Framtidens ledarutveckling?

Varför benämner vi upplägget som ”Framtidens
ledarutveckling?”
Systemteoretisk
utgångspunkt
Leda team
Överordnade
ledare
involverades
Utgår från
deltagarens
förutsättningar
Tonvikt på
coaching
Omedelbar
export till
organisationen
Tidseffektivt
Framtidens ledarutveckling
©
Roll, mål, sammanhang
Sammanhang
Mål
Organisation
Person
Person i roll
Rolltagningsförmåga
Rollgivningsförmåga
De förutsättningar som
överordnad ledare erbjuder samt
strukturer och processer som
främjar eller hämmar rolltagande.
Roll
Framtidens ledarutveckling
©
Insatsen i dess helhet
Instuderingsuppgifter
Trepartsamtal
med
överordnad
ledare
Halvdag
Två
coachingsamtal
Återträff
Framtidens ledarutveckling
©
Gruppers fasutveckling
Susan Wheelans integrerade teori
Grupputvecklingsprocess
Tillhörighet
och Trygghet
Opposition
och Konflikt
Tillit
och Struktur
Arbete
och Produktivitet
Produktivitet och effektivitet
Låg
Hög
Framtidens ledarutveckling
©
Identifiera viktigaste produktivitetsfaktorn för
det egna teamet; Wheelan.
Framtidens ledarutveckling
©
Trepartsamtal – skapa samsyn
Deltagarens ledaruppdrag
Utmaningar i verksamheten
Deltagarens rolltagningsförmåga
- Starka sidor
- Utvecklingsområden
Ledarskap som något
mer än den enskilde
individens utövande
av ledarrollen
Överordnad ledares rollgivningsförmåga
- Vad fungerar bra
- Vad behöver överordnad ledare förändra
eller utveckla
Mål för coachingen
Framtidens ledarutveckling
©
Två coachande samtal
Exempel på frågeställningar
• Öka proaktivitet/ansvarstagande i teamet
• Förbättra förmågan att delegera
• Förbättra time management
• Bli bättre på att följa upp medarbetare
• Hålla mål- och utvecklingssamtal
• Öka produktiviteten i teamet
• Ha realististiska krav på sig själv
Framtidens ledarutveckling
©
Hur det blev – deltagarperspektivet
Högt och jämt betyg över samtliga områden för utvärdering
- Hög upplevd nytta
- Uppskattade coacher!
- Pedagogisk, engagerad och kunnig kursledare
Individuell coaching
uppskattas!
Fullt fokus, konkret
Uppföljning/
avslutning
Bra att kursen
var kort
Värdefullt
nätverkande
Gav ökad
självinsikt
Kursboken
Svårt att
förbereda sig
Heldag/mer
coaching
• Smidigt och flexibelt, bra dialog löpande!
• Återkoppling om gruppens utmaningar, coachernas reflektioner
Framtidens ledarutveckling
©
Litteratur
Wheelan, S. A. (2013). Att skapa effektiva team.
Studentlitteratur: Lund
Framtidens ledarutveckling
©
Kontakt
Michael Soderling, leg. psykolog, organisationskonsult,
Sandahl Partners Stockholm AB
072-188 48 90
[email protected]
Alessandra Winterpil, HR-chef
Newsec Asset Management AB
070-844 30 33
[email protected]
Framtidens ledarutveckling
©