samRådsUndeRlag - Göteborgs hamn

Framtidens hållbara
hamn – Risholmen
Ansökan om tillstånd till anläggande av hamn
och hamnverksamhet
Underlag för samråd, februari 2015
Samrådsunderlaget är sammanställt av Ramböll Sverige AB på uppdrag av Göteborgs Hamn AB
Utgivningsdatum: 2015-02-18
Innehåll
1.Inledning........................................................................................................ 5
2.Bakgrund....................................................................................................... 6
2.1 Göteborgs Hamn i ett nationellt och internationellt perspektiv
6
2.2 Ny energihamn vid Risholmen
6
2.3 Framtidens hållbara hamn
7
3.Ansökans omfattning och utformning.............................................. 9
3.1 Ansökan om tillstånd
9
3.2 Samrådet
9
3.3 Översiktlig tidplan för ansökan och planerad verksamhet
10
3.4 Här kan du lämna synpunkter
11
4.Planerad verksamhet och åtgärder............................................... 12
4.1 Lokalisering
12
4.2 Planerad hamnverksamhet – energihamn 12
4.3 Planerad vattenverksamhet och utformning av ny energihamn
14
4.4 Infrastruktur ut till Risholmen
20
4.5 Grönprogram
20
4.6 Jämförande alternativ
21
5.Omgivningsförhållanden...................................................................... 22
5.1 Allmänt
22
5.2 Planförhållanden och riksintressen
22
5.3 Natur- och kulturmiljövärden
23
5.4 Omkringliggande bostads-, verksamhets- och friluftsområden
23
6.Miljökonsekvenser................................................................................. 25
7.
6.1 Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning
25
6.2 Förutsedd miljöpåverkan
26
6.3 Genomförda, pågående och planerade undersökningar
27
Administrativa uppgifter ...................................................................... 31
bilagor
Bilaga 1: Ritning M10-401
Bilaga 2: Ritning M10-601
Bilaga 3: Förslag till innehållsförteckning miljökonsekvensbeskrivning
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 3
4 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
1.
1 Inledning
Göteborgs Hamn AB planerar att anlägga en ny energihamn för import och export av olika energi­
slag vid Risholmen i Göteborgs hamninlopp. Ansökan om tillstånd för verksamheten omfattar tre
delar; anläggning av den nya hamnen, drift av den nya hamnen samt ett åtgärdsprogram för att stärka
det intilliggande områdets ekologiska och sociala värden.
Den planerade verksamheten med tillhörande åtgärder är prövningspliktig enligt 9 och 11 kap miljö­
balken. Prövning enligt bestämmelserna om Natura 2000-områden enligt 7 kap 28 a § miljöbalken
och Artskyddsförordningen kan också bli aktuellt. Risholmen pekas ut som utvecklingsområde för hamnen i flera styrande dokument, bland annat
i hamnens generalplan, i preciseringen av riksintresset för hamnen och i förslaget till fördjupad
översiktsplan för västra Arendal och Torsviken. För att möjliggöra hamnverksamhet i området krävs
bland annat utfyllnad av vattenområde för att skapa terminalområde och muddring i vattenområden
för att öka vattendjupet vid de nya kajerna. Det kommer också behöva vidtas åtgärder för att för­
bättra infrastrukturen ut till området. Befintlig väg bedöms kunna nyttjas, med en breddning till två
filer längst ut på Risholmen där det idag är enkelriktad väg.
Denna handling, med tillhörande tre bilagor, är det skriftliga underlaget för det samråd som ska
genomföras enligt 6 kap 4 § miljöbalken för planerade åtgärder och verksamheter. Samråd sker med
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, Göteborgs Stad, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda,
övriga statliga myndigheter samt med den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
Syftet med samrådet är dels att ge alla som berörs på ett eller annat sätt tidig kunskap om ansökan
och möjlighet att komma med synpunkter så att den planerade verksamheten kan genomföras med
så liten miljöpåverkan som möjligt.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 5
2.
2 Bakgrund
2.1 Göteborgs Hamn i ett nationellt och
internationellt perspektiv
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med cirka 11 000 fartygsanlöp om året. Nära 30
procent av svensk utrikeshandel passerar genom hamnen. Sveriges ekonomi är helt beroende av
handelsutbyte och det långa avståndet till viktiga marknader innebär att transportkostnaderna är en
viktig faktor för svensk industri. Göteborgs Hamn stärker näringslivets konkurrenskraft genom att
vara ett starkt godsnav med ett brett linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader. De många
direktlinjerna innebär kostnadseffektiva, säkra och snabba transporter.
Göteborgs Hamn har goda naturliga förutsättningar att utvecklas ytterligare som godsnav tack
vare det strategiska läget som länk mellan Atlanten/Nordsjön och Östersjön. Målet är att fortsätta
utveckla infrastrukturen i och utanför hamnen för att generera ännu större kapacitet och bättre till­
gänglighet. Eftersom Skandinavien är glest befolkat krävs det att godsvolymerna koncentreras till ­ett
fåtal starka godsnav för att transporterna ska bli effektiva.
Den långsiktiga trenden är att världshandeln ökar och transporterna mellan världens produktionsoch konsumtionscenter behöver därför utvecklas. I linje med den internationella utvecklingen har
Göteborgs Hamns verksamhet växt och godsvolymerna som hanteras i hamnen har ökat kraftigt under
den senaste tjugoårsperioden. Ökningen förväntas hålla i sig under den kommande tjugoårsperioden.
Hamnens stora nationella betydelse innebär att den är utpekad som riksintresse för sjöfarten.
­Riksintresset syftar till att skydda viktiga hamnfunktioner så att dess förutsättningar och utvecklings­
möjligheter inte försvåras. I riksintresset ingår även expansionsmöjligheter för hamnen (se figur 1).
Den internationella betydelsen bekräftas av att EU utsett Göteborgs Hamn till Main node och
­Core-hamn i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Nätverket syftar till att knyta ihop och
förbättra infrastrukturen inom EU och utpekandet innebär att hamnen har en särskilt prioriterad
ställning i transportflödet inom Europa.
Göteborgs Hamn har, sedan den bildades år 1620, varit starkt sammankopplad med Göteborgs stad.
Utveckling har skett i växelverkan, när staden behövt växa har hamnen flyttat till nya områden, när
sjöfarten utvecklats har hamnen etablerat nya ytor. På 1960-talet, när godsflödet containeriserades,
byggdes det som idag är Göteborgs ytterhamnar ut och områden i centrala staden har successivt
lämnats tillbaks till staden. Nu står hamnen inför nästa utbyggnadsepok.
2.2 Ny energihamn vid Risholmen
Hamnens verksamhet förutspås i olika ekonomiska prognoser att växa och den infrastruktur som
hamnen erbjuder behöver därför också utvecklas i takt med den ökade efterfrågan. Hamnens direkta
närhet till staden innebär att det finns begränsade möjligheter att expandera inom redan exploaterade
områden. Därför är det viktigt att hamnen och verksamheter med hamnanknytning kan växa inom de
områden som är utpekade för hamnutveckling i både preciseringen av riksintresset Göteborgs Hamn
och i kommunens översiktsplan.
6 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
Transportbranschen är konjunkturberoende. Samtidigt är de åtgärder som behövs för uppgradering
och nyetablering av hamnkapacitet både tidskrävande och investeringstunga. Därför krävs det fram­
förhållning för att kunna erbjuda lämpliga anläggningar och infrastruktur när marknaden efterfrågar
dem. I Göteborgs Hamn AB:s generalplan förutspås en tillväxt inom bland annat energisegmentet.
För att detta segment ska kunna utvecklas förutsätts expansion på nya områden. Av de områden
som ingår i hamnens generalplan bedöms Risholmen vara mest lämpligt för ändamålet. Risholmen
har sedan tidigare funnits med i hamnens mer långsiktiga utbyggnadsplaner och i preciseringen av
riksintresset ingår området i utvecklingsområde 2 och 3 (se figur 1).
Figur 1: Precisering av riksintresset Göteborgs Hamn med befintliga hamndelar,
utvecklingsområden på olika lång sikt samt anslutande infrastruktur och områden
för industriell produktion som också är av riksintresse. Ur rapporten Riksintresset
Göteborgs Hamn (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rapport 2009:67). På kartan har
sedan området som studeras för den nya energihamnen vid Risholmen markerats med
svart raster, se markering med Risholmen.
