Taltidningen–VM5

5
TIDNINGEN FÖR ALLA SOM BOR I MALMÖ
maj
2015
årgång 48  
OBS! Bilaga
Aktiva ytor
foto Peter Kroon
Malmös stadsrum är fullt av platser som bjuder in till aktivitet – något som gör under
för vår hälsa. Stapelbäddsparkens klättervägg är ett av flera exempel. Här passar klättraren Johanna Asp på att ge greppstyrkan en omgång.
mitten
2 • maj 2015
maj
Hög tid för
rörelseglädje
10
j
Malmöinitiativet
Så många stöd har varje Malmö­initiativ
fått.
j malmo.se/initiativet
Något som revolutione­
rat såväl stämningen
kollegor emellan som
det individuella välmå­
endet på min arbets­
plats är lunchträning.
En gång i veckan häng­
er de som vill med mig ut i
Kungsparken, till tåglekplat­
sen bakom casinot. För att trä­
na. På allt från att göra knäböj
och armhävningar till att
kravla sig över hinder och gå
balansgång över en gungande
stock med spiraler – med puls,
efter en löptur. Variationerna
som omgivningen förser oss
med är fantastiska och inra­
mas av parkens sköna gröns­
ka. Rekommenderas varmt,
speciellt så här års!
I det här numret av Vårt
Malmö tittar vi närmare på
hur staden jobbar med just
miljöer som inbjuder till akti­
vitet – något som främjar folk­
hälsan, och blir allt viktigare
när traditionell förenings­
idrott tappar deltagare. Ett
hållbart sätt att utveckla sta­
den på, helt enkelt.
På Värner Rydén-skolan rullar
det på med läxhjälp – en stor
satsning finansierad av fastig­
hetsbolaget MKB, som bryr sig
om mer än bara husen i områ­
det. Läs mer på sidorna 8–9.
PS. Glöm inte att vi finns
på Facebook. Gilla oss
och håll koll på vad som
händer! j facebook.com/vartmalmo
Åsa Lempert
redaktör, Vårt Malmö
j [email protected]
j www.malmo.se/vartmalmo
Redaktör
Åsa Lempert
Giv Akt Skåne
tel 0761-87 61 56
[email protected]
Ansvarig utgivare
Anders Mellberg
kommunikationsdirektör
tel 040-34 10 00, [email protected]
Annonser
Ardeo Media:
Lotta Ekwall
040-16 54 87, [email protected]
Henrik Olsson
tel 040-16 54 80, [email protected]
Malmökalendern
Marie Åkesson och Jessica Lindberg
tel 040-34 12 00, [email protected]
Korrektur
Annelis Dahlqvist
tel 070-526 23 24, [email protected]
Utebliven tidning
Kontakta
Tidningsbärarna
tel 010-498 20 00
Tryck V-TAB Västerås 2015
Upplaga 159 000 ex
ISSN: 1404-7330
populäraste
initiativen
1 369
Fyrverkeriförbud
i Malmö stad!
567
Skydda Lunda-­
vägens koloni-
område.
310
Visa stöd till Malmö Naturskola.
282
Tillåt äldre syskon
att vara upp till 30
timmar på dagis.
234
Rädda Malmö
Stadion!
176
Farthinder vid Maria förskola.
154
Cykelcross
cykellekplats.
150
135
130
Bakluckeloppis i
Malmö för folket
och samhället.
Öppna en ny fri
graffitivägg!
Sluta finansiera
klimatförändringarna.
För Fredrik Nilstorp och hans son Wilmer är cyklar mer än bara ett transportmedel. Därför har Fredrik Nilstorp föreslagit att Malmö stad gör en cykelpark av schaktmassorna i närheten av Hyllie centrum. foto Peter Kroon
”Gör en cykelpark av
Hyllies schaktmassor”
Från grus och schaktmassor
till cykelcross och lekplats.
Det tycker Djupadalsbon
Fredrik Nilstorp att Malmö
ska fixa ute vid Hyllie och
därför skickade han in ett
förslag till Malmöinitiativet
som nu har fått över 150 underskrifter.
Fredrik Nilstorp har själv sysslat
lite med BMX-körning och har
en förkärlek till cyklar och off­
road. Han fick tips av en kompis
som jobbar på Malmö stad om
att det finns tomter som inte
nyttjas av någon och där stan
gärna tar emot förslag.
– Jag såg en plätt vid Malmö
arena där det redan finns natur­
liga kullar efter att schaktmas­
sor flyttats dit. Och när min son
fick en cykel i födelsedagspre­
sent kändes det som en bra idé
att föreslå en cykelpark, säger
Fredrik Nilstorp som även efter­
lyser någon cykelintresserad
som kunde vara med och forma
en bana.
Förslaget går ut på att man
ska se till så att det finns en sta­
bil grund att cykla på och sen
skulle cyklisterna själva ganska
snabbt slita fram spåren.
– Kanske man kan sätta dit
ett enkelt skjul och några bän­
kar. Sen ger sig det mesta efter­
hand och det behöver inte bli
några stora kostnader.
Han pekar också på att även
om Malmö stad gärna satsar på
cykling, är det bra att skapa ut­
rymmen där man inte bara cyk­
lar för att transportera sig utan
även för rekreation.
Park enligt detaljplanen
Ett faktum som staden måste ta
hänsyn till är att platsen som
han tänker på redan är detaljpla­
nelagd som park. Exakt när det
blir en park är inte klart, men
när tekniska nämnden lyfte
Fredriks Nilstorps Malmöinitia­
tiv (då hans förslag fått mer än
hundra stöd) sågs det som ett
hinder:
”Med bakgrund av detta kan
inte Malmö stad lägga ut stora
resurser på att forma en cykel­
bana och inte heller ta ansvar
för att den är säker för cykling”,
skriver nämnden i sitt yttrande.
Bjuder in till möte
– Byggnationen av en park kom­
mer förhoppningsvis igång in­
om några år och då blir en cy­
kellekpark bara en temporär lös­
ning, säger Susanna Kapusta
som är projektledare på gatu­
kontoret.
Dessutom måste man alltid
titta på säkerheten och ansvars­
frågor.
– Men vi är generellt alltid
positiva till medborgarförslag
och Fredrik Nilstorp får gärna
kontakta oss så vi kan boka ett
möte. Vi skulle behöva lite mer
information och vill gärna dis­
kutera förslaget med initiativta­
garen, säger Susanna Kapusta.
ANDERS BEHRMANN
j Cykelcross
… cykellekplats heter det Malmöinitiativ som Fredrik Nilstorp har registrerat
på malmo.se/initiativet, där alla Malmöbor har rätt att komma med förslag och
synpunkter som gäller Malmö. Man kan
registrera ett eget initiativ eller diskutera
och stödja andras. Får ett initiativ hundra personers stöd eller fler, går frågan vidare till berörd nämnd där politikerna
tar ställning till det.
I Vårt Malmö tar vi upp intressanta
Malmöinitiativ. Ta chansen att påverka
du också!
j www.malmo.se/paverka
j facebook.se/malmoinitiativet
maj 2015 • 3
Yrkes-SFI ska korta vägen
till arbete för invandrare
Malmö tar täten för Skånetäckande satsning
Skånes invandrare ska komma snabbare ut på arbetsmarknaden.
Det är tanken med yrkesSFI – en kombination av
språkinlärning, yrkesutbildning och praktik.
20 skånska kommuner
deltar i projektet som samordnas av Malmö stad.
arbetsmarknad – den kompe­
tens som finns matchar inte de
jobb som finns, säger hon.
Som en del av lösningen på
det problemet startar ett nytt
projekt, Yrkes-SFI i Skåne, ett
samarbete mellan bland annat
Länsstyrelsen i Skåne, arbets­
förmedlingen och ett 20-tal
skånska kommuner.
Arbetsmarknaden i Skåne är
bra, menar Sigrid Saveljeff, en­
hetschef på arbetsmarknads-,
gymnasie- och vuxenutbild­
ningsförvaltningen i Malmö
stad.
– Men det är en missmatchad
Individ och marknad avgör
– Malmö stad har den samord­
nande rollen i detta regionala
projekt. Tanken är att genom att
kombinera språkinlärningen,
alltså SFI, med yrkesutbildning
och praktik så hoppas vi verka
för att förkorta vägen till arbete
och egenförsörjning. Vilka ut­
bildningar som kan komma ifrå­
ga beror dels på individens be­
hov, dels på hur behovet ser ut
på arbetsmarknaden, säger Sig­
rid Saveljeff.
Projektet bygger på en förstu­
die som Länsstyrelsen i Skåne
har gjort och finansieras med
medel därifrån.
Viktig tillgång för Skåne
Varje år bosätter sig ett stort an­
tal nyanlända invandrare i Sve­
rige, många med flerårig utbild­
ning och värdefulla erfarenheter
och kontakter. Dessa människor
j Skollunch ”utanför boxen” är en viktig resurs i vårt samhäl­
le, bland annat för att Sverige
med sin åldrande befolkning ska
kunna klara sin kompetensför­
sörjning framöver. Men detta
kräver ju att dessa män och
kvinnor får möjlighet att kom­
ma i arbete.
– I och med projektet YrkesSFI i Skåne tas ett tydligare, regi­
onalt grepp kring den här frå­
gan. Arbetet framöver kommer
att bli målinriktat, säger Sigrid
Saveljeff.
En samordnare har anställts
och börjar sitt arbete i juli.
Sanktioner mot
SFI-utbildare
jMalmö stad har infört ekono­
miska sanktioner mot SFI-ut­
bildare som inte har den lärar­
kompetens som utlovats i avta­
let med staden, en straffåtgärd
som två av fem bolag nu råkar
ut för. Om utbildarna inte upp­
fyller kraven inom 90 dagar
från och med 7 maj kommer
Malmö stad att säga upp avta­
len.
Malmö upphandlade 2013
utbildning i svenska för in­
vandrare. Några av kraven var
att utbildningsföretagen skulle
ansvara för att minst 65 pro­
cent lärarna skulle vara behöri­
ga i att undervisa i svenska för
invandrare, ha lärarlegitima­
tion och minst 60 högskolepo­
äng i ämnet svenska som
andraspråk.
ANNA BJÄRNMARK
foto Peter Kroon
Malmö Live – invigs snart officiellt.
foto Urszula Striner
Välkommen till
Malmö Live 4 juni
j I början av maj öppnade
Malmö Live för allmänheten.
Men den officiella invigningen
är inte förrän den 4 juni, då
Timbuktu och Malmö Symfo­
niorkester gör gemensam sak
och spelar på en stor proviso­
risk utomhusscen vid kanalen.
Även Tingsek och rapparen
Cleo kommer att uppträda –
och naturligtvis blir det invig­
ningstal av kommunstyrelsens
ordförande Katrin StjernfeldtJammeh och hotellets ägare
Petter Stordalen. Konferencier?
Ingen mindre än tv-profilen
Kakan Hermansson.
Grattis – ni vann
i förra Vårt Malmö
”Jag gillar att äta ute i friska luften”
j Barnen på Kroksbäcksskolan
fick häromveckan prova på en an­
norlunda lunch när maten serve­
rades utomhus i papplådor och
med plastbestick.
Det är första gången som skol­
lunchen serveras utomhus, från en
foodtruck, berättar Camilla Bond,
som är kökschef på Lindeborgsko­
lan och Kroksbäcksskolan.
– Vi ville prova något nytt. Det
här var en bra idé tyckte vi när
förslaget kom från en av våra sam­
arbetspartner, säger hon.
Femteklassarna Samina Hussei­
ni och Abdi Warsame Haij, gillade
maten.
– Det är gott! Jag har tagit den
vegetariska. Hoppas de fortsätter
med mat från foodtruck, säger Sa­
mina Husseini.
Abdi Warsame Haij instämmer.
Han äter också den vegetariska bif­
fen ihop med nudelwoken.
– Mycket gott! Det smakar starkt
och det är grönsaker. Jag gillar att
äta ute i friska luften. NINA EGGERTH
j I förra Vårt Malmö hade vi
flera tävlingar. Här är vinnarna:
• Magnus Gerttens filmer
vann Gunnar Nilsson, GunBritt Wahlström, Jimmy Land­
by, Anita Nilsson, Mia
Gunnarsson, Peppe Pollack,
Detlef Schultze, Naimi Svens­
son och Mira Mazur.
• John Taylors bok Mitt träd­
gårdsår vann Kerstin Rangen­
mark, Lars Odert Olsson och
Anita Mattsson.
Grattis! Vinstbrev kommer
med posten.
4 • maj 2015
Gratis aktiviteter
på Ribban
j Mellan 22 juni och 26 juli
blir det prova-på-aktiviteter på
Ribban. En mängd föreningar
från stan kommer att finnas
mellan T-bryggan och brygga 2
och det behövs varken anmälan
eller pengar eftersom allt är fritt
och spontant.
jmalmo.se/sommarparibban
Utmana tyngdlagen med parkour på Ribban i sommar.
Nominera din
miljöhjälte nu
j Fram till och med 31 maj kan
du nominera en förening eller
organisation som du tycker har
gjort något bra för att bidra till
en hållbar utveckling i Malmö.
Malmö stads föreningspris för
ideella insatser för en hållbar
stad är på 20 000 kronor och de­
las ut på Föreningarnas dag un­
der Malmöfestivalen i augusti.
Läs mer och nominera på
j malmo.se/miljopriset
Dags för utspark
i Malmös skolor
j Sommaren nalkas och där­
med drar det ihop sig för stu­
dentutspark. Här är datumen:
2 juni klockan 17 Malmö latinskola
och S:t Petri skola.
3 juni klockan 16 Malmö Borgarskola och Malmö idrottsgymnasium. Klockan 17 Pauliskolan.
5 juni klockan 16 Värnhemsskolan.
Klockan 17 Byggymnasiet och Universitetsholmens gymnasium.
9 juni klockan 17 Agnesfrids gymnasium.
10 juni klockan 13.30 Valdemarsro
gymnasium.
Utsparkstider för de privata
gymnasieskolorna finns på res­
pektive skolas hemsida.
Lovebomba Lindängen – det är fest
j Medborgarinitiativet Gatu­
kraft Lindängen ordnar gatufest
i Lindängen centrum 30 maj
klockan 14–17. Skön musik och
grannhäng utlovas. Och gatu­
konst för barn och unga: kär­
leksbomba Lindängen med
pärlplattepyssel och gatukritor.
Biblioteket är öppet till 17
och startar med melodikryss
och gratis frukost klockan 10.
