POLY-NET monteringsanvisning

MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING
11
11
2
2
23
23
1.1. Pressa
plaströret
tryck ner
i rännan.
hållerRöret
sig självt
Pressaihop
försiktigt
ihopoch
plaströret
ochdet
tryck
ner detRöret
i rännan.
påhåller
platssig
mellan
och rännans ytterkant.
OBS! Se
självttaköverhäng/innerplåt
på plats mellan taköverhäng/innerplåt
och rännans
att öppningen
ligger
nedåt
ochoch
att tryck
den
ärner
4-6detcmoch
bred.
bort
1. till
Pressa
försiktigt
ihop
plaströret
i rännan.
Röret
ytterkant.
OBS! Se
till att
öppningen
ligger
nedåt
att Tag
den
är 4-6
eventuell
håller
siglövsil.
självt
på eventuell
plats mellan
taköverhäng/innerplåt och rännans
cm
bred.
Tag
bort
lövsil.
2.2. Nästa
rör
mot
första
ytterkant.
OBS!dikt
Se
attdet
öppningen
ligger nedåt och att den är 4-6
Nästa
rörläggs
läggs
dikttill
mot
det
förstai ilängdriktningen.
längdriktningen.
3.3. Stäng
ute
skräp
och
småfåglar
genom att klippa upp och vika in ändarcm
bred.
Tag
bort
eventuell
lövsil.
Stäng ute skräp och småfåglar genom att klippa upp och vika in
Gör rör
fyraläggs
klipp så att
du fårförsta
fem ändbitar.
Fördela klippen jämnt över
2. na.
Nästa
mot
längdriktningen.
ändarna.
Gör tredikt
klipp
sådet
att du får ifyra
ändbitar. Fördela klippen
bredden.
Klipp
till
bitarna
så
att
nätet
behåller
sin cylindriska
form. För
3. jämnt
Stäng ute
och småfåglar
genomsåattattklippa
och vika
överskräp
bredden.
Klipp till bitarna
nätetupp
behåller
sin in
bästa
resultat
bör
de
uppklippta
ändarna
fixeras
med
en
plasttråd
ändarna. Gör
tre klipp
så attresultat
du får fyra
ändbitar.
Fördela
klippeneller
cylindriska
form.
För bästa
bör de
uppklippta
ändarna
liknande.
jämnt över bredden. Klipp till bitarna så att nätet behåller sin
3
3
4
4
5
5
fixeras med en plasttråd eller liknande.
cylindriska
För bästaderesultat
börändbitarna
de uppklipptalättare
ändarna
Tips!
Börjamed
medform.
attmontera
montera
förslutna
Tips! Börja
att
de förslutna
ändbitarna förförlättare
tillpassning
fixeras med
en plasttråd
eller liknande.
tillpassning
på
längden.
Takrännans
beslag
och
upphängningspå längden. För att uppnå bästa möjliga passform kan takrännans krokar
Tips! Börja med
montera
förslutna
ändbitarna
för
lättare (det
anordningar
kanatt
behöva
justeras
för att uppnå
passform
och
beslag behöva
justeras
föredemontering.
Detta bästa
görs enkelt
med en
tillpassning
på längden.
beslag
upphängningsgörs enkelt
med
en tång
eller
Vid och
avvikande
rännbredder
polyrip
eller plattång.
På såTakrännans
sättpolygrip).
undviks
glipor
i längdriktningen
och nätet
1.anordningar
Pressa
försiktigt
ihop plaströret
tryck ner
detpassform
i rännan.
Röret
kan
behöva
justeras
föroch
att uppnå
bästa
(det
kan
nätet
behöva
klippas
till i längdriktningen
för
optimal
passform.
sluter
tätt
mot
rännans
långsidor.
Vid
avvikande
rännbredder
kan
nätet
håller
sigmed
självt
på
plats
mellan
taköverhäng
och rännans
yttergörs
enkelt
en
tång
eller
polygrip).
Vid
avvikande
rännbredder
behöva
klippas
till till
i längdriktningen
förligger
optimal
passform
med
kant.
OBS!
Se
att öppningen
nedåt
och
denenärnedre
4-6 cm
1.kan
Pressa
försiktigt
ihop
plaströret
och tryck
ner
detatt
i rännan.
Röret
nätet
behöva
till i längdriktningen
för optimal
passform.
Hörn
och
vinklar
öppning
4-6självt
cm. klippas
bred.
Om
taket
saknar
bör röret fixeras
med beslag
på
hållerpå
sig
på platsöverhäng
mellan taköverhäng
och rännans
yttervarje
kant. meter.
OBS! Se till att öppningen ligger nedåt och att den är 4-6 cm
Hörn
och
vinklar
Hörn
och
vinklar
bred.
