JACKON SUPERDRÄN®

JACKON
SUPERDRÄN ®
Ì DRÄNERING OCH UTVÄNDIG ISOLERING AV KÄLLARVÄGGAR
11-2015 ersätter 11-2011
jackon.se
Lätta lösningar för ett bättre klimat!
Ny teknik gör det möjligt!
Det är inte för inte som Jackon Superdrän® är grå.“Hemligheten” ligger i den grå färgen.
EPS-råvaran har fått en tillsats av det strålningsreducerande materialet grafit. Därmed
reduceras värmeöverföringen och isoleringsvärdet ökar. Du får lägre energiförbrukning
vilket ger en besparing både för plånboken och miljön.
Fyra bra skäl att använda Jackon Superdrän®:
1. Materialet har en öppen struktur mellan de slutna cellerna vilket tillåter vatten att
passera genom skivans “kanalsystem” ner till underliggande dräneringsledning.
2. Har en isoleringsförmåga i särklass tack vare inbladnigen av grafit vilket innebär att
invändig isolering kan reduceras eller slopas helt.
3. Utvändig isolering är fördelaktigt ur fukthänseende då en varm och torr vägg erhålls.
Skivans öppna struktur tillåter även att eventuell kvarvarande fukt i väggen diffunderar
utåt.
4. Befintliga massor kan ofta användas vid återfyllning vilket sparar tid och kostnader.
Jackon Superdrän® tillfredsställer alla krav som måste uppfyllas för en torr och varm
källare. Skivorna är utvecklade speciellt med hänsyn till detta. Jackons produkter
har bevisat sina goda isolerande och dränerande egenskaper genom många år på
marknaden. Jackon Superdrän® är anpassad till såväl nybyggnad som
renovering av äldre bostäder.
Ì Jackon Superdrän
Extremt lågt fuktupptag
och suveräna dränerande
egenskaper
2
|
Jackon Superdrän®
®
har marknadens absolut bästa isolervärde!
Ì Enda typgodkända dräneringsskivan på marknaden tillverkad i
högpresterande isolering.
Jackon Superdrän® |
3
Med invändig isolering får källarväggen
en högrelativ fuktighet och risken för
fuktskador är stor.
Utvändig isolering ger en varm
och torr källarvägg.
Så undviker du fukten
Fuktig eller torr källarvägg?
Användningen av utvändig isolering av källarväggar har fått en mycket stor spridning. Problem med fukt i
källare kan ofta lösas med utvändig värmeisolering, isoleringen ger en varmare vägg och är därför gynnsam
ur fuktsynpunkt. Ur Fukthandbok från Svensk Byggtjänst kan läsas “Utvändig värmeisolering har så avsevärda
fördelar ur fuktsynpunkt att invändig värmeisolering inte bör komma ifråga för nybyggnader”.
Problem med invändig isolering
Det finns mängder med exempel på tidigare problem med invändig tilläggsisolerade källarytterväggar. Det som
händer är att källarväggen blir kallare än förut, och nedkylningen medför att väggens relativa fuktighet höjs.
Fuktigheten i muren ökar samtidigt också vid höjning av temperaturen i källaren. Hög relativ fuktighet ökar
risken för röta och mögel vid källarmuren
Isolerande dräneringsskivor, såsom Jackon Superdrän®, rekommenderas av flera skäl:
- varm och torr källare
- inget tätskikt på väggens utsida, därför kan fukt torka utåt.
- behövs inget dränerande lager av makadam eller singel, befintliga massor kan i regel användas till återfyllnad.
- enkel montering och ekonomisk fördelaktig.
Utvändig isolering är säkrast
Isolerar man utvändigt så medför det att källarmuren håller sig varm och torr. Man kan höja temperaturen
i källaren samtidigt som den relativa fuktigheten minskar. Jackon Superdrän® har stor porvolym. Detta ger
materialet hög ånggenomsläpplighet och naturlig fuktvandring inifrån och ut genom källarväggen, vilket ger en
påtaglig uttorkningseffekt.
Räkna alltid att vatten kan perkolera ned i ett dränerande skikt varför fritt vatten kan komma i kontakt med
källarväggen. Murade väggar av lättklinkerbetong m.m är inte vattentäta och måste därför förses med puts eller
dylikt innan Jackon Superdrän® appliceras.
