Trafikdiplomeringen

Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet
Trafikdiplomerad skolan
Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som gör skillnad!
Vi vill ge pedagoger inspiration och material för att de ska kunna känna sig
trygga med att jobba med trafik i skolan genom en trafikdiplomering.
Att trafikdiplomera skolan innebär många fördelar:
Måluppfyllelse
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått
kunskaper om.....
• sammhällets lagar och normer
• förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling
• och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” (Lgr 11 2.2 Kunskaper)
Trafiken är även ett ämnesövergripande kunskapsområde som ska integreras i
undervisningen i olika ämnen. (Lgr 11 2.8 Rektors ansvar)
Till detta område har skolverket tagit fram ett verktyg för självskattning av kvaliteten i läroplanstyrda verksamhetsformer, kallat BRUK (bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet).
För det ämnesövergripande kunskapsområdet trafik finns följande indikatorer
framtagna i BRUK:
• Eleverna har kunskaper om betydelsen av ett långsiktigt och hållbart transportsystem.
• Eleverna undersöker, bearbetar, analyserar och värderar trafikmiljön i samhället
www.framtidsvagen.net
• Eleverna har insikter och kan ge förslag till åtgärder för att förbättra trafikmiljön.
• Eleverna vet att biltrafiken orsakar risker för människa och miljö.
• Eleverna har fått insikter och kan använda olika språkliga utryckssätt för att
formulera sin åsikter vid studier kring trafik, miljö och samhällsplanering.
• Eleverna förstår nödvändigheten av att använda skyddsanordningar i trafiken.
Arbetet med trafik är ett ämne där vi utgår från elevens ansvar och inflytande.
Eftersom eleverna känner sin trafiksituatiion, så finns det stora möjligheter för
eleverna att påverka och förbättra.
Ett konkret exempel i kursplanerna är det centrala innehållet i Geografi:
• Trafikregler och hur man beter si i trafiken på säkert sätt (åk 1-3)
• Hur val och prioteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en
hållbar utveckling (åk 4-6)
Hälsa
Att jobba med elevernas trafiksäkerhet, främjar även elevernas hälsa. I arbetet
ingår mål att få eleverna i större utsträckning att gå eller cykla till skolan. 90%
av individens rörelsemönster lärs in innan 13 års ålder, därför är det viktigt att
eleverna redan under skoltiden startar ett aktivt beteende. Barn som rör sig blir
lugnare, mer koncentrerade i skolarbetet, får bättre aptit och somnar lättare på
kvällen.
Miljö
Hjälp med en cykeldag
När ni klarat trafikdiplomeringen, så anordnar Tekniska kontoret/framtidsvägen en cykeldag/mörkerkväll på skolan. Det blir en del av ert långsiktiga arbete.
Hur går det till?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Välj ut 7 åtgärder att jobba med under ett år (varav två är obligatoriska).
Gärna genom klassråd, elevråd, skolråd och pedagogernas träffar.
Bestäm själva start och stoppdatum.
Formulera ett mål för tgärden och beskriv vad ni ska göra för att uppnå
målet (Bilaga 1). Skicka in planen till Tekniska kontoret/framtidsvägen.
Utveckla och förbättra skolans trafikarbete.
När året är slut - klarades målen? Utvärdera varje mål.
Skriv ned nästa års mål. Jobba vidare med de målen som redan finns.
Hur utvecklas vår skola år två? Ska det läggas till ett mål? Ska någon
procentsats ökas? Finns det något ni vill ha hjälp med? Det viktiga är att
alltid ha ett levande trafikarbete.
Skicka in utvärdering och planen för år två. Skolan får feedback och en
eventuell diplomering. Boka gärna in en cykeldag/mörkerkväll med
Tekniska kontoret/framtidsvägen.
Diplomeringen ska användas som ett verktyg i kommunens strävan att få ett
mer aktivt trafikarbete för våra elever.
Behöver du hjälp med att komma igång? Dyker det upp frågor och hinder på
vägen? Tveka inte att ringa/e-posta ........
I arbetet med trafiksäkerhet ingår även en strävan att eleverna i större utsträckning ska använda alternativ till bil. Detta medför mindre utsläpp av växthusgaser, buller och luftföroreningar. Målet är även att förbättra elevernas väg till sin
skolan, genom att göra den mer säker.