Sen är det tipspromenad för
vuxna och mellan 14–17 pyssel
för unga och yngre.
Maryam Mahamed Mahmud (helrosa) och hennes vän Ikram Jama har båda barn i den svenska skolan. För att bättre förstå och kunna ta del
av barnens skolgång har de anmält sig till Folk­universitetets studiecirkel Tillsammans kan vi. Att svara på en quiz är en del av pedagogiken
– liksom att äta kakor och dricka somaliskt te.
De lär sig skolan för
text Anders Behrmann
foto Urszula Striner
Att som nyanländ i Sverige försöka förstå
sig på det svenska skolsystemet kan tyckas
vara en alldeles omöjlig uppgift. Därför har
Folkuniversitetet startat studiecirklar för
nyanlända föräldrar.
– Det är mycket jag inte visste som jag fått
lära mig, säger Maryam Mahamed Mahmud.
Forskning har visat att föräldrars engagemang kan
betyda mycket för barnens resultat i skolan. Där­
för skapade projektledare Sofia Halth tillsammans
med Stadsområde innerstaden en studiecirkel på
Folkuniversitetet som ger nyanlända föräldrar
chansen att sätta sig in i det svenska skolsystemet.
Grunden ligger i Malmökommissionens rapport
som visar att investeringar i människor, särskilt ti­
diga sådana, ger vinster på längre sikt.
– Just nu riktar vi oss främst mot familjer på Se­
ved och i södra Sofielund. Vi går igenom det
grundläggande och svarar på frågor, säger Sofia
Halth.
Mina barn säger till mig
att jag måste komma hit
och lära mig hur den
svenska skolan funkar.
Vid varje mötestillfälle kommer det dessutom
en hemlig gäst som kan bjuda på något extra.
– Förra gången hade vi bjudit in en rektor, han
fick svara på många frågor.
Mycket är nytt och annorlunda
Maryam Mahamed Mahmud och Ikram Jama sit­
ter tillsammans med läraren Jenni Ringborn fram­
för whiteboarden inne på Mötesplatsen på Seved.
Jenni ritar och berättar, samtidigt som tolken Mo­
hamed översätter. Det handlar om betygsskalor,
värderingar och vad en lärare får och inte får un­
maj 2015 • 5
Golfstjärnorna
till Bokskogen
j Den svenske golfstjärnan
Henrik Stenson är affischnamn
när Nordea Masters avgörs på
hemmabanan PGA Sweden Na­
tional (före detta Bokskogens
golfbana) utanför Bara 4 till 7
juni. Men även Svedalasonen
Peter Hanson kommer att vara
med i tävlingen. Hanson vann
tävlingen 2008 men har haft
problem med skador.
I stället förväntas en annan
svensk står för tuffaste mot­
ståndet: Robert Karlsson. Den
totala prissumman för tävling­
en ligger på nästan 15 miljoner
kronor.
Saknade drakbåtar
åter i kanalen
j Under många år var drak­
båtspaddlingen ett stående in­
slag i Malmöfestivalen. Men
under några år på 2000-talet
försvann de. 2014 var de dock
tillbaka och även i år blir det
Drakbåtsfestival i kanalen
mellan 14 och 16 augusti. Sista
anmälningsdag är 15 juni och
mer info finns på
j drakbatsfestivalen.se
Betygsskalor, stödundervisning, rättigheter och skyldigheter … Jenni Ringborn är gymnasie- och högstadielärare och jobbar extra hos Folkuniversitetet. Hon har mycket att lära ut för att deltagarna ska få ett
grepp om det svenska skolsystemet.
Roddarna får ännu en chans
att plöja genom Malmö kanal.
barnens skull
dervisa om. Det är mycket att ta in, mycket som är
nytt och annorlunda i de två somaliska kvinnor­
nas ögon.
Barnen tjatar på dem
Maryam har fem barn mellan 23 och 11 år. Ikram
har fyra barn, varav tre går i skolan. De berättar att
det är barnen som tjatar på dem att komma hit.
– Mina barn är också nya i landet. Ibland kom­
mer de hem från skolan och berättar om en massa
nya saker, men när jag inte förstår vad de menar så
skrattar de och säger till mig att jag måste komma
hit och lära mig hur den svenska skolan funkar,
säger Ikram.
Maryam nickar och håller med:
– Det är mycket jag inte visste och som jag fått
lära mig här, till exempel att alla barn har rätt till
stödundervisning om de behöver det. Det blir ock­
så mycket lättare att följa med på informations­
träffar och möten i skolan om jag har bättre insyn
i reglerna.
En av Maryams söner går i Värnhemsskolans
startklasser. Arbetet där fick nyligen Skolornas
fredspris för sitt sätt att arbeta med integrationen.
– Det här en väldigt expansiv verksamhet, säger
Birgitta Liljefjord som är biträdande rektor för
Startskolan.
– Vi har gått från 14 till 22 klasser och det kom­
mer ännu fler nästa läsår. Vi undervisar alltid uti­
från grundskolans ämnesplaner, men med särskilt
fokus på svenska språket.
j Men vad är det ni gör som skiljer sig från
vanlig undervisning?
– Vi hittar hela tiden på nya integrationsprojekt där
socialiseringen får spela stor roll. Vi mixade barn
från Naturskolan med våra elever i Pildammspar­
ken. Det blev en fin stämning där de små lärde sig
om naturen och de stora fick öva på sin svenska. Vi
har fått en egen visning av dansföreställningen
Transformation i Carolikyrkan och vi har pratat om
att starta ett språkcafé med olika inbjudna grupper.
Eltåg ska minska
trafik på gågatan
f Tillsammans kan vi
… är ett projekt som Folkuniversitetet
bedriver tillsammans med Stadsområde innerstaden i Malmö. Studiecirkelns
syfte är att stärka föräldrar i sin föräldraroll, öka deras kunskap om dagens
skola och ge dem verktyg att stödja sina barn till en bättre skolgång. Under
våren hålls fyra studiecirklar, och planer
finns på att fortsätta i höst, på fler platser i
Malmö. j folkuniversitetet.se
j I början av juni kommer ett
nytt system för transporter av
varor till butiker i Malmö city
att invigas. Projektet SamCity
är ett samarbete mellan mas­
sor av olika aktörer och inne­
bär att butikerna i stan får sina
varor levererade till en mikro­
terminal vid Triangeln.
Därifrån kommer ett eltåg
att köra till de olika butikerna
längs med gågatorna upp mot
Stortorget. Tanken är också att
butikerna ska kunna få sitt av­
fall borttransporterat med
samma tåg.
– Vår förhoppning är att
många butiker ska vilja anslu­
ta sig så att vi kan testa model­
len ordentligt. Projektet
avslutas under våren 2016 och
då hoppas vi att det ska gå att
öka skalan på konceptet, säger
projektledaren Linda Dalundh
på Malmö stad.
6 • maj 2015
Prova på
olympisk idrott
j Sveriges Olympiska Kom­
mitté (SOK) kommer till Mal­
mö och arrangerar Olympic
Day tillsammans med en rad
Malmöklubbar. Fredag till sön­
dag, 12–14 juni, kan alla Mal­
möbor vara med om en fiktiv
OS-invigning och träffa olym­
piska stjärnor såsom ishockey­
spelarna Danijela Rundqvist
och Frida Nevalainen.
– Vi hoppas att så många
som möjligt tar chansen att
komma förbi! Det är helt gratis
och mötet med duktiga och en­
gagerade idrottsledare, och så
klart med våra OS-hjältar, bru­
kar vara en riktig höjdare för
barnen, säger Lisa Sund, pro­
jektledare för Olympic Day på
SOK.
Deltagare kommer att kun­
na prova på bland annat båg­
skytte, kanot, kampsport,
triathlon, BMX, skytte och
mycket mer.
Bokslut om Malmö
som cykelstad
j Malmö har ambitionen att
bli en erkänd cykelstad interna­
tionellt. Det är en av anledning­
arna till att det görs ett årligt
Cykelbokslut – med samlade
kunskaper om utvecklingen
för att ge bra förutsättningar
för det fortsatta arbetet.
Cykelbokslutet finns också i
en populärversion, som snyggt
listar allt som hänt och gjorts
under året som gick.
Här kan man bland annat lä­
sa att 90 procent av Malmöbor­
na har tillgång till cykel och att
cykeltrafiken har ökat med 50
procent sedan 2003.
j malmo.se/cykelbokslut
Starka juniorer
lyfter Malmö
j I junior-SM i tyngdlyftning i
Vinslöv i slutet av maj tog Cris­
tian Ericsson inte mindre än
guld i 85-kilosklassen.
Hans yngre syster Nicol Er­
icsson kom på fjärde plats i sin
klass och Anna Stoor tog silver
i sin. Alla tre kommer från Mal­
mö lyftarklubb.
Testpatrullen med barn från Nyckelpigans avdelning på Rönneholms förskola utforskade nyfiket den nya biblioteksbussen.
Bokbuss med finesser
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Cristian Ericsson fick upp
82 kilo i ryck och 101 i stöt
och vann junior-SM. (Bilden
är från ett annat tillfälle).
En sprillans ny biblioteksbuss
rullar nu på Malmös gator. Med
glada färger, filmduk i taket och
en liten soffhörna besöker bussen olika platser i stan för att låna
ut böcker till stora och små.
– Vi hoppas att alla våra låntagare finns kvar och att vi ska hitta
nya, säger Jessica Sigurdsson, en
av bibliotekarierna som kör runt
med det rullande biblioteket.
Nio spralliga fyraåringar från Nyckel­
pigans avdelning på Rönneholms för­
skola har fått i uppgift att testa den
nya biblioteksbussen som har parke­
rat utan förskolan. Några av barnen
sätter sig direkt i soffan medan andra
kollar bland böckerna.
– Den här vill jag låna, ropar en
flicka och håller hårt i en bok.
Hälften barn, hälften vuxna
En annan bok som handlar om krop­
pen tas fram och kollas i, en färgglad
bok om dinosaurier slås upp och gose­
djuren i soffan kramas. Särskild en
tygkrokodil får extra uppmärksamhet.
Ungefär hälften av böckerna i bus­
sen vänder sig till barn och ungdomar.
Resten är för vuxna.
På biblioteksbussen kan man både
låna och lämna böcker. Bussen samar­
betar med alla folkbibliotek i Malmö.
Vill man låna en bok som inte finns
ombord kan man beställa den och så
tar personalen med den från något av
biblioteken till nästa gång.
Den gamla biblioteksbussen, från
1997, rullade på Malmös vägar fram
till midsommar förra året. Sedan blev
det dags att pensionera den.
maj 2015 • 7
Ny app underlättar
spontanresor
j Skånetrafiken håller på att
utveckla en applikation till
smarta telefoner där man med
bara ett par knapptryckningar
ska kunna köpa en biljett till
stans tåg och bussar. Appen,
som ska heta Stadsbiljetten, ska
underlätta för de som reser mer
sällan med Skånetrafiken och
om man har en iPhone kan
man använda fingeravtryckslä­
saren Touch ID för att betala
för sin resa.
Jessica Sigurdsson och Mats Johansson är bibliotekarierna som lånar ut böcker och åker runt med
bokbussen.
Den nya appen lanseras i slutet av juni. Detta är en skissbild från Skånetrafiken.
Fira nationaldagen
med Malmöflickorna
I en minisoffhörna kan man sitta och läsa.
Till sommaren kan man ha aktiviteter utanför
bussen också.
lockar liten och stor
Vi har möjlig­
het att fälla ut
en markis från
taket och att
ha utemöb­
ler framför
bussen.
– Det är många som har frågat un­
der året när vi kommer igång igen, sä­
ger Jessica Sigurdsson.
Den nya bussen har flera häftiga fi­
nesser. Bland annat ett luftfjädringsys­
tem som gör att den kan sänkas ner
och är lättare att ta sig i och ur. Man
kan också koppla en ramp till trap­
pan.
Uteaktiviteter
När solen steker går det att ordna med
skugga utanför bussen.
– Vi har möjlighet att fälla ut en
markis från taket och att ha utemöb­
ler framför bussen. Sen har vi högtala­
re både inne i bussen och utanpå. Un­
der sommaren kommer vi att ha
uteaktiviteter.
Fram till midsommar åker Jessica
Sigurdsson och hennes kollegor runt
till allmänheten i olika områden i
Malmö. Tider och hållplatser finns på
malmo.se/biblioteksbussen. Sedan blir
det ett sommaruppehåll till den 24 au­
gusti då det är dags att åka ut igen. De
särskilda förskoleturerna börjar till
hösten.
Jessica Sigurdsson pekar upp i ta­
ket. Där sitter en filmduk som kan
dras ner och en projektor.
– Det är inte riktigt spikat vad det
blir för filmer, men tanken är att det
framförallt blir barnfilm. Förutom i
soffan kan man också sitta på en tjock
extramatta som vi tar fram.
Förskolebarnen har samlat ihop
en hög med böcker som de vill låna
med sig. Bibliotekarien Mats Johans­
son tar hand om utlåningen, barnen
säger hejdå och går iväg med sina
fröknar.
j Den 6 juni klockan 11–12 blir
det en flaggceremoni vid Resi­
denset på Stortorget. 16.30–18
är det dags för Malmö stads hu­
vudfirande. Det blir musik,
flaggparad med Malmöflickor­
na, sång och utdelning av flag­
gor och fanor. Barn- och famil­
jefest blir det i Folkets park
mellan klockan 12 och 14. Då
blir det bland annat sång, flagg­
hissning, folkdans och svängig
familjekonsert.
Har du en flaggstång och vill
ha en flagga – ansök på malmo.
se/nationaldagen, här kan du
även läsa mer om vad som hän­
der under dagen.
Lyssna på pod om
miljonprogrammet
j Under 1960- och 70-talen
byggdes en miljon nya bostäder
i Sverige för att att lösa bostads­
bristen och höja bostadsstan­
darden för de svenska hushål­
len. I Malmö finns flera bo­
stadsområden som byggdes un­
der det så kallade miljonpro­
grammet. Idag är många av
dem i behov av upprustning. Så
hur kommer de att se ut och
fungera om tio år? Vilken po­
tential finns?
Miljonprogramspodden är
en serie samtal om miljonpro­
grammets utveckling, utma­
ningar och potential. Mer eller
mindre kända personer med
koppling till miljonprogram­
met delar med sig av sina in­
fallsvinklar och perspektiv.
