnader för skydd
(se figur 4).
Gävle Vatten avser även att bygga ut teknikbyggnaden i östra delen av
planområdet. Byggrätt regleras inte i planen eftersom det måste vara möjligt att
anlägga brunnar och annan teknisk anläggning på hela området. Löparbanan
och infarten markeras kvartersmark - idrott och byggnadsförbud anges
eftersom marken måste vara tillgänglig för arbetsfordon för underhåll och
nyanläggning av brunnar. Ett servitut avseende rätt till in- och utfart bildas till
förmån för nybildad fastighet.
Friytor
Åbyvallen används i dagsläget av Valbo FF som fotbollsplan. Idrottsplatsen
ligger i direkt anslutning till planområdet, och södra delen, (löparbanan)
planläggs som idrott. I dagsläget används löparbanan av Gävle Vatten så att de
stora kranarna ska kunna komma åt de befintliga brunnarna, vilket de måste
kunna göra även i framtiden. Eftersom den samnyttjas av både idrottsföreningen
och Gävle Vatten krävs ett servitut så att båda parter garanteras rätt till banan.
Gator och trafik
Planområdet nås från lokalgatorna Åsvägen, Funbovägen och Åbyforsvägen. I
detaljplanen från 1981 finns en vändplan markerad i slutet på Åsvägen som
aldrig genomförts, troligtvis eftersom det funnits plats att vända vid
idrottsplatsen. Fastigheterna Åby 1:296 och Åby 1:237 använder en del av
kommunens mark Åby 1:190 som utfart. Vid större matchtillfällen parkerar
besökare här. Hela ytan nordost om planområdet är oorganiserat ur
trafiksynpunkt. Eftersom det är oklart i dagsläget hur trafiksituationen i
närområdet ska hanteras så upphävs detaljplanen (allmän platsmark – natur)
3
PLANBESKRIVNING
DNR: 13BMN75
för den delen av området, vilket innebär att anläggning av parkering inte
förbjuds i detaljplan. En prövning av lämplig användning kan ske i ett senare
skede. Oavsett om ytan fortsätter att se ut som den gör i dagsläget eller om det
anläggs parkering så kommer möjligheten att vända om att bevaras.
Störningar
Området är att betrakta som brunnsområde inom den primära zonen för GävleValboåsens vattenskyddsområde.
Förorenad mark
Enligt länsstyrelsens MIFO fas 1-utredning från 2012 kan kisaska påträffas längs
motionsspåren inom fastigheten Åby 1:190. Okulära observationer har gjorts
utanför planområdet, men det går inte att utesluta att kisaska även förekommer
längs motionsspåren som ligger inom aktuellt planområde. Kisaska innehåller
ofta höga halter av tungmetaller och arsenik. Åby 1:190 är enligt länsstyrelsen
klassad som riskklass 2, stor risk för människors hälsa och miljö, på grund av
förekomsten av kisaska.
Man bör vara speciellt observant på eventuell förekomst av kisaska (rödlila färg)
längs motionsspår. Planerat brunnsområde berör inte motionsspåren. Vid
markarbeten inom detaljplanens område (grävning, borrning, etc) ska
tillsynsmyndigheten kontaktas om avvikande syn- och/eller luktintryck (tecken
på förorening) noteras.
4
PLANBESKRIVNING
DNR: 13BMN75
Teknisk försörjning
Det passerar el- och telekablar genom planområdet. Dessa är märkta i
plankartan med u – marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar.
Upphävande av detaljplan
Ca 1800 m2 av befintlig detaljplan (akt nr. 2180-15444), för vilket anges allmän
platsmark - park eller plantering samt vändplan, upphävs på fastigheten Åby
1:190. Ytan saknar naturvärden, och i och med upphävandet förhindras inte
anläggande av t.ex. parkeringsyta.
Konsekvenser
Landskapsbild
Brunnarna är inte framträdande i landskapsbilden.