2.3 Framtidens hållbara hamn
Göteborgs Hamn AB bedriver ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå
de lokala miljömålen och minimera negativ miljöpåverkan. I Göteborgs Hamn AB:s ägardirektiv
anges att Göteborgs Hamn ska utgöra det självklara godsnavet för sjötransporter i Skandinavien och
därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i Göteborg. ­
Det innebär bland annat att de tre hållbarhetsdimensionerna, den sociala, den ekologiska och den
ekonomiska, ligger till grund för hamnens utvecklingsarbete.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 7
För Risholmen innebär det en hög ambition att skapa framtidens hållbara hamn med mervärden
i form av exempelvis optimerad resurshushållning och naturprofil samt möjlighet att också till­
föra ­sociala värden. Nedan ges några exempel på hur Göteborgs Hamn AB avser att hantera de tre
­dimensionerna av hållbarhet vid utbyggnad av ny energihamn vid Risholmen.
I den sociala dimensionen av hållbar utveckling ingår bland annat möjligheten att påverka sin
närmiljö. Inom ramen för arbetet med planering för den nya energihamnen har Göteborgs Hamn AB
inlett en särskild dialog med företrädare för lokala intressen. Det är i linje med hur Göteborgs Hamn
AB arbetar i området sedan lång tid. Områdets sociala mervärden kommer att studeras närmare i
den fortsatta processen. För den sociala dimensionen kan också nämnas att hamnverksamheten är
en viktig del av Göteborgs identitet. Det ger liv och rörelse som uppskattas av många göteborgare.
­Risholmens närhet till friluftsområden innebär att fler människor kommer att få möjlighet att upp­
leva hamnen på närmare håll.
Den ekologiska dimensionen handlar om hur vi använder och vårdar naturen. Göteborgs Hamn AB
arbetar redan aktivt för att utveckla både den värdefulla naturen kring hamnen och samtidigt driva
en hamn av stor nationell och internationell betydelse. Göteborgs Hamn AB ser därför goda möjlig­
heter att stärka de redan höga naturvärden som finns i anslutning till Risholmen, både på land och
i vatten, och kommer att ta fram ett grönprogram inom ramen för arbetet med tillståndsansökan.
Särskild fokus kommer att ägnas Natura 2000-området Torsviken och här finns sedan tidigare både
ett pågående förbättringsarbete samt förslag på flera åtgärder som kan stärka naturvärdena.
I den ekonomiska dimensionen ingår att hushålla med mänskliga och materiella resurser. I processen
för Risholmen samverkar Göteborgs Hamn AB med bland annat stadens förvaltningar och statliga
verk, till exempel Trafikverket, så att utvecklingen av det nya hamnområdet sker på ett sätt som är
ekonomiskt fördelaktigt för både samhället och hamnen. Nyttogörandet av överskottsmassor från
infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt i staden för utbyggnad av Risholmen innebär ett hållbart
nyttjande av gemensamma resurser och är en del av denna samverkan. En utbyggnad av Göteborgs
Hamn, som redan idag utgör ett internationellt godsnav, är också i sig mer kostnadseffektivt ur ett
samhällsperspektiv än att satsa motsvarande resurser på en hamn i ett annat läge. Stora delar av den
infrastruktur som behövs är redan på plats. Idag står dessutom Göteborgs Hamn direkt och indirekt
för cirka 22 000 arbetstillfällen i Göteborg. Utveckling av Risholmen skapar tillväxt och nya arbets­
tillfällen. En undersökning från IMO (International Maritime Organization) visar att för varje nytt
miljon ton gods en hamn hanterar skapas 800 nya arbetstillfällen.
8 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
3.
3 Ansökans omfattning
och utformning
3.1 Ansökan om tillstånd
För anläggandet och driften av den nya energihamnen vid Risholmen kommer Göteborgs Hamn AB
att söka tillstånd för både den vattenverksamhet som de planerade åtgärderna ger upphov till och den
miljöfarliga verksamhet som själva hamnverksamheten utgör. Göteborgs Hamns AB:s bedömning är
således att det är möjligt och lämpligt med en samlad prövning enligt 9 och 11 kap miljöbalken för
den planerade energihamnen vid Risholmen. Det är också sannolikt att delar av den planerade verk­
samheten direkt eller indirekt kan påverka miljön på ett betydande sätt inom det intilliggande Natura
2000-området. Därmed kan även en prövning enligt 7 kap 28 a § miljöbalken vara aktuell. Det kan
också bli aktuellt med dispensprövning enligt bestämmelserna i Artskyddsförordningen.
3.2 Samrådet
Processen för prövning av tillstånd enligt miljöbalken inleds alltid med samråd. Eftersom den plane­
rade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska samråd ske med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, övriga statliga myndigheter,
Identifierade samrådsparter
Myndigheter:
Statens Fastighetsverk
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturhistoriska museet
Sjöfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Räddningstjänsten i Storgöteborg
Havs- och vattenmyndigheten
Västra Götalandsregionen
Kammarkollegiet
Sveriges Geologiska Undersökningar
Transportstyrelsen
Statens Geotekniska Institut
Trafikverket
Försvarsmakten
Tullverket
Luftfartsverket
Kustbevakningen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Folkhälsomyndigheten
Statens Maritima Museer
Västtrafik
Förvaltningar Göteborgs Stad:
Kulturförvaltningen
Stadsledningskansliet (samordnande)
Stadsbyggnadskontoret
Miljöförvaltningen
Trafikkontoret
Fastighetskontoret
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen
Park- och Naturförvaltningen
Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg
Kretslopp och Vatten
GRYYAB
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 9
Föreningar/Organisationer:
Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund
Göteborgs Ornitologiska förening
Sveriges Fiskares Riksförbund
Sveriges Ornitologiska förening
Föreningen Göteborgs Kultur- och miljöarv
Föreningen Torsvikens Naturreservat
Torslanda Havsbadskoloni
Sportfiskarna
Långholmens samfällighetsförening
Naturskyddsföreningen
Göteborgs Kungliga Segelsällskap
Bohuskustens vattenvårdsförbund
Långedrags Segelsällskap
Direkt berörda fastigheter med ägare:
Syrhåla 765:34 – Göteborgs Hamn AB
Allmänt vatten - Kammarkollegiet
Syrhåla 765:193 – St1 Energy AB
Arendal 764:717 – Göteborgs Hamn AB
Syrhåla 765:248 – Göteborgs Kommun
Arendal 764:720 – Danafjord Fastigheter AB
Syrhåla 765:251 – St1 Energy AB, Göteborgs
Arendal S:65 – Göteborgs Kommun och
Hamn AB
Danafjord Fastigheter AB
Syrhåla 765:253 – Göteborgs Hamn AB
Syrhåla 765:28 – Göteborgs Kommun
Syrhåla 765:255 – Statens Fastighetsverk
Syrhåla 765:30 – Göteborgs Kommun
Syrhåla 765:256 – Statens Fastighetsverk
Syrhåla 765:31 – Göteborgs Kommun
kommuner samt med den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Identifierade
samrådsparter redovisas i fyra rutor nedan och på följande sida.
Samrådet ska inledas tidigt i planeringsprocessen och avsikten är att redan i det tidiga skedet över­
siktligt presentera den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt för­
utsedda miljöpåverkan. Därmed får alla samrådsparter möjlighet att tidigt komma med upplysningar
och synpunkter på den planerade verksamheten och åtgärderna samt vilka utredningar som bedöms
nödvändiga för att kunna bedöma miljökonsekvenserna.
Samrådet för den planerade nya energihamnen genomförs under senvintern och våren 2015, för
tidplan och moment se figur 3 nedan i avsnitt 3.4 Här kan du lämna synpunkter.
3.3 Översiktlig tidplan för ansökan och
planerad verksamhet
Inom Göteborgsområdet pågår en stor satsning på förbättrad infrastruktur inom ramen för det så
kallade Västsvenska paketet. Göteborgs Stad har också flera stora stadsomvandlingsprojekt på ­
gång, bland annat vid Frihamnen och Gullbergsvass. Flera av projekten kommer att ge överskott av
massor. ­Det finns möjlighet att nyttogöra överskottsmassor från dessa projekt för anläggningsända­
mål vid utvecklingen av hamnens verksamhet vid Risholmen. I och med detta nyttiggörande flyttas
en stor mängd avfall högre upp i avfallstrappan, till nytta för samhället. Med start kring årsskiftet
2017/2018 beräknas massor för anläggandet av den nya hamnen finnas tillgängliga i den mängd som
behövs för verksamheten vid Risholmen. För att kunna nyttogöra dessa avser Göteborgs Hamn AB
att ansöka om tillstånd för de planerade verksamheterna hos mark- och miljödomstolen i oktober
2015. Förutom massor från anläggningsprojekt i och kring Göteborg planeras även förorenade
mudder­massor att behandlas och nyttogöras för skapande av hamnytor vid Risholmen. I figur 2
redovisas en översiktlig tidslinje från ansökans inlämnande till tidpunkt när hamnverksamheten vid
Risholmen är klar för idrifttagande.