Om
taket saknar överhäng bör röret fixeras med beslag på
2. Nästa
rör läggs dikt mot det första i längdriktningen.
varje meter.
a
a
b
b
c
c
3.
öppningar
för stuprören.
bort eventuell lövsil.
2. Klipp
Nästaupp
rör läggs
dikt mot
det första Tag
i längdriktningen.
4.
till kanterna
snett
att de passar
hörnen.
3. Klipp
Klipp upp
öppningar
för så
stuprören.
Tag bort
eventuell lövsil.
5.
Stängtill
utekanterna
skräp och
småfåglar
genom
atthörnen.
klippa upp och vika in
4. Klipp
snett
så1.att
de
passar
a) Klipp upp
rör
tvärsnittFördela
(ca 3 cmklippen
långa)
ändarna.
Göröppning
tre klippi så
attKlipp
du fårupp
fyra3-4
ändbitar.
jämt
fördelade
över
bredden
för
att
få
en
bättre
tillpassning
av
jämnt
över
bredden.
Klipp
till
bitarna
så
att
nätet
behåller
sin in
5. Stäng
skräp
och småfåglar
genom
atttvärsnitt
klippa upp
och
a)a)
Klippute
upp
öppning
ibästa
1.1.resultat
Klipp
uppbör3-4
(ca
cmvika
långa)
Klipp
öppning
irör
röratt
Klipp
tvärsnitt
(ca 33ändarna
cm
långa)
cylindriska
form.
För
de
uppklippta
rören
därupp
de
möts
i vinkeln.
ändarna.
Gör
tre klipp
så
du fårupp
fyra3-4
ändbitar.
Fördela
klippen
jämt
fördelade
överbredden
bredden
förattattfåfåen
enattbättre
tillpassningsin
av
fixeras
med
en
plasttråd
liknande.
jämt
fördelade
över
tillpassning
jämnt
över
Klipp
tillför
bitarna
så bättre
nätet
b)
Klipp
uppbredden.
öppning
för eller
genomströmning
i rör
2. behåller av
rören
där
de
möts
i
vinkeln.
cylindriska
form.
För
bästa
resultat
de uppklippta
ändarna
rören
mötsså
i vinkeln.
För där
ihopde
rören
att
de möts
exaktbör
i vinkeln.
ska vila
Tipsfixeras
b)c)
Klipp
upp
öppning
förför
genomströmning
2.Ändarna
med
plasttråd
eller
liknande. i rör
b)
Klipp
uppen
öppning
genomströmning
i rörmed
2. bindtråd eller
mot
rännans
gavlar.
Vi
behov
kan
rören
fixeras
Börja
att montera
dede
förslutna
ändbitarna
lättareska
tillpassc) med
För ihop
ihop
rören så att
möts exakt
exakt
i vinkeln.
vinkeln.för
Ändarna
vila
Förlängden.
rören så att de möts
i upphängningsanordningar
Ändarna ska vila
liknande.
ningc)
på
beslag
Tips
mot rännansTakrännans
gavlar. Vi behov
kanoch
rören
fixeras med bindtråd
mot
rännans
gavlar.
behov
kanbästa
rören
fixeras för
med
bindtråd
eller
kan
behöva
justeras
förVi
att
uppnå
passform
(det
görstillpassenkelt
Tips!
Gör
på
marknivå.
Börja
med
att
montera
de
förslutna
ändbitarna
lättare
ellertillpassningen
liknande.
med
en
ellerTakrännans
polygrip). Vid
avvikande
rännbredder kan nätet
ningliknande.
på tång
längden.
beslag
och upphängningsanordningar
behöva
klippas
till i längdriktningen
för optimal
passform.
kan
justeras
för på
attmarknivå.
uppnå bästa
passform
(det görs enkelt
Tips!behöva
Gör
tillpassningen
Tips!
Gör
tillpassningen
på marknivå.
med en
tång
eller polygrip).
Vid avvikande rännbredder kan nätet
behöva klippas till i längdriktningen för optimal passform.
I undantagsfall t ex. när överhäng saknas eller när det föreligger risk för
snöras skall nätet fästas med intervaller på max 1 meter. Bilderna visar
LeafGuards originaltillbehör för 100/125 mm ränna.
1
2
3
4
RÄTT LÖVSTOPP FÖR DIN HÄNGRÄNNA:
Artikel nr
Nominal Ø
Bredd ränna
1720 = 2 m längd
100 mm
100 - 125 mm
1783 = 3 m längd *
150 mm
150 - 180 mm
1910 6-pack
Fästbygel av blankförzinkat stål.
* Beställningsvara.
LeafGuard Sweden • 035-368 70 • www.leafguard.se • [email protected]