lålåSil 111

ctfrogramSfaåef
Tidning för Helsingfors
Teatrar och Konserter.
f*4FK
FORSTRÖMS
Restaurant & Billards,
DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.
-A-telier förpoträtterizs-g-.
16, Vestra Henriksgatan 16,
Förlag af fotografier efter finska konstnärers arbeten.
Förlag af finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.
rekommenderas.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Dagligen omväxlande frukosträtter
S e. m.. a, 1:SO,
Soupers å la carte.
IMEIXIJD .A.O- från E—
N:o 6.
Söndagen den 15 Oktober
1893.
SVENSKA TEATERN.
SUOM. TEAATTERI.
Söndagen den 15 oktober 1883
För 4:dje gången
Sunnuntaina Lokak. 15 p:nä
näytellään
Alste kaptenen.
PTHIMTS TAIIO MIELIPUOLI?
Lustspel i 1akt af Ernst Wichert.
Öfversättning från Tyskan.
(O Locura ö Santidad)
Personerna
Cesar Xeumann, artillerikapten
Elvira, hans syster
Alexandrine, deras brorsdotter
Panze, fältväbel
Hr. Svedberg.
Fru Precht.
Fr. Borgström.
Hr. Malmström
3:näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut José Echegaray.
Osittain Wienen saksalaisesta mukaelmasta, osittain
Feilitzenin ruotsalaisesta käännöksestä suomentanut Benjamin Leino,
För 4:dje gången
HENKILÖT
Domarens hatt.
Don Lorenzo Avendano
Angela, hanen rouvansa
Skämt i3 akter af Vital Aza.
Öfversättning från spanskan.
PEESONEENA
Kon Carlos .tlcKTimc/M
Hr. Svedberg.
Fru Bruno.
Maria, hans hustru I
Aguirrc
Don Victor
Hr. Salzenstein.
Fileniena, hans hustruH
Fru Molander.
Dov Neniesio, läkare I
Hr. Wilhelmsson.
„ Hultman.
I'epito, Marias bror
Cipriano Bermejo
„ Eiégo.
I
Kosa, hans dotter
Fr. Borgström.
Juan, betjent hos 1
Hr. Linderoos.
Manuel, portvakt
I „ Malmström.
bäraren
l:ste
I Enberg.
I
Öländer.
2:dre bäraren
Händelsen försiggår iMadrid ivåra dagäu
&%éå^
Benjamin Leino.
Olga Salo.
Ines, heidän tyttärensä
Helga Corander.
Mimmy Leino.
Herttuatar de Almonte
Eduardo, lianen poikansa
Knut Veckman.
Juana
Emelie Stenberg
Tohtori Tomas
Aleksis Eautio.'
Bermudez, hourusairaalan lääkäri Emil Falck.
lan
Notario
Taavi Pesonen.
Palrelija
Konrad Tallroth.
Paikka: Madridissa.Lorenzon asunto. Aika:nykyinen.
.....
....
ir/^LS INC FORS
.
SeS°}^-—a
Hilma Bruno
..
tnn^iTu^H
vartiioitafS^nback.
■
(Donna Maria iDomarens
hatt".)
Det är nu jämt tio år fru Hilma Bruno tillhört
vår svenska teater. Våren 1883 afgickhon från kungl.
dram. teatern i Stockholm för att på hösten samma
år tillträda ett förmånligt engagement vidsvenska teatern härstädes. Från förstastunden tillvann Hilma
Bruno sig publikens gunst för sitt friska spel och intagande väsen. I
synnerhet genom sitt utförande af
yrhättan Gurli i En räddande engel" stadfäste hon
sitt rykte som en utmärkt ingénue. Vi kunna ej räkna
upp alla de många unga flickor och fruarHilma Bruno
spelat
ty de äro legio men beklaga endast att
hennes vackra talang så litet funnit användning på
„
Börjas kl. 7,50 slutas kl 10,20,
Parterre: 4,50; 4,—; 3,—; Part. gäll. 3,—; Avantsc.