Säkerhet
Barn ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, oberoende av om det
går, cyklar, blir skjutsade i bil eller åker skolskjuts. Detta kräver att eleverna är
medvetna om det ansvar och den kunskap som krävs för att vistas i trafiken (ex
reflex, cykelhjälm, säker cykel, säker skolväg, trafikregler).
En åtgärd som bidrar till en säkrare skolväg är ett minskat skjutsande till och
från skolan. Elever och föräldrar ska känna sig så säkra med trafiksituatiionen,
att vi starat en positiv trend. Mindre skjutsande, ökad säkerhet, än mindre skjutsande osv.
Arbetet förbättrar även situationen när ni ska förflytta er under skoltid.
www.framtidsvagen.net
www.framtidsvagen.net
Datum............................................................
Bilaga 1
Mål och uppföljning av åtagande för Trafikdiplomering
Vald åtgärd:
Åtgärder för en Trafikdiplomerad skola
Bestäm minst 7 åtgärder som ni ska jobba med under det första året. Två
åtgärder är obligatoriska. Det är lämpligt att välja åtgärder ur alla områden. formulera ett mål för varje åtgärd. Vad vill ni uppnå för resultat?
År två jobbar ni vidare med målen. Dessutom lägger ni till en förbättring.
Kanske är det så att ni redan uppfyller några av punkterna. Bra! Välj några
av dem, eller alla, och komplettera med några som innebär utveckling av
ert befintliga arbete.
Vårt mål med åtgärder:
Organisation
Vi ska nå målet genom att:
Vi nådde inte vårt mål
Vi nådde vårt mål
Det här gick bra:
Det här gick mindre bra:
Utvecklingsförslg till nästa år:
www.framtidsvagen.net
Åtgärd
Tips hur ni kan göra
Vi har trafikombud på
skolan. OBS! Obligatorisk!
Vi fortbildar oss inom
trafikområdet.
Trafikombuden anmäls på www.framtidsvagen.net
Trafikombudets uppgift är att vara skolans kontaktperson för trafikskolor samt vara samordnare för
trafikdiplomeringen.
Vi har en avsiktsför-
klaring där vi uppmanar
föräldrarna att låta barnen gå, cykla eller åka
buss till och från skolan
Avsiktsförklaringen kan skrivas in i läsårsinformationen, i veckobrev samt läggas ut på skolans hemsida.
Avsiktsförklaringen finns att kopiera/skriva ut från
www.framtidsvagen.net/.....
Vi följer ”Trafiken i
praktiken” med ett
långsiktigt arbete genom
hela elevernas tid i vår
skolan.
Handledning från kommunens tekniska kontor/framtidsvägen med lektionsmaterial och temapaket.
Vi samtalar med föräld-
rar på föräldramöten
angående trafiksäkerhet
Diskussionsunderlag finns att skriva ut från
www.skelleftea.se/hallbarhetsskolan.
Protokoll från mötet
Vi går eller cyklar till
aktiviteter utanför skol-
området, t ex utflyter
och studiebesök
Kontakta kommunens cykelavdelning om ni behöver
låna skolcyklar. De kör cyklar till er startpunkt och
hämtar upp dem när ni är klara. Ring senast en vecka
innan ni behöver cyklarna.
Vi är medvetna om
trafiksäkerheten på vår
skolan, och tar därför till
vara på tillfällen i var-
dagen och pratar då om
trafik.
Egen metod som bifogas denna ansökan.
För inspiration gå in på:
www.framtidsvagen.net/hallbarhetsutvecklingiskolan
dokument ”Trafiken i praktiken”
Bjud in kommunens Tekniska kontor/framtidsvägen.
De sätter er in i det material som finns på hemsidan
samt ger konkreta tips på hur ni kan arbeta med trafik
i vardagen. De kan även hjälpa till med att starta igång
en diplomering.
www.framtidsvagen.net
Gå och cykla till skolan
Åtgärd
Tips hur ni kan göra
Säker i trafiken..forts
Åtgärd
Tips hur ni kan göra
Vi jobbar aktivt för att
våra elever ska gå, cykla
eller åka kollektivt till
och från skolan
Vi har bilfri dag eller vecka då vi strävar efter
att låta bilen stå
Resekontrakt (se www.framtidsvagen.net)
Gemensamt diagram i klassen/på skolan, t ex trädet
(se www.framtidsvagen.net)
Gå och cykla runt Europa (se www.framtidsvagen.net)
OBS! Sätt upp ett mål hur många som ska klara åtgärden.
