PROTOKOLL 1 (31) - Skellefteå kommun

PROTOKOLL
1 (31)
2015-06-22
Tekniska nämnden
Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15 -17:55
Övriga deltagande
Ersättare
Beslutande
Ola Burström(S), ordförande
Rune Wästerby(MP), vice ordförande
Mikael Bystedt(S)
Jonas Segerlund(S)
Harriet Andersson(S)
Henry Andersson(M)
Anders Rutdal(C)
Filip Palukka(V)
Thomas Lundström(FP)
Tobias Holmström(C)
Lena Sandberg(KD )
Tjänstgörande ersättare
Tjänstemän
Juan Chacon(S) ersätter Gunilla Andersson(S)
Tanja Andersen(S) ersätter Boel Berggren(S)
Lena Sandberg(KD) ersätter Thomas Lundström(FP) §§186-193
Tobias Holmström(C) ersätter Rune Wästerby §§186-193
Hans Andersson, förvaltningschef
Mattias Hagelin, chef räddningstjänst & sotning
Stefan Johansson, chef vatten & avfall
Anders Mellberg, chef gator & parker
Lars Pettersson, produktion gator & parker
Zandra Nordin, projekt och gestaltning gator & parker
Robert Nyman, trafikverksamheten
Tom Sandlén, parkeringsverksamheten
Katarina Bergsten, informatör
Carina Westerlund, nämndsekreterare
Fackliga företrädare
Justerare
Paragrafer 167-193
Henry Andersson
Underskrifter
……………………………………………..
Ola Burström, ordförande
…………………………………………………
Carina Westerlund, sekreterare
……………………………………………..
Henry Andersson, justerare
BEVIS OM ANSLAG
Justering av tekniska nämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdatum
2015-06-22
Anslaget har satts upp
2015-06-29
Förvaringsplats för protokollet
samhällsbyggnad, Oden
Underskrift
…………………………………….
Utdragsbestyrkande
Anslaget tas ner efter
2015-07-20
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 167
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000005 301
Val av protokolljusterare
Sammanfattning
Henry Andersson föreslås som justerare.
Beslut
Henry Andersson utses till justerare.
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
2
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 168
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000454 455
Antagande av konsult för arbete med nytt
miljötillstånd för vatten- och
avfallsanläggningarna på Tuvan 3:34 med
tillhörande ledningsnät
Sammanfattning
Utvärderingen av upphandlingen är inte slutförd. Antagandet av ärendet
kan tas på delegation av avdelningschefen för vatten & avfall och behöver
inte behandlas av tekniska nämnden.
Beslut
Ärendet utgår.
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
3
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 169
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000609 455
Delegering av antagande av entreprenör för
kompletterande gasutrustning vid kvarteret
Bielke
Sammanfattning
Upphandling av entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kv.
Bielke pågår. Befintlig anläggning vid kv. Bielke är belägen nära väg 372
mot Skelleftehamn och Skelleftebuss garage.
Upphandlingen är en del i ett större infrastrukturprojekt, ”Biomethane and
LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC), inom
området för transeuropeiska transportnät (TEN-T)”, med Skellefteå
kommun som projektägare.
Nämnda EU-projekt tillhör en programperiod som avslutas 2015-12-31.
Det är därför viktigt att tidplanen för projektet kan hållas.
Med anledning av ovanstående är det därför förvaltningens förslag att till
nämndens ordförande delegera möjligheten att besluta om antagande av
entreprenör. Samt till verksamhetschef produktion va/biogas delegera
uppdraget att utforma och underteckna kontrakt.
Beslut
1. Delegerar till tekniska nämndens ordförande att anta entreprenör för
kompletterande gasutrustning vid kv. Bielke.
2. Uppdrar till verksamhetschef produktion va/biogas att utarbeta och
underteckna kontrakt med antagen entreprenör.
3. Övriga erforderliga material, tjänster och varor får anskaffas.
4. Beviljade investeringsmedel i projekt 325620 ”Ökad leverenssäkerhet
fordonsgas BioGaC” får användas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-17
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
upphandlingsenheten: Martin Bäckman
vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer
ekonomi/nämnd: funktionschef
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
4
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 170
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000556 330
Delegation av antagande av entreprenör för
Älvbrinken del ett
Sammanfattning
Anläggning av sista delen av Älvbrinken ligger ute för anbud. Förfrågan
gäller anbud på byggande av del ett samt option på del två. Anbudsgivarna
har begärt förlängd räkningstid med hänvisning till anläggningens
komplexitet och att man även ska lämna optionspris på ej färdigprojekterad
del. Antagandet gäller endast för del ett, men optionen ingår i
utvärderingen och har därför stor betydelse för anbuden.