25,—; Part, loge 4,—: I
Kad. fond 4,50; Sida 3,50:
II Kad. fond 2,—; Sida 1,50: Avantsc. 20,—; 111
Rad. fond I,— ; Sida I,— ; Gäll. 0,50; Avantsc.
—
senaste tider.
Näytäntö alkaa k:lo 1/2 Bja loppuu k:lo 10,
—
—
—
Parterre: sijat n:o I—4B 3: 50; n;o 49—102 3:—; n:o
103 164 2: 50; Parterreloge 3: ;Toisenrivin sijat
peralla 1: 50; sivulla1: _; Kalleriaistuva :75; seisova :50; Orkesteri-sijat 2: ; l:nen rivi (yksityinen sija 3: ; Loge n:o 1 (kokonainen) 18: ;
Loge n:o 2—10:—; Loge n:o 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,
13, 14, 15 ja 16 12:—; Loge n:o 8 ja 10 18:
Loge n:o i) (kokonainen) 24:
—
—
—
—
—
—.
CHARLES RUS & C:o: IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp
KJLfffflwwro^W^^^^w^Ji^^yi.^y.
LIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET
dWTÖiIM
iStockholm
meddelar lifförsäkringarpå förmånligaste viI
kor.
Försäkringstagare erhålla 3/4 af finsten
som utdelas antingen år/igen eller efter 15
år (vinstklass) samt därefter årligen.
B UTfBJIINE.
i
|
meddelar fördelaktigastelif- och kapitalförsäkringaraf olika slag. Särskildt
må framhållas de så eftersökta barnförsäkringarna. L'Urbaine är fortfarande det eiida bolag, som meddelar uppskjutna lifförsäkring-ar att vid 21
års ålder träda i kraft utan alla förbehåll redan åt barn från det första
lefnadsåret.
Kontor: Mikaelsgatan 1
Helsingfors.
mmmv
-
*M)
Helsingfors.
Representerar l:sta klassens
i
|
i
-A.
9
framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLE VA ROR
MW
PjIJ
éCjelf. I
ia^3r*t3-*:tJ»a:aMC3iMC3C3ME3iKC3^3«n!3ii«cdigE3
ggajgwyjg
lålåSil 11 1S"'m'm,
cÄ.
\ Vin, Spirituösa o. Conservhus. i
1 G. H. MUMM & C:o, Reims, I
i CHAMPAGNE.
\
1
LUCIEN
FOUCAULO
&
C:o
I
Cognac
Ij
C O G-IT C
Carl von Knorring,
E. A. HJELT,
Generalagent för Finland,
| C.
Franska Lifförsäkringsbolaget
äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
3D^xra.sls.i*ä,ca.c3Lei*±
under ledning af framstående Wienerdirectris.
Jlnnonsera i<$rogram-<£laéet.
SotéQc^l
Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant
användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen halsostärkande och därjämte
mycket prisbilliga, serveras numera a alla
fina kaféer och restaurationer.
Ungerska
vinkällaren
"—^"llllllllllllllllllllll.lllllllllillllillllill»»'
"— <»IIM
MIMMMlIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMI
III»»—
"
RAUNIO & C:o.
=
s. Brand- & Lif försäkrings Kontor:
DELIKATESS<y
- »iW^l/vö
N~ Es lanad atan
och KOLONIALVARUHANDEL.
Hörnetaf Boulevards- o. Henriksgatorna.
N.
VIN-, FRUKT-,
-y*
P
J.
3
33-
Car länder.
|
Telefon 1649.
PAUL DETTMAN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors
* cßorsf6inåeri*Jlffär,
C. E. Lindgrens
ORKESTERFÖRENINGENS
Alexandersgatan 46. Centrals hus.
Alla sorter linare och gröfre Borstar, Artist &
EIiEK¥F(JCI¥E¥.
Målarepen-
slar Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer & Planböcker m.m.till billigapriser hos
POPULÄRA KONSERTER.
Omöjligt för någon att utföra, underhålla
och reparera elektriska King-, Telefon- och Uelysnings-anläggningar så väl, snabt och billigt som
Elektrotekniker Nic. Antipin.
Nylandsgatan 34. T. 897.
