IBL verksamhetsplan 2015-2016 - Institutet för biomedicinsk

1 (2)
IBL:s verksamhetsplan 2015-2016
IBL är yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker och arbetar för att utveckla och
stärka den kunskap och kompetens som finns hos biomedicinska analytiker.
IBL:s främsta målsättning
 Aktivt följa och påverka utvecklingen inom laboratoriemedicin och klinisk
fysiologi genom att bevaka utbildning, forskning, samhällsförändringar och
arbetsplatsstrukturer, både nationellt och internationellt.
 Att vara en självklar organisation att vara medlem i om man är biomedicinsk
analytiker.
 Ha bra kommunikation med medlemmar, arbetsgivare, diagnostikindustrin,
myndigheter och andra intressenter både genom information men också genom
dialog.
Utveckla kunskapsområdet
IBL:s främsta mål är att utveckla kunskapsområdet biomedicinsk laboratorievetenskap
och aktivt följa och kommunicera den utveckling som sker inom laboratoriemedicin och
klinisk fysiologi genom att bevaka utbildning, forskning, samhällsförändringar och
arbetsplatsstrukturer.
Detta uppnås genom att:




Delta i olika arbetsgrupper och andra intresseorganisationer förenligt med IBL:s syfte att
stärka professionen och biomedicinsk laboratorievetenskap men också initiera arbeten i
den mån IBL: resurser tillåter detta.
Medverka till kompetensutveckling genom att anordna föreläsningar, kurser,
konferenser och workshops i samverkan med verksamheterna där deras önskemål och
behov tillgodoses. Marknadsföra det etiska arbetsmaterialet för biomedicinska
analytiker och erbjuda workshops för etisk reflektion för intresserade arbetsplatser och
lärosäten.
Samarbeta med Vårdförbundet kring nationellt reglerad specialistutbildning för
biomedicinska analytiker och akademisk specialisttjänstgöring.
Utveckla ett samarbete med övriga fackliga organisationer som organiserar
biomedicinska analytiker.
Synliggöra IBL och professionen
För att klara detta behöver IBL vara välkänd i samhället, bland andra organisationer,
bland arbetsgivare och bland biomedicinska analytiker.
2 (2)
Detta uppnås genom att:







IBL kommunicerar med medlemmar, arbetsgivare, diagnostikindustrin, myndigheter och
andra intressenter, både genom fortlöpande information men också genom dialog och
uppsökande verksamhet.
IBL utvecklar en strategi för all kommunikation som bör upprätthållas i ett jämt flöde i
aktuella kanaler, de digitala och i tidningen Laboratoriet.
IBL samarbetar med andra organisationer för att uppmärksamma allmänheten på vikten
av biomedicinska analytikers arbete och konsekvenser av brist på denna kompetens men
också för lobbyarbete mot politiker och relevanta myndigheter och andra aktörer.
Aktivt besöka olika verksamheter där biomedicinska analytiker arbetar för att synliggöra
IBL och dess verksamhet.
Uppmärksamma och stödja utåtriktade aktiviteter på Internationella biomedicinska
analytikerdagen den 15 april eller i nära anslutning till dagen.
Dela ut stipendier för att bidra till medlemmars möjlighet att delta vid nationella och
internationella konferenser, kongresser och utbildningsdagar.
Uppmärksamma biomedicinska analytiker på olika sätt, bl.a. genom nomineringar till
årets biomedicinska analytiker och årets handledare. Utmärkelserna delas ut i samband
med Diagnostikforum då pristagarna också ges möjlighet att presentera sitt arbete och
sin syn på professionen. Presenteras även i tidningen Laboratoriet och på hemsidan.
Utveckla IBL:s interna verksamhet
IBL ska på ett aktivt sätt verka för att på ett effektivt och hållbart sätt utnyttja de
resurser som står till förfogande, både finansiellt och personalmässigt.
IBL:s övriga verksamhetsmål





För att IBL ska fortsätta vara en stark organisation med många medlemmar behöver vi
bli fler. Därför kommer IBL att arbeta för att antalet yrkesverksamma medlemmar ökar
genom att bevaka frågor som rör kunskapsområdet och biomedicinska analytikers
arbete samt att få studerandemedlemmar som haft en positiv erfarenhet av
medlemskapet att vilja stanna kvar som medlemmar efter examen.
Genom Vetenskapliga rådet bevaka utbildning och forskning av biomedicinska analytiker
på grund- och vidareutbildningsnivå. Rådet skall även för IBL:s räkning vara sakkunniga
och bereda remissvar och skrivelser till myndigheter.
IBL:s Etiska kommitté ansvarar för att etiska frågor bevakas och tas upp i tidningen
Laboratoriet och på webbsidan. Dess medlemmar förväntas sätta sig in i den etiska
koden för biomedicinska analytiker, det etiska arbetsmaterialet samt den etiska
reflektionsmodellen.
IBL:s internationella arbete, ett samarbete med Vårdförbundet, sker via nätverk och
organisationer och är viktig för att kunna vara med och påverka utvecklingen av
professionen på internationell nivå, framförallt EU-frågor. Detta arbete bidrar till ökad
kunskap och erfarenhetsutbyte och ska kontinuerligt kommuniceras med medlemmarna.
Tidningen Laboratoriet ska återspegla och kommunicera kunskapsområdets utveckling,
biomedicinska analytikers arbete och organisationens inre arbete