10 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
Figur 2: Översiktlig tidslinje för projektet.
3.4 Här kan du lämna synpunkter
I figur 3 redovisas schematiskt de moment i prövningsprocessen där alla samrådsparter har möjlig­
het att inkomma med upplysningar och synpunkter och när dessa moment förväntas inträffa i tid.
Figuren är indelad i tre skeden, ett för samrådet, ett för när ansökan lämnas in till mark- och miljö­
domstolen och avslutningsvis ett för de moment som ingår i själva domstolsprocessen.
Tidplan – Risholmen
Ansökan:
Samråd:
Processen i Mark- och miljödomstolen:
Februari 2015
Information om projektet och det
skriftliga samrådsunderlaget finns
tillgängligt på www.goteborgshamn.se/
risholmen från och med 17 februari.
Mars 2015
Vintern 2017
Synpunkter på projektet kan
lämnas fram till 20 mars.
Huvudförhandling
– bedömd tid 1:a kvartalet 2017.
Mars 2015
Våren 2016
Samråd med remissmyndigheter:
Göteborgs Stads olika förvaltningar och
myndigheter (Länsstyrelsen, Havs- och
Vattenmyndigheten, Sjöfartsverket m fl ).
Ansökan kungörs och skickas ut för
synpunkter våren 2016, synpunkter
på ansökan kan lämnas.
Februari 2015
Oktober 2015
Hösten 2016
Samråd med allmänheten:
Öppna utställningar med information
om projektet t ex planerade åtgärder,
undersökningar 25–26 februari.
Ansökan om tillstånd för
planerad hamn- och vattenverksamhet lämnas in till
Mark- och miljödomstolen.
Eventuellt en ytterligare remiss
hösten 2016, synpunkter på ansökan
och Göteborgs Hamns yttrande
kan lämnas.
Våren 2017
Mars 2015
Meddelad dom
– bedömd tid 2:a kvartalet 2017.
Samråd med
intresseorganisationer.
Figur 3. Moment i processen då alla samrådsparter har möjlighet att lämna synpunkter.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 11
4.
4 Planerad verksamhet
och åtgärder
4.1 Lokalisering
Den nya hamnen planeras på den östra sidan av den halvö som idag utgör Risholmen. Berört område
består av öppet vatten samt några mindre öar och skär. Området ligger inom eller invid flera områden
som är av riksintresse, bland annat för kommunikation och kulturmiljö. Även Natura 2000-området
Torsviken, som ligger norr om berört område, är av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken. Riksintressen
och andra intressen samt värden i och kring det berörda området redovisas i avsnitt 5 Omgivnings­
förhållanden.
En lokaliseringsutredning kommer att genomföras och förutom alternativens miljöpåverkan kommer
även de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna av en etablering av energihamnen på olika
platser att utvärderas. En referensgrupp, bestående av bland annat representanter från energimarknads­
branschen, sjöfartsmyndigheter och lokala intresseorganisationer, kommer att sammankallas för att
bedöma konsekvenserna ur olika perspektiv. Resultatet från lokaliseringsutredningen beaktas sedan i
den samhällsekonomiska värderingen som görs för att bedöma den planerade verksamhetens samlade
samhällsekonomiska nytta.
Utgångsläge för lokalisering av ny hamnverksamhet på lokal nivå är att utveckling av befintlig
verksamhet bör eftersträvas inom de områden som ingår i riksintresset för hamnen och där hamn­
verksamhet förväntas ha stöd i gällande översiktsplanering, vilket i båda fallen gäller för Risholmen.
Inom det område som ingår i generalplanen och riksintresset för Göteborgs Hamn gör Göteborgs
Hamn AB bedömningen att Risholmen är mest lämpad för den planerade energihamnsverksamheten.
För alternativa lokaliseringar i det regionala perspektivet gör Göteborgs Hamn AB preliminärt bedöm­
ningen att verksamheten behöver förläggas till Göteborg eftersom den infrastruktur med intilliggande
anläggningar som finns här efterfrågas av de olika aktörerna. Därmed kan inte motsvarande hamn­
kapacitet mötas fullt ut genom utveckling eller utbyggnad av andra hamnar på västkusten eller i
övriga Sverige. Att som alternativ anlägga motsvarande hamnanläggning inom ett helt oexploaterat
område bedöms inte vara rimligt ur samhällekonomiskt perspektiv och därför avses inte sådana
lokaliseringar studeras.
4.2 Planerad hamnverksamhet – energihamn
Göteborgs Hamn AB planerar att anlägga en ny energihamn för import och export av olika energi­
slag vid Risholmen. Behovet av utbyggd energihamn finns beskrivet i Göteborgs Hamn AB:s
­Generalplan, som bland annat anger att Göteborgs Hamn i framtiden behöver kunna erbjuda lagrings­
kapacitet för nya energiprodukter. Göteborgs Hamn AB ser ett behov av nya ytor för att kunna
möjliggöra utveckling av Sveriges energisystem. Befintlig energihamn, Skarvik, har slagit i taket
produktionsmässigt. Samexistens för de nya energiprodukterna med befintlig verksamhet i Skarviks­
hamnen är dessutom svårt på grund av säkerhetskrav och risker. Frakterna av flytande energi­slag
sker idag med allt större tonnage världen över och Skarvikshamnen är både för trång och för grund
för dessa större fartyg. De största fartygen (VLCC och Suezmax) kan inte alls komma in till Skarvik
och klassen under (så kallade Aframax) kan inte lastas fullt för att hamnen är för grund.
12 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
Det gods som kommer att hanteras i den nya energihamnen behöver både kaj, terminalyta och bakland.
Bakland kan dels vara tillhörande lagringsanläggningar i en energihamn men också markyta för
hamn­anknuten verksamhet. Terminalytan kommer framförallt att bebyggas med cisterner för lagring
av flytande bulk ovan jord, men sannolikt även silos för fasta bränslen som exempelvis biobränlsen.
Övriga byggnader utgörs av hamnmagasin, kontor och servicebyggnader. Typen av byggnader är
de samma som i nuvarande Skarvikshamnen, se figur 4. Utöver byggnader krävs även infrastruktur­
anläggningar i form av bland annat gator och pipe-lines, samt ytor för omhändertagande av dagvatten.
För att minska störningen på det närliggande Natura-2000-området bör verksamheter som genererar
buller läggas i östra delen av området. Den tystare delen av energihamnen planeras därför till den
västra delen av området.
De energibärare som förväntas vara aktuella att hantera i energihamnen är både fasta och flytande
bränslen, biobränslen och nya bränslen. Göteborgs Hamn AB tar i och med ansökan höjd för utveck­
ling av Göteborgs Hamns energisegment, men det är ytterst marknaden och konjunkturen som styr
utvecklingen. Göteborgs Hamn AB måste därför vara förberedda för utveckling över tid och låta
utrymmet bli tillräckligt stort för att kunna möta den förväntade efterfrågan.
Större djup vid kaj ger skalfördelar och möjliggör att kunna lasta fullt i fartygen. Detta ger i sin tur
större möjlighet att skapa ekonomiska förutsättningar att driva en framtida energihamn. Samtidigt
minskar miljöpåverkan då antalet fartygstransporter kan minimeras.
Energihamnen på Risholmen beräknas vid full drift hantera 10-15 miljoner ton energiprodukter per
år. Detta baseras på den mängd som hanteras i Skarvikshamnen på motsvarande yta. Hamnen på
Risholmen beräknas vidare ha 900-1500 fartygsanlöp per år och generera 700-1000 fordonsrörelser
(350-500 i vardera riktningen) per dygn på Hjärtholmsvägen. Andelen tunga fordon (lastbilar) för­
väntas uppgå till 45 % av det totala antalet fordonsrörelser.
Figur 4: Vy över Skarvikshamnen med cisterner och andra byggnader som behövs för
drift av en energihamn.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 13
Enligt prognosen presenterad i Göteborgs Hamn AB:s generalplan kommer även containerhante­ringen
att öka över tid, varför även en hamnverksamhet bestående av både energihamn och containerhante­
ring har utretts. Kombinationen med containerhantering har valts bort då det bedöms bli mer
effektivt att öka lagringskapaciteten i den befintliga containerterminalen. Genom förstärkningar av
terminalytorna kan containrarna staplas högre än vad som görs idag. Kombinationen med RoRo
­trafiken har valts bort då det bedöms finnas tillräckliga expansionsmöjligheter i anslutning till dagens
terminal i Älvsborg.