Samhällsbyggnad anser det önskvärt att anbudsgivarna får tillräckligt med
tid för att kunna lämna så realistiskt anbud som möjligt och därför hinner
inte antagandet av entreprenör med i ordinarie juninämnd. Vi föreslår
därför att tekniska nämnden delegerar till ordföranden att anta entreprenör.
Beslut
Delegerar till tekniska nämndens ordförande att anta entreprenör för etapp
ett i ombyggnad av Älvbrinken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-08
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
ordförande tekniska nämnden
gator och parker, avd chef
gator och parker, chef projekt och gestaltning
support och lokaler, inköp
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
5
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 171
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000545 042
Ekonomisk uppföljning per 2015-05-31,
samhällsbyggnad
Sammanfattning
Den ekonomiska uppföljningen per den 31 maj visar på ett preliminärt
nettoöverskott på 12 871 tkr. Överskottet från resultatenheterna förväntas
uppgå till 17 871 tkr kr inklusive fordonsenheten och för den
skattefinansierade verksamheten är prognosen ett nettounderskott,
5 000 tkr.
Av resultatenheterna är det VA-verksamheten som prognostiserar det
största överskottet, 10 700 tkr. På sikt ska överskottet till att möta de ökade
kapitalkostnaderna för ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med
omkringliggande samhällen. Vinterväghållningen redovisar ett förväntat
underskott på 5 000 tkr, vilket kan förklaras av besvärlig vädersituation
med kraftiga snöfall och perioder med halka som medfört insatser utöver
vad som budgeterats.
Beträffande investeringarna finns än så länge inga större avvikelser att
rapportera.
Prognos:
 Skattefinansierad verksamhet, exkl. RTJ
 Skattefinansierad verksamhet, RTJ
 Hamn
 Parkering
 Fordon
 Va
 Avfallshantering
 Sotning
-5 000 tkr
0 "
1 271 "
0 "
-200 "
10 700 "
6 600 "
- 500 "
Summa
12 871 tkr
Beslut
Godkänner den ekonomiska uppföljningen per 2015-05-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-03
Ekonomisk uppföljning 2015-06-04
Ekonomisk uppföljning tekniska nämndens verksamheter
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
tekniska nämndens verksamheter
KLK, ekonomi
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
6
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 172
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000260 041
Tekniska nämndens styrkort 2016
Sammanfattning
Ett förslag till styrkort 2016 för tekniska nämnden har framtagits.
Styrkortet innehåller förslag till nämndspecifika mål för tekniska nämnden
utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål.
Beslut
Godkänner förslag till styrkort 2016 för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-04
Tekniska nämndens styrkort 2016
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
tekniska nämndens verksamheter
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
7
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 173
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000548 311
Anskaffningsbeslut - igångsättning av
investeringsprojekt Strandgatan delen E4Trädgårdsgatan
Sammanfattning
Ombyggnad och flyttning av va-ledningar till Strandgatan genomfördes
2014 samordnat och till följd av exploateringar och kommande
parkanläggning inom Älvbrinken. Omfattning och kalkyl för ombyggnad
av Strandgatan mellan E4 och Trädgårdsgatan fanns inte framtaget i
samband med nämndens beslut 2014-12-15 om årstidplan 2015.
Nämnden behöver besluta om finansiering och anskaffning för ombyggnad
av Strandgatan. Delen E4 - öster om Hörnellgatan, byggs om med gångoch cykelbana på södra sidan och gångbana på den norra. Delen
Trädgårdsgatan – öster om Hörnellgatan (förbi restaurang och
bryggerietablering) byggs om till gångfartsområde med markvärme och
cykelparkeringar.
Strandgatans ombyggnad utifrån aktuell kostnadskalkyl framgår av
nedanstående beslutspunkter.
Beslut
1. Ur ramanslag för ombyggnad av gator, verksamhet 2491, anvisa
4 400 000 kr för ombyggnad av Strandgatan.
2. Samhällsbyggnad får starta redovisat investeringsprojekt. De arbeten
och material som behövs får anskaffas och förvaltningen får vidta de
förändringar som kan bli aktuella.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-01
Investeringsbudget 2015
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
samhällsbyggnad, gator och parker
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
8
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 174
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000498 301
Information
Anders Mellberg redovisar vem som har ansvar för områden vid
strandpromenaden Kåge.