Intressant! Kolla – och lyssna –
själv på
j costad.se
8 • maj 2015
Läxhjälp som
gör skillnad
Till sommaren går Kevin Korba ut nian på Värner Rydén­
skolan. Till hösten planerar han att läsa ett gymnasie­
program med ekonomisk inriktning. Tack vare Läxhjälpen
har han lyckats vända sina betyg från underkänt i 14 ämnen
till godkänt i alla och C i fem ämnen.
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
K
evin Korbas framtidsdröm är att läsa
företagsekonomi och bli egen företaga­
re. Den drömmen såg ut att vara långt
borta när han i åttonde klass hade un­
derkänt i 14 ämnen och vände sig till Läxhjälpen.
Där träffade han Fatt Selimi, som nyligen börjat
som läxhjälpare. Fatt Selimi läser tredje året på ci­
vilingenjörsprogrammet med inriktning kemitek­
nik på LTH, Lunds Tekniska Högskola.
– Jag tycker det här är ett bra sätt att bidra till
samhället samtidigt som jag tjänar extra pengar,
säger Fatt Selimi.
Lär känna varandra väl
Två gånger i veckan träffas han och Kevin Korba i
en lektionssal på Värner Rydénskolan. Varje läx­
pass är mellan två och tre timmar långt. Fatt Seli­
mi och hans läxhjälparkollegor hjälper fem elever
var per pass. Eftersom det alltid är samma elever
lär de känna varandra och läxhjälparna får möjlig­
het att följa elevernas utveckling.
– Kevin har förändrats mycket sedan han börja­
de. I början var han lite busig. Han är en intelli­
gent kille och tar studierna på allvar nu. Man blir
lite som en mentor för eleverna, säger Fatt Selimi.
– Jag har fått mer mognad, fyller Kevin Korba i.
Satte egen press
När han tidigare funderade över sin framtid kän­
des det inte så ljust.
– Jag tänkte att om jag inte får bättre betyg kom­
mer jag att få jobba på McDonald’s. Jag tänkte att
det är nu eller aldrig, att jag måste göra något. Dess­
utom såg jag att min mamma blev ledsen när jag
fick underkänt på proven och det kändes jobbigt.
Eleverna som kommer till Läxhjälpen kan få
hjälp med läxor i alla ämnen. Fatt Selimi är extra
bra på NO-ämnena och matte. Just matten har Ke­
vin Korba kämpat lite extra med, men nu fungerar
det bra även med det ämnet.
En viktig del i Läxhjälpens arbete är det kon­
trakt som skrivs mellan eleven och läxhjälparen.
Kontraktet säger att man måste komma till alla
läxhjälpspass och arbeta med läxorna när man är
där. Det är bara okej att ha frånvaro två gånger per
termin.
– Om man inte följer kontraktet bryts det och
man får sluta, säger Fatt Selimi.
I början av varje läxpass bestämmer eleven och
läxhjälparen vad som ska göras under passet och
skriver det i elevens målbok. Efter passet skriver
man hur det gick, om målet kunde uppfyllas.
MKB sponsrar
Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som
hjälper elever att höja sina betyg för att kunna
komma in på gymnasiet. Verksamheten drivs helt
genom sponsorer. MKB är sponsor till Stiftelsen
Läxhjälpens verksamhet på Värner Rydénskolan,
som inte tar emot några skattefinansierade bidrag
för läxhjälp från Skolverket. Från vårterminen
2015 har antalet elevplatser ökats till 120.
MKB satsar drygt 1,6 miljoner kronor på verk­
samheten och har skrivit kontrakt för verksamhe­
ten även för kommande årskull nior.
– Värner Rydénskolan har tyvärr bland de säms­
ta betygsresultaten i Malmö. För vår del betyder
en bra skola ett attraktivt bostadsområde. Vi ser
en stark koppling mellan trygghet, skola och sys­
selsättning. Tillsammans skapar det ett bra bo­
stadsområde och det är såklart viktigt för oss, sä­
ger Anna Heide, CSR-chef på MKB Fastighets AB.
Sommarjobb som morot
För att ytterligare motivera eleverna finns möjlig­
heten att få ett sommarjobb om man håller kon­
traktet och höjer sina betyg.
– Det ger en extra morot att satsa på studierna,
säger Regina Svensson, regionansvarig för Malmö
hos Stiftelsen Läxhjälpen.
Hon är mycket nöjd med samarbetet med MKB
och deras sociala engagemang i Rosengård.
– Vi är imponerade över MKB:s engagemang i
området. Läxhjälpen och MKB gör tillsammans
med skolan en rejäl kraftsamling. Med höga krav
och förväntningar på elever och läxhjälpare gör
det verkligen skillnad både för den enskilda indi­
viden, men också området i stort.
…om jag inte får bättre betyg kommer jag att
få jobba svart eller på McDonald’s. Jag tänkte att
det är nu eller aldrig, att jag måste göra något.
”Jag har fått jättemycket hjälp av Fatt här på Läxhjälpen”,
läxhjälpare.
illustration Chroma Arkitekter
maj 2015 • 9
Ungdomslyor i Västra hamnen
j 130 ungdomsbostäder och en helt ny sporthall
ska det bli i Västra hamnen. Det är MKB som un­
der 2016 kommer att göra klart mestadels ettor i
det populära området.
– Vi vill bygga så att fler kan efterfråga en ny­
byggd bostad. Att vi nu kan erbjuda 130 nya ung­
domsbostäder för under 4 000 kronor i månaden
för en etta i ett eftertraktat område är mycket posi­
tivt, säger MKB:s vd Terje Johansson.
Även i Limhamns läge ska det byggas 290 nya
lägenheter av varierande storlek.
Sociala krav för bostadsbyggen
illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter
j 45 bostadsrätter i form av småhus ska det byg­
gas vid Botildenborgs vattentorn i Rosengård. Det
är Ikeas bostadsbolag BoKlok som tillsammans
med Skanska fått en bit mark reserverad av teknis­
ka nämnden.
Ett av kraven för byggena är att byggbolagen
förbinder sig att ta sociala hänsyn i arbetet. Hur
det görs specifikt sker på förslag från företagen.
Ny plan för Culture Casbah
j Jobbet med att utveckla Törnrosen och delar av
Örtagården i Rosengård går framåt. Under hela
hösten har stadsbyggnadsnämnden tagit in syn­
punkter på området där det planeras för bland
annat 30 verksamhetslokaler och 200 lägenheter.
Alla åsikter har diskuterats och legat till grund för
det planprogram som nämnden justerat och anta­
git.
Nästa steg är att arbeta fram detaljplaner som
mer detaljerat visar hur området kommer att se ut,
samt hur gång- och cykelstråk ska placeras och ut­
formas.
Lindängen får nya bostäder
säger Kevin Korba, som går ut nian till sommaren med godkänt i alla ämnen och betyg C i fem ämnen. Fatt Selimi jobbar som
j För första gången på 37 år ska det byggas nytt
i Lindängen. Bostadsbolaget Trianon har tagit det
första symboliska spadtaget för 140 nya lägenheter
på Vårsången i området.
– Äntligen är vi på gång med vårt största pro­
jekt någonsin och unikt i sitt slag, ett samhälls­
byggnadsprojekt, där sociala villkor gäller i hela
projektet, sa Trianons vd Olof Anderson i sam­
band med ceremonin.
Byggherren Peab har anställt tio av Trianons
hyresgäster i Vårsången och samtliga underleve­
rantörer har gått med på att anställa folk från om­
rådet.
10 • maj 2015
t Hallå där …
foto Peter Kroon
… Anna Wessman, konstnär
och projektledare för Sub Rosa.
Vad är Sub Rosa?
– Sub Rosa är en utställning som
öppnar den 30 maj med elever
från konst och design på Östra
Grevie Folkhögskola i samarbete
med MKB Fastighets AB i bo­
stadsområdet Törnrosen, Rosen­
gård, Malmö. Med utgångspunkt
i bostadsområdet har de skapat
ett antal verk speciellt för plat­
sen, både permanenta och tillfäl­
liga.
j Varför behövs konst i bostadsområden?
– Offentlig konst är viktigt av
olika anledningar: En är att
konst och kultur i det offentliga
rummet, i detta fall ett bostads­
område, är tillgängligt och gratis
och för alla att ta del av. Den of­
fentliga konsten ger även en
mänsklig dimension till den
alltmer likriktade omgivningen
där platser liknar varandra mer
och mer, konstnärliga uttryck
ger en identitet och ett annat
värde till platsen. Den offentliga
konsten är också en tidsmarkör
och ett avtryck av nuet, reflekte­
rar olika idéer och tankar i sam­
tid, dåtid och framtid. Den kan
skänka ro, tröst, skönhetsupple­
velser, vara fantasieggande, in­
spirerande, upprörande och tja
… allt!
j Hur länge kommer kons­
ten att finnas uppe?
– En del av verken finns bara på
plats under helgen den 30 och
31:e maj, många verk är perma­
nenta, andra finns kvar över
sommaren. Därutöver finns en
hel del verk kvar sedan tidigare
års Sub Rosa utställningar och
äldre offentliga verk. När man
tar en tur i Törnrosen rör man
sig bland många konstverk när­
somhelst under året. Men just
nu håller det på att komma en
hel del intressanta nytillskott!
j Vem är välkommen på vernissagen?
– Alla är hjärtligt välkomna! Va­
re sig man bara råkar passera,
bor där eller aktivt kommer för
att se utställningen. Det är gratis
och dessutom en fin möjlighet
att ta del av vad dagens unga
konstnärer arbetar med och tän­
ker på.
Blivande betong. Linnea Fröjd kommer att med Lernia Malmös hjälp bygga gjutformar och gjuta en bänkkombination i skala av en av
inner­gårdarna i Törnrosen. ”Ett väldigt fint konceptuellt och platsspecifikt verk i storformat i betong”, berättar Anna Wessman.
f Fakta
Projektet Sub Rosa har funnits sedan 2008. 2008,
2010, 2012 har
konsteleverna tidigare smyckat
området med sin
konst.
Elin Olssons
verk från 2012.
arkivfoto Ewa Levau
Josefine Borgström som har bett barnen på förskolan Sparven att rita och färglägga sina drömhus till henne. Hon har nu
byggt dem efter barnens teckningar och kommer att måla dem i samma stil. ”De är putsade och cirka 30–40 centimeter
höga och kommer att placeras som en liten stad på en mindre kulle”, säger Anna Wessman.
maj 2015 • 11
Under namnet 11:11 Meet Malmö möter folk i näringslivet stadens politiker och tjänstemän för att förändra sättet att arbeta till ett mer socialt hållbart sätt.
Näringslivet möts för social samverkan
text Anders Behrmann
foto Tomaz Lundstedt
En ny satsning på social
hållbarhet har sett dagens
ljus när näringslivet, tjänstemän, politiker och myndigheter träffades på 11:11
Meet Malmö.
– Det skapas en oerhört
stor kraft av att mötas över
gränserna, säger Liselotte
Ehn på näringslivskontoret.
Runt 400 personer från närings­
livet hade anmält sig till den
förs­ta av tre planerade träffar.
Men långt ifrån alla fick plats,
Liselotte Ehn och hennes kolle­
gor tvingades att sålla hårt i lis­
tan. Till sist var det 130 personer,
varav drygt 70 från näringslivet,
som samlades på S:t Gertrud för
att mingla, diskutera och kom­
ma på nya idéer om samarbete.
– Det var helt fantastiskt. En
116 * 81 Vort Malmø
JOBBA,
PLUGGA,
PENDLA
ÖVER
SUNDET
sån energi och ett oerhört enga­
gemang. Alla vill verkligen vara
delaktiga i att gemensamt arbeta
tillsammans för en positiv ut­
veckling av staden, summerade
Liselotte Ehn.
Hon var just i färd med att
träffa resten av gruppen bakom
arrangemanget för att samla
ihop och tratta ner alla idéerna
som deltagarna hade skrivit ner
på post-it-lappar.
Samverkan och utbildning
– Det vi kan se spontant är att
tre saker ansågs extra viktigt:
samverkan, utbildningsfrågor
och att arbeta med varumärket,
det vill säga bilden av Malmö.
En sak som poängterats är att
11:11 inte är ett projekt utan ett
nytt arbetssätt.
– Vi behöver ha en kontinuer­
lig och uthållig dialog. Kanske
måste vi ändra på lite arbetsruti­
ner för att göra saker bättre. Det
här ger möjligheter att föra in
information i vår egen organisa­
tion samtidigt som vi kan föra
ut information till företagarna,
säger Liselotte Ehn.
En av deltagarna var Mårten
Öbrink som är vd på företags­
inkubatorn Minc. Han håller
med Liselottes beskrivning av
känslan:
– Det var en fantastisk energi.
Jag kom dit för att träffa andra
människor som vill göra skill­
nad i Malmö och som brinner
för entreprenörskap.
jVad tar du med dig till nästa
11:11 Meet Malmö?
– Det är inte mötena i sig som är
viktigast, utan alla de kontakter
som vi delar med oss och som vi
använder mellan mötena. Vi be­
höver hjälpa varandra, säger
Mårten Öbrink. ANDERS BEHRMANN
Det skapas en
oerhört stor
kraft av att
mötas över
gränserna.
På Öppenvårdshuset Gustav
– Malmö stad, finns hjälp för
spelberoende
Ring oss och boka en tid för rådgivning.
Stöd & råd för anhöriga erbjuds också.
Tfn: 040-349190
PRO-dag 7 juni
ØRESUNDDIREKT
HJÄLPER DIG MED
REGLERNA
PRO hälsar alla hjärtligt välkomna till
PRO-dagen i Folkets Park
Program och tider finns på www.pro.se/malmo
Ring 040 - 775 40 för mer information
BESÖK OSS – VI ÄR TILL FÖR DIG!
Øresunddirekt
Hjälmaregatan 3, Malmö
Sommarbussen!
Fina utflykter till
Söderslätt utan bil.
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
Tel: 040-330 570 | E-post: [email protected] | www.travelshop.se
TRAVEL
SHOP
12 • maj 2015
Kock utmanar
äldreboenden
j Äldrboendet Husiegårds
kock Roy Blad utmanar andra
äldreboenden i stan om att in­
föra köttfria dagar. Blad har ti­
digare fått pris för sitt arbete
med ekologisk mat och nu vill
han gå ett steg längre.