4.3 Planerad vattenverksamhet och utformning
av ny energihamn
För anläggandet av den nya energihamnen vid Risholmen kommer det att krävas dels utfyllnad av
befintliga vattenområden för att skapa ytor för terminalområde och kajer och dels fördjupning av
vattenområdena fram till och invid de nya kajplatserna. Utfyllnaden görs dels med massor, huvud­
sakligen lera och sprängt berg, från olika anläggningsprojekt i och kring Göteborg och dels med
muddermassor från andra delar av hamnen. Massorna omges av vallar bestående av framförallt
sprängsten. Större vattendjup skapas både genom muddring av fina sediment och genom sprängning
av berg. Berörda vattenområden redovisas i form av planritningar i figur 5 och 6 samt i bilaga 1 och
2. I figur 7 har alternativet i figur 5 lagts in i en 3D-modell för att visualisera hur den nya terminalytan
förhåller sig till omgivande land- och vattenområden.
I figurerna 5 och 6 samt i bilagorna 1 och 2 redovisas två alternativa layouter för den planerade an­
läggningen. I ritningarna visas både utfyllnad för nytt terminalområde och vattenområden som för­
djupas genom muddring/sprängning för de båda alternativen. Cirklarna visar vändzoner för fartyg.
Port engineering göteborg ab
kaserntorget 1
411 18 göteborg
tfn 031-711 17 78
www.portengineering.se
Figur 5: Planritning som visar föreslagen utformning enligt alternativet med indragen
kajlinje i söder. Ritningen redovisas också i större format i bilaga 1.
14 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
De två alternativen skiljer sig åt i den södra delen. I alternativet som visas i figur 5 har den södra
kajen närmast den nuvarande halvön för Risholmen flyttats norr ut och vinklats något jämfört med
alternativet i figur 6. Därmed har också den pir som fartygen lägger till vid vinklats något mer mot
sydväst. Detta alternativ (figur 5) är bättre ur nautisk synvinkel medan det i andra alternativet (figur
6) tillskapas en mer funktionell terminalyta.
Utformningen av ett nytt terminalområde tas fram genom en analys som kräver att flera olika för­
utsättningar i området beaktas. Dessa förutsättningar och andra aspekter av betydelse vägs således
samman i arbetet med utformningen av en optimal terminallayout. Det kan i det fortsatta arbetet som
pågår och under samrådsprocessen framkomma nya förutsättningar som innebär att de redovisade
layoutalternativen behöver justeras ytterligare. Om det finns möjlighet att utforma terminalområdet på
olika sätt kommer dessa alternativ att redovisas i ansökan med en motivering för valt alternativ.
Nedan redovisas de förutsättningar som hittills varit styrande och lett fram till de utformningsförslag
som redovisas för samrådet, se figur 5 och 6 samt bilaga 1 och 2. Av de layoutalternativ som studerats
bedöms dessa bäst uppfylla ställda krav avseende genomförbarhet, drift av planerad hamnverksamhet ­
samt miljöpåverkan. Den urvalsprocess som leder fram till den eller de bästa layoutlösningarna
kommer att redovisas utförligt i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen för ansökan. I detta
urval kommer även kunskap inhämtad under samrådsprocessen att vägas in.
Följande aspekter/förutsättningar har huvudsakligen varit styrande för utformningen av den planerade
hamnanläggningen:
•
•
•
•
Planerad hamnverksamhet – energihamn
Geotekniska och bergtekniska förutsättningar i området
Nautiska förhållanden
Natura 2000-området Torsviken
Port engineering göteborg ab
kaserntorget 1
411 18 göteborg
tfn 031-711 17 78
www.portengineering.se
Figur 6: Planritning som visar föreslagen utformning enligt alternativet med mer utskjuten kajlinje i söder. Ritningen redovisas också i större format i bilaga 2.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 15
Planerad hamnverksamhet – energihamn
För att möta marknadens krav på effektiva transporter behöver hamnen anlägga kajplatser för både
dagens och framtidens stora fartyg som transporterar energiprodukter. Med den föreslagna utformningen
kommer den nya energihamnen fullt utbyggd att bestå av fem kajplatser och cirka 60 hektar terminal­
område. Ytan rymmer därmed tillräckligt med lagringsmöjligheter för de fem nya kajplatserna.
Eftersom godset huvudsakligen är flytande och pumpas mellan fartyg och terminalen kan fartygen
i en energihamn lossas och lastas vid pirar som ligger en bit från land vilket minskar anläggnings­
kostnaden. Pirarna består i princip av pålade betongdäck, som har lång livslängd i vatten. Motsva­
rande pir finns i Torshamnen, se figur 8.
Figur 7: Visualiseringsbild för den nya energihamnen enligt alternativet som visas i ­
figur 5 ovan. På terminalytan saknas byggnader. Som illustration över ett terminal­
område för energihamn se därför figur 4 som visar hur nuvarande energihamn vid
Skarvik är disponerad.
16 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
Geotekniska och bergtekniska förutsättningar
Sjömätningar inklusive geofysiska undersökningar omfattande penetrerande ekolod har varit under­
lag för att genomföra geotekniska undersökningar i området. Kunskap om djup till fast botten samt
jordlagrens geotekniska egenskaper är viktiga för utförandet och placering av vallar respektive
terminal­ytor. Egenskaperna påverkar såväl stabilitet som framtida sättningar av terminalytan. Ur
geoteknisk synpunkt är det optimalt att placera vallar där avståndet till fast botten är så begränsat
som möjligt.
Kajerna måste också läggas på ett säkert avstånd ifrån farleden. Detta medför att den planerade
kajen skär igenom Knippelholmarna. Att anlägga kajen där medför flera fördelar ur ett tekniskt
perspektiv, bland annat minimeras stabilitetsproblemen. Möjligheten att spara Knippelholmarna har
utretts men bedömts som sämre alternativ än de två valda alternativen. Bedömningen gäller för såväl
ett tekniskt som ett verksamhetsperspektiv.
Nautiska förhållande
För båda de redovisade alternativen är kajplatserna i så stor utsträckning som möjligt placerade med
hänsyn till förhärskande vindriktningar, strömmar och säkerhet till passerande fartyg i de omgivande
farlederna. Dialog har hållits med bland annat ansvariga för lotsverksamheten för att inhämta infor­
mation om den nya hamnens natuiska förutsättningar och behov av tillgänglighet vid och fram till
kajplatserna. Alternativet där den södra kajen har flyttats in och piren vridits mot sydväst är fördel­
aktigt ur nautisk synvinkel. För att säkerställa att hamnen, oavsett alternativ, uppfyller alla nautiska
krav kommer det också att genomföras en simulering. Beroende på resultatet av simuleringen kan
utformningen av hamnytan komma att ändras något.
Ur ett nautiskt perspektiv är det mest optimalt att placera kajerna väster om Risholmen, detta med
hänsyn till de förhärskande vindarna från väst/sydväst. På grund av de bergrum som är belägna vid
Hjärtholmen och Risholmen har detta alternativ valts bort. Bergrummen behöver ett konstant grund­
vattenflöde och vattentryck och en förändring kan komma att påverka bergrummens funktion.
Figur 8: Pir i Torshamnen där det lossas flytande energiprodukter.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 17
Natura 2000-området Torsviken
Utbredningen norrut begränsas av Natura 2000-området. Förutom att inte göra intrång i det skyddade
området behöver vattenströmning in till Torsviken via Arendalsviken särskilt beaktas. Hur den föreslagna
utformningen påverkar vattenutbytet kommer att studeras genom en hydrodynamisk modellering.
Resultat från denna modellering kan komma att påverka utformningen, framförallt i den norra delen.
Åtgärder för anläggning av hamnen
Utbyggnaden kommer att ske genom utfyllnad med överskottsmassor från infrastrukturprojekt i
regionen, primärt från Västsvenska Paketet, och muddermassor från hamnens underhållsmuddring.
Hanteringen av muddermassor respektive överskottsmassor kommer att skilja sig åt och olika tekniska
lösningar studeras för respektive fall. Utredningar genomförs både i form av laboratorieförsök och
ett planerat fältförsök i närområdet.
När stora infrastrukturprojekt genomförs kan inte alltid alla schaktmassor tillvaratas inom projektet.
Trafikverket eftersträvar t ex att överskottsmassor, som består i huvudsak av lera och sprängt berg,
om möjligt utnyttjas för andra ändamål. Göteborgs Hamns målsättning är att utnyttja överskottsmassor
från regionen i bygget av den nya hamnen. Att ta tillvara överskottsmassor är samhällsekonomiskt
fördelaktigt men kräver en noggrann planering och samordning mellan projekten för att bli lyckat.
