Problem och Nyheter efter uppgraderingen

Medicinsk service
IT/MT Regionala Stödverksamheter
Melior
Datum
2015-09-16
1 (5)
Rättningar och nyheter som kommer efter Melioruppgradering
22/9
Utskrivningsinformationen
Första dosering av gårdagens = utdelning syns på utskrivningsinfo
En bugrättning som rättade upp att endast första doseringen av gårdagens = ordination visades
på en utskrift. (T ex om jag har en ordination på gårdagens datum med = utdelningar kl 06, 14
och 22 visades endast 06 utdelningen). Lösningsförslaget (som jag tror du var med och tog
fram) innebär att Utskrivningsinfo skall ha med utdelningar från tidigare datum om pilning
finns.
Infektionsverktyget
Vit felruta från Infektionsverktyget då Läkemedelsdelen i Melior öppnas
När användaren loggat in i Melior och direkt t ex öppnat läkemedelsdelen så har VRIklienten
inte hunnit starta upp och vit felruta har kommit.
Vi har ändrat VRI-klienten så att den kommunicerar direkt med Melior API och tjänsten.
Samma ordinationsorsak registreras två gånger. Mawell har upptäckt att samma
ordinationsorsak har funnits som dubblett.
Lösningen har nu säkrats upp så att dubbletter inte ska gå att registreras. Den extra kontrollen
finns inlagd i databasproceduren SavePrescriptionReason.
Ordinationernas status skall kontrolleras innan dess orsaker ska skickas upp. Ordinationer
som genererat dialogrutan men sedan tagits bort skickas ändå till Mawell. Innan
Infektionsverktyget nu skickar data upp till Mawell så kontrolleras fångade ordinationsorsaker
att det faktiskt finns en ordination. Är ordinationen borttagen i Melior skickas inte heller
ordinationsorsaken upp numera.
Övrigt
Ny version av OM.exe 2.0.0.900
Melior är testat och anpassat för 64- bitar
Medicinsk service
IT/MT Regionala Stödverksamheter
Melior
Datum
2015-09-16
2 (5)
Melior Läkemedel och Aktuella ordinationer
Om man använder ”breda”
Utdelningsöversikt kan inte
bokstäver t ex W i en viss mängd
hantera långa namn - 217
Arkivlista förändringar
Tillsatsens dosering
förändras då redigering gjorts
och samtidigt angett/ ändrat
infusionshastighet
förskjuts utdelningarna i
utdelningsöversikten och visas
därmed inkorrekt. För att
återskapa: - Skapa en patient med t
ex 15 st W i namnet, och skriv sen
maxlångt namn. – Ordinera LM
med t ex 1x5, kontrollera sen
utdelningsöversikten. Det blir nu
utdelningar under fel kolumner,
och vissa utdelningar kan därför
missas helt.
-Radbrytningen när många
ordinationer visades per sida blev
inkorrekt, då preparatnamn visades
på ena sidan men pilning, dosering
etc inte visades på nästa. Vidare
kunde preparatnamnet visas längst
ner på en sida och dos, pilning etc
på nästa sida. – Sidnumrering på
arkivlista med mer än hundra sidor
visades inte korrekt. Det visade t
ex sida 1/43 när det i själva verket
var 1/143. – Signatur klipptes efter
fem tecken, samt lång
doseringstext klipptes i celler.
– Datummarkering visades inte på
mer än första sidan om samma
vecka krävde flera sidor. – Vid
lång doseringstext i cell gick det
inte att skriva ut Arkivlista utan
Melior fick systemkrasch.
Scenario 1: Ordinerar en
Infusionsbas 1000x2 (t ex Glucos).
Ordinerar en tillsats (t ex Addex).
Dubblar dosen på första tillsatsen,
ändrar dosen på andra tillsatsen till
noll. Skriver in en
infusionshastighet och sparar FEL!
Nu har tillsatserna ändrats så att de
är jämt fördelade på båda
klockslagen. Har inte fått någon
dialog som informerar om att
fördelningen av tillsatserna har
ändrats.
Scenario 2: Ordinerar en
Infusionsbas 1000x2 (t ex Glucos).
Ordinerar en tillsats (t ex Addex
Natrium). Ordinerar ytterligare en
tillsats (t ex Addex Kalium).
Dubblar dosen på första tillsatsens
första dos. Ändrar dosen på första
Oavsett antal tecken och
kombinationer av bokstäver i
namnet på en patient skall namnet
klippas av i utdelningsöversikten
så att utdelningar visas under rätt
kolumner.
- Radbrytning skall inte ske på ett
preparat utan ordination med
tillhörande pilning och dosering etc
skall alltid visas tillsammans. –
Hundratal skall tas med vid
sidvisning. – Fullständig signatur
skall visas, samt fullständig
dosering i cellen skall visas. –
Datummarkering skall visas på alla
sidor även om det är samma vecka.
