Broschyr om att jobba inom LSS Funktionsstöd

Leanlink
LSS Funktionsstöd
Att jobba hos oss
Kontakt
Leanlink
LSS Funktionsstöd
Klostergatan 5b
581 81 Linköping
Linköpings kommun
Leanlink
LSS Funktionsstöd
leanlink.se
013-20 60 00
leanlink.se/lss
Leanlink
Linköpings kommun
Leanlink
LSS Funktionsstöd
leanlink.se
Leanlink, LSS Funktionsstöd
Leanlink tillhör Linköpings kommun och är utförare av olika kommunala
servicetjänster. Vår verksamhet är uppdelad i följande affärsområden:
LSS Funktionsstöd, Äldreomsorg, Kost & Restaurang, Råd & Stöd
samt LKDATA. Vi har lång erfarenhet inom våra områden och är icke
vinstdrivande. Våra kärnvärden: lojalitet, empati, ansvar och närhet,
utgör grunden i det vi gör.
LSS funktionsstöds värdegrund
Alla människor har lika värde. Alla
människor har kunskaper, förmågor
och erfarenheter som är viktiga för
samhället oavsett t.ex. funktionsnedsättning, utseende, kön, sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, politisk eller
annan uppfattning. Under många år har
vi arbetat med vår värdegrund som
utgår från de gemensamma kärnvärdena. Grundstenarna i denna är:
»» Respektfullt bemötande
»» Förmåga till empati
»» Stärka utveckling, självständighet
och självbestämmande
»» Trygghet och tillit
»» Hålla våra värderingar och
etiken vid liv
Vår verksamhet
I LSS Funktionsstöd ingår:
arbetar i gruppbostaden. Detta innebär
• Bostäder med särskild service
att den dagliga verksamheten finns i nära
- BoDa-verksamhet
anslutning till bostaden, eller på ett
- Gruppbostad
- Servicebostad
närdagcenter som ligger i samma
bostadsområde som gruppbostaden.
• Personlig assistans
Vi delar oftast in våra BoDa-
•Korttidshem
verksamheter i tre olika typer:
• Kultur och fritid
•Ledsagning
• BoDa för personer med grav/svår •Avlösarservice
utvecklingsstörning
• Hemtjänst av anhörig
•Sjuksköterskor
•Bemanningscentrum
Våra verksamheter finns geografiskt
utspridda i Linköpings kommun.
BoDa-verksamhet
BoDa är en förkortning av boende och
daglig verksamhet. Bor man i en sådant
boende har man daglig verksamhet
tillsammans med personalen som
• BoDa med beteendestöd
• BoDa i lantlig miljö med beteendestöd
Gruppbostad
Gruppbostad är en bostad för brukare i
vuxen ålder som har en funktionsnedsättning med olika tillsyns- och omvårdnadsbehov. En gruppbostad innehåller
oftast fem individuella/fullvärdiga
lägenheter i samma huskropp.
Gemensamhetslokal ligger i direkt
anslutning till lägenheterna och skapar
möjlighet till samvaro och aktiviteter.
Ledsagning
personal kommer hem till brukaren
Ledsagning eller ledsagarservice, är en
och hjälper till med personlig hygien och
hjälp för personer med olika funktions-
allmänna hushållsgöromål. Personal
nedsättningar att delta i aktiviteter i
hjälper till med sådant brukaren inte
samhället. Som exempel kan man få
klarar av själv.
ledsagning för besök hos vänner, för att
delta i fritidsaktiviteter eller resor.
Sjuksköterskor
LSS Funktionsstöd har flera LSS-
Avlösarservice
sjuksköterskor anställda som ansvarar
Avlösarservice innebär att en personal
för olika typer av medicinska insatser för
tillfälligt övertar ansvaret för omsorgen
personer som bor i grupp-, BoDa- och
och omvårdnaden från en anhörig.
servicebostäder.
Målet med insatsen är att anhöriga ska
få avlastning och vila eller få möjlighet
Bemanningscentrum
att genomföra egna aktiviteter.