Anders Mellberg informerar om vad som gäller för parkering på
Nordanåområdet idag.
Robert Nyman svarar på frågor om rapporten Trafikolyckor 2014.
Lars Pettersson sammanfattar rapport om Parkbrons bärighet.
Tekniska nämndens ledamöter delges biogasförsäljning och
verksamhetsrapport maj-juli 2015 för tekniska nämndens verksamheter.
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
9
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 175
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000455 452
Strategiskt beslut om fortsättning av "All-in
källsortering" för flerbostadshus
Sammanfattning
Projektet ”all in källsortering” där områdena Kvistgatan, Bogårdsvägen
och Skråmträskvägen ingår, har nu pågått i snart ett år. Projektet startade i
juni 2014 med en plockanalys av restavfallet i samtliga soprum. Resultatet
från plockanalysen i dessa områden visade på ungefär 40 viktprocent
tidningar och förpackningar i restavfallet. Dessutom fanns det ca 20
viktprocent matavfall i restavfallet trots möjligheten att sortera ut matavfall
i bruna kärl.
Projektet visar ett mycket bra resultat, när det gäller förbättrad
källsortering. Efter införandet av ”all in källsortering” i dessa områden
med totalt sex soprum har den genomsnittliga mängden restavfall minskat
med 650 kg/vecka. Det motsvarar en årlig minskning med ca 34 ton.
Projektet har regelbundet analyserats och ett bra underlag för en
fortsättning har därför kunnat tas fram. Vid en översättning av de minskade
mängderna restavfall skulle Skellefteå kommun kunna minska mängden
restavfall med drygt 2000 ton om ”all in källsortering” genomfördes i hela
kommunen.
Kommunens roll i fortsättningen är att vara ”drivmotorn” som ser till att
sorteringen genomförs. Tanken är att utbilda studenter som informerar de
boende genom ”dörrknackning” och med utdelning av sorteringspåse.
Kommunen upphandlar insamlingen av förpackningar under
införandetiden som beräknas till ca 3 år.
Kostnaden för införande av ”all in källsortering” för dessa tre år beräknas
till cirka 2 miljoner kr, där kostnaden för inköp av sorteringspåsar är 1,5
miljoner kr, ersättning till studenter 0,3 miljoner kr och övriga kostnader
cirka 0,2 miljoner kr. Minskade mängder restavfall ger även minskade
intäkter, eftersom kärlvolymen och hämtningsintervallet kan minskas.
Dessa minskade intäkter, och kostnader för införandet, kompenseras med
minskade behandlings-, transport- och insamlingskostnader. Arbetet
planeras att ske områdesvis, vilket innebär att varje område hinner tas i
drift och utvärderas innan nästa område står på tur. Det gör att
verksamheten successivt hinner anpassa sig till utfallet och kompensera
minskade intäkter med minskade kostnader.
Arbetet med ”all in källsortering” är helt i linje med arbetet kring hållbar
utveckling som sker inom EU, inom Sverige och inte minst inom
Skellefteå kommun.
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
10
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
PROTOKOLL
2015-06-22
Dessutom kan Skellefteå kommun genom detta arbete ”kliva” uppför den
så kallade avfallstrappan och delvis lämna trappsteget för
energiåtervinning till fördel för materialåtervinning. Det ger både energioch miljövinster, liksom en ökad kundnytta.
Beslut
Återremitterar ärendet i väntan på klargörandet av producentansvaret.
Yrkande
Ola Burström (S)föreslår en återremiss av ärendet i väntan på klargörandet
av producentansvaret.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall eller avslag på förslaget om återremiss och finner
att nämnden beslutat om återremiss.
Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsordning.
Den som stödjer bifall till återremiss röstar Ja och den som stödjer avslag
på återremiss röstar Nej.
Omröstningsresultat
Vid upprop avges 6 Ja-röster (Ola Burström (S), Juan Chacon (S),Mikael
Bystedt (S), Tanja Andersen (S), Jonas Segerlund (S), Harriet Andersson
(S)) , 4 Nej-röster (Rune Wästerby (MP), Henry Andersson (M), Anders
Rutdal (C), Thomas Lundström (FP)) och 1 avstår (Filip Palukka (V)).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-04
Samverkansprotokoll 2015-06-18
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
support och lokaler: upphandlingsenheten
vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer
ekonomi/nämnd: funktionschef
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
11
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 176
PROTOKOLL
2015-06-22
12
Dnr TN 2015-000277 455
Motion om översyn av biogasförsäljningen
(5/15)
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden remitterat en
motion från kommunfullmäktigeledamoten Johan Söderberg (m).