En kravspecifikation på fyllnadsmassorna har tagits fram tillsammans med Trafikverket som levererar
en stor del av fyllnadsmassorna (lera och sprängsten). Den lera som kommer att erhållas är en mellan­
sensitiv låghållfast lera. Bedömningen har gjorts att hållfasthets- och deformationsegenskaper kommer
att reduceras med 50 procent i samband med transport och utläggning. En känslighetsanalys avseende
effekten av sämre egenskaper har genomförts. Släntstabiliteten för vallar och terminalytor påverkas
främst av egenskaperna hos den befintliga leran i området runt Risholmen. En försämring av egen­
skaperna hos utfyllnadsmassorna har endast en begränsad effekt på släntstabiliteten. Sättningarna
under terminalytan påverkas av både underliggande lera och utfyllnadsmassornas egenskaper. Sämre
egenskaper kommer att leda till större sättningar för området, vilket även beaktas i projekteringen
av terminalytan bland annat genom överlaster. Utbyggnaden av området kommer att ske från vallar
med utrustning anpassad efter de aktuella förutsättningarna. Utförandet har bedömts som genom­
förbart utifrån att de transporterade utfyllnadsmassorna har motsvarande egenskaper som områden
där man med geonät/överbyggnad och rätt utrustning bygger transportvägar. Detta kommer att följas
upp via försök i laboratorium och med ett storskaligt försök. Ett kontrollprogram avseende massornas
egenskaper på plats i samband med byggnation kommer dessutom att tas fram.
Massor från de olika anläggningsprojekten i Göteborg kommer i så stor utsträckning som möjligt att
transporteras sjövägen med pråm till hamnen. Pråmarna, som transporterar fyllnadsmassorna, kommer
att vara såväl bottentömmande som pråmar som urlastas med grävmaskin. Med bottentömmande
pråmar går det att fylla upp till ca 5 m djup. När fyllningen nått över denna nivå måste lossningen
ske på anna sätt, t ex vid kaj med grävmaskin. Fyllnadsmaterialet kommer då att transporteras sista
biten till utfyllnadsfronten med dumper. En begränsad del av transporterna kan också komma att gå
landvägen via Hjärtholmsvägen. Mängden massor från anläggningsprojekten i Göteborg som nyttjas
vid Risholmen beräknas till drygt 2 miljoner kubikmeter. Den totala tiden då det förväntas transpor­
teras massor från dessa projekt är 8–10 år.
Muddermassorna består i huvudsak av eroderat material som har transporterats med älven och
­sedimenterat inom hamnområdet. Sedimentet måste avlägsnas genom underhållsmuddringar, för att
behålla tillräckliga djup för fartygen som ska angöra hamnen. De muddrade sedimenten transporteras
i pråmar eller fartyg till Risholmen. Mängden förväntas uppgå till cirka 600 000 kubikmeter.
18 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
För att det ska gå att använda muddermassorna för utfyllnaden kan de behöva stabiliseras. Vid
stabiliseringen tillsätts bindemedel. Flygaska kan komma att tillsättas för att öka tätheten på det
färdiga materialet och minska urlakningen av föroreningen Tributyltenn (TBT) som härstammar från
tidigare tillåtna fartygsbottenfärger. Stabiliseringen kan göras i en blandningsstation som påminner
om en vanlig betongstation. Stabiliseringen utförs i detta fall i anslutning till den planerade hamnen
så att materialet kan pumpas till utfyllnaden. Alternativt placeras muddermassorna inom ett separat
område där de under en längre tid belastas med en överlast för att uppnå tillräcklig täthet/hållfasthet.
Göteborgs Hamn är dessutom delfinansiär av ett forskningsprojekt speciellt inriktat på hantering och
stabilisering av olika massor. Resultaten i detta projekt kommer att nyttjas i arbetet med Risholmen.
Massorna som används för att bygga upp terminalytan kommer att omges av täta vallar. Vallarna
byggs av sprängsten med en tätare kärna som överlagras av grövre fraktioner. Sjösidan förses med
ett erosionskydd av större stenblock och landsidan tätas för att minimera utläckaget av föroreningar.
Hur tätningen ska utformas utreds fortfarande, men den kan t ex komma att bestå av ett geomembran,
rena lermassor eller annan lösning som uppfyller täthetskraven. Där lerlagren är mäktiga kan vallen
komma att behöva pålas. Den totala mängden massor som behövs för anläggning av vallarna beräknas
till drygt 1 miljon kubikmeter.
Fördjupning av vattenområdet invid och fram till de nya kajplatserna görs både genom att muddra
sediment och genom att spränga bort berg. Den totala mängden massor som behöver avlägsnas för
att tillskapa tillräckligt djup är cirka 6–8 miljoner kubikmeter. Av dessa massor är cirka 20 % berg
varav huvuddelen kommer från vattnet invid den södra kajen vilket inkluderar del av Knippelholmen.
Bergmassorna kan användas inom projektet exempelvis för vallar eller för överbyggnad på terminalytan.
Sedimenten bedöms som möjliga att deponera vid Vinga. Tillstånd för kvittblivning av motsvarande
massor vid denna plats hanteras i annan särskild ordning.
Figur5: Befintlig väg, Hjärtholmsvägen, ut till Risholmen. På den norra delen av Risholmen är vägen enkelriktad idag och behöver därför breddas till två filer
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 19
4.4 Infrastruktur ut till Risholmen
Den nya hamnen vid Risholmen anläggs för att hantera olika energislag. Det innebär en stor för­
ändring jämfört med pågående verksamhet på Risholmen som huvudsakligen omfattar hantering
(tvätt, reparation m.m.) av tomma containers samt utlastning av bulkgods till fartyg vid två kajer.
Befintlig verksamhet ersätts med den som ansökan avser att omfatta, det vill säga energihamn
enligt beskrivning i avsnitt 4.2. Den planerade verksamheten bedöms inte skapa en sådan betydande
ökning av transporterna till och från Risholmen jämfört med befintlig verksamhet att det krävs nya
infrastruktur­lösningar. Det finns exempelvis inte ett direkt behov av järnvägstransport till och från
en energihamn eftersom en stor del av godset är flytande. Befintlig transportväg (Hjärtholmsvägen)
bedöms därför klara gällande standardkrav för förväntade transporter. Vissa mindre åtgärder kan
dock komma att behövas, bland annat breddning till två filer av den idag enkelriktade vägen på norra
delen av Risholmen (se figur 5). Det finns också behov av att förbättra säkerheten för de pipelines som
löper parallellt med Hjärtholmsvägen. Ytterligare rörledningar i samma stråk kan också bli aktuellt.
För att minska spridningen av buller från trafiken på Hjärtholmsvägen ut i Natura 2000-området
kommer bullerskyddsåtgärder att vidtas. Åtgärder är aktuella för att minska spridningen av buller
till områdena på båda sidorna av vägen. Läge, omfattning och utformning av sådana skyddsåtgärder
kommer att studeras vidare i den bullerutredning som ska genomföras. Fysiska skyddsåtgärder kan i
vissa delar komma att innebära mindre utfyllnader i vattenområde och Natura 2000-området.
4.5 Grönprogram
I arbetet med Risholmen som framtidens hållbara hamn studerar Göteborgs Hamn AB åtgärder för
att stärka områdets ekologiska och sociala värden samt lyfta områdets ekosystemtjänster. Dessa
åtgärder ska sammanställas i ett grönprogram, vilket är tänkt att ingå som en del i den tekniska
beskrivningen och därmed i prövningen av den nya hamnen. Några av åtgärderna kan i sig kräva
tillstånd för exempelvis vattenverksamhet.
Som en del i arbetet med grönprogrammet genomförde Göteborgs Hamn AB den 30 september 2014
en workshop tillsammans med berörda förvaltningar inom Göteborgs Stad samt lokala företrädare
för naturvårdsintresset med syfte att inventera behov och förslag på förbättrande åtgärder. På denna
workshop framkom nedanstående förslag på åtgärder och Göteborgs Hamn AB jobbar nu vidare
med grönprogrammet utifrån dessa förslag.
