MYN 2015-06-25 protokoll §§ 110-126

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Plats och tid:
Stadshuset i Ängelholm, sammanträdesrum Grå, 2015-06-25,
kl. 14:00-17:25, ajournering 15.00–15:30
Beslutande:
Lars-Olle Tuvesson, ordf. (S)
Anders Bengtsson (EP)
Tomas Fjellner (M)
Niklas Klang (S)
Pernilla Carlsson (S)
Bengt Bengtson (S)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Anita Rosén (FP)
Bertil Påhlsson (M)
Ulf Pethö (M)
Hans-Åke Jönsson (C)§§110-117
Nicklas Oddson (KD)
Anders Magnusson (SD)
Anders Davidsson (M) tjg ers. för Hans-Åke Jönsson(C)§§118-126
Ersättare:
Sven Dahlberg (S) Christian Hedman (S) Murvet Rama (S)
Martin Märgelbrink (FP) Anders Davidsson (M)
Mona Sturesson (M) Anders Ingvarsson (SD) Sara FribergPaninder (M)
Övriga närvarande: Karin Valtinat (tjm), Lina Johansson (tjm), Lotta Wallin (tjm)
Johan Iacobi (tjm), Johan Maniet (tjm), Åsa Öhrman Engvall (tjm)
Mariette Svensson (tjm), Kristina Walther (tjm) Malin Andersson
(sek)
Utses att justera:
Pernilla Carlsson, Nicklas Oddson
Paragrafer: 110-126
Sekreterare
___________________________________________________
Malin Andersson
Ordförande
___________________________________________________
Lars-Olle Tuvesson
Justerare
___________________________________________________
Pernilla Carlsson,
Nicklas Oddson
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:
Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum:
2015-06-25
Datum för anslags uppsättande:
2015-06-30
Datum för anslags nedtagande:
2015-07-23
Förvaringsplats för protokollet:
Verksamheten för miljö och bygg
Underskrift
____________________________________________________
Malin Andersson
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Innehållsförteckning
110
Godkännnade av dagordning
5
111
Delegerade ärenden
6
112
Föreläggande att forsla bort massor förenat med vite – Hålshult
3:6
7-8
113
Föreläggande om städning av 14 återvinningsstationer förenat
med vite
910
114
Förbud mot miljöfarlig verksamhet, krav på provtagningsplan
och beslut om avgift, Skörpinge 94:1
11 13
115
Yttrande över medborgarförslag från Ingrid Thorell-Ekstrand
om hållande av tupp i trädgård
14
116
Remiss avseende översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen (M2015/2144/Ee)
15
117
Havstruten 14 – tillbyggnad av enbostadshus
16 18
118
Norra Varalöv 4:8 – ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av enbostadshus för säsongsboende
19
119
Örnen 9- nybyggnad av flerbostadshus efter rivning av befintligt
uthus och skärmtak
20
120
Barkåkra 44:42 - förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
21 22
121
Strövelstorp 4:12- ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st
flerbostadshus (48 lgh) med tillhörande komplementbyggnader
23
122
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga
drycker till allmänheten vid tävling UCI BMX Supercross World Cup
24 26
123
Budget 2016
27
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
124
Ärenden för kännedom
28 29
125
Övrigt-Uppdrag Skörpinge 94:1
30
126
Övrigt-Information
31
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 110
Godkännnade av dagordning
Till dagens ärendelista tillkommer;
Tillsynsutredning gällande Klubb Nivå, Skolgatan 1, Ängelholm
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till allmänheten vid
tävlingen UCI BMX Supercross World Cup den 15 och 16 augusti 2015 i Ängelholm
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 111
Delegerade ärenden
Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden har överlåtit del av sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av
myndighetsnämnden antagen delegationsordning.
Beslutsunderlag
Delegationslistor av beslut fattade enligt delegationsordning inom tidsramen
2015-05-01 - 2015-05-31
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 112
Dnr MYN 2015-917
Föreläggande att forsla bort massor förenat med vite – Hålshult
3:6
Ärendebeskrivning
Miljöenheten fick in klagomål från XXXXXXXXX att däck hade dumpats i skogen på
dennes fastighet Hålshult 3:6. Miljöinspektörerna Therese Thillman och Lina Johansson
åkte till fastigheten den 18 maj 2015 och konstaterade att det fanns däck men även stora
mängder avfall i form av olika massor, asfalt, illaluktande slam, betong, matjord,
betongfundament, markduk, järn, kontorsstol mm som dumpats i skogen. Ca 20 meter
väster om avfallet rinner en bäck. XXXXXX köpte fastigheten under sommaren 2014.