Söderberg har i sin motion redovisat förslag till beslut i
kommunfullmäktige.
Förvaltningen har i beskrivning av ärendet redovisat svar på de frågor
Söderberg ställer, samt motiveringar till beslutsförslag.
Beslut
1. Fördelningsnyckel mellan va- och avfallsverksamheten, avseende
kostnader och intäkter vid biogasanläggning Skellefteå, ska fortsatt
gälla i enlighet med beslut TN 2009 § 285.
2. Godkänner ekonomisk redovisning avseende försäljning av fordonsgas
under åren 2010-2014 enligt:
Intäkter [kr] avseende försäljning av fordonsgas åren 2010 ‐ 2014, fördelat mellan avfallsverksamhet 8704 och va‐verksamhet 8607 (tidigare 8671) 2014 2013 2012 2011 2010 Avfallsverksamhet 8704 5 824 596 5 797 254 4 982 856 3 629 004 2 656 012
VA‐verksamhet 8607 2 913 881 2 899 412 2 492 112 1 814 497 1 328 046
3. Tekniska nämnden driver va- och avfallsverksamhet utifrån de
övergripande strategiska beslut som kommunfullmäktige fattat.
Biogassatsningen i Skellefteå innefattar såväl investeringar i
anläggningar som fordon, vilket berör hela kommunkoncernen.
Alternativ användning av producerad biogas utreds därför inte vidare.
4. Noterar att Skellefteå kommun redan idag har den mest fördelaktiga
användningen av biogas för våra va- och avfallskunder, både ur
ekonomisk som miljö- och kvalitetssynpunkt.
5. Noterar att i revisionsrapport från PwC (PricewaterhouseCoopers) i
januari 2014 redovisas följande bedömning:
”Med stöd av granskningens resultat bedömer vi att biogasverksamheten
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
PROTOKOLL
2015-06-22
Vi baserar vår bedömning på att:
• Den strategiska styrningen av verksamheten i form av mål och planer är
tillräcklig.
• Tillräckliga åtgärder vidtas för att få avsättning av producerad biogas.
• Tillräckliga åtgärder vidtas för att nå ett rimligt kapacitetsutnyttjande av
anläggningen.
• Verksamheten når måluppfyllelse.”
6. Bilägger fördelningsnyckeln till beslutet.
7. Föreslår kommunfullmäktige notera ovanstående beslutspunkter 1-6,
som svar på motion om översyn av biogasförsäljningen (5/15).
Yrkande
Henry Andersson M föreslår att fördelningsnyckeln biläggs beslutet och att
ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall eller avslag på förslaget om återremiss och finner
att nämnden beslutat om avslag på återremiss.
Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsordning.
Den som stödjer avslag på återremiss röstar Ja och den som stödjer bifall
på återremiss röstar Nej.
Omröstningsresultat
Vid upprop avges 9 Ja-röster (Ola Burström (S), Juan Chacon (S),Mikael
Bystedt (S), Tanja Andersen (S), Jonas Segerlund (S), Harriet Andersson
(S), Rune Wästerby (MP) Anders Rutdal (C), Thomas Lundström (FP),
Filip Palukka (V)) och1 Nej-röst (Henry Andersson (M)).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-04
Revisionsrapport PwC ”Biogasverksamheten Skellefteå kommun”, januari
2014
Protokollsutdrag TN 2009 § 285, inkl. fördelningsnyckel mellan va- och
avfallsverksamheten, avseende kostnader och intäkter vid
biogasanläggning Skellefteå
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
kommunfullmäktige
vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer
ekonomi/nämnd: funktionschef
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
13
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 177
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000364 315
Motion om att avveckla kontanthantering i
parkeringsautomater (12/15)
Sammanfattning
Motionären önskar att Skellefteå kommun avskaffar mynt vid betalning av
parkering under 2016 i samband med utgivande av nya mynt.
Parkeringsverksamheten har redan börjat sätta flera av
parkeringsautomaterna i ett läge som gör det möjligt att bara använda kort
för betalning. Det har inneburit att användandet av mynt har minskat med
20-25%. Parkeringsverksamheten kommer däremot inte att bygga om
parkeringsautomaterna för de nya mynten. Ombyggnad av en maskin
kostar 3 700 kr, vilket skulle innebära 260 000 kr för våra 70
myntmaskiner.