•
•
•
•
•
Restaurering av strandängar i Torsviken (Karholmsbassängen) med närområde
Anläggning av våtmarker i lägen där bäckar och dagvatten avvattnas till Natura 2000-området
Förbättrat vattenutbyte i Natura 2000-området
Samlingslokal för bland annat skolor och föreningar med möjlighet till exempelvis ringmärkning
Slänta ut befintliga branta sprängstensslänter i tidigare utfyllnadsområden som inte används eller
kommer att användas för kajändamål
• Skapa lungare och grundare vatten för att underlätta etablering av ålgräsängar
• Anlägga geogena rev och mindre öar
20 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
4.6 Jämförande alternativ
Alternativ för utformning och drift av den nya hamnen ska jämföras med ett nollalternativ för de
olika miljöaspekterna. Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling i området om inte de
planerade åtgärderna och verksamheterna kommer till stånd. Nollalternativet är inte en beskrivning
av aktuella förhållanden eller ett antagande om oförändrat tillstånd, utan inkluderar de åtgärder och
de förändringar som kan förväntas även utan de planerade åtgärderna vid valt horisontår (se avsnitt
6.1 om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning). För det direkt berörda området förutsätts en
allmän utveckling av de verksamheter som finns här idag vid nollalternativet. Samtidigt förväntas
energisegmentet både växa och inriktas på nya bränslen och för nollalternativet görs därför även en
översiktlig beskrivning av vilka konsekvenser en utebliven hamnutbyggnad innebär för Göteborgs
Hamn och den regionala utvecklingen.
I vissa avseenden är det också behövligt att jämföra konsekvenserna av de planerade åtgärderna
och verksamheterna med dagens situation (nuläget) och för aspekter som är av betydelse för Natura
2000-intresset kommer jämförelser att göras med situationen när området pekades ut för Natura
2000-nätverket, vilket är år 2000.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 21
5.
5 Omgivningsförhållanden
Följande är en mycket översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden och kända intressen.
Beskrivningarna kommer att fördjupas, bland annat genom de utredningar och undersökningar som
genomförs inom ramen för arbetet med ansökan.
5.1 Allmänt
Ursprungligen var Risholmen en ö, Stora Risholmen, som låg i den yttre delen av Torslandaviken.
Under 1900-talet fylldes stora delar av Torslandaviken ut, bland annat för att skapa en landförbindelse
till Hjärtholmen och Torshamnen. Idag är Risholmen en långsmal landtunga av huvudsakligen ut­
fyllnadsmassor som sträcker sig söderut från landområdet mellan Torsviken och Arendalsviken.
I den norra delen finns den ursprungliga ön Stora Risholmen kvar som ett område med öppna berg­
hällar. De utfyllda delarna består till stor del av grusade ytor.
5.2 Planförhållanden och riksintressen
I Göteborgs Stads kommunövergripande översiktsplan redovisas Risholmen och vattenområdet
öster om Risholmen dels som utredningsområde för verksamhetsområde som kan vara störande för
omgivningen och dels som område för vindkraft.
I den fördjupade översiktsplan som Göteborgs stad tagit fram för ytterhamnsområdena (antaganden
2006) definieras lämplig markanvändning för Risholmen till ”Huvudsakligen arbetsplatser” med
specifikationen kontor, industri, lager, hamn m.m. Göteborgs Stad arbetar just nu med ytterligare en
fördjupad översiktsplan som bland annat berör Risholmen. Förslaget är ute på samråd under perioden
11 februari 2015 till 14 april 2015. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att säkerställa
hamn på Risholmen med tillhörande infrastruktur samt säkerställa Torsvikens natur- och frilufts­
värden. Processen för planarbetet och Göteborgs Hamn AB:s planering för ny hamnverksamhet vid
Risholmen samordnas.
Göteborgs Hamn är av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Risholmen
ingår i detta riksintresseområde och redovisas i preciseringen som utvecklingsområde 2 och 3 (se
figur 1). Riksintresseområdet för hamnen gränsar till ett område som har pekats ut som riksintresse
för industriell produktion enligt samma paragraf i miljöbalken.
Den tänkta placeringen av den nya energihamnen ligger också inom ett stort område som är av
riksintresse med särskilda geografiska bestämmelser, högexploaterad kust, enligt 4 kap miljöbalken.
Bestämmelserna innebär bland annat att allmänna farleder endast får komma till stånd där det redan
finns sådana anläggningar.
I anslutning till Risholmen finns ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 §
miljöbalken och Natura 2000-området Torsviken är av riksintresse enligt 4 kap 8 § miljöbalken (för
beskrivningar av dessa områden se nedan 6.3 Natur- och kulturmiljö).
22 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
5.3 Natur- och kulturmiljövärden
I norr gränsar Risholmen till Natura 2000-området Torsviken (SE0520055) (se figur 10) som är
utpekat enligt ­Fågeldirektivet (79/409/EEG). Området är av stor betydelse för flera fågelarter och
syftet med Natura 2000-området är att långsiktigt bevara de utpekade arterna brushane, salskrake,
sångsvan, knipa, vigg och bergand för vilka Torsviken är rast- och övervintringsplats. Det förekommer
även många andra fågelarter i området, varav flera är rödlistade, bland annat årta och storspov som
båda definieras som sårbara enligt senaste rödlistan. Området är också utpekat som ett så kallat
IBA-område (Important Bird Area).
Andra naturvärden i området är knutna till växtligheten på det som tidigare var Stora Risholmen.
Här växer bland annat den rödlistade engelsk fetknopp (nära hotad).
Vattenområdet öster om Risholmen hyser också naturvärden som ålgräsängar och musselbankar,
vilket är två naturmiljötyper med viktiga funktioner för det marina ekosystemet. Här söker flera
fågelarter, bland annat ejder (rödlistad som nära hotad) efter föda. Här finns också flera mindre skär
och sydost om Risholmens ytterspets ligger den lite större ön Knippenholmen. På ön häckar fågel,
som exempelvis knölsvan, och på skären vilar periodvis knubbsäl.
Knippelholmen omfattas av strandskydd. För övriga land- och vattenområden är strandskyddet
upphävt.
Vattenområdet kring Risholmen är Rivö fjord som är utpekad ytvattenförekomst enligt förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF). Kustvattenområdet omfattas därmed
av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken, 4 kap VFF samt Länsstyrelsen Västra Götalands
läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster (14 FS 2009:533). Fjorden har vidare
definierats som kraftigt modifierat vatten beroende på de fysiska förändringar som Göteborgs Hamn
med farled har orsakat. Därmed gäller kvalitetskravet god ekologisk potential istället för god ekologisk
status.
Aspholmarna, som ligger öster om Risholmen, utgör tillsammans med Nya Älvsborg riksintresse för
kulturmiljövården (se figur 10). På Risholmen finns en registrerad fornlämning i form av en tomtning.
Lämningen är undersökt och borttagen. I det strandnära vattenområdet sydost om den ursprungliga ön
Risholmen har det genom geofysiska observationer (sonarundersökning) identifierats en möjlig fartygseller båtlämning vid utredning av ledningsdragning från planerade vindkraftverk i Hakefjorden.
5.4 Omkringliggande bostads-, verksamhetsoch friluftsområden
Den bostadsbebyggelse som ligger närmast Risholmen är fritidshusen och kolonistugorna på
Skeppstadsholmen (Torslanda havsbadskoloni). Det finns också verksamhetsområden i närområdet,
flera med koppling till hamnen, bland annat Torshamnen och Hjärtholmen med bergrum för lagring
av olja. Från Hjärtholmen går också pipe-lines för petroleumprodukter mellan Torshamnen och
­raffinaderierna på Hisingen.
Befintligt landområde på Risholmen används idag för uppställning, rengöring och reparation av
tomma containers. Här finns även fyra vindkraftverk varav ett är det så kallade Big Glenn som står
längst ut på Risholmens sydspets. På den södra delen av Risholmen finns också en utlastingskaj för
huvudsakligen bulkgods.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 23
Området kring de västra vattenbassängerna som ingår i Natura 2000-området för Torsviken är
välfrekventerat för olika typer av friluftsliv. Av naturliga skäl är det mycket populärt för fågelskåd­
ning och här finns flera fågeltorn. Men området är också av betydelse som närrekreationsområde för
boende på västra Hisingen och det finns bland annat anlagda promenadstigar i området. Det finns
även välfrekventerade promenadstråk norr om vattenområdet på Risholmens östra sida. Här har
det anlagts ett promenadvänligt grönområde på en tidigare deponi och delar av gångstigarna löper
alldeles utmed vattnet.
vä
ge
n
±
Sö
rre
ds
Avfallsanl.
Amhult
To
Vattenreservoar
la
rs
av
nd
Vadskär
en
äg
Reningsv.
Ardalsberget
Stampered
Motorbana
Bergtäkt
Lilla Rödjan
Rågskär
Hembygdsgård
Ridhus
Södskär
Sälebådarna
Lyse
Rödjan
Skansen
To
rsl
a nd
Karholmen
a vä
ge n
Golfbana
Hisingen
Varv
Golfbana
Arendal
Skeppstadsholmen
Hästholmen
Skuteskären
holmen
Skeppstads-
Gateskär
Musskären
Småbåtshamn
Risholmen
Älvsborgshamnen
Skandiahamnen
Nötötången
Kulturmiljövård
Yngskärsbukten
Natura 2000-område
Brureskären
Hög/sluten bebyggelse
Aspholmarna
Hjärtholmen
Låg bebyggelse
Knippleskären
Torg
Ödekyrkogård
Industriområde
Saltskaven
Nya Älvsborgs
fästning
0.25
Vitskär
0.5
1
Öppen mark
Sankmark
Torshamnen
0
Skog
Knippleholmarna
Gryteskären
1.5
2 Kilometer
Vattenyta
Älvsborgsfjorden
Mark, övrig
Figur 10. Karta med utbredning för natura 2000-området och område av riksintresse för
kulturmiljövård.