Kontrollera att befintlig vattenavledning från tak och mark samt omkringliggande dräneringsledningar är väl
fungerande. Säkerställ att byggnaden befinner sig över högsta grundvatten- och uppdämningsnivå, är så inte
fallet måste särskilda åtgärder vidtagas för att förhindra fritt vatten att ta sig in i byggnaden.
4
|
Jackon Superdrän®
Jackon Superdrän® |
5
DIAGRAM 1
DIAGRAM 2
Dräneringskapacitet (L/min)
40
Långtidslast (kPa)
35
30
25
20
15
10
5
0
3,5
600
3,0
500
2,5
400
300
1,2
3,8
7,0
10,0
Sammantryckning (%)
14,0
23,0
Deformation vid långtidslast
Diagram 1 avser deformationen av Jackon
Superdrän® vid långtidsbelastning under
50 år.
Diagram 2 visar dräneringskapaciteten i 50
mm skiva monterad på en källarvägg vid
olika deformation.
|
Jackon Superdrän®
Kvarvarande dräneringskapacitet
L/min kvm Tryckgradient 1,0 Vp/mm
Jackon Superdrän® dräneringsskivan väljs med
hänsyn till långtidslast och vattenbelastning.
Se diagram 1 och 2 samt diagram 3.
Långtidslast bör ej överstiga 20 kPa för Jackon
Superdrän®.
-
kg/m3
ca 20 kg/m3
NS-EN13164
x 10-3 W/mK
31
Dimensionerande värde, λd
Dräneringsskiva utanpå
vägg
NS-EN10456
x 10-3 W/mK
34
NS-EN 826
kN/m2
80
NS-EN 1606
kN/m2
0
15,0
VÄRDE
Värmekonduktivitet.
Deklarerat värde, λd
0,5
3,6
7,0
10,0
Sammantryckning (%)
ENHET
1,5
100
1,2
STANDARD
Densitet
1,0
0
SPECIFIKATIONER
2,0
200
0
0
6
700
Schaktdjup (m)
45
Teknisk data Jackon Superdrän®
DIAGRAM 3
sand/grus
silt
rek. max djup
Återfyllningsmassor
Maximalt schaktdjup
Vid djupare schakter och högre jordtryck
än 20 kN/m2, bör en hårdare skiva med
högre volymvikt väljas (t.ex. Jackofoam
källarväggskiva).
Tryckhållfasthet:
Korttidslast (brukslast)
Tryckhållfasthet:
Långtidslast
vid deformation %
10 (1,2%)
21 (3,8%)
28 (9,7%)
35 (14%)
Vattenabsorption, under
vatten
NS-EN12087
Vol%
< 3,0
Vattenabsorption,
diffusion
NS-EN12088
Vol%
< 15,0
Dräneringskapacitet
-
l/min, m2
> 600
Kapillär stighöjd
-
mm
mindre än 15 mm
FORMAT (mm)
TJOCKLEK (mm)
1200 x 1600
INNEHÅLL/PAKET
stk
m2
70
4
7,68
1200 x 1600
100
3
5,76
1200 x 1600
150
2
3,84
Jackon Superdrän® |
7
Sortiment
Jackon Superdrän® uppfyller de hårda krav som ställs på en
dräneringsskiva och är typgodkänd av SITAC. Jackon Superdrän®
ingår i ett väl beprövat system för dränering där Jackon har
mångårig erfarenhet och kunskap kring hur en källarvägg
skall tilläggsisoleras och dräneras för att klara fuktiga och kalla
markförhållanden.
Till Jackon Superdränskivan finns alla de tillbehör du behöver. Allt
från fiberduk med avslutningslist tilll olika fästanordningar beroende
på hur just din vägg ser ut.
DIPLOMERING
Ta del av Jackons egna utbildningsprogram för att bli diplomerad
dräneringsexpert på vårt system.
Vi lär dig de viktigaste grunderna för dränering för att sedan gå
djupare in på hur du använder våra systemprodukter. Diplomet
intygar att du har genomgått djupgående teori kring markavvattning
och dränering. Ett praktiskt prov på byggarbetsplatsen ingår där du
visar på det som du lärt dig av kursen.