– Vi är det första äldreboen­
det jag känner till som har in­
fört en vegetarisk dag, nu
hoppas jag att fler vågar göra
detsamma, säger han
På Husiegård handlar miljö­
arbetet om att minska på kött­
konsumtionen och
matsvinnet, att köpa miljö­
märkt fisk, ta tillvara på rester
och anpassa maten efter sä­
song och kampanjpriser.
– Det är svårare att laga ve­
getarisk mat till äldre eftersom
de är så smakkonservativa. Al­
la rätter måste vara identiska
med den kost de är vana vid.
Roy Blad med färsk dragon
i Husiegårds grönsaksland.
Årets eldsjälar och
föreningar prisade
j Klagshamns scoutkår starta­
des så sent som 2014, men har
gjort så bra ifrån sig att man ny­
ligen utsågs till Årets förening
av Malmö stad. Gymnastikför­
eningen Motus Salto får pris
som Årets idrottsförening för
sin förmåga att utveckla både
bredd och spets på samma gång.
Årets eldsjälar är Slavoljub
Petkovic från Kultur- och
sportföreningen Srbilja-Malmö
samt Birgitta Hedstigen och
Karl Erik Andersson från
Dammfri Musik- och under­
hållningsförening.
Förskolor i Husie
blir permanenta
j Det gamla Lv4-området i Hu­
sie ska permanentas för försko­
lor och gruppboenden. Detta
efter att stadsbyggnadsnämn­
den antagit en ny detaljplan.
De gamla militärbyggnaderna
från tidigt 1940-tal används
idag av Boukefs privatskola,
Mossebo förskola, en uteför­
skola och scoutkårsverksam­
het.
I detaljplanen finns även
plats för en ny förskola för 140
barn och man gör grönområ­
det till naturområde för att
skydda träden och områdets
vilda karaktär.
Här fångar han gratis
Henrik Berggrens hem är så gott som självförsörjande på
text Anders Behrmann
foto Peter Kroon
Intresset för solenergi föddes redan när Henrik Berggren jobbade inom branschen för några år sedan,
och i december i fjor kom de
äntligen på plats – de 23 paneler på taket som ska göra
villan i Djupadal nästan
självförsörjande på el.
– Det är lika mycket en rolig grej som en satsning med
hjärtat, säger Henrik Berggren.
Att solen ger oss ”gratis” energi
vet de flesta. Men att Malmö har
lika många soltimmar som Paris
vet inte många. Och det är just
det som man kan ta tillvara på
med solceller på taket.
Henrik Berggren bestämde sig
för att satsa runt 100 000 kronor
på sin anläggning. Han har varit
väldigt noga med att panelerna
inte ska sticka ut för mycket och
har valt ramar och färger som
ska smälta in i taket så mycket
som möjligt.
Henrik Berggren med sin
anläggning.
– Det får inte bli fult. Då vill
varken man själv eller grannar­
na ha dem, säger han.
Delar med sig på Facbook
På Facebook har han skapat si­
dan Solar city Limhamn för att
sprida information och inspira­
tion. Många grannar
och folk i området är
nyfikna och vill veta mer.
– Jag lånade namnet från en
stad i Kina som är helt täckt med
solpaneler: China Solar Valley.
Det är en liten galen grej att göra,
men jag vill leva som jag lär och
lika väl som att jag sorterar
mjölkkartonger kan jag försöka
utnyttja klimatsmart energi.
Hans idéer är många och han
maj 2015 • 13
energi
Smidigare resor
med Skånetrafiken
el
skulle gärna se att fler utnyttja­
de kraften av solen.
– Tänk om McDonald’s skulle
sätta solceller på alla sina restau­
ranger? Eller varför inte fylla ta­
ken på alla höghusen i miljon­
programmet i Malmö? Man skul­
le kunna göra det snyggt också –
nästan som en konstinstallation.
5 880 timmar årligen
Henrik Berggrens egna solpane­
ler, 23 stycken, har en beräknad
produktion på 5 880 kilowattim­
mar (kWh) per år. Tack vare att
villan värms upp av fjärrvärme
har han en årlig egen förbruk­
ning på cirka 5 200 kWh – själv­
försörjande alltså.
– Nja. Det varierar ju mycket
med årstiden. På vintern när vi
använder mest energi så produ­
cerar panelerna inte så mycket
och då måste jag köpa el från
Eon. Och på sommaren när pro­
duktionen är som högst, använ­
der vi själva inte så mycket. Men
då köper Eon tillbaka elen.
För att hålla ordning på alla
kilo­wattimmar in och ut finns en
speciell dubbelriktad elmätare.
Dessvärre är det fortfarande lite
otydligt hur skattereglerna ser ut.
– Det går inte bara att kvitta el
in mot el ut på årsbasis, tyvärr,
säger Henrik Berggren som trots
massor av research fortfarande
inte har lyckats få full koll på allt
med skatteavdrag, energiskatt,
energibidrag och ROT-avdrag.
Drömmen är desto tydligare:
– Det hade varit coolt om
man kunde få så bra effekt att
man kunde ladda ett eget batteri
som båda huset och kanske en
elbil kunde drivas med och sen
leva off the grid (utan att vara
ansluten till elnätet, reds. anm.),
skrattar han.
f Nyfiken?
Vill du veta mer om hur du kan påverka din energianvändning? Malmö
stads energi- och klimatrådgivare erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning. j malmo.se/energi
Lindängeskolan är en av kommunens byggnader
som är delvis självförsörjande på el.
j 14 juni börjar Skånetrafi­
kens sommartidtabell att gälla,
men förändringarna jämfört
med normaltrafiken blir mind­
re i år. Det kommer att gå fler
turer på nätter och kvällar och
även tätare trafik under dagtid
jämfört med tidigare somrar.
– Vi har märkt en ökad efter­
frågan här, kanske för att stä­
derna växer och fler sprider ut
semestern. Då vill vi möta upp
med bättre turutbud, säger JanÅke Bergmark, Skånetrafiken.
FC Rosengård får
Fair Trade-diplom
På Sege park installerades 2007 vad som då var Sveriges största solcellsanläggning.
Solenergi – där
den gör nytta
Stadshusets tak har solceller, liksom nybyggda Malmö Live och Hylliebadet. Och
ute i Sege park har man precis gjort klart
med 54 kvadratmeter solföljare.
– Vi försöker hitta ställen där vi kan ha
nytta av solenergin, säger Tomas Sjödahl,
projektledare för förnybar energi på Malmö
stads serviceförvaltning.
Reglerna kring solceller är snåriga – inte minst
den skattetekniska delen. Och Malmö stad får inte
heller börja sälja överskottet av egenproducerad
el. Därför går det inte bara att sätta upp solceller
på hustak över hela stan.
– Vi måste alltid dimensionera anläggningarna
efter lägsta tänkbara förbrukning, det vill säga hur
mycket en fastighet använder klockan 12 mitt på
dagen sommartid, förklarar Tomas Sjödahl.
625 kvadrat på Hylliebadet
Således blir anläggningarna på de flesta bostads­
husen ganska små. Däremot har man kunnat
täcka 625 kvadratmeter på nya Hylliebadet med
solceller. De ska ge cirka 100 megawattimmar
(MWh) per år, vilket motsvarar ungefär lika
mycket förbrukning som tio normalstora villor.
Även det nya konserthuset på Malmö Live har
fått solceller. 500 kvadratmeter på taket ska levere­
ra 70 MWh till hela komplexet.
f En kilowattimme räcker till …
• Infravärme med effekten
2 000 watt i 30 minuter.
• E n hårtork med effekten
1 600 watt i 37,5 minuter.
• E n vattenkokare med effekten 1 500 watt i 40 minuter.
• E n dammsugare med effekten 1 400 watt i 43 minuter.
• E n brödrost med effekten
1 000 watt i 1 timme.
• E n kaffebryggare med ef-
fekten 800 watt i 1 timme
och 15 minuter.
• E n lågenergilampa eller
LED-lampa med effekten
9 watt i 111 timmar.
• E n laddare till mobiltelefonen med effekten 5 watt
som sitter i uttaget i 200
timmar.
• E n ny LCD-tv, 42 tum, med
effekten 50 watt i 20 timmar.
källa Energimyndigheten
j Dubbla svenska mästarna i
fotboll, FC Rosengård, har fått
en ovanlig stämpel. Förening­
en har nämligen diplomerats
som Förening för rättvis han­
del – vilket den är först i landet
med. Klubben har ett stort en­
gagemang för samhället och
en bred social verksamhet.
I praktiken innebär det att
FCR byter ut en del av de pro­
dukter som säljs under hemma­
matcherna till rättvisemärkta
produkter och även i VIP-sam­
mahang blir det rättvisemärkt.
– Vi på FC Rosengård är sam­
hällsbyggare. Därför är vi väl­
digt stolta över att kunna vara
föregångare även inom rättvis
handel, säger vd Klas Tjebbes.
Martha – en samhällsbyggare.
foto Urszula Striner
Superbuss går hem
hos resenärerna
j Malmöexpressen som kör
mellan Stenkällan och Västra
hamnen har gjort succé sedan
den infördes i juni 2014. I okto­
ber ökade antalet resenärer
med 30 procent jämfört med
året innan och ökningen fort­
satte under resten av året och
en bra bit in på 2015. Snart
kommer även siffror på hur
luften på Amiralsgatan föränd­
rats sedan bussen togs i bruk.
Fria resor för den
med färdtjänst
j Alla Malmöbor som har rätt
till färdtjänst får numera också
åka gratis med alla Skånetrafi­
kens resor. Ett nytt avtal som
gäller från 1 juli innebär också
att 4 500 personer som i dag inte
har tåg- och busskort kommer
att få tillgång till det, och möj­
ligheten att resa i hela Skåne till
samma pris som det tidigare
kostade att resa i Malmö. Ledsa­
gare följer med kostnadsfritt.
Skogens utegym i Pildammsparken, Enskifteshagen med böljande kullar som klätterställning och multisportplan, och Stapelbädden där såväl klättrare som skateboardåkare trivs, är n
Stadens rum sätter
text Anders Behrmann
foto Peter Kroon
Ewa Levau
När föreningar och organi­
serad idrott tappar mark
krävs nya idéer för att få
folk att röra på sig. Därför
görs stora insatser för akti­
viteter i stadsmiljön.
– Det Malmö gör är helt
oslagbart ur ett svenskt
perspektiv, säger forskaren
Karin Book.
D
en svenska idrottsmodellen är baserad
på föreningsidrott och har varit en otro­
ligt stark rörelse under många år. Men
andelen ungdomar som deltar i fören­
ingarnas aktiviteter minskar, liksom mängden till­
fällen som föreningarna har aktivitet.
– Framför allt ser vi att ungdomar hoppar av ti­
digare i livet. Konkurrensen med andra aktiviteter
är stor, säger Karin Book som är universitetslektor
på Malmö högskola och forskar om aktiva miljöer
i städerna.
– Malmö har tagit sig an den här utmaningen
och insett att man är en stad där idrotten har en
stark förankring, men att det också är en mång­
kulturell stad där den traditionella idrotten tappat
mark.
Samtidigt är trenderna lika tydliga med att folk
vill röra på sig – både för att vara hälsosamma och
för att vara sociala. Camilla Anderson är land­
skapsarkitekt på gatukontoret och har varit pro­
jektledare för Aktiva mötesplatser vars syfte är att
visa hur fysisk aktivitet kan bakas in i stadsplane­
ringen. Hon insåg tidigt att stan måste ställa sig
frågan ”Vem är det vi når med våra satsningar?”.
– De multisportarenor vi hade byggt nådde inte
målgruppen som var unga tjejer och även alla
som är inaktiva idag. Fysisk aktivitet måste vara
mer än att spela fotboll, men ändå var det 80 pro­
cent killar som använde befintliga arenor, säger
hon.
Utbud för fler
Projektgruppen ville ta ett helhetsgrepp och kunna
erbjuda ett bredare utbud i det offentliga rummet.
– Först gjorde vi en stor enkät med tusen Mal­
möbor. Den gav stöd för att det är främst vanliga
aktivitet som löpning, powerwalking och cykling
som är mest eftertraktat – och dessutom mest
några exempel på miljöer i stadsrummet som bjuder in till rörelse. I Harald Stjernas krönika på nästa sida kan du läsa mer om vad Träna i parken är.
folk i rörelse
Fysisk aktivitet måste vara
mer än att spela fotboll.
könsneutralt, säger Camilla Anderson.
Vad de gjorde sen var unikt i sammanhanget.
De ville skapa en ny aktiv mötesplats i Rosengård
och lät helt enkelt unga tjejer själva vara med och
utforma platsen. Resultatet blev Rosens röda mat­
ta – en plats för aktivitet, socialt häng och vad
man nu vill.
”Det Malmö gör är helt oslagbart
ur ett svenskt perspektiv”, säger
universitetslektorn Karin Book.
”Tänker utanför boxen”
Karin Book tycker att det är en lysande satsning.
– Gatukontoret tänker utanför boxen väldigt of­
ta. Man följer upp och sätter sig in i trender och
konstaterar helt riktigt att det mest är pojkar som
dragit nytta av arenorna tidigare. Att då involvera
flickorna i skapandet bryter killdominansen och
dessutom kommer de förbi att ha isolerade aktivi­
tetsytor. Man integrerar det fysiska med annat, typ
häng och andra sociala aktiviteter, säger Karin
Book.
Inte bara för de unga
Det är inte bara ungdomar som drar nytta av det
urbana rummet i stan. Vuxna mitt i livet och kar­
riären skapar luckor i sina scheman för att få in fy­
sisk aktivitet.
Utegym, löpslingor, alla parker och klättrings­
block vid Stapelbäddsparken är några av alla plat­
ser som utnyttjas flitigt – av alla åldrar, kön och
samhällsklasser.
– Vårt mål är att det ska finnas ett basutbud för
fysisk aktivitet inom 500 meter från din bostad –
oavsett var du bor i stan, säger Camilla Anderson.
– Vi är inte där ännu, men på god väg.
f Fyra aktiva favoriter
Gatukontorets Camilla Anderson tipsar:
• Stapelbäddsparken ”Sättet den har
utvecklats på under åren och hur den
utnyttjas på så många sätt idag är
fantastiskt.”
• Utegymmen och löpslingorna i Pildammarna ”Med Träna i parken-konceptet där olika föreningar får bjuda
på gratisträning finns något för alla.”
• Enskifteshagen ”Ett perfekt exempel
på en multifunktionell aktivitetsplats
med så många olika saker att göra.”