24 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
6.
6 Miljökonsekvenser
6.1 Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kommer att omfatta de verksamheter som redovisats ovan
med gjorda avgränsningar.
När det gäller MKB:ns innehållsmässiga avgränsning har hittills följande miljöaspekter bedömts
vara viktiga att utreda och bedöma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naturmiljö
Landskapsbild
Kulturmiljö
Friluftsliv
Hydrologiska förhållanden
Förorening av vatten
Markföroreningar
Förorening av luft
Buller
Naturresurser
I MKB:n kommer frågor avseende Natura 2000, miljökvalitetsnormer för vatten och luft, masshan­
tering samt följdeffekter i form av exempelvis transporter under såväl anläggnings- som driftskede
att beaktas särskilt.
Förslag till innehållsförteckning för MKB:n redovisas i bilaga 3.
Den geografiska avgränsningen för MKB:n är olika för olika miljöaspekter. Influensområdet är
också olika för bygg- respektive driftskedet och beror bland annat på masstransporter samt båtrörelser.
I det fördjupade arbetet med MKB:n kommer fokus att ligga på de områden som påverkas direkt
genom fysiskt ianspråktagande eller indirekt genom exempelvis spridning av buller.
Beskrivningen av miljökonsekvenserna för både studerade alternativ för den nya hamnen och för
nollalternativet ska göras mot samma tidshorisont, vilket benämns horisontår. Det är således en av­
gränsning i tid för miljökonsekvensanalysen och horisontåret är i det här fallet den tidpunkt som ut­
gör utgångspunkt för redovisning av miljökonsekvenserna för verksamheten i drift. Göteborgs Hamn
AB:s inriktning i denna fråga är att redovisa konsekvenserna för maximal hamnverksamhet. Sannolikt
är planerad verksamhet i mer eller mindre full drift tidigast år 2040. Samtidigt finns huvudsakligen
data för beräkningar fram till år 2030 när verksamheten tidigast beräknas kunna påbörjas även om
det inledningsvis sannolikt är i mindre omfattning. Därför kommer 2030 att användas som horisont­
år i den mer kvantitativa analysen för miljökonsekvensbeskrivningen, det vill säga att det förutsätts
maximal verksamhet redan år 2030. För år 2040 kommer det att göras en utblick, det vill säga en
kvalitativ analys som även tar med de förändringar, bland annat miljöförbättrande åtgärder, som kan
förväntas efter år 2030. Med beaktande av de förväntade förändringar som kan komma att ske mellan
åren 2030 och 2040 bedöms miljökonsekvenserna år 2040 kunna bedömas på ett tillförlitligt sätt
utan att mer omfattande kvantitativa utredningar behöver genomföras för detta år.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 25
6.2 Förutsedd miljöpåverkan
Den bedömning av förutsedd miljöpåverkan som redovisas här är mycket översiktlig då det fort­
farande återstår relativt omfattande utredningsarbete. Ytterligare miljöpåverkan kan komma att
identifieras i kommande skede. I ansökan och MKB:n kommer också att redovisas vilka försiktig­
hetsåtgärder Göteborgs Hamn AB föreslår för att minimera den förväntade miljöpåverkan.
Anläggningsskedet inklusive den planerade vattenverksamheter förväntas ge upphov till följande
förändringar i omgivningen och risk för miljöpåverkan:
• Ianspråktagandet av vattenområdet öster om Risholmen med bland annat ålgräsängar och mussel­
bankar innebär en permanent förlust av dessa naturmiljöer och de funktioner de har för det
marina ekosystemet
• Detsamma gäller för de landmiljöer, de små skären och Knippelholmen, som ligger inom området
som föreslås fyllas ut
• I vattenområden som fördjupas ändras också de ekologiska förutsättningarna
• Utfyllnad och fördjupning av vattenområdena kan ändra de hydrologiska förhållanden i när­
liggande vattenområden, med följd att de ekologiska förutsättningarna kan ändras
• Genom att fylla ut ett befintligt vattenområde och skapa yta för hamnverksamhet ändras land­
skapsbilden vilket till exempel kan påverka uppfattningen av riksintresset för kulturmiljövård
• Transporter av massor m.m. ut till området och åtgärder för att fördjupa vattenområdet orsakar
buller som kan störa olika intressen i omkringliggande områden, exempelvis fågellivet och
­friluftslintresset
• Föroreningar kan lakas ut i samband med stabilisering av förorenade muddermassor
Vid drift förväntas den planerade hamnverksamheten bland annat ge upphov till följande miljöpåverkan:
• Buller från fartyg, hanteringsutrustning och transporter som kan störa motsvarande intressen som
under anläggningsskedet
• Luftföroreningar i form av utsläpp av avgaser från fartyg och transporter samt från godshantering
som kan vara menliga för människors hälsa
• Utsläpp av dagvatten, framförallt till närliggande vattenområden, som kan innehålla föroreningar
och därmed risk för skada på exempelvis vattenekosystemen
• Utsläpp av ballastvatten vilket kan sprida invasiva organismer till nackdel för det marina ekosystemet
• Risker i form av olyckor, bland annat med de energiprodukter som hanteras inom planerad verksamhet
• Befintlig användning av aktuella mark- och vattenområden kommer i åtminstone viss mån att upphöra
Verksamhetsutövare som etablerar sig i hamnområdet med till exempel lagring av olika bränslen
kommer att söka de eventuella tillstånd som krävs för respektive verksamhet.
26 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
6.3 Genomförda, pågående och planerade
undersökningar
Utöver det underlagsmaterial som finns tillgängligt sedan tidigare kommer det inom projektet att
genomföras följande kompletterande utredningar och undersökningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hydrodynamisk modellering
Kartering av marina naturtyper
Ornitologisk utredning
Översiktlig luftkvalitetsutredning
Marinarkeologisk utredning
Bullerutredning
Översiktlig riskutredning
Övergripande kulturmiljöutredning (tillsammans med Göteborgs Stad)
Några av utredningarna är genomförda, andra påbörjade. Nedan görs en kort redovisning av planerad
omfattning och fokus för respektive undersökning.
Hydrodynamisk modellering
För att undersöka hur utfyllnad och fördjupning i aktuellt vattenområde påverkar vattenförhållandena
i närområdet och vatteninflödet till Natura 2000-området (Hästholmskanalen, Södskärs­bassängen,
Karholmsbassängen) kommer en hydrodynamisk modell upprättas där olika utformningar studeras
liksom nuläget. Det kan också bli aktuellt att studera påverkan från olika biotropfrämjande åtgärder
som skapade revstrukturer, konstgjorda öar och åtgärder som syftar till uppgrundning eller mer
lugna vattenförhållanden.
Kartering av marina naturtyper
Under juli-augusti 2014 genomfördes en kartering av marina naturtyper i vattenområdena både öster
och väster om Risholmen. Undersökningen genomfördes som en översiktlig okulär naturtypskartering
där förekommande undervattensvegetation och bottensubstrat identifieras i transekter.
Utifrån karteringen har naturtyper enligt principerna för Natura 2000 definierats, se figur 11. Enligt
Natura 2000 skulle hela undersökningsområdet egentligen kunna karakteriseras som estuarie (1130)
på grund av inflytandet från Göta älv. Det limniska inslaget är dock begränsat och endast marina
miljöer har observerats. Därför har området delats i de separata marina naturtyper som passar bäst
utifrån bottenförhållanden, förekommande arter och funktioner, (se figur 3 nedan). Undersöknings­
området domineras som helhet betraktat av vegetationsfri botten (1113) och sandbotten med makro­
alger (1112). Ålgräs (1111) står för 17 % av observationerna. Geogena rev (1174) och biogena rev
(blåmusselbankar) (1171) förekommer mycket sparsamt.
Göteborgs Stad har ansvar för motsvarande inventering av vattenområdena innanför Hästholmen.
Resultat från den undersökningen kommer även att ligga till grund för tillståndsansökan.