Genom granskning av flygfoto från 2014 konstateras att verksamheten inte hade startat
(utfyllnad med avfall) när flygfotot togs. XXXXXXXXX driver en verksamhet som heter
Berts entreprenad, sten och trädgård.
Beslutsunderlag
Karta ”platsen för kvittblivning”
Ortofoto 2014
Översikt avfall
Foto 1-20
Tjänsteutlåtande från verksamheten för miljö och bygg den 4 juni 2015
Yrkande
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet. I yrkandet instämmer
Bengt Bengtson (S), Anita Rosén (FP)
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
med stöd av miljöbalken 26 kap 9§, 26 kap 14§, 26 kap 21§, 15 kap 5a§, 2 kap 3§, 2
kap 6§ samt 2 kap 8§ förelägga XXXXXXXXX, med personnummer
XXXXXX-XXXX, om följande:
1. senast 4 månader efter delgivning av detta beslut avlägsna samtliga massor, byggavfall och
däck som har tillförts Hålshult 3:6. Massorna ska lämnas till godkänd mottagare. Denna
punkt förenas med ett vite om 30 000 kr
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Forts. § 112
2. senast 1 månad innan borttransport (enligt punkt 1) påbörjas ska XXXXXXXXX
redovisa för tillsynsmyndigheten vilken avfallsmottagare som kommer att ta emot avfallet.
Denna punkt förenas med ett vite om 5000 kronor
3. senast 1 månad efter borttransport (enligt punkt 1) av samtliga massor ska
XXXXXXXXX lämna kvitto från avfallsmottagare till tillsynsmyndigheten. Denna punkt
förenas med ett vite på 5000 kronor
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 113
Dnr MYN 2015-651
Föreläggande om städning av 14 återvinningsstationer förenat med
vite
Ärendebeskrivning
I Ängelholms kommun har FTI 20 återvinningsstationer. Med anledning av
återkommande klagomål på nedskräpning de senaste åren har tillsynsmyndigheten gjort
tillsyn vid stationerna. På senare tid fungerar städningen inne på stationen i de flesta fall
tillfredsställande. Däremot fungerar inte städningen alls gällande de avfall som spridits i
närområdet (10-20 meter från FTI-stationen).
Miljöenheten besökte samtliga återvinningsstationer (20 st) i Ängelholms kommun den
13 april 2015. Närvarande vid inspektionen var miljöinspektör Lotta Wallin. Syftet med
tillsynen var att uppmärksamma eventuella brister och se till att miljöbalken efterlevs.
Gatuingenjör Jan-Inge Nicander medverkade också.
Inspektionsrapport där status för respektive station framgår skickades till FTI 13 april 2015. I
denna rapport kommunicerades att ett vitesföreläggande övervägs då städningen inte är
tillräcklig vad gäller området omkring återvinningsstationerna. FTI fick möjlighet att lämna
synpunkter fram till 2015-04-27. Inga synpunkter inkom. Förutom att städningen är otillräcklig
och att skräp kommer in på två förskolor är stängslet runt FTI-stationen i Hjärnarp trasigt och
informationsskylten har körts på och lutar.
Beslutsunderlag
Inspektion 2015-04-13
Foto 2015-04-13
Tjänsteutlåtande från verksamheten för miljö och bygg den 4 juni 2015
Yrkanden
Tomas Fjellner (M) yrkar för treklöverns räkning bifall i enlighet med tjänsteutlåtandet. I
yrkandet instämmer Bengt Bengtson (S), Anita Rosén (FP) Anders Bengtsson (EP) och KarlOtto Rosenqvist (MP).
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
9
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Forts.§ 113
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
med stöd av 15 kap 5a och 15 §§ samt 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken
förelägger myndighetsnämnden FTI AB (Svenska Förpackningsoch Tidningsinsamlingen AB), orgnr. 5566654090, att utföra
följande:
1. Senast 2 månader efter delgivning av detta beslut, vidta åtgärder så att skräp från FTIstationen på fastigheten Söndrebalj 7:2 inte kan nå barnens lekytor vid intilliggande förskola i
Hjärnarp. Punkt 1 förenas med ett löpande vite om 3000 kronor för varje månad åtgärd inte
vidtas.
2.
Senast 2 månader efter delgivning av detta beslut, vidta åtgärder så att skräp från FTIstationen på fastigheten Munka Ljungby 8:4 inte kan nå barnens lekytor vid intilliggande
förskola i Munka Ljungby (Lunnemöllagatan). Punkt 2 förenas med ett löpande vite om
3000 kronor för varje månad åtgärd inte vidtas.
