Lyckat exempel på hantering av delvis ansvar

Lyckat exempel på hantering av delvis
ansvar
Skeppshults Bruk
Historik
• Skeppshults Bruk 1900-2000
• Tillverkning av spik och ståltråd
• Undersökningar genomförda i omgångar bekostade av bolaget
•
•
•
•
=>Rkl 2
Metallföroreningar ffa zink
Tydlig avgränsning
Närhet till Nissan
Åtgärdsbehov
Ansvar/vem bekostar?
•
•
•
•
•
2011 Åtgärdsutredning inkl. underlag för riskvärdering
Kostnad för miljömässigt motiverad åtgärd ca 3,2 miljoner kr.
50 % ansvar för bolaget
Bidrag? Nej!
Förvärv av fastigheterna har skett efter sista december 1998.
Vad gör vi nu?
• Bolaget vill göra rätt för sig och sedan avsluta bolaget
• Lst vill få till en åtgärd
• Bolaget föreläggs att sanera delområde A och C med
kvarvarande medel
• Kontakt med nuvarande fastighetsägare
• Även del av upplagsytan möjlig att åtgärda
• Ny kontakt med NV – möjligt med bidrag
• SGU – huvudman
• Bidrag beviljas!
• Krav på att avtal upprättas bolag - fastighetsägare
• Krav på att pengarna ska förbrukas i anslutning till årsskiftet
Åtgärd
• SGU står för omhändertagande av förorenade massor och
•
•
återfyllnadsmaterial
Bolaget står för konsultinsatser inkl. kontrollprovtagning
Fastighetsägaren står för projektledning på plats, maskiner och
grävning samt visst material för återfyllnad
• Beslut om anmälan till både bolaget och SGU
• Övergripande åtgärdsmål – ”sanera så mycket förorenad jord
•
•
som möjligt med befintlig summa pengar”
Mätbara åtgärdsmål – svart lager därefter PSR
För återfyllnad av uppschaktade massor – MKM
Genomförande
Vad gjorde det till ett lyckat projekt?
•
•
•
•
•
•
•
Välvilligt inställd VU/bolag
Välvilligt inställd och motiverad fastighetsägare
Snabbt besked från NV
SGU:s möjlighet att ta på sig huvudmannaskap, i begränsad
omfattning
Fler inblandade som ansvarade för varsin, begränsad del i
projektet
Beslut tas efterhand
Relativt enkelt att sanera
Risker
•
•
•
•
•
•
•
•
Motstånd från VU/bolag
Beslut tas efterhand
Fler parter som ska komma överens
Tidspress
Vagt åtgärdsmål
Begränsad summa pengar
Något glesare kontrollprovtagning
Inget utrymme för överraskningar
Tack för er
uppmärksamhet!
Lars Lindh Länsstyrelsen Jönköpings län
[email protected]
010-22 36 313