Protokoll Årsmöte 2015-02-21

Sjuhärads biodlardistrikts årsmöte 21 februari 2015.
Protokoll
1. Mötet öppnas
V.ordf Sven Bergqvist öppnar årsmötet och hälsar välkommen.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val för årsmötet av:
a. Ordförande
Ingvar Karlsson
b. Sekreterare
Annica Ehn
c. Mötesdeltagarna höll en tyst minut för att hedra minnet av Mats Persson, Marks Härad
4. Val av två justerare för dagens protokoll,tillika rösträknare
Sven Bergqvist och Eskil Eriksson valdes att justera dagens protokoll
5. Fråga om icke ombuds yttrande och förslagsrätt
Icke ombud får yttra sig men inte lägga förslag eller rösta.
6. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
Ombuden ropades upp
7. Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes och har skickats ut i tid
8. Verksamhetsberättelse och kassaberättelse (bilaga 1 och 2)
Verksamhetsberättelsen godkändes med ett tillägg om ordinarie riksmöte i Växjö.
Åke Ferm läste upp kassaberättelsen som godkändes.
9. Fastställande av resultat och balansräkning
Resultat-och balansräkningen godkändes
10. Revisorernas berättelse (bilaga 3)
Hans Andersson läste upp revisionsberättelsen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
12.
Behandling av motioner,skrivelser och styrelseförslag mail/hemsidan
av ÅM-handlingar
Beslutades att kallelse till årsmöte skickas via mail/brev och att årsmöteshandlingar
finns att hämta på Biodlardistriktets hemsida.
Inga motioner eller skrivelser har inkommit.Motioner ska var styrelsen tillhanda före
10 december året före årsmötet.
Enligt SBR:s nya stadgar försvinner styrelsesuppleanter och styrelsen ska bestå av
minst sex ledamöter och ordförande.
Lokalmedlemmar är inte längre tilllåtet.
13.
Fråga omkostnadsersättning till ordförande,kassör,sekreterare
styrelseledamöter,suppleanter,revisorer och övriga funktionärer
Ingen ersättning utgår till ovannämnda ledamöter.
Resor och faktiska kostnader ersätts.
14.
a) Fastställande av budget 2015 (bilaga 4)
Budgeten fastställdes
b) Verksamhetsplan 2015 (bilaga 5)
Verksamhetsplanen antogs
15. Årsavgift till distriktet 2016
Beslutades att höja årsavgiften till distriktet med 10 kr till 40kr/år
Distriktet betalar 1250kr (halva kostnaden) för ett nytt bokföringsprogram till kassören.
Marks biodlare betalar andra halvan.Programmet tillgängligt för alla föreningar i distriktet.
16. Val av ordförande fram till nästa årsmöte (bilaga 6)
Sven Bergqvist valdes.
17.
Val av övriga styrelseledamöter,jämt antal minst sex (bilaga 6)
Annica Ehn, Birger Sjöholm,Kent-Erik Nyblom,Pekka Saarelainen
2 år
Åke Ferm,Stig Andersson
1 år
Kvarstår i styrelsen 1år: Mona Jonsson,Eskil Eriksson
a)Två revisorer med minst en ersättare
Hans Andersson,sammankallande och Conny Persson
Ersättare:Göran Karlsson och Tage Josefsson
1 år
1 år
b)Ombud och ersättare till riksförbundsmötet enligt
18.
19.
Rf:s stadgar §64:2
Sven Bergqvist och Åke Ferm
Ersättare:Eskil Eriksson
1 år
Val av två ombud till Studieförbundet Vuxenskolan
Sven Bergqvist och Jan-Olof Ehn
1 år
Val av kommitteer för tiden fram till nästa årsmöte
a)Sjukdomskommitte med sammankallande
Sven Bergqvist-sjukdomsansvarig
b)Miljökommitte med sammankallande
Annica Ehn,sammankallande och Mona Jonsson
c)Honungsbedömning
Medlem som ej fått sin honung godkänd kan överklaga beslut hos distriktsstyrelsen.
20. Val av valberedning bestående av sammankallande och två
ledamöter
1 år
Lars Jonsson
Marita Lennartsson
Bertil Hulthen
21. Rapport gällande Riksförbundsmötet och SBR:s nya stadgar
Åke Ferm redogjorde för SBR:s nya stadgar som antogs vid riksförbundsmöten 2014.
Riksförbundsmöten blir vartannat år.
Inga pengar från Nationella fonden till bi-tidningar
SBR flyttar till Skänninge under året
22.
Övriga frågor
a) Vaxsmältare (bilaga 7)
Beslutades att föregående årsmötesbeslut rivs upp.
b) Sommarmötet 2015
Årets sommarmöte blir söndagen 28 juni och anordnas av Ulricehamnsorten.
c) Skrivelser
En skrivelse från Livsmedelsverket ang. antibiotika i bi-vax.
23.
Mötet avslutas
Mötet avslutades och Ingvar Karlsson tackade för visat intresse.
Borås 21/2-15
Vid pennan
Annica Ehn
Justeras:
Sven Bergqvist
Eskil Eriksson