Om våra medborgare även i fortsättningen vill betala med mynt kommer
de att hänvisas till ett par parkeringsautomater i centrala stan. Där
parkeringsautomaterna står tätt kommer bara en att kunna ta mynt. Längre
ut från centrum blir det enbart möjligt med kort- och sms-betalning.
Beslut
1. Parkeringsautomater för mynt kommer enbart att finnas i centrala stan.
2. Sms-parkering kan ske överallt i Skellefteå kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-11
Motion från kommunfullmäktige (12/15)
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
kommunfullmäktige
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
14
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 178
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000276 314
Motion om att vintersäkra strandpromenaden
mellan vattenverket och Mobacken (6/15)
Sammanfattning
Motionären föreslår i en motion att strandpromenaden i Skellefteå, mellan
vattenverket Abborren och Mobacken, vintersäkras.
Strandpromenaden måste förstärkas och byggas om på ett flertal ställen
utefter hela sin sträckning för att vintersäkras. Bland annat ska trädäcken
nedanför kyrkstugorna bytas ut mot bergbank. Släntstabiliteten i området
är kritisk och ytterligare belastning av snöröjningsfordon är inte möjlig
utan kostsamma förstärkningsåtgärder.
Dessutom är kommunen markägare till endast en liten del av
strandpromenaden i området. Kyrkan och byamännen äger merparten.
I dagsläget finns inte medel anslagna till investering-, drifts- och
underhållskostnader och inget svar på vem som skulle kunna vara villig att
ta på sig de kostnaderna.
Beslut
Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-25
Kommunfullmäktige2014-03-09
Motion (6/15)
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
kommunfullmäktige
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
15
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 179
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000023 311
Medborgarförslag - Bygg en gång- och
cykelbro över Skellefteälven mellan Nordanå
och Sunnanå (169/14)
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga en ny gång- och
cykelbro över Skellefteälven, mellan Nordanå och Sunnanå via öarna i
älven. Två alternativa sträckningar föreslås, via Storholmen och KarlFredriksholmen mot Norra Grubbgatan eller alternativt via Storholmen mot
Brinkvägen. Bron skulle enligt förslagsställaren bli ett attraktivt och
smidigt stråk för gående och cyklister och även ge rullstolsburna
tillgänglighet till öarna och älven. Två möjliga utformningar presenteras
utifrån tillgängliga medel, en bredare gång- och cykelbro eller en smalare
bro för gående och rullstolsburna.
Förslagsställare lämnade 2014-05-30 in i princip samma förslag som det nu
aktuella med skillnaden att aktuellt förslag även har en sträckning med
anslutning mot Brinkvägen. Tekniska nämnden och kommunfullmäktige
avslog i beslut 2014-08-25 respektive 2014-10-14, förslaget från maj 2014.
I och med beslutet om den tidigare planerade bron i centrum, så behöver ett
antal planer ses över och anpassas till de nu rådande förutsättningarna. Den
fördjupade översiktsplanen i centrum är en av de planer som det arbetas
intensivt med just nu, inklusive förslag till trafiklösningar och hantering av
älven som barriär mellan centrum och de södra stadsdelarna.
Det kommer att ta tid och först när konsekvenserna av det arbetet är
klarlagt bedömer samhällsbyggnad att det är realistiskt att man kan planera
för och eventuellt besluta om nya broar över Skellefteåälven.
Beslut
Föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att bygga en
ny gång- och cykelbro över Skellefteälven, mellan Nordanå och Sunnanå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-02
Medborgarförslag 169/14
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
kommunfullmäktige
samhällsbyggnad, gator och parker
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
16
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 180
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000264 314
Medborgarförslag - Utrusta snöröjnings- och
halkbekämpningsfordon med
positioneringssystem och skakur (7/15)
Sammanfattning
En medborgare tycker att samtliga snöröjnings-och
halkbekämpningsfordon ska var utrustade med positioneringssystem och
skakur, samt att informationen ska tillgängliggöras för medborgarna.
Samhällsbyggnad har i många år använt GPS i verksamheterna. Det
fungerar bra och vi kommer att bygga ut systemen med fler och nyare
utrustning allteftersom. I kommunens verksamheter är det inte helt klart
hur all information kan/får göras tillgänglig. Personuppgiftslagen (PUL) är
bara en av de lagar som måste tas hänsyn till.
Vi följer utvecklingen på området och studerar olika lösningar på hur
möjlig presentation av information kan ske direkt ut till medborgarna.