• Gräsytorna i stan ”Man får inte glömma att en välklippt, öppen gräsmatta är
en utmärkt plats för aktivitet. Allt som
rymmer en brännbollsmatch är bra.”
FIRA 6 JUNI 2015
SVERIGES
NATIONALDAG
I MALMÖ
STORTORGET
16.30–18.00 Malmö Stads huvudfirande
Malmö Brandkårs Orkester – Nils Olsson
11.00–16.00 Kaffetält där Malmö Stad bjuder på fika
Öresunds Sjövärnskår – Malmöflickorna
Konsthantverksmarknad. Arrangör Malmö Citysamverkan.
En dikt om Sverige – vinnande dikt i skoltävlingen läses av
vinnaren
Utställning och uppvisning: Polisen. Turer med Husarernas
vagnekipage.
Konferencier: Karsten Erichs
11.00–12.00 Flaggceremoni vid Residenset
Öresunds Sjövärnskår - Polisens Musikkår Skåne
Folkdansens Vänner – SGV Folkdanslag i Malmö
En dikt om Sverige – vinnande dikt i skoltävlingen läses av
vinnaren
Bergaskolans Musikprofilklass
Högtidstal – Landshövding Margareta Pålsson
Högtidstal samt utdelning av flaggor och fanor
Malmö kommunfullmäktiges ordförande
Kent Andersson
Scenshow med Fredrik Lycke och kör samt Malmö
Brandkårs Orkester
FOLKETS PARK
12.00–14.00
Barn- och familjeflaggfest i Folkets Park
Öresunds Musikkår – Vellinge Musikklass – Monika Hoffman
– Roland Schött – Clara Hedar
Folkdansens Vänner – SGV Folkdanslag i Malmö
12.00–13.15 Underhållning
Fisk, fågel och mitt i mellan
Sång och musik från scenen
Svängig familjekonsert av och med Emma Hansson Löfgren
och Simon Lussi.
Med sig har de pianisten Olof Löfgren.
Se hela programmet på: www.malmo.se/nationaldagen
maj 2015 • 17
j Mitt Malmö
Fler utegym ger fler friska människor
F
ör två år sedan fick jag ryggskott som hindrade mig att leva
mitt liv som jag ville och var van vid. Jag kunde inte röra på
mig som vanligt, och det blev tydligt hur beroende jag var av
min egen kropp. Efter stränga order från en duktig sjukgym­
nast förstod jag att jag satt stilla för mycket. Jag behövde röra mer på
mig och började använda kroppen som träningsredskap.
Jag upptäckte att bra träning inte behöver kosta enorma summor
pengar eftersom staden är en perfekt plats att motionera i. Jag börja­
de leta efter platser runt om i Malmö som lämpade sig bra för trä­
ning, och hittade många fantastiska.
Det kändes lyxigt att ha hela Malmö till mitt förfogande, att sta­
den var mitt gym. Jag hittade fotbollsmål, vägskyltar och räcken
som jag kunde använda – men få platser som egentligen var avsedda
för träning.
Utegymmen gynnar alla
Tyvärr tillgodoser inte Sveriges kommuner oss med de utegym som
skulle kunna finnas, vilket är konstigt eftersom det skulle gynna al­
la. Inte bara för att det är gratis, men för att det är lättillgängligt. Ute­
gym är bra både för ungdomar som våghalsigt vill trotsa gravitatio­
nens lagar och för pensionärer som försiktigt vill bygga upp styrka
och balans. Användningsområdena är oändliga, och det är en liten
utgift särskilt i jämförelse med vad en sjuk befolkning kostar.
Trots att träning är trendigare än någonsin är bristen på folkhälsa
större än på länge. För många människor är det inte möjligt att lägga
flera tusen på gymmedlemskap och med vetskapen om detta be­
stämde jag mig för att försöka bidra med det jag är bra på, nämligen
att bygga kontakter.
Jag skapade en plattform för människor som vill inspirera och in­
spireras: Träna i parken. Där de som har kunskap om träning delar
med sig av den till dem som vill lära sig mer, och på så sätt göra par­
kerna och utegymmen tillgängliga för alla.
Folkhälsa – mer än en affärsidé
I början gick det motigt att hitta personer som ville vara delaktiga.
Många instruktörer jag kom i kontakt med undrade varför de skulle
ge bort vad de annars tar betalt för? Många på kommunen orkade in­
te ens tala med mig. Men skeptikerna var de som fick mig att fortsät­
ta tjata och ringa.
Och efter många nej kom till sist ett ja och sedan flera till. Jag kom i
Malmöborna har visat att det
finns ett stort intresse och
behov av kunskap om hur
man kan träna i vår stad.
kontakt med människor som brinner för andras välmående och
som inte vill att folkhälsa bara ska vara en affärsidé.
250 gratis träningspass
Förra sommaren lyckades därför Träna i parken tillsam­
mans med ett nätverk av kunniga instruktörer, klubbar och
föreningar genomföra över 250 gratis träningspass. Vi har över
4 000 följare på Facebook, och genom vinterhalvåret har vi fortsatt
att ha pass i snö och mörker.
Malmöborna har sagt sitt och visat att det finns ett stort intresse
och behov av kunskap om hur man kan träna i vår stad. På bara ett
år har vi blivit större och mer uppskattade än vad jag kunde dröm­
ma om. Vi har tonåringar, elitidrottare, pensionärer och nybörjare
som möts på våra enkla informella pass runt om i staden. Ännu
fler fortsätter att träna själva när det passar dem och där det passar
dem.
Föredöme – men fler gym behövs
Vi är många som har tagit ansvar för vårt eget och andras välmå­
ende. Nu är det dags för kommunen att göra samma sak, så att
fler får samma möjlighet. Malmö är ett föredöme när det kom­
mer till att bygga bra utegym. De utegym och aktiva platser som
har byggts är bättre än på många andra håll i landet, men fortfa­
rande är det inte alla som har privilegiet att bo nära ett.
Fortsätt arbetet och våga tänka utanför de gamla strukturerna.
Det är dags för staden att visa samma mod som instruktörerna och
föreningarna som fyller Träna i parken med innehåll. Bygg fler ute­
gym och stöd arbetet med att sprida kunskap och inspiration om
träning, så att vi tillsammans kan fylla staden med friska männi­
skor oavsett ekonomiska förutsättningar!
HARALD STJERNA
Älskar Malmö och startade Träna i parken 2014. Taggar bilder på Instagram med
#tränaiparken och #stadenärvårtgym
j Malmöserien | Fredrik Toreblad
?
Vad tycker du?
Vi betalar för
varje publice­
rad krönika,
illustration och
bild! Kontakta
Åsa Lempert på
j info.malmo
@givakt.se
18 • maj 2015
j Partierna
i kommunfullmäktige
FEMINISTISKT INITIATIV
Föreningsgatan 67,
211 52 Malmö
Telefon: 0761-71 30 39
[email protected]
www.fimalmo.com
FOLKPARTIET
Östergatan 3,
211 25 Malmö
Telefon: 040-33 08 70
Fax: 040-33 08 79
[email protected]
www.folkpartiet.se/malmo
Vattenlekar med
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Nu på lördag öppnar Vattenparken i Hyllie. I Malmös
nya stadsdelspark är det
fritt fram att leka och experimentera med vatten vid
tio olika pedagogiska platser. Den som hellre vill ha
picknick i det gröna är lika
välkommen.
Att vatten är temat märks direkt
när man ser vattenfallet vid ent­
rén vid Hyllie stationstorg. För
att komma in i parken kan man
passera rakt genom vattenfallet,
med eller utan paraply, eller lite
snett bakom ifall man inte vill
bli blöt.
Utforska själv
Men annars är Vattenparken ett
ställe där man kan räkna med att
bli just blöt. Här ska man utfors­
ka vattnets egenskaper vid de
olika pedagogiska stationerna.
Varje station har en egen frå­
f Fakta
Hyllie vattenpark, nedanför
Vattentornet, har
öppet hus lördag
den 30 maj klockan 10–15. Huvudentrén ligger vid
Hyllie stationstorg.
geställning. Vid den första un­
dersöker man hur vatten kan
styras genom att man dämmer
upp det med olika hinder.
– Hur kan man få vattnet att
rinna fort, långsamt eller att
stanna upp? säger Lotta Ceder­
feldt, pedagog hos Malmö stad.
Positiv tolvåring
Att slabba med vatten är det roli­
gaste som finns menar hon.
– Många barn får aldrig möj­
MILJÖPARTIET
Drottningtorget 2a
211 25 Malmö
Telefon: 040-23 46 00
[email protected]
www.mp.se/malmo
MODERATERNA
Hjulhamnsgatan 3
211 34 Malmö
Telefon: 040-10 40 60
[email protected]
www.malmomoderaterna.se
SOCIALDEMOKRATERNA
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
Telefon: 040-631 22 30
Fax: 040-660 73 39
socialdemokraterna
@malmo.sap.se
www.socialdemokraterna.se/malmo
SVERIGEDEMOKRATERNA
Telefon: 040-19 09 85
Fax: 040-32 05 33
[email protected]
www.sverigedemokraterna.se/
malmo
VÄNSTERPARTIET
Nobelvägen 51
214 33 Malmö
Telefon: 040-96 64 67
Fax: 040-19 27 50
www.vmalmo.se
[email protected]
j Nätsändningar
Du vet väl att du kan
följa kommun­fullmäktige
direkt – via internet?
16 & 17 juni hålls nästa
sammanträde.
j malmo.se/kf
Anders Dahlbäck visar hur man kan öppna och stänga vattenslussar för att höja och sänka vattennivåer. ”Så här kan man göra för att stoppa upp maj 2015 • 19
klurigheter
lighet att göra det. Här är det
tillåtet att testa, greja och
skvätta ner sig.
Hanna Ström, 12 år, som går
på Bergaskolan är med och kol­
lar in Vattenparken. Hon är
klart positiv till idén att prova i
verkligheten.
– Man lär sig mer av att få an­
vända sina sinnen och förstår
bättre när man får göra det själv
jämfört med att läsa, säger hon.
Vid rickepumparna handlar
det om kopplingen mellan vat­
tenflöde och hastighet.
– Ju mer man pumpar, desto
snabbare rinner vattnet. Man
kan till exempel testa med en
barkbåt, förklarar Malmö stads
landskapsarkitekt Anders
Dahlbäck, som svarat för ut­
formningen av Vattenparken.
I parken finns det inga an­
ställda pedagoger. Istället får
man komma hit på egen hand.
Lotta Cederfeldt tipsar om att
man kan läsa på i förväg på kret­
seum.se om de olika stationerna.
Det kan vara ett bra sätt att för­
bereda sig inför besöket med sin
skolklass eller sina barn.
Picknick går bra också
För den som hellre vill njuta av
grönska kanske en promenad
till dammen kan locka. Det går
också bra att slå sig ner bland
kullarna och körsbärsträden
i parkens norra del.
Liz Lindbladh från Ystad ska flytta till Hyllie och beskriver sig själv
som nybörjare: ”Jag har alltid gillar blommor och växter. Man ska
prova nya saker tycker jag. Jag flyttar hit om tre veckor.” foto Urszula striner
Odlarglädjen
slår rot i Hyllie
Bland husbyggen, byggkranar och öppna fält i Hyllie
håller en ny stadsodling på
att växa fram. Ett gäng odlingsglada boende i området
har genom projektet Stadsbruk fått möjlighet att förverkliga sina gröna drömmar. Strax intill ska det bedrivas odling i lite större skala.
Hanna Ström går i sexan på Bergaskolan och
tycker att Vattenparken är en bra idé som kompletterar undervisningen i skolan.
Malmö stads pedagog Lotta Cederfeldt visar
hur man med hjälp av sin kraft och tyngd kan
pumpa upp vatten.
En blåsig och vacker vårkväll
samlas femton personer i närhe­
ten av Tygelsjöstigen vid Hyllie
allé för att hålla ett planerings­
möte om sitt gemensamma
hobby­projekt – att odla i pall­
kragar.
– Jag bor här intill och kan
promenera hit. Tidigare bodde
jag i hus med trädgård. Det här
är ett jättetrevligt initiativ med
odling för de boende. Det är ock­
så bra att de tar tillvara på den
fina jorden, säger Eva Jarl, som
kommit med hunden Beppe.
Hon visar med handen mot
den plöjda åkern intill, som pro­
fessionella odlare kommer att an­
vända under säsongen. Marken
ägs av Malmö stad som hyr ut
den till kommersiell verksamhet,
som en del av projektet Stads­
bruk där man tar vara på mark
som inte används för att skapa en
grönare stad och fler jobb.
I mötet deltar också land­
skapsarkitekten Eva Delsham­
mar från Malmö stad och Göran
Larsson, odlingsledare hos
Stadsbruk i företaget Xenofilia.
Än så länge är det lite tomt på
platsen. På marken vid sidan om
en stor grå container ligger flera
hopfällda pallkragar. Strax intill
finns högar med komposterad
hästgödsel, som ska användas
på åkern.
Ramslök, vitlök och majs?
Kvällens hobbyodlare har
många tankar kring vad de ska
odla. En diskussion om majsod­
ling uppstår. Någon nämner
ramslök och vitlök.
– Majs måste pollineras an­
nars blir det ingen majs. Rams­
lök och vitlök sätter man på
hösten, säger Göran Larsson.
Ordet går runt och de olika
hobbyodlarna får berätta kort
om sina planer för våren och
sommaren. Tomater, chili, blom­
mor, morötter och olika sorters
sallad nämns.
– Jag har bott i Italien och jag
vill bland annat odla en kål­
grönsak som fanns där, berättar
Marlise Madsen.
Flyttar hit i augusti
Eszter Kopcsik och Laszlo Ba­
logh bär runt på pallkragar. I au­
gusti flyttar de in i ett hus ett
par hundra meter bort berättar
de och pekar.
– Vi vill odla bland annat
kryddor, zucchini, bönor, chili
och tomater, säger Eszter Kopc­
sik.
NINA EGGERTH
f För privatpersoner och professionella odlare
vattenflödet.”
Entrén strax intill Hyllie stationstorg är försedd
med ett vattenfall som Anders Dahlbäck, landskapsarkitekt, har varit med och skapat.
Tanken med Stadsbruk är att privatpersoner och professionella odlare ska
odla i staden och att verksamheten ska
skapa fler jobb genom de större odlingarna. Flera av de kommersiella odlarna
säljer sina grönsaker på lokala marknader i Malmö och till restauranger i stan.
