Vill jobba jämställt! - Västra Götalandsregionen

Miljösekretariatet
är från vänster;
Malin Englund
Hanna Blomdahl
Sara Eriksson
Per Hörberg
Åsa Lindell
Kristina Käck
Berit Mattsson
Ingrid Horner
Saknas på bild:
Linda Lingsten
Peter Holmberg
Viveca Reimers
Tomas Österlund
Miljösekretariatet
Vill du veta mer?
Kontakta Peter Holmberg, miljöchef
Telefon: 033-17 48 28
www.vgregion.se/miljo
Vill jobba
jämställt!
Gör det Jämt!
Att arbeta med verksamhetsutveckling med fokus på jämställdhet
för kund eller patient är nytt, spännande och konstruktivt.
Miljösekretariatet deltar i Program Gör det Jämt. Programmet, som är en
del av Kunskapscentrum för Jämställd vård (KJV), ger stöd och handledning
till verksamheter i Västra Götalandsregionen som vill utvecklas med fokus
på jämställdhet för kund och patient.
Gör det Jämt är ett samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Ett utvecklingsarbete i
samarbete med Gör det Jämt!
© Britt-Ingrid Persson
foton: Sofia Sabel
KJV erbjuder handledning och stöd inom alla nivåer i organisationen.
Intresserad? Kontakta:
Jeanette Bäfverfeldt, utvecklingsledare KJV,
[email protected]
Lena Gunnarsson, utvecklingsledare KJV,
[email protected]
Hemsida: http://gordetjamt.vgregion.se
Hur kan vi fördela miljöpengar mer jämställt?
Så här arbetar miljösekretariatet
med Gör det Jämt
Hur kan jämställdhet beaktas i ett miljöprojekt från att det
skapas till att det genomförs och slutligen utvärderas? Miljösekretariatets farhåga är att deras riktlinjer för projektstöd stänger
ute vissa grupper och deras idéer. De vill utveckla arbetssätt och
förhållningssätt så att goda idéer tas till vara från både kvinnor
och män.
En grupp inom miljösekretariatet har gjort en processkartläggning av hur
jämställdhet beaktas i skapandet, genomförandet och utvärderingen av
utvecklingsprojekt som får stöd av miljönämnden. Den visade att jämställdhet i princip inte beaktades mer än i beskrivningen av könsfördelningen
bland de som driver projekten.
Gruppen konstaterade också att många projektplaner, och även de egna
besluten, innehöll abstrakta och floskelliknande formuleringar om jämställdhet.
Målet med miljösekretariatets arbete i Gör det Jämt är att personalen ska kvalitetssäkra fördelningen av offentliga medel som
de har ansvar för. Pengarna ska erbjudas till projektägare på ett
sådant sätt att ingen förfördelas utifrån kön.
Därför arbetar personalen nu med att integrera jämställdhet i alla faser i
fyra pågående projekt. Därefter ska arbetet utvärderas och följas upp för
att utveckla ett arbetssätt som införlivar jämställdhet som en kvalitetshöjande faktor där det har betydelse.
Miljösekretariatet vill också förbättra kommunikationen med
sina kontakter och samarbetspartners. Till exempel genom att se
till att kvinnors och mäns åsikter värderas lika och hitta sätt att
hantera obekväma situationer som är kopplade till maktstrukturer och brist på jämställdhet.
foto: Lasse Pettersson/Nordic Photo
Med hjälp av metoden forumteater tränar personalen på miljösekretariatet
sig på ojämställda scenarion. Meningen är att de ska få prova olika handlingssätt som hjälper dem att agera på ett professionellt och jämställt sätt
när liknande situationer uppstår i verkligheten.
Miljösekretariatet arbetar för miljönämnden som tar initiativ och ger
stöd till insatser för en bra miljöutveckling i Västra Götaland. Det
sker främst genom samverkan med kommuner, näringsliv och andra
aktörer samt stöd till projekt. Varje år fördelas mer än 30 miljoner
kronor till olika miljöinsatser. Dessutom samordnar och stödjer miljösekretariatet det interna miljöarbetet i Västra Götalandsregionens
egna verksamheter.