Beslut
Avslår förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-25
Kommunfullmäktige 2015-02-17
Medborgarförslag (7/15)
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
kommunfullmäktige
förslagsställare
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
17
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 181
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000320 311
Medborgarförslag - Sätt upp vindskydd på
västra sidan av Parkbron samt utökning och
förstoring av ramper längs västra brosidan
(16/15)
Sammanfattning
En medborgare önskar att det skulle sättas upp vindskydd på västra sidan
av Parkbron, samt utöka och förstora ramperna längs västra brosidan enligt
förslagets skiss.
Konstruktionsstålet på Parkbron är 102 år gammalt i år. Någon ombyggnad
av broräcken och andra konstruktionsdelar är inte möjlig. Dagens
stålkvaliteter är inte kompatibla med så gammalt åldrat och därför sprödare
stål.
Dessutom är anskaffningskostnader, ombyggnad och uppsättning av
vindskivor, exempelvis plexiglas, en dyr lösning, som även genererar
framtida extra underhållskostnader. Vi kan med rådande budget inte klara
en sådan kostnadsökning.
Beslut
Avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-27
Kommunfullmäktige 2015-03-17
Medborgarförslag (16/15)
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
kommunfullmäktige
förslagsställaren
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
18
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 182
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000534 331
Medborgarförslag - Placera en låda och ställ
utanför Stadshuset för utlåning av krocketeller kubbspel med mera i anslutning till
Stadsparken för spel i parken (50/15)
Sammanfattning
Förslag har inkommit om att placera lådor för utlåning av krocket- och
kubbspel i Stadsparken.
Parken är byggd för att våra invånare ska kunna mötas och trivas och även
utöva aktiviteter, som inte riskerar att orsaka bestående skador på parken
eller att skada andra besökare. Genom kontakter med verksamheten kan
överenskommelser göras om var/vilka aktiviteter lämpligast kan ske.
Förslaget innehåller två frågeställningar: Dels om kommunen kan
tillhandahålla material, oavsett typ, att fritt låna och dels vad som kan vara
lämpligt som aktivitet i en allmän park av denna typ. Att fritt låna innebär
också fritt att återlämna på samma ställe. Det finns inga garantier att
materialet plockas ihop och läggs tillbaka och utgör då hinder för drift och
annan framkomlighet och skapar ett städbehov. Beträffande vilka
aktiviteter som är lämpliga måste avgöras ur olika perspektiv. De
aktiviteter som utövas fritt kan inte utövas med kastpjäser, då det medför
risker för andra parkbesökare och även väsentlig skada på parken. Det
finns bevattning i parken som inte medger att något sticks ner i marken, om
man inte känner till var slangar ligger, vilket utesluter fritt krocketspel.
Alternativt kan utlåning av lämpliga spel ske från utlämningsställe, där den
som vill låna kvitterar ut spelet och kan ta del av verksamhetens
instruktioner. Därmed påtar sig personen också ett ansvar mot både
anläggningen och andra besökare. En sådan rutin är möjlig, men innebär
kostnader för kommunen som inte är prioriterad inom driftsbudgeten för
skötsel av parker, utan i så fall bör finansieras från annat håll. Att ha lådor
med löst innehåll att låna och nyttja utan utlämning anser gator och parker
är olämpligt och föreslår därför att förslaget avslås.
Beslut
Avslår förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser 2015-05-27
Kommunfullmäktige
Medborgarförslag (50/15)
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
19
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
PROTOKOLL
2015-06-22
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
förslagsställaren
kommunfullmäktige
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
20
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 183
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000025 317
Medborgarförslag - Vägbelysning i Svarttjärn
(173/14)
Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit om nyetablering av gatubelysning efter
enskild väg i Svarttjärn. Ansökningarna om ny belysning är många och en
ansträngd budget har gjort att nyinvesteringar uteblivit de sista åren.
Ansökningarna har sedan kraftverkstiden placerats i en turordningslista. På
turordningslistan finns Svarttjärns vägbelysningsförening med och vi
kommer att kontakta Svarttjärn när de står på tur enligt listan.
Beslut
Avslår medborgarförslaget med hänvisning till turordningslistan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-19
Turordningslista belysningsföreningar, 070725
Medborgarförslag (173/14)
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
förslagsställare
kommunfullmäktige
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
21
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 184
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000167 317
Medborgarförslag - Sätt upp extra belysning
vid busshållplatsen vid Kanalgatan med mera
(203/14)
Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit om belysning på övergångarna mellan
Kanalgatan vid HM-Frasses samt gamla Posten och Restaurant Lilla Kina.