I Malmö finns runt 800 markområden som inte används. I Hyllie finns
6 000 kvadratmeter odlingsbar yta. Förra
året började Stadsbruk med odlingsverksamhet vid Botildenborg i Rosengård.
Stadsbruk är ett projekt som pågår till
och med augusti 2016 i samarbete mellan huvudpartnerna Malmö stad, SLU
Alnarp och Xenofilia och finansieras av
statens innovationsmyndighet Vinnova.
20 • maj 2015
Lek blandades med allvar
när seniorerna intog arenan
För tredje året i rad hälsade Seniormässan
besökare välkomna. Under tre dagar fick nyfikna Malmöbor veta mer om hälsa och aktiviteter för äldre när de minglade bland utställare och lyssnade på föredrag på Malmö­
arena. Samtidigt pågick en stor kongress om
geriatrik och palliativ medicin.
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
f Fakta
Geriatrik är läran
om åldrandets
sjukdomar.
Palliativ är den
vård/medicin som
en människa får i
livets slutskede.
D
et var tätt mellan be­
sökarna som kom för
att spana in det se­
naste inom hjälp­
medel, fritid, kultur, hälsovård,
skönhet och boende. Över 100
utställare fanns på plats i
Malmö­mässan den 6–8 maj för
att berätta om sina produkter
och tjänster.
Den som kände för det kunde
testa olika aktiviteter som matt­
curling, boule och digitala spel.
Jan Möller från PRO Hörby
höll i mattcurlingen och visade
hur man gjorde.
– Mattcurling börjar bli popu­
lärt. Stenen väger drygt fyra kilo
och man blir varm när man hål­
ler på.
Prova på och underhållning
Även balansbana och prova påpass i bland annat thai chi och
funktionell träning erbjöds. Från
scenen bjöds på underhållning
och spänstiga uppvisningar.
I en lite lugnare del av mässan
avlöste föreläsningarna varand­
ra. Från ett litet podium berätta­
des det bland annat om de senas­
te rönen om demenssjukdom
och bältros.
Parallellt med utställningen
pågick den tvärvetenskapliga
kongressen Senior i Centrum
2015. Kongressen är den största i
Norden inom geriatrik och palli­
ativ medicin. Malmö stad var en
av arrangörerna till både Senior­
mässan och kongressen.
Medlemmarna i Kooperativet visar hur det brukar gå till när de tränar tillsammans under ledning av Maria Goluvunina.
Stenen väger
drygt fyra kilo
och man blir
varm när man
håller på.
En av aktiviteterna som besökarna kunde prova var mattcurling.
? Vad har ni sett och gjort på mässan?
Heidemarie
Edstrand
– Massagen är
väldigt avslapp­
nande även om
jag inte har nå­
gon värk. Jag
har gått runt
och tittat. Det
här är första
stället som jag
stannar till på.
André Imets
– Jag kommer
från Helsing­
borg och läste
om den här
mässan i tid­
ningen. Hittills
har jag kollat
på trevliga re­
sor och hjälp­
medel för äldre.
Kate Lindvall
– Jag har lyssnat på ett före­
drag om digital tandvård och
kollat upp äldreboenden,
köpt sockor och aloeveraprodukter. Nu ska jag höra
på professor Lennart
Minthon som ska prata om
demens.
Anita Brink
– Vi har druckit rödvin och
ätit ost hos PRO. Sen har jag
köpt en hopfällbar käpp och
anmält mig för att prova thai
chi. Jag ska lyssna på ett före­
drag om bältros.
Holmas nya vardagsrum
HOLMA TORG
ÖPPET HUS • LÖRDAG 30 MA J KL 10–15
Hyllie Vattenpark
• Musikunderhållning av Vattenmannen
• Lär dig mer om vatten
• Besök Kretseum – kretslopp
och kunskapscentrum, från
12 år, begränsat antal platser
• Beundra den fina mosaiken
på murarna, njut av grönskan
och porlande vatten
• Tipspromenad
Fri entré
Holma går en spännande framtid till mötes. MKB bygger nya bostäder, allt
från 1:or till 4:or. Mellan husen skapas ett nytt, spännande och modernt torg.
Torget är tänkt som en mötesplats, ett andra vardagsrum för alla som bor i
Holma. Holma torg är en del av Holmastan, läs gärna mer på holmastan.se
Just nu pågår uthyrningen av 17 lägenheter - gör din intresseanmälan på
boplatssyd.se senast den 31 maj.
mkbfastighet.se/holmatorg
MKB Kundtjänst: 040-31 33 00
Boplats Syd: 040-34 24 50
Välkommen!
malmo.se/hyllievattenpark
kretseum.se
Bidra till en mer hållbar värld.
Utbilda dig till CSR-strateg!
Kombinera
studier
och jobb
10 % rabatt
t.o.m.
den 6 juni
Jobbar du inom kommunikation, HR, miljö eller inköp och vill bli mer involverad i
företagets hållbarhetsarbete? På Folkuniversitetets utbildning Diplomerad CSR-strateg
får du verktygen för CSR-arbete i olika typer av organisationer och fördjupad förståelse
för kommunikation av hållbarhetsfrågor.
Du studerar under flexibla former, utbildningen passar dig som vill studera samtidigt
som du jobbar. Vid avslutad utbildning blir du diplomerad CSR-strateg.
Ansök senast den 6 juni på folkuniversitetet.se/csr
så får du 10 % rabatt. Uppge rabattkod: Vårt Malmö
22 • maj 2015
VM-kryss 5/15
Klarar du
Malmökrysset?
TRAFIKLED
KVINNABÖSKEANDERSSON
NATTKLUBB
FÖRR
Du har en typisk Malmömiljö
till din hjälp när du löser krys­
set. Klipp ut korsordet och
skicka in lösningen senast den
15 juni 2015 till:
Malmökrysset
Vårt Malmö
205 80 Malmö
Glöm inte att fylla i namn
och adress.
...............................................
NAMN
...............................................
ADRESS
...............................................
POSTNUMMER & ORT
Rätt lösning hittar du i nästa
nummer av Vårt Malmö som
kommer ut 25–26 juni.
GAS I
LUFT
bild
BORTVALD
FÖRRA ÅRET ÅTERINVIGDES FOLKETS PARKS GAMLA DANSROTUNDA BRÄNDAN.
UNDER SOMMAREN ORDNADES FLERA DANSKVÄLLAR OCH NU VÄXLAR FOLKETS
PARK UPP YTTERLIGARE MED DANS FLERA KVÄLLAR I VECKAN. HÅLL UTKIK, ALLA
DANSSUGNA! FÖR DEN SOM EVENTUELLT INTE VET: BRÄNDAN LIGGER VID DET STORA
PARKTORGET. MITTEMOT MORISKA PAVILJONGEN OCH BREDVID PARKKONTORET.
NYÖPPNAD
DANSBANA
INDISK
MUSIK
FILIPPA
I MELODIFESTIVALEN
ÄR EN
PARKPAVILJONG
SES
OBE- KAN
I VENE- FRUKT- JÄRNKANT DIGS KA- TRÄD SKIKT
NALER
LED VID
GÖINGEPLAN
ÄLSKVÄRDA
STADSDEL OCH
VÄDERSTRECK
TYSK
BIL
RANS
MAKE
DJURSAGA
SOM
INTE
Å ENA
SIDAN
SVAVEL
TILL- IHÅ- SPELSAM- LIGT TRISSA
MANS STRÅ
ONYTTIGT
GOTT
LEGENDARISKT
DANSPALATS
GÖRS
GÅS PÅ
AUKGENOM TION
ENTRÉ
FÖRE L
GÖRA
EN AVSKRIFT
INSVEPT
FRID
D O M
D E K O
T
T R E
R U T
B O T T
E
T
S O N
F A R
R R
B
Ö
R
O
R
H U S B
S K Y
E K O
T E G A
T T
V
UTSMYCKNING
bild
URMÄRKE
DAM M.
AVDRAG
OTURSTAL ?
MURKEN
LINDÄNGEN ÄR ETT BOSTADSOMRÅDE MED FLERFAMILJSHUS,
DE FLESTA BYGGDA PÅ 1970-TALET. HÄR FINNS OCKSÅ MILLENNIESKOGEN - ETT REKREATIONSOMRÅDE DÄR MALMÖBORNAS
EGENHÄNDIGT PLANTERADE TRÄD SAMSAS MED JÄTTETRÄD
FRÅN DINOSAURIERNAS TID. PÅ LINDÄNGEN FINNS OCKSÅ EN
UTOMHUSSCEN AV AMFITEATERTYP.
G
E
O R
L
A
C
H
UNION
FÖR
OSS
ANLEDNING
VARUSÄNDNING
OSTSORT
SKINN
PÅ
NÄSAN
GUL SOM LINDÄNGENLED
MAN
SKALAR AMPERE
B A
LOKAL SAKNAR
LAMP PIG-
KALIUM
VEN
ANNEMARIE
GÄLLA
CIRKELTAL
VARJAGFURSTE
HAR LINDÄNGEN
HÖGTIDLIG
SÅNG
SEGRADE
MFFMOTSTÅNDARE
FELFRI
IVAN MED
MOTBOKEN
TILLTAL
DJURPARK
MENT
A
GÖR HÅL
PRESSAD
RÄTT
P
A
T
E
BLIR
ODÅGA
MED
BUS-
A
L
B O
I
N S
O M
Ä
R
Ä T
R A
GÖR
ÄVEN
MOR
IBLAND
VÄRK
JUSTE
HANDELS- EXISBOLAG TERAR
H
B
LÄGSTA
NIVÅ
OKONSTLAT
MINIDJUR
ÄTTELÄGG
ROVFÅGEL
SKÅNEORT
LJUD AV
TUNGT
FALL
KAN
SKORRA
VÄTETECKEN
KAN
DU I
KANALEN
BUSUNGEN
GRÖNOMRÅDE
UNDVIKA
PRIMTAL
BRUTEN
VÄLANSAD
SYS- SYRE
TEM- VARIEVARA RANDE
GRIMAS
SKOLNAMN
KLAV
TÄVLING
GRÖNA
PÅ
KVIST
SINGELTAL
BÖNA
VANDRA
& FUNKA
FISK &
SEGEL
MEDELTIDA
ÄMBETE
SOLGUD
FISK
MAN
LUAR
STYGG
UNG
ELVA
FADÄSDJUR
STRÅHED
EJDER- DAGEN
KORT
HONA
LÄRDOMSSTAD
FAMNDEL
HA SIN
PLATS
KUNGSFISK
YTMÅTT
KOMMER
SIST
HAR
BÄLTET
HÖGT
TESTAMENTE
N
T
LED I
LIMHAMN
G
E
T
G
A
T
A
N
RIK
KLURESS
P
ÄR
GUBBEN
VID
STOPP
R
Ö
D
RIK
KLURESS
P
BILISTORGAN
ÅTER
j Bakvända Malmö
KAN
HÅLLA
TIGER I
SCHACK
LUNDAKORV
UNDER
EN
VY FRÅN
TORN
FÖRSVENSKAT SIMSÄTT
S
O
P T Ö R
R
M I
I S S O
T T O N
E M
E N
B
N K E L
U L A
G L A D
R A K
O
D
D Å G A
A D
N
A L N
U E
S
T A N
Å R D A
SEN
TIMME
PÅ
NYTT
PÅ DANSARES
FOT
KLAR- 16-VÅTECKEN NINGSHUS
VAR
ENÖGD
FÖRE INFINITIV
CHOKLADNAMN
LOKALT
BOSTADSBOLAG
FÅR
SKOLELEV
VAKTAT
OCH VWMODELL
KALLE
SVENSSON
HAR PLAN
I MALMÖ
GÖR
MAN POSITIV
PLATSUNDRAN
LÄKARGRAD
ERA FAST
FINARE
j Lösning
nr 4 2015
VM-kryss 4/15
K
K
R Ö N D
U
A M
S A K
E V E R
S
U
H E V R
Y
A I
M U N K
N A N
SES I
BLOCK
TÅRT- BÖR RUMMET
MAN
SÄGER
FEST PLANTA
OSÄKER
LORENSSON I
WILMER
X
Fem vinnare får var sin t-shirt
från Malmö stad:
Roy Sandgren
Gunnar Nilsson
Anna Olsson
Karin Jönsson
Stina Karlsson
SÅNGFÅGEL
TÖCKEN
TEXTA GÄRNA!
GAV
HAR
ÅT
PARK I NAMN
SEGEMALMÖ GATA
DELOMRÅDE I
HYLLIE
IAKTTAGIT BLOTT
Hemma i stan? Vet du var bilden
ovan är tagen? Skicka rätt svar till
j [email protected] eller
posta ett vykort till:
Vårt Malmö, Malmö stad, 205 80
Malmö senast den 15 juni 2015.
Vinnaren får en t-shirt!
Rätt svar i förra numret var
Strand hotell på Strandgatan 50.
Karin Nilsson vann denna gång.
VÄG- STÖTBOK- KÄPP I
STAV BILJARD
KALSONGFRONT
2016
Anders Aldgård
r
e
d
ö
r
h
c
S
le
il
n
r
e
P
Paul Tilly
Jennie Rosengren
Kent Nilsson
Biljetter: 040-43 79 11 eller dygnet runt på www.arlovsrevyn.se.
r
a
l
l
ä
v
k
e
k
c
a
b
n
a
r
G
Burlövs Kommun bjuder på
2015
Sommarunderhållning på Arlövs Teaters
utescen med Jennie, Kent och gästartister.
Torsdagen den 9 juli kl 19.00
Fri entré!
Mikael Samuelson Lena Andersson
Fri entré!
Kaffei-ng
server
Numrerade sittplatsbiljetter 95:bokas på 040-43 79 11 eller på vår
hemsida www.arlovsrevyn.se
Tommy Juth
Torsdagen den 16 juli kl 19.00
Danne Stråhed Agneta Grundström Khalid Geire
Fri entré!
Lasse Holm
Patriks Combo
Hasse Andersson
Torsdagen den 23 juli kl 19.00
Fridha Lundell
John Houdi
> Konst för upptäcktsglada
jÄr du nyfiken och konstintresserad? Då finns det
snart en annorlunda konstutställning i Slottsparken
och Kungsparken. Där kommer grupperna Meteor
och Tzunami att gömma installationer på väl valda
platser. 12 juni ska de små diskreta verken finnas på
plats i något som även kallas för ”en hyllning till trä­
den i parkerna och till naturen”. Det kommer också
att ordnas workshoppar för barn och unga mellan
5 och 14 år ända fram till mitten av september.