3. Senast 2 månader efter delgivning av detta beslut, städa närområdet omkring FTI-stationen
dit avfall från FTI-stationen har spridits. Även gammalt avfall ska städas bort. Punkt 3 gäller
FTI-stationer i Ängelholms kommun med följande adresser och fastighetsbeteckning:
Ölandsgatan (Ängelhom 2:17)
Persikovägen (Ärrarp 14:41)
Kustroddarevägen (Barkåkra 22:60)
Sanatorievägen (Vejby 242:1)
Allmänna gränd (Söndrebalj 7:2)
Lunnemöllagatan (Munka Ljungby 8:4)
Örkelljungavägen (Lärkeröd 7:3)
Toftavägen (Munka Ljungby 27:20)
Espehögsgatan (Ängelholm 5:1)
Kullavägen (Ängelholm 5:16)
Industrigatan (Pilen 11)
Danielslundsgatan (Ängelholm 3:18)
Kallenbergsgatan (Ängelholm 6:12)
Bäckadalsvägen (Ängelholm 6:27)
Punkt 3 förenas med ett löpande vite om 3000 kronor per station för varje månad städning inte
utförs.
______
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 114
Dnr MYN 2014-525
Förbud mot miljöfarlig verksamhet, krav på provtagningsplan och
beslut om avgift, Skörpinge 94:1
Ärendebeskrivning
XXXXXXXXX har anmält för samråd enligt 12 kap 6 § till Länsstyrelsen i Skåne vid tre
tillfällen planerade utfyllnader inom fastigheten Skörpinge 94:1. Länsstyrelsen meddelade
försiktighetsmått där det bland annat framgår vilka markområde som får tas i anspråk och till
vilken höjd över marken som utfyllnad får ske. Som skäl för utfyllnaderna angav
XXXXXXXXX att den berörda arealen ska vara ett åkerskifte, en svacka skulle fyllas ut och
avrinningen förbättras.
Myndighetsnämnden kan konstatera att de beslut som Länsstyrelsen tagit i samband
med samråden inte följts. XXXXXXXXX har fyllt ut områden utanför de områden
som markerats på Länsstyrelsens samrådsbeslut och massor har lagts i högar och
vallar och utfyllnad har skett till nivåer över de höjder som besluten anger.
Länsstyrelsen förbjöd verksamheten 2015-05-18. Detta beslut överklagade
XXXXXXXXX. Genom dom av mark- och miljödomstolen 2015-06-09 upphävdes
beslutet med hänvisning till att Länsstyrelsen inte var behörig att fatta beslutet i fråga
(M2095-15).
Beslutsunderlag
Foto som visar hur åkern såg ut 2011
Tjänsteutlåtande från verksamheten för miljö bygg och den 18 juni 2015
Yrkanden
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet. I yrkandet instämmer
Bengt Bengtson(S), Anita Rosén (FP), Anders Bengtsson (EP), Pernilla Carlsson (S), HansÅke Jönsson (C) och Anders Magnusson (SD).
Bertil Påhlsson (M) yrkar avslag på punkt 3 i tjänsteutlåtandet. Bertil yrkar på att-sats 3 ska
lyda enligt följande;
Fastighetsägarna skall redovisa vart massorna kommit ifrån och eventuellt prov som tagits
innan massorna transporterades till Skörpinge 94:1
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Forts. § 114
Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att myndighetsnämnden bifaller KarlOtto Rosenqvists m.fl. yrkanden.
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
med stöd av 2 kap. 3 §, 2 kap. 6 §, 26 kap. 9, 14, 21 och 22 §§ miljöbalken
förelägga XXXXXXXXX med personnummer XXXXXX-XXXX, om följande:
1. Förbud vid vite om 500.000 kronor att ta emot ytterligare schaktmassor på fastigheten
Skörpinge 94:1 i Ängelholms kommun.
2. Förbud vid vite om 200.000 kronor att i övrigt hantera redan mottagna schaktmassor på
fastigheten Skörpinge 94:1.
3. Senast 1 månad efter delgivning av detta beslut vid vite om 100.000 kronor redovisa en
provtagningsplan för myndighetsnämnden, utförd av en sakkunnig och oberoende part,
utvisande var prov ska tas, hur många prov som ska tas, på vilket djup proven ska tas
samt vilka ämnen som ska analyseras.
Detta beslut gäller enligt 26 kap 26 § miljöbalken även om det överklagas.
1. Beslut om avgift
Myndighetsnämnden beslutar att debitera XXXXXXXXX, med personnummer
XXXXXX- XXXX, med 730 kronor x 24 timmars handläggningstid med stöd av 27 kap.