Tisdagen den 17 Oktober
Sam von diells
C. E. Lindgren,
Alexandersgatan 46. Centrals hus.
kifförsähringsakiicbolagd
Kl.
Ouverture till
"
Fruarna
V2B
e. m
Mälerirörelse iRitkontor
op. ..Muntra
Högbergsg. 37-
Utför alla till yrket hörande arbeten, omsorgsfullt och billigt.
Kostnadsförslag uppgöres pä allt arbete
Xicolai
Le Rouet de Grand'Manian" Gillet.
a) Kindesträume" (ny) )
b) Spiel und Tanz" (ny) J
Soendsen.
Norsk Rapspdie N:o 3
JSifförsäßringar iJ2ifräntor.
liberala försakBilliga premierß
ringsvilkor
Tel. 1542.
på förhand.
SPECIAL ITÉ:
Dekorationer utförda iviss bestämd stil
Paus
J
Onverture tillop.Tannhäuser" Wagnet
Nel corpiu nou mi sento,
(Zalorie
¥*
Thema med variationer för
HOTEL KAMP.
I
HOTELLETS RBSTAURANT
—
dagligen kl. 3 B e. m.
Paganini
violin
Table d'laote
(Hr Wflly Burmester.)
a "'! mk
med musik af E. Schmidts kapell.
Saint-Saens.
Danse macabre
8
9
S. Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7
TELEFON
i
"
Balletmusik ur.. GretnaGreen Guiraud.
Melancolie," för stråkorkester Nåprawnik
Chopin
Polonaise
J
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe
å 2 mk. pr st.
I
Festsalen
alla aftnar under supéserveringen
124 & 279
i Universitetets Solennitetssal.
Nästa populära konsert lördagen den 21 Okt.
C
r.y.
>"
KONSERT
Obs! Torsdagen den 19 Okt. Sinfoni konsert
i
°^^^^^^^^^^^^^^K
s
af E. Sclimidts Kapell från kl. 9
e.m
1 J. F. Lundqvisfs 1
A clsmaqasin. «
Lagret ialla artiklar rikt sorteradt.
Specielt framliålles en stor collection /Jj
billiga, pelsfodrade RotOätder. Inköp
ocli beställningar göras mod största för- jp
[J del före vinterns inbrott.
V£
"3b
*8
Öppet: Söokendagar kl. B—
— :i f. m. och 5—9
9 2 f m.
Sön- och helgdagar
%j.
■
OBS.! 15 middagskuponger OBS.!
Paus.
C. J. MAEXMONTAN
i
.Alexandersg.
Jl JC MJai* %x
12,
M
O
e,m.
%j Jek M Xi;
Telefon 52,
.
-5* Frukost- och Middagsservering
1
Rum för enskilda sällskap
jj
Piano finnes
h$-
i
Undervisning i pianos; )()1
meddelas af
Selma Kajanus,
Albertsgatan 17.
J.
SLNIS SKRÄDDERI
Stora Robertsgatan N:o 3,
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt
Tel. 119S.
—
Orleanska jungfrun
tinner Xi må- ägnad för skådespelare, trainade i lb- af srfcåtlespelare och konstnärer, innehöll program för alla stadens nöjen,
hända ej samma gernianiska pondus i sens och Topelius skola.
diktens idé och samma gernianiska disDet är med Domarens hatt som med meddelade notiser och korrespondenser
— man vet inte, trän hela Europa och lästes af hela
ciplin i uppställningen af de muntra Professor Alexanders
replikernas falang Men där linnes livad alt, som gömmes däri. Den enda världen.
Från allmänheten
flammande eld, sjudande blod och spansk skilnaden är. att när man fått se, livad
Det är naturligt, att detta skulle
grandezza
till och med iskämtet, en som fins i Professorns, blir man för- framkalla en rasande konkurrens och
(Insändt,)
doft från Löpes och Cervantes blom- vånad, men när man fått se, livad som mänga efterapare. Och den första lat
Till Svenska Teaterns publik!
strande konst. Under den glädtiga fra- fins iDomarens, förvånar man sig inte ej länge vänta på sig.
— Här skall valsas! utropade hän.
