Instruktion för Blandarpump 852

Instruktion för
Blandarpump 852
Driftsinstruktioner
Avslutning och Rengörning
1. Placera maskinen på plant underlag. Lås bromsarna
på hjulen.
1. Slå ifrån strömställaren för matarskruven och stäng
materialspjället.
2. Kontrollera att materialspjället är stängt och att
vattentillförseln till blandarröret är frånkopplat.
2. Koppla bort fjärrkabeln.
3. Anslut vattenslang minst 19mm (3/4”) till tryck stegringspumpen. Den översta manometern ska
ange 4 bar.
4. Anslut elkabel 32 Amp.
5. Med hjälp av vattendoseringsventilen injusteras
rekommenderat vattenflöde se flödesmätaren.
6. Anslut rengöringsadaptern och pumpslangen till
vattenuttaget. Öppna vattenkranen fullt och låt
vattnet rinna igenom pumpslangen i några sekunder.
(Förvattning av pumpslangen).
7. Anslut vattentillförseln till blandarröret.
8. Kontrollera rotationsriktningen på pumpmotorn.
Sätt på strömmen med den röda huvudströmbrytaren, fasvändaren och strömställaren för matarskruven. Motorn ska ha samma riktning som rotationsriktningspilen, om så ej är, ändras fasvändaren.
9. Anslut fjärrstyrningskabeln till fjärrstyrningsuttaget.
10.Före att materialet fylls på i torrbrukstråget ska
materialspjället vara stängt
11. Maskinen är nu körklar. Starta med fjärrströmbrytaren.
3. Kör maskinen cirka 2 sekunder, lossa försiktigt
pumpslangen efter 2 minuter från materialuttaget.
4. Stoppa in en rensboll i pumpslangen.
5. Anslut pumpslangen via rengöringsadaptern till
vattenuttaget.
6. Öppna vattenkranen och låt rensbollen passera
2 ggr genom pumpslangen.
7. Fäll pumpmotorn och tag ur blandaraxeln för
avspolning.
8. Sätt i rengöringsverktyget i blandarröret.
Res upp motorn.
9. Kör maskinen några sekunder för att rengöra
blandarröret
10.Ersätt rengöringsverktyget med den rengjorda
blandaraxeln och kör maskinen cirka 15 sekunder.
Samtidigt rengöres materialuttaget med rengörings borsten noga.
11. Vik ut blandardelen och rengör materialspjället
samt avluftningshålen.
12.Öppna samtliga kranar på vattenarmaturen.
13.Lämna tillbaks maskinen väl rengjord.
12.Öppna materialspjället efter några sekunder
för att undvika driftstopp.
13.Starta maskinen och justera vattenflödet tills
du har ett bra material.
14.Stoppa maskinen och anslut pumpslangen till
materialuttaget.
15.Ta ett utflytsprov enligt värden på materialsäcken.
Se vår instruktionsfilm där alla
moment är väl dokumenterade
steg för steg.
Vid behov av service kontakta
Webers Maskinavdelning
Häggvik: 010-211 62 40
Göteborg: 031-86 77 44
Kvidinge: 0435-44 79 65