På grund av de allt ljusare kvällarna är det bättre att vänta till hösten med
att undersöka vilka möjligheter det finns för att förbättra belysningen för
de gående. De mörka kvällarna på hösten kan genom ljusmätningar i de
berörda områdena ge ett bättre beslutsunderlag för eventuella åtgärder.
Utifrån det underlaget som vi får kommer vi att vidta de åtgärder som
behövs med hänsyn till de ekonomiska ramarna som vi har.
Beslut
1. Belysningsverksamheten gör ljusmätningar hösten 2015 vid
övergångarna mellan Kanalgatan för gående.
2. Belysningsverksamheten vidtar åtgärder utifrån ljusmätningen och de
ekonomiska ramarna som finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-19
Karta Kanalgatan
Medborgarförslag (203/14)
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
förslagsställare
kommunfullmäktige
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
22
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 185
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000552 315
Moms på avgift för personalparkering
Sammanfattning
Vid Skatteverkets granskning, revision av ekonomisk redovisning, krävde
de att avgift för personalparkering inkluderar moms. Det innebär att
nuvarande avgift på 1160 kr höjs till 1500 kr för helår. Från 2015-09-01
debiteras varje personalparkering med 1500 kr inklusive moms.
Beslut
1. Årsavgiften för 2015/16 skall vara 1500 kr inklusive moms för
kommunanställda.
2. Avgiften för icke kommunanställda skall vara 2900 kr vid rullande
parkering och 4350 kr för fast plats/kontinuerlig ström.
3. Landstingsanställda som omfattas av tidigare beslut i trafiknämnden 15
augusti 1984 § 266 erlägger avgift som kommunanställda.
4. Återkoppling sker till nämnden om den utredning som pågår kring
framtida avgifter för personalparkering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-02
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
personalnämnden
ekonomi/nämnd
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
23
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 186
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000567 319
Införande av elektroniskt p-pass
Sammanfattning
Idag har Skellefteå kommun tillsammans med handeln ett p-pass i form av
en pappskiva som parkeringsverksamheten tillverkar. Den kan köpas för
600 kr/år. Då får innehavaren av p-passet stå 2 tim/dygn på kommunens
parkeringsplatser.
Parkeringsverksamheten vill gå över till en elektronisk lösning, där
medborgaren kan ladda hem en app med p-pass. Som tidigare ger den 2
tim/dygn gratisparkering på kommunens parkeringsplatser. Dessutom kan
medborgaren dela upp de 2 timmarna på flera parkeringstillfällen under ett
dygn. Efter de 2 timmarna så övergår det automatiskt till att ta ut en
parkeringsavgift via appen. Det innebär att medborgaren med p-pass inte
kan få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift för att man inte betalat
i automaten.
Beslut
1. Elektroniskt p-pass i form av appen ”E-park” införs i Skellefteå som
komplement till p-skivan.
2. Kostnaden för ett elektroniskt p-pass blir 400 kr för ett år och en bil åt
gången.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-08
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
kundtjänst
Svensk handel lokalt i Skellefteå
Visit Skellefteå
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
24
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 187
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000401 312
Farthinder och räcke för gång- och cykelvägen
på södra sidan vid Älvsbackabron
Sammanfattning
Brf Ankaret har önskemål om att få farthinder och förlänga ett räcke längs
gång- och cykelbanan som Skellefteå kommun byggt över
bostadsrättsföreningens mark.
Verksamhet trafik anser att farthinder ej ska finnas efter huvudcykelnätet
och bättre resultat än att förlänga räcket kan uppnås med nya grusade
anslutningsgångar.
Beslut
1. Avslår förslaget på räckesförlängning.
2. Avslår förslaget om farthinder.
3. Anlägger nya grusade anslutningsvägar.
4. Medel tas från kontot 45130200-2500-328014
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-02
Skrivelse
Kartor
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
bostadsrättsföreningen Ankaret
gator & parker
ekonomi/nämnd
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
25
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 188
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000311 511
Skyltning vid hastighetsändring på Sankt
Örjansvägen i Skelleftehamn
Sammanfattning
Det har i skrivelse till tekniska nämnden framförts önskemål om att
hastighetsgränsen 30 km/tim på S:t Örjansvägen i Skelleftehamn
tidsbegränsas till att gälla exempelvis klockan 07 – 17.