Hvarför går Ni ej på Svenska Tea- sen gömmes den äkta sedekomediens öfver någonting mera här ilifvet.
tern? Dess senaste program är dock bitande satir, under växlande stämninHvarför går ni inte och ser detta Och sa, var det gjordt.
— och inte program- gar af glädje och sorg, kärlek och hat stycke?
Det äger dessutom intresset
För att ej brista i originalitet tituvärdt ett besök
gömmer sig ädel humor, och det ro- att för ett år sedan ha blifvit refu- lerade han sitt blad Affischen, för att
met allena!
—
Älste kaptenen är, som livarjc kän- manska kynnets gnistrande esprit
seradt al teaterns
evigt oförlåtliga ge tidningen en mera artistisk prägel
— underförra,
nare af modern literatur vet, en liten ja, den är gömd öfveralt! Stycket till- direktion
förevändning af nå- framstälde han pä vignetten sin sångpärla af tankedjup poesi, lekande be- hör ej, såsom så många andra här gif- gon löjlig hänsyn för möjligheten att gudinna i ytterligt intressant posityr,
hag och sprittande glädtighet. Stycket na godtköpspjeser, detta lätta gods. få bibehålla teaterns statsunderstöd.
omgifven af diverse emblem från de
som jag sade, det är ej blott bildande — för att inte säga utbildande
äger visserligen bara en akt, men skulle hvars enda uppgift synes vara att väcStfeti,
— programmet, som är värdt ett besök — konsterna,
knappast behöfva mer än fyra till, för ka Ert löje för en flyende minut
och för att slutligen beatt göra Er sä nöjda, att Ni inte skulle det har tre akter och räcker nästan på svenska teatern. Kosta på Er fem taga publikationen hvarje anstrykning
bry Er om någon mera pjes på hela lika länge som Alste Kaptenen, som penni utöfver biljettpriset, och \'i erhål- af geschäft, minskade han betydligt antakvällen, inte ens om Ni finge Egmont bara har en. Ni skall ej behöfva ler utom biljetten en liten vacker och let annonser, samt begränsade blygsami
eller orleansfei Jungfrun ofvanpå. Att frukta att i Domarens hatt fuma nå- kvick illustrerad tidning, som heter upplagan till 1,500 exemplar, hvaraf
detta stycke ej tidigare upptagit på gra tvetydiga varietéupptåg, demimon- Affischen. Har Ni ej rad att gå på endast 25 äro till salu — till ett pris
teaterns repertoir äger sin enda för- daina förväxlingaroch slippriga anspel- teatern, sä gå åtminstone till porten af fem penni, fast det vore värdi åt— den kostar håra
klaring i den förraregimens ännu oför- ningar på äkta mäns snedsprång och och köp en Affisch
minstone tio.
låtliga förbiseende af publikens litirii- bedragna äkta makors svartsjuka, pa fem penni, fast den vore värd åtmin- Men text och illustrationer!
ra smak och törst efter det goda, san- ungdomligt lättfärdiga begär och den stone tio.
Läs degsa biografier ocli dessa spirina och sköim.
senila erotikens missräkningar. StycNi kommer möjligen ihåg en publi- tuella korrespondenser från Paris
och
Hvarför går Ni ej och trär opp den- kets intrig exploderar, så att säga, i kation från senaste säsong, kallad Pro- Kråkvinkel! Se dessa porträtt
af
våra
Ert minnes radband! ett fat maränger, öfver hvilkas öde ri- grambladet, den första egentliga pro- storheter på de
na lilla pärla
dramatiska och baccha— honpågömmer
en bönesuck! dan hälft diskret sänker sig. Stycket graintidningen i Helsingfors. Den be- naliska konsternas gebit
Gör det
och beundra
IDomarens hatt, som gifves till ef- är med ett ord en nobel och angenäm fans vara en munter kollega till de deras skönhet,
deras
lif
och
deras pro—
—
terpjes
i stället lör Egmont och komedi, lämpad för nordisk publik och stora dagliga bladen, återgaf porträtt duktion
för att inte säga reproduk-
Teaterrevy.
.
1
...
SOCIETETSHUSET.
SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 15 Oktober 1893
Zigenarlionsert
m
Måndagen den 15 oktober 1893.
Folkföreställning
under anförande af SCHISCHKIN.
I.(bilarnaitu ?
H-fcT"b
till nedsatta priser.
För 18:de gången
TpMHb Tpaßa"
Kör
Personerna,
Salzenstein,
iimi
.
:
Herr
Wheru^^^^^^H
lidaf ocn^^^^^^^^^^^|
:■
köpman
'.
Thora, hans dotter
Selma, Eriks hustru
Doktor Fjeldbo, bruksläkare
jjlllyTHUJb"
utf. af fr. Poljakoff
utf. af fr. D. Massalskaja,
KaTiouja"
utf. af Lebnikoff.
Orkestern utför.
. .Kéler-Béla.
....
2-dra mellanakt:Gavotte
Curth.
Veilchen, mazurka.Eilenberg.
3:dje
.... Suppé.
4:de mellanakt:
Lustspiel-OuTerture
l:sta mellanakt: Neu Wien, vals
Strauss.
mellanakt: Blau
Teufels-Marsch
Börjas kl. 7,30 och slutas 0111kr. 10,45 e. m.
MocKOBCKie"
ÜbiraHe
WhJi
utf. af fr. Massalskaja.
IlpoTapro"
utf. af fr. Panin.
KO/IOKO;ibHMH"b'
utf. af hr. D. Schischkin.
NYA EXPRESSBYRAN
-><
Före stycket:
Paus
04M repHbia"
. . ..
Hammarherms gäster. Ji'oilv. Allmoge.
Handlingen föregår pä bruket, igrannskapet af en
köpstad isödra delen af Norge,
woa"
■utf af hrr D. Schisclikin,
. . .Herr
Herr Wetzer.
Lindberg.
Sakförare Stensgård
Possessionat Månsenpä Storskog . Herr Svedberg.
Bastian, hans son
Herr Hultman.
. .. . . . .. .. .
.
utf. af T>.
fo/iy6na
Herr Södergren
Frk. Borgström
Fru Riégo.
Ragna, hans dotter
Frk. Gradin.
Kandidat Helle, lärare på StorskogHerr Linderoos.
BruksförvaltarenRingdahl
Herr Öländer.
Landtbrukaren AndersLundestad Herr Malmström.
Daniel Hejre
Herr Eiégo.
Madam Rundholmen, landthandlareenka
Fru Molander.
Boktryckaren Aslaksen
Herr "Wilhelmsson
Herr Preoht.
En betjent hos kammarherm
En uppassare
Herr Larsson^^B
En tjänsteilickaliosmadamßund^^^^^^^^^^^H
ivia;ibHHK"b"
Hact neHa^ca" Massalskaja,
ntföres af fr.
/lio6oßb übiraHKa"
ntf. af fr. Panin.
Ulero^bHbiH"
Massalskaja.
Lustspel i5 akter af Henrik Ibsen.
Erik, tians son,
utf. af fr. Massalskaja,
Xopouj"b
De ungas förbund.
k,imm;u'licrn-
PROGRAM,
He Teöa"
A. Lebnikoff med kör
Zigenar national danser
utf. af fr. Massalskaja och Panaschorswo,
Paus
Norra Esplanadgatan N:o 21
Mo^M^a Tbi"
T?olef<on KT:o 923.
Kor^a
Uppdrag och kommissioner af
alla slag utföras skyndsamt, diskret och
billigt
nHe
utf. af
ivi-fc
tr.
Panina.
BCTp-bTH^MCb"
utf. af fr. Massalskaja,
xoam
iwbi Ha
fle^t"
utf. af fr. Massalskaja,
lcnoKoii
utf. af herr D, Schischkin,
ÜbiraHCKaa
ntCKa"
med dans.
GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. «ffflßß'3aU
fä
/"
q»
jy
RENAULT & C:o
ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835
Etablerade 1820
G6gJSt/C,
-a-st,-
Spccialité: 3
"I
i^eims Champagne,
Specialité: Carte
Médailles d'or".