Vi deltar i den natio-
nella utmaningen
”Gå och cykla till skolan”
Information och anmälan. www.ncff.nu
Vi hjälper till att starta
”Vandrande skolbussar”
där föräldarna turas om
att följa sina andras barn
till skolan
Information på www.framtidsvagen.net eller
www.ncff.nu där ni går in på ”Gå och cykla till skolan”
Definiera uppsamlingsplatser och upprätta en parkeringskarta och en lista med föräldrar
Vi pratar om hur resor och transporter påverkar
klimatet och miljön
Framtidsvägen......
Vi uppmuntrar perso-
nalen att gå, cykla och
åka buss till jobbet
Viktigt med förebilder och att förbättra trafiksituationen
runt skolan.
Vi utforskar trafiksitua-
tionen i närmiljön
Titta på elevernas väg till skolan med faror och spännande
ställen.
För inspiration gå in på www.framtidsvagen.net, dokumentet ”Trafiken i praktiken”
Vi arbetar för en säkrare
skolväg
Inventera närmiljön ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.
Vad kan eleverna göra? Vad kan skolan göra? Vad kan
föräldrarna göra?
Har ni konkreta förslag på förändringar som skulle göra
skolvägen säkrare? Ta kontakt med trafikingenjör på
Tekniska kontoret och presentera ett förslag.
Säker i trafiken
både personal och föräldrar, för att uppmuntra till
alternativa färdsätt.
Åtgärd
Tips hur ni kan göra
Våra elever har bälte när
de åker skolbuss
Resekontrakt. (Se www.framtidsvagen.net)
Egenkontroll - chaufförernas ansvar
Vi har en regel att 100%
av våra elever använder
cykelhjälm under skoltid
OBS! Obligatoriskt
Resekontrakt. (Se www.framtidsvagen.net)
Egenomkontroll med hjälp av klassföreståndare
- All personal som deltar i cykelaktivitet bär hjälm som ett
gott föredöme.
- Skolan har ett antal hjälmar för utlåning. Med utlåning
utgår även meddelande till hemmet.
- Elev utan hjälm får stanna kvar på skolan, meddelande
utgår till hemmet.
Vi jobbar aktivt för att
våra elever använder
cykelhjälm till och från
skolan och under fritiden
Resekontrakt (Se www.framtidsvagen.net)
Egenkontroll med hjälp av föräldrarna.
OBS! Sätt upp ett mål hur många som ska klara åtgärden.
Vi jobbar aktivt för att
våra elever ska använda
reflexer
Resekontrakt (Se www.framtidsvagen.net)
Egenkontroll med hjälp av föräldrarna
www.framtidsvagen.net
Vi arrangerar cykel-/
mopeddagar
Dag/lektionsserie
- Vi arrangerar en cykeldag för F-6 cykel och hjälm
- Vi arrangerar temaveckor eller lektionsserier för åk 7-9
om cykel/moped, ANT ”Don´t drink and drive”.
- Vi bjuder in NTF kring cykel-/mopedsäkerhet
(ej kostnadsfri)
Vi har en temakväll för
föräldrar och barn varje
år
Förslag på teman: mörker, bälte, cykelhjälm.
Förslag på samarbetsparter: NTF, framtidsvägen
Diskussionsunderlag finns att skriva ut från
www.framtidsvagen.net
Ta kontakt med trafikingenjör på Tekniska kontoret för
att komma överens om en lämplig plats.
Vi har en avlämnings-
plats en bit från skol-
gården för de elever som
åker bil eller buss
Vårt närområde
Åtgärd
Övrigt
Åtgärd
Markera/skapa en eller
flera cykelslingor i
närområdet
Tips hur ni kan göra
Tips hur ni kan göra
Karta och målning/snitsling.
Elever ska kunna ta sig runt utan vuxenstöd i en trafiksäker miljö. Eleverna får rörelse, motorikträning och
utomhusvistelse. Ni kan skapa kartor med olika
svårighetsgrad i form av längd men även uppmärksahet
i trafiken.
Eget förslag
www.framtidsvagen.net