Bli diplomerad entreprenör genom att gå Jackons kostnadsfria kurs
som:
•
•
•
•
ger fördjupad kunskap inom dränering och fuktteori
lyfter fram olika problemfall
visar utförandebeskrivning
tar upp era frågor och funderingar
Kontakta oss för mer information : [email protected]
Jackon Superdrän®
8
|
Jackon Superdrän®
Tillbehör
Jackon Superdrän® |
9
Montering Superdrän®
Membranisolering
Fuktskyddet förstärks med membranisolering på de nedersta 500
mm av grundmurens nedre del och även över eventuell grundsula.
Underlaget skall vara rengjort från olja, fett, smuts och löst
material.
Sprickor och skador tätas respektive lagas. Eventuellt gammalt
tätskikt avlägsnas hjälpligt/punktvis om inga hinder för detta
föreligger.
Avslutningslist
Överkanten av Jackon Superdränskivan utformas så att inte
vatten kan rinna in.
Använd Jackon avslutningslist och täta mellan vägg och list
med butylmassa eller annan åldersbeständig och flexibel
massa. Spika eller skruva fast avslutningslisten, c/c 150 mm.
Är källarväggen uppbyggd av lecablock eller av annan öppen
konstruktion skall hela väggen först putsas eller slammas för att
erhålla erforderligt fuktskydd.
Montering
Skivorna monteras kant i kant med förskjutna skarvar.
Återfyllning
Använd dränstift, isolerhållare eller Soudatherm lim vid montage
av Jackon Superdrän®.
Dränerande material fylls runt dräneringsröret, täck med
fiberduken.
Återfyllnad bör ske med material som åtminstone är måttligt
genomsläppliga, använd ej lera eller uppslammad jord. Det
måste vara minst 200 mm dränerande material (inklusive
dräneringsskiva) mot väggen. Var varsam vid återfyllnaden
och undvik att stora stenar, över 100 mm diameter, hamnar
mot väggen.
Färdig marknivå bör ligga ca 50-100 mm över
avslutningslisten och luta med minst fall 1:20, 3 meter ut
från väggen.
Fiberduk
Täck dränskivorna med fiberduk för att förhindra att finkornigt
material tränger in i skivan.
Fiberduken skall omlottskarvas med minst 10 cm och vikas in
under skivans topp och nertill släppas ut över det dränerande
kringfyllnadsmaterialet.
Att rekomendera är att göra en horisontell kappa upptil som ett
extra skydd om den vertikala skulle glida ner en bit då motfyllnad
sker.
10
|
Jackon Superdrän®
Jackon Superdrän® |
11
DETALJRITNINGAR
DETALJRITNINGAR
Jackon kantelement
KÄLLARVÄGG MED UTSTICKANDE SULA
Jackon Superdrän
®
Fiberduk
1:20
Avslutningslist fästs i vägg
Membranisolering*
Fogmassa
Jackon Superdrän®
Hålkärl, cementavjämning
lutning 1:2
*Membranisolering påstrykes direkt på
grundmurens nedre 500 mm samt över hålkärl
och en bit av grundsulan
1:2
Dränering
Fiberduk
Superdrän kan sättas på såväl betong som
Thermomurvägg.
Kapillärbrytande skikt
Jackon kantelement
Avslutningslist
fästs i vägg
Jackon Superdrän®
Jackon Superdrän®
Fiberduk
Membranisolering*
Fiberduk
Membranisolering*
KÄLLARVÄGG MED KANTELEMENT
Dränering
Kapillärbrytande skikt
Dränering
12
|
Jackon Superdrän®
Kapillärbrytande skikt
Jackon Superdrän® |
13
För mer information eller tekniska datablad
skanna QR-koden, se jackon.se eller
ta direkt kontakt med oss.
JACKON AB
ORDERKONTOR:
Box 38, 428 21 Kållered
Telefon: 031 - 700 88 10
Fax: 031 - 15 62 50
Ordertelefon: 031 - 700 88 10
Epost: [email protected]
TEKNISK KUNDSERVICE:
Telefon: 031 - 795 90 38
Epost: [email protected]
Med förbehåll för tryckfel eller förändringar som sker efter tryck. Produkterna kan
varierar i färg och specifikationer. Uppdaterad information finns på vår hemsida jackon.se
14
|
Jackon Våtrum
Lätta lösningar för ett bättre klimat!