Generalagent för Finland: Jlgenturen
.O
co
erar
pä
tion! (töiti dessa små literära bejouer
iert minne, dessa bilder för era ögon
och dessa tidningsblad i er ficka —
man vet inte hvad som kan hända
Programbladet har nödgats draga sig
tillbaka, sänka sin text under strecket
och delas ut gratis. En vacker dag
återstår för denna tidning ingenting
annat än att som bihang utdela fribiljetter till Svenska Teatern.
Boycotta Programbladet, ärade publikJ Gå pä Svenska Teatern, så att
inga biljetter bli öfver att dela ut som
bihang!
— som bara
Och uppmuntra Affischen
kostar fem penni, fast den vore värd
åtminstone tio!
Argus
—
scur
s*ILa ru^os^ar» niiddagar och
Mellanaktsmusiken vid onsdagens repris af Ett Handelshus" blir:
Före stycket: Ouverture till Die Schöne Galathea af Suppé; första mellanakt: Priére a la Maäonne af Lange;
andra mellanakt: Puvane fauvette af
Liistner; tredje mellanakt: Marquis et
(The hiss of Amor) af Morley.
Marquise
— Sannäs
roll iEtt Handelshus",
hvari vi tidigare angifvit, attHr Hjalmar Lange, som senaste spelar debuterade såsom Jämmerlig i Advokaten
Knifving", skulle göra sin andra debut,
har i går blifvit öfverlämnad åt Hr
„
Svedberg.
—
Hr Lange har emellertid förhoppning om att se sin dröm förvärkligad vid styckets eventuela uppförande
för tredje gången söndagen den 22
dennes.
Valborgs roll i ..Ett Handelshus", som först tilldelades fru Riego,
öfverlämnades därefter åt frökenLoenbom, men har slutligen stannat i fru
Augusta Lindbergs händer.
— Fröken Loenbom när emellerteatern,
Svenska
tid ett ljuft och hemligt hopp om det
Veckorepertoir 15— 22 oktober. sporrande förtroende som en eventuel
Söndag: Älste kaptenen. Domarens alternering skulle innebära.
— Advokaten Berendts roll iEtt
hatt.
Måndag: De ungas förbund.
Handelshus", som först anförtroddes åt
Onsdag: Ett Handelshus.
Hr Sivedberg har öfvertagits af Hr.
Fredag: Ett Handelshus.
August
Lindberg själf.
— Närmaste
Söndag: Ett Handelshus.
nyhet efter Ett Han-
—
Notiser.
—
.,
rv_J)
a
ut
få
Helsingfors
oF. Cs. r^h'o
-°
„VINI
C OLE"
dCerman s^ilgmann,
+§43>
,
O a—
a'or".
cT. cB. <&:s rasfaurani.
<$#+—
— Drottningens roll i Hamlet
kommer att utföras af fru Bränder.
— Ofelias roll iHamlet har blif-
delshus" torde blifva Den inbillade sjuke af Moliére. Detta stycke var redan i fjor ämnadt att uppförasmed Hr
Adolf Lindfors iArgans roll, för livil- vit anförtrodd åt en ung- inhemsk förket ändamål äfven teaterns dåvarande måga fröken Grasimovitscli!
regissör utarbetade en fullständig upplaga med mise-en-scéne och samtliga
Moliére-traditioner, sådant stycket gif— Hans Richter, den bekante förves på Comédie Frangaise. Uppförandet mötte emellertid då hinder, livar- ste kapellmästaren vid Wiens hofopera,
för inöfningen uppskjutits till inneva- har nu definitivt antagit anbuden från
rande säsong.
Chicago och Boston. Enligt det kon— Argans roll i-Den inbillade trakt, han nu undertecknat, komma
årliga inkomster att uppgå till
sjuke", som enligt notis i tidningen lians
150,000
kr.
Affischen, skall spelas af Hr Lindfors,
,
Paris.
Deidamie-! Henry Mainöfvas nnder pågående repetitioner af
réchals nya opera, röntevid förstauppHr Biego.