VAD| Akvariet
VAR| Malmöhus slott
NÄR| Hela sommaren
NILS
DARDEL
OCH DEN MODERNA TIDEN 21.2–6.9 2015
Moderna Museet Malmö
www.modernamuseet.se
I
I
Ola Billgrens plats 2–4
Öppettider: Tis–sön kl. 11–18, mån stängt
Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 © Nils Dardel
för miljön, nära dig
”Det nya Akvariet är en utställning som växer och mognar med tiden”, säger arbetsledare mans med projektledare Inger Pedersen i avdelningen Våra vatten.
> Efterlängtad
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Äntligen! Efter ett och halvt
år har det ombyggda och numera dubbelt så stora Akvariet på Malmö museer öppnat. Vårt Malmö tog en titt
bakom kulisserna några
­dagar före den officiella invigningen och fick bland
annat se nyanlända koraller
i vatten packas upp ur sina
transportlådor.
– Den här carpetanemonen ska
placeras i den tropiska avdel­
ningen, säger Jesper Flygare,
arbets­ledare för Akvariet när vi
står i arbetsutrymmet bakom
akvariet och tittar fascinerat på
det exotiska djuret.
Granne med carpetanemonen
och dess kompisar bor stenfis­
ken, världens giftigaste fisk.
Snart kommer även pirayor och
elmalar att flytta in i den tropis­
ka avdelningen.
På öppningsdagen den 9 maj
var runt hälften av alla djur på
plats. Det är en medveten tanke
att öppna innan alla har kom­
mit. Under sommaren kommer
Akvariet efter hand att få fler
hyresgäster från djurvärlden.
– Det har varit en stor efterfrå­
gan på att vi ska öppna igen och
det vore synd om ingen kan
komma hit förrän i slutet av
sommaren när vi räknar med att
ha fått hit alla djur. Kommer
man med jämna mellanrum de
närmaste månaderna får man se
något nytt nästan varje gång, sä­
ger projektledare Inger Peder­
sen.
250 olika arter
När alla djur är på plats räknar
man med att ha runt 250 olika
djurarter.
Samma dag som Vårt Malmö
är på besök har tre små rockor
> Fira midsommar i stan
> Gå på fest – läs en bok
j Den svenskaste av alla högtider stundar:
midsommar. Om du inte har egen trädgård
eller lantställe så kan du alltid bege dig till
Folkets park. Redan klockan 10 börjar man
klä midsommarstången och sen pågår ar­
rangemang fram till klockan 15. Även i Lim­
hamn kan man fira. På Soldattorpet blir det
dans och annat mellan 12 och 15, med fri ent­
ré (och glass) för alla barn under tolv år.
j Snart är det sommar – och dags för Sommar­
boken. Är du mellan 7 och 12 år så kan du vara
med, oavsett hur lite eller mycket böcker du
läser eller lyssnar på. På Husiebiblioteket star­
tar alltihop med en Sommabokenfest 11 juni
klockan 14 och på Rosengårdsbiblioteket blir
det fest samma tid dagen efter, alltså 12 juni. På
Sommarbokenfesterna får du boktips och all
information du behöver för att vara med.
Stången smyckas.
29 maj
30
april
– 26
29 juni
maj
Allt du behöver veta om
Malmös nöjen och kultur
www.malmo.se/evenemang
a Barn & Familj
Garaget Workshoppar – docktillverk­
Brugden är ett jättehaj som simmar i våra vatten. På Akvariet finns en kopia av denna planktonätande gigant.
Jesper Flygare. Här tittar han efter tångsnällor tillsam-
En kopia av en nätpytonorm finns på
golvet i avdelningen för rekorddjur.
Madagaskarcikliden är en av många fiskar som bor i det nya Akvariet.
nypremiär för Akvariet.
Kommer man med jämna mellanrum de
närmaste månaderna får man se något
nytt nästan varje gång.
flyttat in i sitt nya akvarium. De
ligger lätt gömda i den stora
montern, men Jesper Flygare pe­
kar ut dem med lätthet.
– Där, där och där är de. Snart
kommer bläckfisk från Portugal.
De småfläckiga rödhajarna kom­
mer lite senare, men de är bebis­
hajar som först måste växa till
sig innan de kan simma här.
Imorgon får vi hit bläckfiskar.
Vi fortsätter till nästa monter
som bebos av torskar, hittills är
de bara två, men det ska snart
bli ett helt stim lovar Jesper
Flygare.
I en mindre monter intill sit­
ter ett gäng musslor på en od­
lingsstrumpa. De kommer från
musselprojektet i Öresund.
Akvariet är uppdelat i tre av­
delningar: Våra vatten, Unika
och hotade miljöer samt Dju­
rens fantastiska funktioner. I av­
delningen med utrotningshota­
de djur hittar vi bland annat två
fiji­leguaner.
– I den här delen har vi plock­
at olika delar från världen med
småpopulationer av djur som
kan försvinna ganska snart.
Småapor och vinkarkrabbor
Vi kommer in i regnskogs­delen.
– Än så länge finns det bara
fisk i bäcken, men vi ska få små­
apor, tamariner, och reptiler
från Sydamerika.
I mangroveträsket på motsatt
sida av rummet ska det bo
sprutfiskar som sprutar vatten
på insekter, slamkrypare och
vinkarkrabbor.
– De har en liten och en stor
klo, som de vinkar med.
Den huvudsakliga målgrup­
pen för Akvariet är naturligtvis
barn. För att det ska bli så intres­
sant som möjligt att komma
och titta på djuren har man ar­
betat fram utställningen i sam­
arbete med barngrupper 10–12
år gamla från skolor i Malmö.
De har fått komma till muse­
et och prova, känna och disku­
tera sig fram till vad som funkar
bäst i fråga om bland annat färg­
sättning, formgivning och digi­
tal information.
Vid varje monter finns en
pekskärm, som berättar om allt
från djurens ursprung till var i
montern de kan tänkas gömma
sig.
Natt och rekord
I nattavdelningen är allt förbe­
rett för att tröglorin ska flytta
in. En bild av den lilla primaten
med sina stora ögon visas på
pekskärmen.
– Vi har blivit lovade ett par
tröglorier från Helsingborg.
Självklart finns det också en
rekordavdelning som berättar
om till exempel vilket djur som
kan simma längst. På väggen sit­
ter en kopia av det största djuret i
svenska vatten, jättehajen brugd,
som kan bli upp till 13 meter.
– Men den äter bara plank­
ton, säger Inger Pedersen.
ning, virka smycken m m 4 juni kl 14–16.
Pyssel med Candice 3 & 10 juni kl 14–16.
Husiebiblioteket Sommarbokenfest
med boktips, fr 7 år 11 juni kl 14.
Moderna Museet Familjeverkstad 31
maj kl 11.15–15.
Rosengårdsbiblioteket Sagor för 1–3
år 3 juni kl 10. Sommarbokenfest med
boktips, fr 7 år 12 juni kl 14.
Stadsbiblioteket Barnens verkstad,
för 3–8 år 30 maj kl 13–16, 2 & 9 juni
kl 15–17. Läxhjälp för 7–16 år 30 maj
kl 13–15. Balagan-gala, fira 3-årsjubi­
leet 5 juni kl 16–18.
Prima Vera Familjeföreställning om
att växa, för 8–11 år. Expressteatern 29
maj kl 9.30 & 12.30.
Festen i Hulabo Tårtkalas med Teater
Sagohuset, fr 3 år. Victoriateatern 30
maj kl 14.
Leksaksbyte med Retoy Byt dina
gamla leksaker mot nya. Folkets Park
31 maj kl 10–13.
Barnens cykelfestival Testa trafik­
kunskaper, ta cykelkörkort m m. Fol­
kets Park 31 maj kl 10–14
Sommarlov Tv-inspelning med
publik. Scaniabadet 8 juni–14 aug
mån–fre kl 9.
Sommarsång med Clownronden SUS
9 jun kl 11.30.
I Valles värld Barnteater, fr 4 år. Fol­
kets Park 13 juni kl 13.
Musikaliska mojänger Familjeföre­
ställning med Sexton Strängar.
Kungsparken 13 juni kl 14, Lindäng­
ens amfiteater 16 juni kl 10, Vän­
skapsparken 16 juni kl 14, Sevedsplan
17 juni kl 10, Pildammsparken 17 juni
kl 14, Augustenborgsparken 18 juni kl
10, Tyelseparken 18 juni kl 14.
Jag vill ha min hatt! Barnteater. Fol­
kets Park 14 juni kl 13.
Clown & Clown Familjeföreställning.
Folkets Park 16 juni kl 13.
Jag slog en kille idag Orkesterpop
med sånger från Bolibompasuccéer.
Folkets Park 17 juni kl 13.
Midsommardans med
Familjen Carr. Folkets
Park 19 juni kl 10–15.
VAD Barn/Esters Varieté
VAR Malmös parker
NÄR 23–26 juni
foto Frans Hällqvist
foto Torbjörn Andersson
VAD Teater/Borders
VAR Hipp
NÄR T o m 7 juni
VAD Teater& dans/
Malmöflickornas
vårgala
VAR Baltiska Hallen
NÄR 31 maj
Skepp o’hoj med Sjörövar Mange och
Katta Pirat. Folkets Park 20 juni kl 13.
Crisálida Samtida dans med panto­
mim, hiphop, folklore m m. Folkets
Park 21 juni kl 13.
Django – En musikberättelse Famil­
jeföreställning. Folkets Park 23 jun kl
13–14
Esters varieté! Fartfylld clownföre­
ställning. Elinelunds sommarstad 23
juni kl 10, Sevedsplan 23 juni kl 14,
Nydala Amfiteater 24 juni kl 10, Bleke­
parken 24 juni kl 14, Enskifteshagen
25 juni kl 10, Beijers Park 25 juni kl 14,
Ellstorpsparken 26 juni kl 10, Bulltofta
rekreationsområde 26 juni kl 14.
Pomperipossa – en riktig gammal
tossa! Rim och ramsor med Teater
Trassel. Folkets Park 24 juni kl 13.
Nasse hittar en stol Familjeföreställning
fr 3 år. Folkets Park 25 & 27 juni kl 13.
aKlubb & sällskapsdans
Camarin Praktika, argentinsk tango
på Ungdomens Hus 29 maj, 5 & 12
juni kl 20.30–00.
Folkets Park Callinaz på Brändan 16
juni kl 18–22.
Grand Öl&Mat Sommarklubb med
Plateau Repas 5 juni kl 22–03.
Moriska Paviljongen Everybody
Dance Now – indie, pop och hiphop
29 maj kl 22–03. Klubb Konstpretton
29 maj kl 23–03. Fat Pony – house och
disco 30 maj kl 23–03. Klubb Living –
Roots reggae, afrobeat, funk, cumbia
m m 30 maj kl 22–03. Hoops – R’n’B,
dancehall, afrobeat, hiphop m m
5 juni kl 22–03. Feministisk Festival
Efterfest 12–13 juni kl 22–03.
Tangopalatset Cats’ Corner swing­
dans 4 & 11 juni kl 19.30.
a Festival
VAD Litteratur/
Internationell
författarscen: Margaret Atwood
VAR Stadsbiblioteket
NÄR 4 juni
VAD Musik/Martha
VAR Moriska Paviljongen
NÄR 20 juni
VAD| Musik/
Daniel Romano
VAD| Far i hatten
NÄR| 8 juni
Scenfest Dans, cirkus, teater, opera
och performance på 20 olika spel­
platser, för alla åldrar 26–31 maj.
Scenkonstbiennalen 2015 Work­
shoppar, seminarier, gästspel. Flera
platser 26–31 maj.
VAD| Sport/MFF
hemmamatcher
VAD| Swedbank Stadion
NÄR| 31 maj & 7 juni
Malmö Garden Show Trädgårdstren­
der, utställningar, mat, musik, famil­
jeaktiviteter. Slottsträdgården 29 maj
kl 10–18, 30–31 maj kl 10–16.
Gatufest med olika aktiviteter. Lind­
ängen centrum 30 maj kl 10–17.
NyCirkusFestival Cirkus, magi och
musik. Karavan 5–7 juni kl 15–23.
Baobab festival Konserter, barnpro­
gram, mat m m. Folkets park 13–14
juni kl 18–22.
Sommarscen Malmö Scenkonst,
musik och andra kulturupplevelser
för barn, unga och vuxna utomhus
hela sommaren. Olika platser 13
jun–8 aug (se bilaga).
a Guidade turer
Från hamn till stadsdel Om hamnens
tillkomst och utbyggnad genom intres­
santa exempel på arkitektur från 1800-,
1900- och 2000-talet. Frans Suellsgatan
7 jun kl 16.
Malmö by foot genom Malmös histo­
ria. S:t Petri kyrka 7 & 21 juni kl 15.
Det medeltida Malmö Byggnader och
historiska personligheter. Frans
Suellsgatan 14 jun kl 16.
Kändisar på Gamla kyrkogården Om
gamla kända och okända Malmöpro­
filer. Gamla kyrkogården 21 jun kl 13.
Spöken, häxor och mord Malmös
spännande och bisarra historia.
Malmö Centralstation 22 jun kl 18.
BRON Filmisk road trip genom
Malmö. Frans Suellstatyn 25 jun kl 18.
a Föredrag &litteratur
Rundan Sightseeing Klassisk båttur
på Malmös kanaler. Utg fr Centralsta­
tionen, alla dagar, flera tider.
Guidad tur i Malmös nya kulturkvar­
ter. Malmö Live onsdagar kl 18, sön­
dagar kl 14.
I kvarteren kring S:t Johannes Gui­
dad tur. S:t Johannes kyrka 29 maj kl 11.
Sekelskiftet 1900 i Malmö En
expansiv period i Malmös historia.
Frans Suellsgatan 31 maj kl 16.
Det hemliga Malmö Stadsvandring i
spionernas spår. Klaffbron 31 maj &
17 juni kl 14.
I de dödas vilorum Historisk vandring.
S:t Pauli kyrkogård 4. 11 & 18 jun
kl 11.
Ruskigt och
räligt Histo­
risk barn­
vagnspro­
menad för
föräldra­
lediga.
Stortor­
get 5
juni
kl 10.
ABF Mosaiken Skillshare – lär dig
något nytt, betala med din kunskap 9
juni kl 19.
Form/Design Center Handens jobb –
om kunskapshierarki och praktiskt
skapande 17 juni kl 12.30–16.