1 § miljöbalken och den av kommunfullmäktige beslutade taxan 2010- 11-15, § 180 med
indexjusterad timtaxa beslutat av miljönämnden 2012-10-16, § 62. Faktura sändes separat.
Myndighetsnämnden beslutar även, med stöd av 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att detta avgiftsbeslut skall gälla
omedelbart även om det överklagas.
Reservation
Bertil Påhlsson (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande;
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Forts. § 114
Skriftlig reservation från Bertil Påhlsson (M) i ärende angående tippstopp av
jordmassor på fastigheten Skörpinge 94:1
Vid nämndsmötet den 25/6 2015 framkom det för mig väldigt svaga argument för stopp
av vidare tippning av jord. Jordmassorna ligger där de ligger, varför är det så bråttom nu ?
Kunde det inte tidigare gjorts bedömning, och ev. provtagning, på de ditlevererade
jordmassorna på platsen där de hämtats från ? Nu plötsligt slås det på stora artilleriet med
både föreläggande och stora viten. Skulle markägaren få rätt i högre instanser har
kommunen säkerligen mycket stora ersättningsanspråk att vänta sig från markägaren för
det tippstopp myndighetsnämnden beslutat. Jag tror att Ängelholms skattebetalare hellre
ser att dessa pengar används inom skola och äldreomsorg, och jag som moderat har alltid
försökt att inte i onödan slösa av skattebetalarnas pengar samt att värna om våra
företagare.
Jag tycker det var mycket positivt att det äntligen kan återskapas ny produktiv åkermark,
för det kan med nuvarande befolkningstillväxt behövas mer livsmedel fortare än vi anar. I
dagsläget är det 80% av jordens befolkning som inte kan äta sig mätta varje dag.
Varje liten bit åkermark vi kan återskapa kan bli ytterst värdefull för våra efterkommande.
______
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 115
Dnr MYN 2015-938
Yttrande över medborgarförslag XXXXXX XXXXXXXX om
hållande av tupp i trädgård
Ärendebeskrivning
XXXXXX XXXXXXXXföreslår att Ängelholms kommun ger möjlighet att ha både
några hönor och tupp i trädgård. Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 201506-05 att överlämna medborgarförslaget till myndighetsnämnden för besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från XXXXXX XXXXXXXX, inkommet 2015-05-08
Beslut av Kommunfullmäktige, KF § 153, 2015-05-25
Delegeringsbeslut av kommunstyrelsen, 2015-06-05, Dnr KS 2015/548
Tjänsteutlåtande från verksamheten från miljö och bygg den 15 juni 2015
Yrkanden
Nicklas Oddson (KD) yrkar bifall enligt förslag i tjänsteutlåtandet. I yrkandet instämmer
Pernilla Carlsson (S) Niklas Klang (S) och Bengt Bengtson(S)
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
överlämna miljöenhetens synpunkter som svar på medborgarförslaget.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 116
Dnr MYN 2015-824
Remiss avseende översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen (M2015/2144/Ee)
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en remiss för yttrande från Regeringskansliet
avseende den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Energimyndigheten har på
uppdrag av regeringen gjort en översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen i syfte att öka den samhällsekonomiska effektiviteten. Ängelholms
kommun har ombetts inkomma med synpunkter på förslag och bedömningar i
rapporten
Beslutsunderlag
Rapport -Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen
Tjänsteutlåtande från verksamheten för miljö och bygg
Yrkanden
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall enligt förslag i tjänsteutlåtandet.
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att:
överlämna miljöenhetens synpunkter som svar på remissen.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 117
Dnr MYN B 2015-0012
Havstruten 14 – tillbyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om rivningslov för rivning av befintligt uterum om 15 m2 samt
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus om 30 m2 byggnadsarea. Bostadshuset är uppfört
1956 som en i raden sammanbygd radhuslägenhet i två våningsplan med putsade fasader.
Tillbyggnaden placeras på trädgårdssidan och sträcker sig längs hela fasaden från tomtgräns till
tomtgräns. Den utformas med ett flackt plåtklätt pulpettak med lutning utåt trädgården,
putsade murar och stora glaspartier av trä/aluminium.
Myndighetsnämnden beslutade 2015-05-28 § 105 att återremittera ärendet för att efterhöra
med sökanden och samfällighetsföreningen om de är intresserade av att ansöka om
planändring. Bygglovsenheten har tillsammans med stadsarkitekten träffat representanter för
samfällighetsföreningen och informerat om förutsättningarna med gällande detaljplan och
möjligheterna med en ny detaljplan. Föreningen föreslogs söka planbesked.