— Diafoirus odödliga roll — den förandet å Stora operan iParis helt
nyligen endast medelmåttig framgång.
korpulente läkaren, hvars namn blifvit
För 800:de gången uppfördes den 11
—
så att säga ett bevingadt ord
har augusti a
teatern Menus-Plaisirs iPaförst blifvit anförtrodd åt hr Svedberg, ris
d'argent :'. Oaktadt sin
Timbale
men numera öfvertagits af Ur Linde- höga ålder, yttrar en recensent, är
roos.
— Louisons roll — ■ Argans min- operetten af hrr Jaime, Noriac och
alt jämt frisk och liflig; för— som på Comédie Vasseur
deråriga dotters
träffligt spelad af fröknarna Armandi
Frangaise, enligt tradition spelas af en och Bonheur, drar den hvarje afton en
— och nöjes- och skrattlysten publik.
sex- a åttaårig liten artist
städse under ett bedöfvande bifall
kommer härstädes att återgifvas af frk
Ingeborg Lihr.
Samtidigtkomma scener ur Hamlet att uppföras med Hr August Lindberg i titelrollen.
—
■
—
—
Hotel Kamps
SOCIETETSHUSET.
Hotel Kamps
Måndagen den 16 Qktobor 1893
Festsal
Festsal
Migenarkonserf
från kl. 9 e. m
under anförande af SCHISCHKIJV.'
t
från kl. 9 e. m
Program:
Måndag-en den 16 Okt.
MaTyiiJKa, Kör.
BbIOIUKM, A. Massalskaja.
3aiVlHK"b CBMfIOHbH, M. LebnikofF.
BapHHl EapMHTj, B. Massalskaja.
CTapyUJKO, Kör.
Fo/iyÖKa, D. Schischkin.
UJyTMUIb. Polekoff.
Söndag-en den 15 Okt
Henneberg,
Marsch ..Adjutant
Ouverture Figaros bröllop
Polka „ Skvallersystrarna
Madrigal ur Eomeo ocli Julia
Program
PROGRAM
Mozart.
Schneevoigt.
Gounod
Potpourri
Kapay/lt, M. Lebnikoff.
HeCMymaM, Lebnikoff och Sohisohkin,
3a6peiVia^"b Cafl"b, A. Panina.
LUyTt CTOÖOM, D- Massalskaja.
3ryÖM/!H OMM, Gr. Massalskaja.
Mbl 3HoeiUbie, D. Sohisohkin.
Beder
Waldteufel,
Dockféen
Vals Les violettes
Turkisk marsch
Toreador et andalouse
Galopp Amor
Mozart,
Rubinstein
Strauss
ÜbiraHCKaß
Marsch,
J
n
Waklteufel
Schubert.
Offenbach
...
. . ..
Gigerl" . .
Ericsson.
Gillet
Rubinstein
Wogner
Tisdag-en den 17 Oktober
..
Blut" . . . .
Marsch, Mci Goscherl"
Ouverture, ,La Gazza ladra
Sprowacher
Strauss
Vals, Wiener
Em Albumblatt
Wagner
Paus
..
SaetergjentensSöndag . . .
Norsk dans
Marsch, Carl August' . .
imhcobo.
Potpourri,Hvita frun"
Polka-Mazurka, ,La Czarine
111.
y pO3Ht, A. Massalskaja.
FIHCHeuO, A. Massalskaja.
Coca rpHUJO, D. Massalskaja.
*' ?s|||fpp=r"*
Nicolai.
. ..
11.
Paus
Schrammel.
Marsch »Dornbacher Hetz
Ouv. „Muntra fruarna"
Vals Soirée d'Etc"
Serenade
Paus
Potp. Sköna Helena"
Polka »Fiances"
Entr'acte
Ziguenardans
Boildieu
Gntine.
Ole Bull
Grieg.
1
Xor^a6"b a 3Ha/l"b, D. Schischkin.
UJaTpHua HaueoHa^bHbiM TaHeLfb.
■ååé:
W
Teater och Musik.
Spetsar
band,
Plånböcker och
f
Blomsterkort
—
plysch,
ytterst billigt,
nos undertecknad.
—
H. ELLMIN.
Nya sorter inkomma hvai
Billiga parti- ocl
vecka.
minutpris.
