Produktbeskrivning 1(2) 2015-01-16 1 Geodata/Förvaltning

Produktbeskrivning
1(2)
Fastställd datum
Versionsnummer
2015-01-16
1
Geodata/Förvaltning
Kontakt
[email protected]
PRODUKT: HÖGSTA KUSTLINJEN
Kort information om produkten
Produkten visar läget av högsta kustlinjen, HK, dvs. den högsta nivån i terrängen där strandmärken från det
hav, eller de stadier av Östersjön, som täckte delar av landet vid inlandsisens försvinnande, påträffas. Högsta
kustlinjen varierar i hela landet. De högsta nivåerna, cirka 289 meter ovan dagens yta, finns i Ångermanland.
I sydligaste Sverige ligger högsta kustlinjen endast 10-20 meter ovan dagens havsyta. Exempel på
strandmärken är erosionshak och strandvallar.
Dataformat: ESRI Shape
Koordinatsystem: SWEREF99TM (EPSG:3006)
Leveransens innehåll
Filer som medföljer leveransen
Filnamn
Format
Innehåll
hk
ESRI Shape
Den konstruerade högsta kustlinjen (polygoner över/under HK)
hk_punkt
ESRI Shape
De insamlade punkter som ligger till grund för den konstruerade
högsta kustlinjen (punkter)
Högsta kustlinjen
ArcGIS layer
symboliseringsfil
hogsta-kustlinjen-beskrivning
Pdf
Denna fil
Tillkomsthistorik
Informationen bygger på sammanställningar av befintligt material, främst från kartor och beskrivningar från
jordartskarteringen. Detta har resulterat i drygt 900 observationspunkter relativt jämt fördelade längst högsta
kustlinjen. Högsta kustlinjen har sedan konstruerats genom en rasterbaserad modell baserad på
observationerna och GSD-Höjddata, grid 50+ från Lantmäteriet.
Underhåll
Inga uppdateringar planeras.
Datakvalitet
Produkten lämpar sig för presentation inom skalområdet 1:100 000 – 1:200 000.
Lägesnoggrannheten för observationspunkterna är ca 50 meter. Den konstruerade högsta kustlinjen baseras på
GSD-Höjddata, grid 50+ från Lantmäteriet som har en lägesnoggrannhet på 50 meter och ett medelfel i höjd
på ca +- 2 meter. Kustlinjen har dock generaliserats kraftigt, och mindre lägesfel i observationsdata och
Organisationsnr 202100-2528
Huvudkontor / Head office:
Box 670
SW-751 28 Uppsala, Sweden
Besök / Visit: Villavägen 18
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax: 018 17 92 10 / +46 18 17 92 10
E-mail: [email protected]
Filial / Regional Office:
Guldhedsgatan 5A
SE-413 81 Göteborg, Sweden
Tel: 031 708 26 50 / +46 31 708 26 50
Fax: 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75
E-mail: [email protected]
Filial / Regional office:
Kiliansgatan 10
SE-223 50 Lund, Sweden
Tel: 046 31 17 70 / +46 46 31 17 70
Fax: 046 31 17 99 / +46 46 31 17 99
E-mail: [email protected]
Filial / Regional Office:
Mineralinformationskontoret
Skolgatan 11
SE-930 70 Malå, Sweden
Tel: 0953 346 00 / +46 953 346 00
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86
E-mail: [email protected]
Filial / Regional Office:
Box 803
SE-101 36 Stockholm, Sweden
Besök / Visit: Blekholmstorget 30, uppg. F
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14
E-mail: [email protected]
2(2)
höjdmodellen kan generera ett större fel i den konstruerade kustlinjen. Den resulterande lägesnoggrannheten
är därför betydligt lägre än hos de ingående datakällorna.
Symbolisering
Grupplager: Högsta kustlinjen.lyr
Lagerstruktur
Kommentar
Ritordning
HK punktdata
Högsta kustlinjen -genererad yta
Innehåll och struktur
Högsta kustlinjen – genererad yta
Filnamn: hk.shp (polygoner)
Kolumnnamn
Beskrivning
HK
Kod = 1, område under högsta kustlinjen.
HK_TX
Klartext, område under högsta kustlinjen.
Värdeförråd HK:
HK
HK_TX
1
Område under högsta kustlinjen
Kommentar
HK punktdata
Filnamn: hk_punkt.shp (punkter)
Kolumnnamn
Beskrivning
ID
Nyckelfält
PLATS
Textbeskrivning av observationens läge.
H
Meter över havet
Organisationsnr. 202100-2528