Samfällighetsföreningens styrelse har därefter meddelat att man önskar att kommunen ordnar
ett informationsmöte efter semestern för samtliga fastighetsägare i kvarteret.
Beslutsunderlag
Ansökan om lov
2015-01-13
Situationsplan
2015-01-29
Plan- fasad- och sektionsritning
2015-05-20
Tjänsteutlåtande från verksamheten för miljö och bygg den 16 juni 2015
Yrkanden
Tomas Fjellner (M) yrkar för moderateras räkning bifall till att bevilja ansökan.
Pernilla Carlsson (S) yrkar bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen. I yrkandet stämmer Anita
Rosén (FP), Hans-Åke Jönsson(C), Nicklas Oddson (KD) Karl-Otto Rosenqvist och Anders
Bengtsson (EP).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att myndighetsnämnden bifaller
Pernilla Carlssons m.fl. yrkande.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Forts. § 117
Omröstning begärs. Myndighetsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Pernilla Carlssons m.fl. yrkande, dvs. avslag på ansökan
Nej-röst för Tomas Fjellers m fl. yrkande, dvs. bifall till ansökan.
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för Pernilla Carlssons mfl yrkande mot 3 nej-röster för Tomas Fjellners mfl.
yrkande beslutar myndighetsnämnden att bifalla Pernilla Carlssons yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Lars-Olle Tuvesson (S)
Anders Bengtsson (EP)
Tomas Fjellner (M)
Niklas Klang (S)
Pernilla Carlsson (S)
Bengt Bengtson (S)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Anita Rosen (FP)
Bertil Påhlsson (M)
Ulf Pethö (M)
Hans-Åke Jönsson (C)
Nicklas Oddson (KD)
Anders Magnusson (SD)
Summa
Jaröst
x
x
Nejröst
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
3
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
avslå ansökan.
Bilaga ”För myndighetsnämndens beslut gäller” bifogas.
Reservation
Moderaterna reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande;
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Forts. § 117
Reservation – Havstruten 14 – tillbyggnad av enbostadshus och rivning av uterum.
Reservation med anledning av fattat beslut i Myndighetsnämnden den 25 juni, att avslå
ansökan.
Moderaterna anser att avvikelsen är förenlig med detaljplanens och
områdesbestämmelsernas syfte samt att avvikelsen är liten, särskilt i ljuset av hur övriga
39 fastigheter byggts till och byggts ut sedan detaljplanen fastställdes 1953.
Moderaterna kan inte förstå att man får bygglov för tillbyggnad utmed hela fasaden på
framsidan av fastigheterna, men inte kan få det på baksidan av fastigheterna.
Moderaterna anser vidare att likabehandlingsprincipen inte har tillämpats, eftersom
liknande tillbyggnader tidigare har beviljats.
Ängelholm den 25 juni 2015
____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 118
Dnr MYN B 2015-0535
Norra Varalöv 4:8 – Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av enbostadshus för säsongsboende
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2022-12-31 för nybyggnad av
enbostadshus för säsongsboende om 48 m2 byggnadsarea. Byggnaden placeras i anslutning till
befintliga byggnader för biodling och honungsproduktion på fastigheten. Byggnaden utgörs av
en flyttbar så kallad villavagn på hjul med fasader av grön panel.
Beslutsunderlag
Ansökan om lov
2015-06-10
Situationsplan
2015-06-10
Plan- och fasadritning
2015-06-10
Tjänsteutlåtande från verksamheten för miljö och bygg den 16 juni 2015
Yrkanden
Nicklas Oddson (KD) yrkar bifall till att ge tidsbegränsat bygglov enligt PBL 9 kap 33 §. I
yrkandet instämmer Tomas Fjellner (M) för treklöverns räkning.
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
ge tidsbegränsat bygglov enligt PBL 9 kap 33 §.
Bilaga ”För myndighetsnämndens beslut gäller” bifogas.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 119
Dnr MYN B14-1051
Örnen 9- nybyggnad av flerbostadshus efter rivning av befintligt
uthus och skärmtak
Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med fyra små lägenheter om 2 rum och kök,
med tillhörande förråd. Byggnaden är i två våningar med utvändig trappa och balkonger, s.k.
loftgångshus. Byggnadsarean (BYA) är 215 m2, varav balkong utgör 56 m2 och förråd 13 m2.
Byggnaden utförs med vita putsade fasader, vita fönster och tegelröda takpannor.
Fastigheten om 1 228 m2 är idag bebyggd med ett tvåvånings gatuhus om c:a 220 m2 samt
garage, skärmtak och förråd/lager om c:a 375 m2. Gathuset innehåller fyra lokaler. På
innergården finns redovisat 4 parkeringsplatser till befintliga hyresgäster, en till gästparkering
och fyra till de nya lägenheterna. Soptunnorna är placerade öppet invid entrén till gården.