Katrinetorp Linnés trädgårdar då
och nu – Jesper Kårehed 2 juni kl 18.
Stadsarkivet Idyll i förändring, före­
drag som andas lokalhistoria 2 juni kl
18.30.
Stadsbiblioteket Sveriges Radio:
Avgörande ögonblick 1925–2015 t o
m 18 juni mån–sön kl 11.En akade­
misk kvart – lär dig något nytt på 15
minuter 3 & 10 juni kl 12.30. Interna­
tionell författarscen: Margaret
Atwood 4 juni kl 19. EU-föreläsning:
Forskningen på European spallation
source 11 juni kl 12.30.
Victoriateatern Samtal om scen­
konst, med frukost 28–30 maj kl 8.
a Marknad
Loppmarknad Köp eller sälj. Drott­
ningtorget söndagar kl 9–15.
Backaloppis Kirseberg, Vattenverks­
vägen 30 maj kl 10–15.
Loppis på Limhamn Limhamns torg
30 maj kl 10–16.
Barnloppis Folkets Park 31 maj kl
9–13.
Mitt Marknad Kläder, textil och
smycken. Mitt Möllan 13 juni kl 11–16.
a Musik
Flotten Flottur på Malmös kanaler
med levande musik. Södertull mån–
lör kl 18.
AIDA Opera om kärlek över alla grän­
ser. Malmö Opera t o m 7 juni.
Le Muhr Pandapop. Grand Öl&Mat
29 maj kl 22.
Vlatko Stefanovski Trio Gitarrmusik
från Balkan. Moriska Paviljongen 29
maj kl 21.30
Shiny Darkly + De Underjordiske
Kollektivet Rekords bjuder på två
Köpenhamsband. Grand Öl&Mat 30
maj kl 22.
Wieska Szymczynska och Marianne
Jacobs Polsk och fransk impressionis­
tisk musik. Malmö Konstmuseum 31
maj kl 14.
Hägerstens Kammarkör Konsert. S:t
> Info & biljetter
Mer information och senaste nytt om alla arrangemang hittar
du på malmo.se/evenemang. Har du inte tillgång till internet
går det bra att ringa Malmö Turism på 040-34 12 00.
work) Pjäsläsning av The Athletes.
Häng Bar 29 maj kl 20
Bis Zum Tod Satanistisk black-metalopera om familjens undergång.
Inkonst 30 maj kl 12–22.
I cry to the Sea Spel på ett flytande
piano på väg mot en möjlig framtid.
Bastionen 30 maj kl 18.
foto Lars Dareberg
Den Vita kråkan – Eichmann i Jerusalem Den här föreställningen är en
Petri kyrka 31 maj kl 18.
Kikagaku Moyo Extatisk friform-psyke­
delia från Japan. Far i Hatten 2 jun kl 22.
Lejonsläktet Spirituell populärmu­
sik. Far i Hatten 4 jun kl 22.
We float Elektroniskt, pop och jazz.
Far i Hatten 5 jun kl 22.
Nationaldagskonsert S:t Petri kyrka
6 jun kl 12.10.
Sommarkonsert med Malmö Akade­
miska Kör och Orkester. S:t Johannes
kyrka 6 jun kl 18.
Daniel Romano Egensinnig country­
sångare. Far i Hatten 8 jun kl 19.
Lika men Unika Skolavslutningskon­
sert. Folkets Park 11 juni kl 18–22.
Good Harvest Vackert och känslo­
fyllt, stämsång och gitarr. Far i Hatten
13 jun kl 22.
Machaut Machine A capella–konsert.
S:t Petri kyrka 14 juni kl 18.
Aziza Brahim Sångerskan från Västsa­
hara, känslosam musik med politiska
texter. Pildammsteatern 16 jun kl 19.
I cry to the sea Vokalperformance
på vatten med Teater InSite. Slotts­
trädgården 16–17 juni kl 19 & 21, 18
juni kl 19.
P3 Din Gata Morgondagens stjärnor.
Hiphop, R’n’B och pop. Pildammstea­
tern 17 jun kl 19.
The Nordic Ishrak Ensemble Folk­
kära verk från Syrien och Irak, allsång
utlovas. Pildammsteatern 18 jun kl 19.
Martha Politik, Punk och Popmusik.
Moriska Paviljongen 20 jun kl 22.
Taraf De Haidouks En av de främsta
romska musikgrupperna i världen.
Pildammsteatern 21 jun kl 19
Girls Gone Sommarkryss med The
Mona Lisas och Josefin Johansson.
Folkets Park 23 juni kl 19.
Naomi Pilgrim Knorriga syntbasar,
baleariska körer och fantastisk soul­
röst. Pildammsteatern 23 jun kl 19.
Hanutten Kryddig musik med banjo,
klarinett, ukulele och saxofon. Far i
Hatten 24 jun kl 22.
Halawella Unik mix av traditionell
arabisk musik, hiphop och electro­
nika. Pildammsteatern 25 jun kl 19.
Miklo & De närmast sörjande Dekadent
folkmusik. Far i Hatten 25 jun kl 22.
Sabina Chantouria Svensk/georgisk
artist. Far i Hatten 26 jun kl 22.
a Sport
Limhamn Griffins Amerikansk fot­
boll, superserien. Hästhagens idrotts­
plats 30 maj kl 17, 18 juni kl 19.
Malmö International med Nordiska
Mästerskapet i fäktning. Atleticum
30–31 maj.
Malmö Pilots Baseboll. Limhamsfäl­
tet 31 maj kl 12.
Malmö FF Herrfotboll, allsvenskan.
Swedbank Stadion 31 maj & 7 juni kl
17.30.
Nordea Masters Golf. PGA Sweden
National 4–7 juni.
Olympic Day Testa olympiska grenar.
Ribersborg 12–14 juni.
MalmöMilen Motionslopp. Malmö
Idrottsplats 13 juni kl 15.
Sommar på Ribban Prova-på-aktivite­
ter. Ribersborg 22 juni–26 juli.
a Teater & dans
Borders Cirkus Cirkör firar sitt
20-årsjubileum tillsammans med
Malmö Stadsteater. Hipp t o m 7 juni.
Transformation – bortom alla gränser Poetisk föreställning om utanför­
skap och kärlek, Teater InterAkt.
Caroli Kyrka 27–31 maj kl 19.30.
Morfar Så nära långt borta Vand­
ringsföreställning där publiken förs
in i situationerna. Bastionen 29 maj
kl 19.
Plume – En fridfull man Dråplig,
komisk, plågsam betraktelse över män­
niskan. Victoriateatern 29 maj kl 19.
del av Fri Scen Malmö Victoriateatern
30 maj kl 19
Ömheten av Jonas Gardell Regnbågs­
teatern, amatörteater. MAF 30 maj kl
19, 31 maj kl 17.
Malmöflickornas Vårgala Show med
bollar, band, sång och dans. Baltiska
Hallen 31 maj kl 16.
Teater Struktur och LEKEN Interak­
tiv teaterverkstad. ABF Gemenska­
pen 31 maj kl 19.
Funktionell dumhet Dockteater för
vuxna. Underverket t o m 1 juni.
Ottar och kärleken Om legenden och
agitatorn Elise Ottesen Jensen. Malmö
Stadsteater /Intiman 2–4 jun kl 19.
The feeling of going Danssuccén är
tillbaka. Malmö Opera 3 & 5 jun kl 19.
Fix You Pjäs om att skada sig själv. Fol­
kets Hus/Malmö Konferenscenter 5
jun kl 13, 6 jun kl 15.
Crisálida Dans om drömmarnas och
frihetslängtans betydelse, med
Memory Wax. Malmö Live 13–14 juni
kl 14 & 19.
Frauke – Emerge – Moon Buthodans.
Skånes Konstförening 13–14 juni kl 18.
I cry to the sea Vokalperformance
på vatten med Teater InSite. Slotts­
trädgården 16–17 jun kl 19 & 21, 18
juni kl 19.
Möss och människor Pjäs av John
Steinbeck, Pyramidteatern. MAF 21
juni kl 16, 24–26 juni kl 19.
C me med Skånes Dansteater Ovän­
tade berättelser, från oväntade krop­
par, på oväntade platser. Konsthalls­torget 24 juni kl 12, 13 & 14, Malmö
Live 25 juni kl 12 & 13, Scaniaplatsen
26 juni kl 12, 13 & 14.
a Utställning
MALMÖ KONSTHALL Mån–tis, tor–
sön 11–17, ons 11–21. Ad Reinhardt
Politiska och satiriska teckningar,
collage, fotografier m m, fr 12 juni.
MALMÖ KONSTMUSEUM Alla dagar
10–17. I skuggan av kriget När Malmö
museum blev en flyktigförläggning
1945, målningar. We will push the ship
from shore and let it drift toward the
darkest of oceans 17 elever från
Malmö Konsthögskola, fr 5 juni.
MALMÖ MUSEER Alla dagar 10–17.
Framtidens fordon – nu och då Från
början av 1900-talet till nutidens
framtid. Himmel och jord Möt renäs­
sansmannen Tycho Brahe. Idéplaneten 800 m2 fyllda av spännande
aktiviteter. Kustland Möt några av de
1,2 miljoner människor som lever vid
Skånes kust. Livet är en lek Lek- och
leksaksutställning. Rädda vår kust
Om oljeutsläppet som drabbade
Bohuslän hösten 2011. Sommarsol
och mörka moln – Malmö 1914 Om
förändringarna med Baltiska utställ­
ningen i centrum. Women making
history 100 år av immigrantkvinnors
liv och arbete. Vår natur Om naturen
och djuren närmast oss. Välkommen
till Sverige Malmö Museum som
flyktingförläggning och de vita bus­
sarna 1945. Akvariet Nytt och dub­
belt så stort!
MODERNA MUSEET Tis–sön 11–18.
Jennie Rosberg & Johan Österholm,
foto t o m 14 juni.
Digitaliseum Ons–tor 17–19, lör
12–16. Jake Fried t o m 30 maj.
Elleroch Tis–fr 12–18, lör 12–15.
Formgalleriet 2015 6–27 jun.
Form/Design Center Tis–lör 11–17,
sön 12–16. 25 kvadrat – 25 arkitekter
tolkar Attefall t o m 7 juni. Ung
Svensk Form – jurybedömd vand­
ringsutställning med unga formgi­
vare t o m 7 juni. Utvalt – jurybedömd
vandringsutställning med handgjord
form, fr 18 juni.
Formargruppen Mån–fre 11–18, lör
11–16. Anna–Karin Arvidsson, kera­
mik t o m 17 juni.
Fotogalleriet Format Ons–fre 14–18,
lör–sön 13–16. Marie Andersson,
Bjarni Tor Petursson, Lotten Pålsson
och Kim Westerström t o m 14 juni.
Galerie Leger Mån–fre 10–17.30, lör
12–16. Samlingsutställning t o m 26
juni.
Galleri Final Ons–fre 12–17.30, lör–
sön 13–16. Mattias Sammekull to m
31 maj.
Galerie Holm Ons–fre 14–18, lör 12–15.
Länge Leve Måleriet t o m 31 maj.
Krets Ons 17–19, fre 14–17, lör–sön
12–15. Andreas Kurtsson t o m 7 juni.
Katrinetorp Mån–sön 12–17. Linné­
utställning – Bland ståndare och pis­
tiller, fr 6 juni.
Limhamns Konsthall Lör–sön 12–15.
Östra Grevie Grafiken t o m 31 maj.
Limhamns Museum Lör–sön 13–16.
Limhamn då och nu.
Skånes Konstförening Tis, fre–sön
13–16. Tråkiga landskap t o m 7 juni.
Teatermuseet Tis, fre–sön 13–16.
Från Mozart till Vårvisan – minnesut­
ställning om operasångaren Olav
Gerthel t o m 31 maj.
VAD Utställning/
Andreas Kurtsson
VAR Krets
NÄR T o m 7 juni
VAD Utställning/25 kvadrat
VAR Form/Design Center
NÄR T o m 7 juni
a Övrigt
Garaget Stickverkstad 2 & 9 juni kl
14–16. Läxhjälp för SFI och Grundvux
2 & 9 juni kl 16–18.
Lindängenbiblioteket Fredagsfilm 29
maj kl 13. Melodikrysset 30 maj & 13
juni kl 10.
Stadsbiblioteket Språkhörnan – träna
svenska 3 juni kl 17. Träna svenska
genom persiska 2, 9 & 16 juni kl 15.
Rosengårdsbiblioteket Språkcafé
och läxhjälp 1 & 3 juni kl 15.
Bulltoftafesten Barnloppis, tips­
runda, ponnyridning och andra
familjeaktiviteter. Bulltofta 30 maj.
Invigning och kvartersfest med
Timbuktu, MSO, El Sistema, Tingsek,
Cleo, Amason, Klubbkören, ”Kakan”
Hermansson med flera. Malmö Live
4 juni kl 17–22.
Melodikryss med Spårvägens musik­
kår. Beijers Park 9 & 16 juni kl 19.
Dold konst Konstutställning längs
kanalen, i buskar, på stenar. Work­
shoppar för barn 5–14 år. Slottspar­
ken och Kungsparken, fr 12 juni.
Midsommarafton Traditionellt
firande. Folkets Park 19 juni kl 10–15.
Midsommardans på Soldattorpet.
Limhamns Museum 19 juni kl 12–15.
Juniklappen Soppkök, klädutläm­
ning m m. Folkets Park 24 juni
kl 13–19.
VAD Musik/Aziza Brahim
VAR Pildammsteatern
NÄR 16 juni
VAD Klubb/Sommarklubb med Plateau Repas
VAR Grand Öl&Mat
NÄR 5 juni
foto Andreas Nilsson
In The Sand (Putin Ate My Home­
The new human: You and I in Global
Wonderland Om hur vi människor
lever tillsammans. Katarina Eismann: Foldout Iscensätting av hen­
nes pappas flykt från Köpenhamn till
Malmö. Nils Dardel och den
moderna tiden Ikoniska verk av folk­
kär konstnär. Öppna visningar 30–31
maj kl 15, 6 & 13 jun kl 15.
Breadfield Tor–fre 15–18, lör 12–15.
Sven X:et Erixon, ”Flyktingar i Malmö Museum” 1945
VAD Utställning/I skuggan av kriget
VAR Malmö Konstmuseum
NÄR Hela perioden
Ännu mer ... Det händer mycket i Malmö – mer än vad som får plats här. Du hittar ännu mer på malmo.se/evenemang.