OSKAR FRÖBERG,
Kasernsatan 46.
(Bporaßällarans *
Eii
ii
jji
JO
åtanke,
Esplanadkapellet.
inkomna
Friska Ostron II
och
Cfcärsk
%?)ummer.
JW
Brefpapper & Kuvert
med firma
BE
33
o
ÖS
iDahlbergs pappershandel
m
Hufvndaffäv:Alexandersgatan 15,
Filial: Skilnadcn 19.
Siegfried Wagner har till en
tidningsman, som skrifvit och frågat
honom, om han tänkt helt och hållet
egna sig åt musiken, sändt följande
bref:
Till svar på er vänliga skrifvelse
får jag omtala, att jag först ämnade
egna mig åt arkitektur. Men min håg
för musiken var så stark, att jag började studera harmonilära för en af våra främste musiker, min fars lärjunge,
hr Humperdinck. Sedan ett år bor jag
nu här hos min mor, och vår ojämförlige sånglärare, hr Kniese, har varit
nog vänlig att leda mina musikaliska
studier. Jag har haft tillfälle att anföra vår stadsorkester, och vi utförde
en symfoni af Haydn, ouvertyren till
Mozarts Enleveringen ur seraljen",
Beethovens första symfoni, två symfoniska värk af min morfar (Liszt), samt
af min far ouvertyrerna till Rienzi"
och Tannhäuser", Siegfried-idyllen m.
m. Som min debut, åtminstone efter
min lärares utsaga, utföll lyckligt och
både sångare och orkester gärna samarbeta med mig, hoppas jag omsider
komma derhän att dirigera alla min
faders värk.
—
fa å SkIOBBK
Glasmästare.
W reaes
passage.
Telefon N:o 1359.
„
—
©
rekommenderas ibenägen
JSlu
Maurice Dengremont, den förr
såsom 12 årigt1 underbarn" så mycket firade violinspelaren, livilken äfven
konserterat härstädes, har aflidit iBuenos Ayres 27 år gammal, andeligt och
kroppsligt förfallen. Det lofvande underbarnet blef en medelmåttigkonstnär
och väckte numera ringauppmärksamhet.
Han var född 1866 iRio Janeiro och
elev af Leonard. Efter 1884 har han
mest uppehållit sig iParis.
Byvinge Fabriks
Aktiebolags
Prässj äst,
Ättika
Denaturerad Sprit,
Lepons de franpais et cTanglais
Bprati(théorie
que).
Ledig annonsplats
ladeoioiselle Haveter.
Passagen trp. E. Ivån
chez elle de lo :Ui 3—5
—
Undervisning'
@6s.f
CAFEET Väfl
Säsning
Ö. Henriks-
gatan 1.
oep Dekfamafion
meddelas af
Östra Brunnsparken N:o
Kaffe,
The,
Laslcdrycteer,
11.
goda
<J*
Piroger
Cigarrer
och
Cigaretter
till
vanliga priser
>??^r
Dagligen nyrostadt
Telef. 627.
KAFFE
goda kvalitéer,
billiga priser
f
Alexandersg. 42.
Rabatt för restaurationer och återi WM»««O«SMMMHKMMMMMMMMMH»t»9
försäljare.
er & Bårder { I
Hilma Ingberg. is i ¥apcfsmakfullt
urval.
ii
i
Östra
Henriksga-
tan N:o 1.
Telefon N:o 1605
En ny operaaf Eugend'Albert,
Eubinen", skall inom kort uppföras å
liofteatern iKarlsruhe.
— Italiensk opera. Enligt utländska tidningar ämnar signor Sonzogno
nästa sommar efter operasäsongen i
London på hemvägen till Milano företaga en tourné öfver Danmark, Norge,
Sverige och möjligenFinland.
bästa och billigaste lampsprit,
Helsi igfors, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 1.893
g
dCerman <3uls.
Unionsgatan 32.
il
"O9O4MMWO4MHHNMMMMO****** i
hfekfrisk belysning.Ledig annonsplats
Kontrakt om elektrisk belysning Uppgöras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadgatan 4. Telefon 916.