Tillgänglighet
Allmän platsmark – Natur blir kvartersmark i kommunal ägo. Åbyvallen är
inhägnad i dagsläget, och den del av Åby 1:190 där utbyggnaden ska ske kan
även komma att stängslas in.
Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och
konsekvenser
Fastighetsbildning
Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av
fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och
ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning
som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun.
Lantmäteriförrättning ska sökas och bekostas av kommunen.
En fastighet för teknisk anläggning, vattenförsörjning och servitut för in- och
utfart över angränsande fastighet nybildas. Se även under rubriken ”Ekonomiska
genomförandefrågor”.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Servitut för in- och utfart över Åby 1:55 till förmån för den nybildade fastigheten
ska bildas.
Anläggningarna på nybildad fastighet är lokaliserade så att utfart mot gata inte
kan ske. Det är därför av väsentlig betydelse för fastigheten att ett servitut för
utfart bildas över fastigheten Åby 1:55. Värdehöjningen för nybildad fastighet av
att utfarten ordnas överstiger klart värdeminskningen för Åby 1:55 av att upplåta
utrymme för servitutet och de kostnader som krävs för att bilda servitutet.
Båtnadsvillkoret i 5 kap 4 § fastighetsbildningslagen är därmed uppfyllt. Båda de
berörda fastigheterna är efter servitutsbildningen lämpliga för sina ändamål
enligt 3 kap 1 § fastighetsbildningslagen.
Fastighetskonsekvenser
Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga) som i
dagsläget kan bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet
med förslag till detaljplan och innebär inget ställningstagande från
lantmäterimyndighetens sida.
5
PLANBESKRIVNING
DNR: 13BMN75
Åby 1:55 – Ca 3870 m2 som utgör skogspartiet på åsen regleras till ny fastighet
för att säkra Gävles vattenförsörjning. Löparbanan med infart på ca 1600 m2
planläggs för idrott och belastas av servitut för in- och utfart till förmån för
nybildad fastighet. En byggnad som samnyttjas av Gävle Vatten för teknikrum
och av Valbo FF för omklädningsrum övergår till den nya fastigheten.
Åby 1:190 – Totalt ca 3400 m2 regleras till ny fastighet. Ca 2350 m2
allmänplatsmark - park blir kvartersmark (teknisk anläggning). Ca 1800 m2
mark som är planlagt för allmänplatsmark upphävs.
Ny fastighet – En totalt 7270 m2 stor fastighet bildas som planläggs för
kvartersmark – teknisk anläggning för vattenförsörjning. Servitut för in- och
utfart över Åby 1:55 bildas till förmån för den nybildade fastigheten.
Ekonomiska genomförandefrågor
Gävle kommun bekostar detaljplanen och fastighetsbildningen.
Enligt 6 kap 13§ plan- och bygglagen får kommunen lösa mark som enligt
detaljplan ska användas för ändamål annat än enskilt bebyggande, vilket avser
även kvartersmark för speciella ändamål, såsom skydds- och säkerhetsområden.
Inlösen får då endast ske ifall markens användning för avsett ändamål inte kan
anses säkerställd, vilket är fallet. Detta sker till ett marknadsmässigt pris för del
av fastigheten.
Området är mycket viktigt för kommunens dricksvattensförsörjning och utgör
brunnsområde inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkten längs GävleValboåsen. Denna grundvattentäkt försörjer i princip hela Gävle kommuns
befolkning med vatten. Idrottsföreningen nyttjar inte området för sin
verksamhet, och således väger kommunens behov av samhällsviktig verksamhet
betydligt tyngre än föreningens.
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd: januari 2014
Granskning: april 2014
Antagande: maj 2014
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från och med att planen vunnit laga kraft.
Medverkande tjänstemän
Kjell Blomberg
Niklas Öberg
Dan Ageborn
Lennart Emretsson
Alva Egebrand
lantmätare
lantmätare
kommunjurist
mark& exploateringschef
exploateringsingenjör
Samhällsbyggnad Gävle
Ulrica Olsson
Planchef
Henry Grew
Planarkitekt
6