Ärendet avser också rivning av skärmtak och förråd om sammanlagt 88 m2.
Beslutsunderlag
Ansökan 2014-12-17
Situationsplan över byggnader som rivs 2015-02-02
Situationsplan nybyggnad, plan-, sektions- och fasadritningar samt vy mot söder och markplan
med parkeringsredovisning ritning A2-A6 2015-06-03.
Tjänsteutlåtande från verksamheten för miljö och bygg den 12 juni 2015
Yrkanden
Anders Bengtsson (EP) yrkar bifall enligt förslag i tjänsteutlåtandet. I yrkandet instämmer
socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet, miljöpartiet.
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja ansökt åtgärd med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31b§.
Bilaga ”För myndighetsnämndens beslut gäller” bifogas.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 120
Dnr MYN B 2015-0300
Barkåkra 44:42 - förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förhandsbesked för att bebygga aktuell fastighet med två enbostadshus med
vidbyggd komplementbyggnad efter fastighetsreglering/klyvning och rivning av befintligt
enbostadshus.
Fastigheten är 1 667 m och de nya tomterna blir 858 respektive 809 m. Fastigheterna är
långsmala, endast 17,5 m breda och ett djup på mellan 45-50 m. Båda fastigheterna har direkt
utfart mot Kustroddarvägen och ansluts till kommunal va-anläggning. Tomten sluttar ett par
meter från Kustroddarvägen till den sydvästra gränsen.
Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked, situationsplan 1:400 samt fotoillustration av förslag på hustyp
inkomna 2015-04-16.
Tjänsteutlåtande från verksamheten för miljö och bygg den 16 juni 2015.
Yrkanden
Tomas Fjellner (M) yrkar för treklöverns räkning bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet.
I yrkandet instämmer Anita Rosén (FP).
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
att
meddela positivt förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 §.
förhandsbeskedet är förenat med följande villkor:
 Bostäderna ska uppfylla gällande bullervärden enligt miljöenhetens yttrande.
Bullerutredning ska insändas i samband med bygglovansökan.
 Geoteknisk undersökning ska redovisas innan startbesked.
 Yttranden från kommunens VA-enhet och miljöenhet samt Räddningstjänsten Skåne
Nordväst ska följas.
 Trafiksäker utfart till Kustroddarvägen ska anordnas och godkännas av kommunen.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Forts. § 120
 Byggnaderna ska placeras i princip enligt situationsplan i förhandsbeskedet.
Huvudbyggnader ska placeras 15-22 m från tomtgräns mot sydväst (se
illustrationskarta), minst 6 m från Kustroddarvägen och minst 4 meter från övriga
tomtgränser. Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från Kustroddarvägen
och minst 1 m från övriga tomtgränser.
 Bostadsbyggnaden ska i princip utformas enligt fotoillustrationen, som långsmala
byggnadskroppar i en våning med inredd vind och husdjup max 7,0 m med enkla raka
sadeltak med takvinkel minst 38 grader.
 Taktäckning ska vara tegel i matt, tegelröd kulör. Fasader ska vara putsade vita
och/eller i träpanel i dova färger, typ falurödfärg.
 Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,6 m och högsta nockhöjd 7,5 m.
 Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 2,7 m.
 Högst 25 % av fastigheterna får bebyggas.
 Byggnaderna ska anpassas i volym och färgsättning till byggnadstraditionen på
platsen. Natur- och kulturvärdena på platsen ska tas tillvara så att en god
helhetsverkan uppnås. (PBL kap 2 § 6).
Bilaga ”För myndighetsnämndens beslut gäller” bifogas.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 121
Dnr MYN B 2015-132
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st flerbostadshus (48 lgh)
med tillhörande komplementbyggnader – fastighet Strövelstorp
4:12
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st flerbostadshus (48 lgh) med tillhörande
komplementbyggnader – ”SABO hus”
Beslutsunderlag
Ansökan om lov
inkommit 2015-05-25
Anmälan om kontrollansvarig
inkommit 2015-05-25
Nybyggnadskarta
inkommit 2015-05-25
Situationsplan
inkommit 2015-05-25
Plan-, sektion och fasadsritningar
inkommit 2015-05-25
Tjänsteskrivelse från verksamheten för miljö och bygg den 16 juni 2015.
Yrkanden
Tomas Fjellner (M) yrkar för treklöverns räkning bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet.
I yrkandet instämmer engelholmspartiet, socialdemokraterna och folkpartiet.
