Protokoll fört vid SPF:s årsmöte i Klinte församlingshem, 29 januari

Protokoll fört vid SPF:s årsmöte i Klinte församlingshem,
29 januari
zott.
Parentation hölls för sven'
5 1 Ordföranden Börje Jämt hälsade 35 medlemmar välkomna.
Tre ljus tändes och
Erik pettersson, Tord och Kerstin Hägle som avlidit sedan förra samlingen.
,,Härlig är jorden" sjöngs. Fem nya medlemmar hälsades välkomna till foreningen.
sången
Rut
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Börje Jämt. Till sekreterare valdes
Björkqvist och till protokollsjusterare valdes Arne och lngegärd Hultman'
S2
$ 3 Kallelse
till årsmötet samt dagordningen och föredragningslistan godkändes.
5 4 Ärsberättelsen föredrogs och godkändes'
g 5 Balans- och resultaträkning upplästes och revisorerna
föredrog revisionsberättelsen
vilken godkändes, styrelsen beviljades också ansvarsfri het.
I
6 Årsavgiften fastställdes
till 200 kr som tidigare'
I 7 Beslöts att ha fem ordinarie
ledamöter i styrelsen samt tre ersättare.
9 8 Till ordförande fÖr 2011valdes Börje Jämt'
styrelseledamöter på två år valdes Rut Björkqvist samt nyval av Nelly Jämt.
valdes Arne
Kvarstående, Äke Gabrielsson, Karl Pettersson på ett år. Till suppleanter
Hultman, Nils-Erik Jakobsson, Britta Ljungberg'
S
g Till
ersättare Bertil Thomsson och
$ 10Till revisorer valdes Nils Buskas samt Nils Nyrot som
Erling Lindvall.
5 11.som ombud
till distriktsstämman i Follingbo den 29 mars valdes Gudrun och
Knut
Nils-Erik och Lena
Kolmodin, Birgitta Gustavsson, Britt Lindvall. Som ersättare valdes
Jakobsson.
S 12 Ombud
tillVuxenskolans årsmöte södra avdelningen valdes Karl Pettersson och
Elisabeth Bendelin-Pettersson.
5 13 Till studieansvarig valdes Elisabeth Bendelin-Pettersson.
Övriga funktionärer: Trafik - Göran Hejdströms'
Folkhälsoansvarig - lngrid Sandsjö
Äldreomsorg - Britt Högvall
Hörsel - Elisabeth Arvidsson
Syn - Svea Buskas
Medlemsregistrering - NellY Jämt
Bowling - lngrid Sandsjö, Nils Buskas, Göran Hejdström,
Harald Söderlund,