Dragkraft Katarina Jakobsson

Katarina Jakobsson är projektstödjare i Norra
Mellansverige med Värmlands-, Dalarnas- och
Gävleborgs län som arbetsfält.
Projektstödjare Katarina Jakobsson
”Tillsammans kan vi åstadkomma mycket”
Sedan ESF Jämt drog igång har Katarina Jakobsson rest Norra Mellansverige
runt för att besöka och stötta ESF projekt. Kontakten med projekten upplever
Katarina är det mest spännande och givande med arbetet som projektstödjare.
Mötena utmanar och utvecklar såväl hennes som projektägarnas kunskaper
om jämställdhet.
Att det hänt mycket sedan ESF Jämt startade år 2009 råder det ingen tvekan
om. Katarina märker en kontinuerlig, positiv utveckling i arbetet med jämställdhet
och jämställdhetsintegrering inom projekten. ”Det är häftigt att se att det händer så
mycket – många av projekten som jag stödjer idag är helt annorlunda än tidigare. De
vill mycket mer. De vill både ha utbildningar, rådgivning och skriver också ambitiösa
handlingsplaner tillsammans med mig. Allt mer sällan är jämställdhetsarbetet något
som bara ska bockas av.”
Anledningen till förändringen tror Katarina är att ESF i Norra Mellansverige
numera ställer hårda krav på jämställdhetsintegrering och följer upp projektens
arbete. Men även att hon själv bättre når projektledningarna och förmår förklara
vad jämställdhetsintegrering betyder för verksamheten. Dessutom märks generellt
ett ökat intresse för jämställdhet hos dem hon möter.
62
Samtidigt finns fortfarande skillnader i attityder till och förståelse av jämställdhet. Tydligast syns detta mellan projekt som haft processtöd från ett tidigt skede och
de som kontaktar henne sent i projektfasen eller inte alls. De projekt som hon följt
från ansökan till avslut har oftast en större förståelse för betydelsen av jämställdhetsintegrering och arbetar mer strukturerat. Det är betydligt svårare att göra förändringar i pågående projekt. Målen är då redan satta, budgeten lagd och specifika
mätkriterier, utan integrerade jämställdhetsperspektiv, valda.
Katarinas bakgrund i den privata företagsvärlden gör att hon betraktar sitt
arbete lite som ett försäljningsuppdrag. Men ett uppdrag där hon ska sälja något
som kunderna ibland inte vet att de behöver eller vill ha. För att lyckas behövs en
bra grund för att relationen ska utvecklas positivt och samtal möjliggöras. ”Det
måste finnas ett förtroende mellan mig och projektledningen. Det gäller att möta dem
där de är. Alla projekt är olika och befinner sig också på olika nivåer. Det gäller att
formulera projektspecifika jämställdhetsmål som både utmanar och är realistiska. Vad
vill vi uppnå när det gäller jämställdhet och vad krävs för att vi ska nå dit? I denna
process får de stöd av mig men det finns ingen quick - fix, det är processen som är viktig.”
Genom diskussions- och värderingsövningar ger Katarina projekten möjlighet att formulera hur de vill arbeta och varför jämställdhetsintegrering är viktigt.
Övningarna ger bra och spännande ingångar till samtalen om jämställdhet. Att
de kvalitativa aspekterna av jämställdhetsarbetet blir belysta redan från början är
en stor fördel. Glöms de bort är risken att projekten fastnar i kvantitativa mål och
främst räknar antal kvinnor och män. Ett av huvuduppdragen i mötet med projektledningarna är därför att bistå till att kvalitativa mål formuleras. I det arbetet
ser hon sig själv som det främsta arbetsredskapet, med 4R som en bra metod att
följa. ”Min roll är att ställa frågor och ge feedback – kan man tänka så här, vad tror ni
om detta, kan ni göra så? Ofta sitter projektansvariga på väldigt mycket kunskap och
bra idéer och med lite stöd formulerar vi och konkretiserar hur jämställdhetsarbetet ska
göras. Det är i dialogen som något händer. Projektledningarna är ju experter på sina
projekt och jag på jämställdhet. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!”
Tre snabba!
Vad betyder jämställdhet för dig?
Att inte bli satt i ett fack på grund av kön. Att det inte finns en förförståelse om hur
jag ska bete mig eller vara bara för jag är kvinna eller man. Och att vi värderas lika.
Vad är svårast med att vara projektstödjare?
Jag skulle önska större tydlighet om vilka förväntningar som finns på arbetet som vi
projektstödjare ska utföra och vad vi ska åstadkomma, t.ex. från ESF nationellt. Vi
kommer inte att kunna jämställdhetsintegrera alla projekt på några år. Men var ska vi
63
lägga ribban? När är ett projekt jämställdhetsintegrerat? När är man i mål? Det är en
viktig fråga som jag tycker att vi bör lyfta kontinuerligt, både i ESF Jämt och med ESF.
Vad är bäst med att vara projektstödjare?
Det roligaste är att träffa projekten. Ett av mina projekt just nu har jag kommit i kontakt med väldigt sent i projektperioden. Från att ha misstänkt mig för att vara utsänd
av ESF för att kontrollera deras arbete har vi fått ett mycket givande samarbete. Tillsammans har vi genomfört en basutbildning för både styrgrupp, arbetscoacher och alla
som jobbar i projektgruppen och ledningen, med många spännande diskussioner. Efter
basutbildningen har deras intresse väckts och de har påbörjat en 4R-analys. Jag tycker
det här är ett fantastiskt exempel på projekt som gått från att tycka ”jaja, du får väl
komma hit”, till att det har gjort stor skillnad för hur de tänker och gör i projektet. Det
är häftigt och det beskriver vad som är det bästa med att vara projektstödjare!
64