Som skäl till beslutet 2014-02-17 om sänkt hastighet på S:t Örjansvägen
angavs att området längs den aktuella sträckan inrymmer ett flertal olika
anläggningar. Bland annat förskola, Skelleftehamn torg och en
idrottsanläggning. Med anledning av att det är ett centrumområde gjordes
bedömningen att 30 km/tim bör gälla dygnet runt. Anledningen till att 30
km/tim bedömdes som en lämplig hasighet är såldes inte enbart kopplat till
förskolan utan är en samlad bedömning av anläggningarna längs sträckan.
Enligt rätt fart i staden (Trafikverket och SKL) sidan 16 finns det skäl att
inte begränsa hastighetssänkningar tidsmässigt vid exempelvis skolor.
”Skolorna och andra anläggningar i anslutning till skolorna används ofta
för många fritidsaktiviteter på både kvällar och helger. Ofta sker dessa
aktiviteter då det är mörkt utomhus, vilket ökar riskerna i trafiken.”
Beslut
Avslår förslaget om tidsbegränsning av hastigheten (30 km/tim) på S:t
Örjansvägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-01
Skrivelse till nämnden
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
förslagslämnaren
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
26
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 189
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000006 301
Kurser och konferenser 2015
Sammanfattning
Kongress för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare 2015-08-26
18:00 till 2015-08-29 14:45 Skellefteå Stadshotell
Mer information på FSS hemsida http://www.stadstradgardsmastare.org/
Beslut
Ola Burström, Tanja Andersen, Anders Rutdal, Filip Palukka samt
eventuellt ytterligare en ledamot deltar i kongressen för föreningen
Sveriges Stadsträdgårdsmästare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-08
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
deltagare
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
27
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 190
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000483 300
Delgivning juni
Sammanfattning
Delegationsbeslut ordförande tekniska nämnden 2015-06-01. Ombyggnad
av gång- och cykelväg Hamngatan Kåge, Majstigen och egnahemsgatan.
TN 2015-478
Region Västerbotten 2015-05-04 § 49. Utredning kring införande av ett
länsövergripande e-arkiv
TN 2015-555
Kommunfullmäktige 2015-05-19 § 150. Förslag till strategi för barns och
ungas inflytande och delaktighet
TN 2015-530
Kommunfullmäktige 2015-05-19 § 149. Motion om saltfria vägar i
kommunen (57/14)
TN 2015-73
Kommunfullmäktige 2015-05-19 § 148. Motion om att sätta upp
vindskydd på Parkbron och Viktoriabron (56/14)
TN 2015-74
Kommunstyrelsen 2015-05-20. Förteckning över utestående remisser
Dok id 29707
Beslut
Till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-16
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
28
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 191
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000478 053
Anmälan av delegationsbeslut avseende inköp
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt avseende inköp till
anställda på olika nivåer på förvaltningen enligt antagen delegationsrätt.
Anskaffningsbeslut över 85 000 kronor ska anmälas till tekniska nämnden.
Till tekniska nämndens sammanträde i juni 2015 har beslut anmälts av:
ordförande tekniska nämnden, Ola Burström
avdelningschef gator & parker, Anders Mellberg
förvaltningschef, Hans Andersson
avdelningschef vatten & avfall, Stefan Johansson
verksamhetschef produktion gator & parker, Lars Pettersson
Beslut
Till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-12
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
ekonomi/nämnd
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
29
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 192
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000004 175
Anmälan av delegationsbeslut avseende
tillståndsbevis för explosiva och brandfarliga
varor
Sammanfattning
Enligt beslut i tekniska nämnden 2010-11-15 § 234 gjordes ett tillägg i
delegationsordningen enligt ärenden som rör ny lag (2010:1011) om
brandfarlig och explosiv vara.
Beslutade ärenden ska anmälas till tekniska nämnden.
Beslut
Till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-12
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
30
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 193
PROTOKOLL
2015-06-22
Dnr TN 2015-000003 510
Anmälan av delegationsbeslut avseende lokala
trafikföreskrifter
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till gatu- och
parkavdelningens chef samt trafiksektionens chef, trafikingenjör och
trafikadministratör enligt antagen delegationsordning vad gäller lokala
trafikföreskrifter av tillfällig natur samt undantag från lokala
trafikföreskrifter. Exempelvis transporttillstånd, föreskrift vid tillfälliga
vägarbeten och parkeringsförbud för rörelsehindrade. Dessa beslut ska
redovisas till tekniska nämnden.
Beslut
Lägger delegationsbeslut enligt §§ T 120 – T 153 till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-03
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
31