Kurs i mänskliga rättigheter och rätt till hälsa, 5 hp

Inbjudan
Kurs i mänskliga rättigheter
och rätt till hälsa, 5 hp
Nu har du åter möjlighet att skaffa dig kunskaper om
mänskliga rättigheter, i år med extra mycket fokus på
den egna undervisningen. Kursen är utarbetad för att ge
dig basala kunskaper om mänskliga rättigheter och rätt
till hälsa, att lägga en grund för fortsatt förkovran och att
diskutera pedagogiska metoder för att undervisa i ämnet.
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, värderingsövningar, enskilt arbete med
litteraturstudier och arbete med olika pedagogiska moment såsom
fallstudier och examination.
Kursens huvudsakliga innehåll
 Motivering till varför anställda inom hälso- och sjukvården
behöver ha kunskaper om mänskliga rättigheter
 De mänskliga rättigheternas historia
 Svenskt och internationellt regelverk för mänskliga rättigheter
 Centrala begrepp inom området mänskliga rättigheter, inklusive
begreppet rätt till bästa möjliga hälsa
 (O)jämlik vård och hälsa i Sverige
 De sju diskrimineringsgrunderna
 Genus och mänskliga rättigheter
 Intersektionalitet
 Samband mellan rätt till hälsa, fungerande hälsosystem och
folkhälsa
 Barnets rättigheter
 Rätt till sjukvård för asylsökande, papperslösa och andra
migranter
 Pedagogiska metoder för undervisning i mänskliga rättigheter
 Examination av mänskliga rättigheter
Kostnad: Ingen avgift (fristående kurs på GU)
Målgrupp:
 Lärare och handledare inom hälsovetenskaplig utbildning,
inklusive AT-läkare
Förkunskaper: För tillträde till kursen krävs minst
kandidatexamen/yrkesexamen inom det hälsovetenskapliga
utbildningsområdet eller motsvarande.
Lärare:
Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, docent i pediatrik
Katarina Bergehed, kampanjsamordnare, Amnesty International
Mattias von Felitzen, ansvarig för utvecklingen av digitala
pedagogiska resurser vid PIL-enheten, Göteborgs universitet
Thomas Hammarberg, diplomat, Europarådets kommissionär för
mänskliga rättigheter 2006-2012
Paul Hunt, professor vid The Human Rights Centre at University of
Essex Colchester, FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa
2002-2008
M fl
Kursledare: Elisabet Lönnermark, PU-ledare för mänskliga
rättigheter och genus, Med Dr, infektionsläkare
Examinator: Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, docent i
pediatrik
Kursdatum: 10/9, 24/9, 5/10, 6/10, 7/10, och (examination) 2/11
Valbara seminarier kan tillkomma
Kursspråk: Huvudsakligen svenska, vissa föreläsningar på
engelska
Anmälan: Kursen söks via
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=MED0
03
som öppnar för ansökan 15/3. Sista ansökningsdag 15/4
Frågor om utbildningen och om anmälan: Frågor kan ställas till
Elisabet Lönnermark via e-post [email protected]