Ornitologisk utredning
Hur den planerade verksamheten, både vid anläggning och i drift, bedöms kunna påverka förut­
sättningarna för olika fågelarter på och kring Risholmen är centralt i arbetet med underlaget för
tillståndsansökan. Mest styrande är bevarandeintresset för Torsvikens Natura 2000-område, men
eftersom området hyser ett generellt mycket rikt fågelliv studeras även andra fågelarter.
Den ornitologiska utredningen utgår från det vattenområde som berörs av den planerade hamnan­
läggningen. Såväl områdets generella funktioner för fåglar som områdets funktioner relativt Natura
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 27
2000-området kommer att studeras. Aspekter som beaktas är habitatförlust, kollisionsrisker och
barriär­effekter. Även kumulativa effekter kommer att utredas.
Utredningen genomförs i två steg. I det första steget sammanställs befintlig information rörande om­
rådets funktion för fåglar samt de för Natura 2000-området utpekade fågelarternas bevarandestatus
som bland annat tagits fram för utredningar om vindkraftsetablering i området. Det underlag som
avses att användas är följande:
• Uppgifter från Artportalen Svalan
• Uppgifter från de standardiserade fågelräkningar som genomförs 2 ggr/månad inom ramen för
Länsstyrelsens kontrollprogram för Natura 2000-området
• Tidigare sammanställningar av fågelräkningar (rapporter: Ström, K. 2009 Fågelinventering i
Torslanda­viken 2008 och Ström, K. 2008 Fågelinventering i Torslandaviken 2007)
• Tidigare inventering av sjöfåglars flygvägar och flygmönster vid Torsviken (rapporter: Pettersson, J.
2007. En studie av flygvägarna hos rastande sjöfåglar i Torsviken och Pettersson, J. 2012 Fågelut­
redning Vindplats Göteborg – Inför planerna att bygga en vindkraftpark, Göteborgs kommun)
I det andra steget kommer en kompletterande radarundersökning av fåglars rörelsemönster, fram­
förallt mellan Natura 2000-området och kringliggande vattenområden, att genomföras vintern
2014/2015 under totalt 12 dygn. Parallellt görs räkning av fåglar dagtid i aktuellt område. Komplet­
teringen görs dels för att ge en uppdaterad bild av fåglarnas flygmönster inom området och dels för
att omfatta hela det nu berörda vattenområdet.
Översiktlig luftkvalitetsutredning
Utsläpp från fartyg kommer att beräknas genom användande av emissionsfaktorer redovisade i
”Alternative Maritime power in the port of Rotterdam, Doves 2006 ” med ett förväntat maximaltut­
nyttjande av hamnen. Vidare kommer utsläpp från transporter att beräknas med emissionsfaktorer för
huvudsakligen lastbilar inom hamnområdet. Det kan komma att bli aktuellt att räkna på halttillskott
från framför allt transporter beroende av om dessa förväntas utgöra ett betydande tillskott (förslagsvis
> 2%) av trafiken i områden där föroreningshalterna redan idag är höga och människor är exponerade.
Marinarkeologisk utredning
En marinarkeologisk utredning genomförs för att undersöka förekomsten av kulturvärden på havs­
botten. Utredningen omfattar en kart-, arkiv- och litteratursammanställning i syfte att närmare utreda
förutsättningarna för fornlämningar inom vattenområdet. Vidare genomförs en arkeologisk gransk­
ning av tidigare genomförd sidescan sonardata för området i syfte att detektera potentiella forn- och
kulturlämningar.
Bullerutredning
Det kommer att genomföras en bullerutredning för planerad hamnverksamhet. Fokus blir hur buller
som alstras av framför allt fartyg och transporter exponerar omkringliggande områden, bland annat
Natura 2000-området och intilliggande verksamhetsområden. Den yttre gränsen för bullerberäkning­
arna för transporter bestäms av det relativa tillskottet av fordon med koppling till planerad verksam­
het på samma sätt som för luftkvalitet, det vill säga tillskottet är > 2 % av de totala antalet fordons­
rörelser per dygn. Avståndet från studerade områden och vägar avgränsas vid bullermodellering och
utgår bland annat från Naturavårdsverkets riktvärden för buller.
28 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
Beräkningar planeras att genomföras för följande scenario:
•
•
•
•
År 2000 när Natura 2000-området inrättades
Nuläge
Sökt alternativ
Nollalternativ
I utredningen kommer även möjliga skyddsåtgärder för att begränsa bullerspridningen att studeras.
Översiktlig riskutredning
En översiktlig riskutredning för den planerade hamnverksamheten i drift avses genomföras. Analy­
sen utgår från risk för att skada människors hälsa samt i viss mån även egendom. Risk- och skydds­
objekt kommer att identifieras och bedömas i relation till planerad verksamhet.
Övergripande kulturmiljöutredning
En övergripande kulturmiljöutredning kommer att genomföras samordnat med pågående planarbete.
Utredningen kommer att fokusera på vilken påverkan den planerade verksameten kan få på riks­
intresset Nya Älvsborg och vilka anpassningar som är möjliga att göra för att minimera påverkan.
Figur 11. Naturtyper enligt principer för Natura 2000 i Risholmenområdet i juli–augusti 2014.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 29
Utöver ovan redovisade utredningar genomför Göteborgs Stad undersökningar inom ramen för
­arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Torsviken och Arendal. Av dessa bedöms följande
vara av betydelse för den planerade verksamheten vid Risholmen:
• Naturvärdesinventering av landmiljöer, inklusive inventering av större vattensalamander, röd­
listade kärlväxter och förekomst av åkergroda samt hasselsnok (genomförd 2011-2012)
• Infrastrukturens inverkan på naturmiljövärden, inklusive Natura 2000 (direkt och indirekt)
• Trafikanalys
• Riskutredning
• Geoteknisk utredning för bland annat landtungan ut till Risholmen
30 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
7.
7 Administrativa uppgifter
Sökanden: Göteborgs Hamn AB
Adress: 403 38 Göteborg
Kontaktperson: Anna Jivén
Telefon: +46 31 368 75 88
E-post: [email protected]
Organisationsnummer: 556008-2553
Berörda fastigheter redovisas i avsnitt 3.2 Samrådet.
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 31
Bilagor
32 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
kaserntorget 1
411 18 göteborg
tfn 031-711 17 78
www.portengineering.se
Port engineering göteborg ab
Bilaga 1: Ritning M10-401
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 33
34 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015
kaserntorget 1
411 18 göteborg
tfn 031-711 17 78
www.portengineering.se
Port engineering göteborg ab
Bilaga 2: Ritning M10-601
Bilaga 3: Förslag till innehållsförteckning miljökonsekvensbeskrivning
Förslag till innehållsförteckning MKB
0.Sammanfattning
1.Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
2. Administrativa uppgifter
2.1 Sökanden
2.2 Organisation
2.3 Ägarförhållanden
3. Motiv till planerad utbyggnad
3.1 Göteborgs hamn
3.2 Motiv till utbyggnad av hamnen, Risholmen
4. Alternativ
4.1 Nollalternativ
4.2 Alternativ lokalisering
4.3 Alternativ utformning
5. Teknisk beskrivning- valt alternativ
5.1 Planerade arbeten i vatten
5.2 Planerad hamnverksamhet
5.3 Planerade åtgärder för att förstärka natur- och friluftsvärden - Grönprogram
6. Områdesbeskrivning - översiktlig
6.1 Planförhållanden
6.2 Infrastruktur
6.3 Naturmiljö
6.4 Kulturmiljö och landskapsbild
6.5 Friluftsliv
6.6 Geografiska bestämmelser
6.7 Naturresurser
6.8 Geologiska och geotekniska förhållanden
6.9 Omkringliggande bostäder och verksamheter
7. Miljökonsekvenser av vattenverksamhet och hamnverksamhet
7.1 Bedömningsgrunder
7.2 Natura 2000 och skyddade arter
7.3 Naturmiljö
7.4 Kulturmiljö och landskapsbild
7.5 Friluftsliv
risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015 | 35
7.6 Vattenförorening
7.7 Markföroreningar
7.8 Luftförorening
7.9 Buller
7.10 Kumulativa effekter
7.11 Följdeffekter av planerad vattenverksamhet
7.12 Resurshushållning
7.13 Olycksrisker
7.14 Förslag till skyddsåtgärder
7.15 Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser
8. Överenstämmelse med miljökvalitetsnormer och miljömål
8.1 Överenstämmelse med miljökvalitetsnormer
8.2 Överenstämmelse med miljömål
9. Kontroll av verksamheten
9.1 Kontroll av muddring och kajbyggnation
9.2 Kontroll av stabilisering
9.3 Rapportering
9.4 Kontroll av hamnverksamhet
Referenser
36 | risholmen – framtidens hållbara hamn • Göteborgs hamn • samrådsunderlag februari 2015