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja ansökan enligt PBL 9:30
Bilaga ”För myndighetsnämndens beslut gäller” bifogas.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 122
Dnr MYN AlkT 11-2015-00007
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga
drycker till allmänheten vid tävlingen UCI BMX Supercross World
Cup den 15 och 16 augusti 2015 i Ängelholm
Ärendebeskrivning
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till allmänheten har
inkommit till enheten den 22 juni 2015, vid ett idrottsevenemang. Remiss har översänts till
polismyndigheten, men inget svarsyttrande har inkommit. Således finns inte
polismyndighetens yttrande med i utredningen som följer nedan, enligt 8 kap. 11 §
alkohollagen (2010:1622), och därmed kan inte förslag till beslut ges gällande ansökan.
Huvudfrågan i aktuellt ärende handlar om den grundläggande alkoholpolitiska värderingen, att
alkohol och idrott inte hör ihop. Förslag till beslut är ställningstagande till om alkoholservering
kan tillåtas alternativ inte ska tillåtas vid ungdoms- och/eller idrottsevenemang, samt beslut för
att sedan delegera till miljö- och byggchefen att fatta beslut i ärendet i linje med nämndens
ställningstagande, efter att yttrande från polisen inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från verksamheten för miljö och bygg den 25 juni 2015
Yrkanden
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till att-sats 1,3, och 4 enligt tjänsteutlåtandet. I att-sats 3 yrkar
han på följande tillägg; Ordförande ska informera övriga i presidiet om fattade beslut.
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar i första hand på bifall till att-sats 1 enligt tjänsteutlåtandet
med villkor att servering enbart ska ske i restaurangtält och inte på läktare.
I andra hand yrkar han avslag på den första att-satsen.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Forts. § 122
Propositioner och omröstning
Ordförande ställer först proposition på bifall till Tomas Fjellners yrkande att alkoholservering
kan tillåtas i sin helhet mot Karl-Ottos yrkande om att servering enbart ska ske i restaurangtält
och inte på läktare. Ordföranden finner att myndighetsnämnden bifaller Karl-Ottos yrkande.
Votering begärs och myndighetsnämnden godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för Karl-Ottos yrkande
Nej-röst för Tomas Fjellners yrkande
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för Karl-Otto Rosenqvists yrkande och 4 nej-röster för Tomas Fjellners
yrkande beslutar myndighetsnämnden att bifalla Karl- Otto Rosenqvists yrkande.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Lars-Olle Tuvesson (S)
Anders Bengtsson (EP)
Tomas Fjellner (M)
Niklas Klang (S)
Pernilla Carlsson (S)
Bengt Bengtson (S)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Anita Rosen (FP)
Bertil Påhlsson (M)
Ulf Pethö (M)
Anders Davidsson (M)
Nicklas Oddson (KD)
Anders Magnusson (SD)
Summa
Jaröst
x
x
Nejröst
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
4
Ordförande ställer därefter proposition på Tomas Fjellners (M) tilläggsyrkande att i att-sats 3
enligt tjänsteutlåtandet lägga till följande; Ordförande ska informera övriga i presidiet om
fattade beslut och finner att myndighetsnämnden bifaller detsamma.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
Forts. § 122
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
alkoholservering kan tillåtas vid ungdoms- och/eller idrottsevenemang under juli och
augusti månad 2015. Servering ska ske i restaurangtält och inte på läktare.
att
delegera till Miljö- och byggchefen att efter samråd med myndighetsnämndens
ordförande fatta beslut i aktuellt ärende samt i andra liknande ansökningsärenden som
inkommer under månaderna juli och augusti 2015. Ordförande ska informera övriga i
presidiet om fattade beslut.
att
ge enheten för Serveringstillstånd i uppdrag att se över socialnämndens riktlinjer
för alkoholservering enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622), med
återrapportering senast den 26 november 2015.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 123
Budget 2016
Ärendebeskrivning
Miljö och byggchefen, Karin Valtinat, informerar om pågående budgetarbete. Nämnden
kommer att behandla budgeten vid sitt sammanträde i augusti månad.
Beslutsunderlag
Muntlig presentation.
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 124
Ärenden för kännedom
1.
Länsstyrelsens beslut 2015-05-25 för överklagande av kommunens beslut att avslå ansökan
om bygglov på fastigheten Påfågeln 8, Storgatan 46, som gällde ändring av takmaterial från
tegel till plåt. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
2.
Länsstyrelsens delbeslut 2015-05-25 för överklagande av bygglov på Norra Varalöv 31:11
gällande nybyggnad av industri- och logistikcenter; nu fråga om inhibition.