För brukarens trygghet har vi inom LSS
Servicebostad
Målet är i första hand att ge avlösning
I en servicebostad bor brukaren i egen
till anhöriga. Vår verksamhet kan också
lägenhet och får stöd av personal utifrån
fungera som en förberedelse inför flytt
Hemtjänst av anhörig
sina behov. I samma bostadsområde
till eget boende.
som ser till att det finns timvikarier som
I vissa fall kan anhörig eller god vän
kan ersätta ordinarie personal vid deras
bli anställd som personal för att hjälpa
frånvaro. Vikarierna bokas via IT-stödet
brukare. Att ha hemtjänst betyder att
Timecare Pool.
finns också en baslägenhet som är
personalens arbetsplats, men också
Kultur och fritid
en samlingsplats för gemensamma
Vi erbjuder brukare inom LSS Funk-
aktiviteter.
tionsstöd fritidsaktiviteter. Vi samverkar
också med flera olika kommuner och
Personlig assistans
föreningar. Varje månad presenterar vi
Personer som har en betydande funk-
våra aktiviteter i vårt månadsprogram.
tionsnedsättning och inte på egen hand
Här nedan ser du några av de aktiviteter
klarar sin vardag kan ha rätt till person-
som vi erbjuder:
lig assistans. Det innebär att brukaren
har en eller flera assistenter som hjälper
• Helgläger/Korttidsavlösning för
till med det man inte själv klarar av på
ungdomar och vuxna
grund av sin funktionsnedsättning.
• Koloni– och lovverksamhet
•Semesterverksamhet
Korttidshem
• Kvällsverksamhet för alla
Vi erbjuder korttidsvistelse för vuxna
• Kvällsverksamhet för ungdomar
personer som har fyllt 21 år. Verksam-
•Idrott
heten är öppen dygnet runt, året om!
Funktionsstöd ett bemanningscentrum
Att jobba hos oss
LSS Funktionsstöd har idag ca 700 tillsvidareanställda och timvikarier
som arbetar hos oss inom olika yrken. De är vår viktigaste resurs.
Yrkesroller
grupperingar. Vi har exempelvis ett
I vår organisation finns medarbetare
kvalitetstråd, vars uppgift är att jobba
som jobbar med omvårdnad på olika
med just kvalitet- och utvecklingsfrågor.
sätt; vårdare, vårdare i behandlingsarbete, sjuksköterskor, personliga
Personlig utveckling och utbildning
assistenter.
Hos oss finns det möjlighet för dig att
utvecklas som person, i din yrkesroll och
Utöver vår affärsområdeschef, har varje
att hitta den typ av verksamhet som just
verksamhet en ansvarig chef och det
du trivs att jobba i.
finns medarbetare som jobbar med olika
stödfunktioner såsom verksamhets-
Vi arbetar mycket med rätt kompetens
utveckling, administration, ekonomi-
och utbildning hos vår personal, samt
och personalfrågor.
väl förankrade arbetsmetoder. Det
hjälper oss att uppfylla våra kunders
Oavsett yrke hjälper alla till att utveckla
förväntningar och ge dem trygghet i
vår verksamhet på olika sätt, både
sin vardag.
genom sitt dagliga arbete och i olika
Ansökan
För att jobba hos oss ska du ha fyllt 18
Många får en första kontakt med oss
år, ha en godkänd examen, alternativt
genom praktik som skolan ordnar.
pågående utbildning inom barn och
Om du under praktiken trivs med oss
fritidsprogrammet eller omvårdnads-
och vi med dig, finns det möjlighet att
programmet. Vi ser gärna sökande som
fortsätta att jobba som vikarie.
studerar på högskola inom närliggande
område, samt har erfarenhet av arbete
På linkoping.se/arbete finns generell
inom LSS Funktionsstöd.
information om arbete i Linköpings
kommun och där listas alla lediga jobb.
Vi söker i första hand utbildade
I menyn kan man klicka sig vidare till
medarbetare till tjänster som vårdare,
tim- och semestervikariat för att hitta
vårdare i behandlingsarbete och inom
våra arbeten under rubriken ”Vikariera
personlig assistans. I vissa fall kan
som vårdare eller personlig assistent,
även personer med annan lämplig
LSS Funktionsstöd”. Där finns mer
erfarenhet bli aktuella.
specifik information, länk till ansökan
som görs digitalt och blanketter som
Vi vill att du som söker till oss är
måste skickas in.
positiv, flexibel, ansvarsfull, har lätt
för att samarbeta och har ett gott
Har du några frågor, får du gärna
bemötande. Du måste behärska det
kontakta oss:
svenska språket, både i tal och skrift.
För vissa tjänster krävs att du har
Pernilla Johansson 013-263345
körkort samt tillgång till egen bil.
Greger Johansson 013-207358