– Melior skall kunna skriva ut
Arkivlista även när en cell
innehåller lång doseringstext
(t ex 1000+1000+1000).
Beslut på kundgruppsmötet 150323
Då infusionshastighet anges I ml
eller ml/h och sparas skall
tillsatserna sättas till noll, samt ett
meddelande skall visas om att
tillsatserna sätts till noll.
Medicinsk service
IT/MT Regionala Stödverksamheter
Melior
Datum
2015-09-16
3 (5)
Kan inte skriva ut Generella
ordinationer i sysadm
Tillsats blir ej utsatt
samtidigt som bas
tillsatsens andra dos till noll.
Ändrar dosen på andra tillsatsens
andra dos till noll. Skriver in en
infusionshastighet och sparar. Får
en dialog som informerar om att
tillsatsen är satt till noll. FEL!
Även nu har tillsatserna ändrats så
att de är jämt fördelade på både
klockslagen, men de har inte satts
till noll. Har heller inte fått någon
dialog som informerar om att
tillsatserna ändrats. Däremot har
”nollningen” av tillsats nummer två
fungerat.
Efter uppgradering till 217sp1 I
Region Skåne upptäcks att det inte
går att välja "Skriv ut" i Generell
Ordination sysadm. Det visas ett
felmeddelande och Melior stängs
ner. Felet beror på att en användare
som står som ansvarig har för långt
namn (användarnamn plus signatur
>36 tecken).
Ärende rapporterat från Region
Skåne Ordinationsöversikten.
Patienten har ordination Flagyl
5mg/ml med tillsats Cefotaxim.
Ordinationen insatt 150401. Basen
Flagyl har sedan blivit utsatt den
150401. Problem: Tillsats
Cefotaxim har ej blivit utsatt.
Användaren vill sätta ut tillsatsen
Cefotaxim för den 150402 (dos
=200). När användaren försöker
sätta ut tillsatsen Cefotaxim får han
upp felmeddelande: "Melior 217 ...
har slutat att fungera… stäng
programmet". Vid felsökning
framkommer det att problemet
uppstår vid nedanstående scenario:
Skapa en bas o tillsats med
dosering pm. Tillsatsen sätts ut dag
1 Basens dosering ändras från pm
till = och det skapas ett
utdelningstillfälle med angiven
dosering. I detta läge ändras
tillsatsens utsättning till =dosering,
vilket är fel. Om basen ändras till
pm, behåller tillsatsen =doseringen.
Då basen sätts ut sätts inte
tillsatsen ut. Den behåller
=doseringen och är låst.
Generella ordinationer skall visas I
Chrystal report vid val av "Skriv
ut". Skall inte bli problem med
ansvariga som har långt namn.
Utsättningen av en tillsats I
ordinationsöversikten skall inte
påverkas av förändringar I basens
dosering.
Medicinsk service
IT/MT Regionala Stödverksamheter
Melior
Datum
2015-09-16
4 (5)
Justera kolumnbredd i
Receptflik
Anpassning av Melior till
Office 2013
Klagomål från verksamheten att
kolumnbredderna i Aktuella
ordinationer, speciellt
Receptfliken, inte är adekvat
anpassad efter underliggande
information. I Recept har
Läkemedel fått snålt tilltaget
utrymme och läkaren måste bredda
fältet för varje journal denne är
inne i.
Kolumnerna ”Får inte bytas ut”
och ”Med startförpackning” har i
stället fått onödigt mycket
utrymme.
Melior behöver anpassas till Office
2013.
Kolumnen läkemedel skall breddas
så mycket som det går utan att det
påverkar så att de övriga
kolumnernas rubriker inte blir
synliga i sin helhet.
Rättstavningen och Korr/Intyg
stödjer nu Office 2013
Melior Lab
Idag kan det i enstaka fall bli så att vårdkontakten och vårdenhet inte stämmer överens när
man signeringar ett labsvar via signeringskorgen. När det inte stämmer överens beror det på
att labsvaret som ska signeras ligger på en annan vårdenhet/vårdkontakt.
Ex: användaren arbetar på Ortopeden och signerar ett labsvar. På journalmappen efter signerat
labsvar ser det ut så här. Vårdenhet Ortopedi, vårdkontakt HIA Malmö.
Detta kommer att rättas i patchen så att vårdenhet och vårdkontakt stämmer överens.
Medicinsk service
IT/MT Regionala Stödverksamheter
Melior
Datum
2015-09-16
5 (5)
Melior Grund
Byt vårdenhet/vårdgrupp ej möjligt för användaren då journalmapp är öppen
Menyn Mina inställningar finns ej för användaren då journalmapp är öppen.