Länsstyrelsen avslår det särskilda yrkandet om inhibition. Slutligt beslut kommer att fattas
vid senare tillfälle.
3.
Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-05-27 för överklagande av beslut gällande byte
av entréportar på fastigheten Willan 1.
Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen
Länsstyrelsen beslut den 25 mars 2014 (vars beslut var att upphäva det överklagade beslutet och
återförvisa ärendet till kommunen för fortsatt handläggning),
(Bygglov för utbyte av portar har beviljats på delegation den 1 juni 2015)
4.
Länsstyrelsens beslut 2015-05-27 för överklagande av beslut om slutbesked på fastigheten
Klitterbyn 1, hus 22. Länsstyrelsen avvisar yrkandet om att överklagandet ska avvisas som
för sent inkommit. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
5.
Länsstyrelsens delbeslut 2015-05-28 för överklagande av bygglov på Norra Varalöv 31:11
gällande nybyggnad av industri- och logistikcenter; nu fråga om inhibition.
Länsstyrelsen avslår det särskilda yrkandet om inhibition. Slutligt beslut kommer att fattas
vid senare tillfälle.
6.
Länsstyrelsens beslut 2015-06-04 gällande överklagande av länsstyrelsens beslut.
Kommunen beviljade bygglov på fastigheten Kompassen 12, Tallvägen 1, för utvändig
ändring av huvudbyggnad samt befintligt förråd och skärmtak inreds rum respektive hall,
ny tillgänglig entré skapas. Detta beslut överklagas till länsstyrelsen som beslutar den 11 maj
2015 att upphäva nämndens beslut och återförvisa ärendet för fortsatt utredning.
Kommunen överklagar detta beslut.
Länsstyrelsen avvisar överklagandet då det inkommit för sent.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
7.
Mark- och miljödomstolens dom 2015-06-10 gällande kommunens beslut att avslå en
ansökan om bygglov för uppförande av mur och plank samt lov för markuppfyllnad på
fastigheten Magnarp 2:154, Teatervägen 23, Vejbystrand.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
8.
Länsstyrelsens beslut 2015-05-21. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne
avslår Swerock AB:s ansökan men förordnar om att verksamheten, på fastigheterna
Rössjöholm 1 : 1 och l:74 i Ängelholms kommun.
9.
Länsstyrelsens beslut 2015-04-30. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne
lämnar med stöd av 9 kap. Miljöbalken tillstånd till fortsatt samt utökad verksamhet för
djurhållning på fastigheten Spannarp 1:3 m.fl. i Ängelholms kommun. Tillståndet omfattar
225 000 platser för slaktkyckling, med en tillbyggnad av ytterligare ett stall.
10.
Länsstyrelsens beslut 2015-05-21 Beslut med stöd av 19 kap 3 b§ miljöbalken om
överprövning av myndighetsnämndens beslut 12 mars 2015 avseende standskyddsdispens
för uppförande av byggnad på fastigheten Ausås 22:5. Länsstyrelsen bedömer att
strandskyddsdispensen som beviljas kan godtas.
11.
Mark- och miljödomstolens dom 2015-05-12 bifaller ansökan och åtlägger fastigheter till
Södra Varalöv 7:18 att betala vite om 20 000 kr. Miljönämnden förbjöd att upphöra med att
släppa ut avloppsvatten som inte genomgått en av miljökontorets godkänd längre gående
redning. Förbudet förenades med ett vite om 40 k000 kr..
12.
Mark- och miljödomstolens protokoll 2015-05-28 gällande överklagande av föreläggande
om förbud mot tippning och utfyllnad med massor på fastigheten Skörpinge 94:1 i
Ängelholms kommun; nu fråga om inhibition.
Mark- och miljödomstolen beslutar att det överklagade beslutet, intill dess målet har
avgjorts eller annorlunda förordats, inte ska gälla.
13.
Mark- och miljööverdomstolens protokoll 2015-04-29 gällande föreläggande om hållande
av tupp på fastigheten Storseglet 4; nu fråga om prövningstillstånd.
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 125
Övrigt-Uppdrag Skörpinge 94:1
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att
ge miljöenheten i uppdrag att begära en remiss från Trafikverket rörande Skörpinge
94:1 och trafiksäkerheten kring verksamheten som bedrivs här.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
30
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Myndighetsnämnden
MYN § 126
Övrigt-Information
Miljö- och byggchefen, Karin Valtinat, informerar om att projektet Varannan vatten kommer att
genomföras den 3-4 juli.
Den 29 oktober kommer nämnden bjudas in till en utbildning om ansvarsfull tillståndsgivning.
Utbildningen anordnas av länsstyrelsen.
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
31