Multicem - Cementa

Cementa utvecklar, producerar och säljer material som utgör
stommen i det moderna samhället, med ett stort fokus på hållbarhet. Vi är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i HeidelbergCement-koncernen, marknadsledande globalt
inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom
cement, betong och andra relaterade verksamheter. Med 142
års samlade kunskaper och erfarenheter är Cementa idag ett
modernt högteknologiskt företag. Vi satsar stora resurser på att
utveckla nya produkter och användningsområden. Hos oss
arbetar processtekniker, processingenjörer, mekaniker, elektriker, konstruktörer, kemister samt säljare, administratörer
och tekniker inom marknad, forskning & utveckling.
Läs mer på www.cementa.se eller scanna
QR-kod med din smartphone för mer info
kring Cementa.
Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement
som har cirka 52 000 medarbetare i fler än 40 länder.
Multicem
Markstabilisering med
lägre koldioxidutsläpp
Multicem
Markstabilisering med lägre koldioxidutsläpp
De provningar som har utförts i fält och SGI’s (Statens Geotekniska Institut)
laboratorium har visat att Multicems hållfasthet väl mäter sig med KC.
Cementa lanserar ett nytt bindemedel för markstabilisering på den
svenska marknaden under 2015. Detta som ett led i fortsatt produktutveckling mot bättre produkter med högre miljöprofil utifrån
Cementas nollvision kring koldioxidutsläpp.
Geologen Marcus Dahlström på Inhouse Tech Getoeknik AB säger följande om
provresultaten: Multicem är ett intressant alternativ till traditionell KC-blandning. Provresultat från pelarsondering i fält och labbförsök som jag tittat på för
Multicem jämfört med traditionell KC 50/50 visar att produkterna ger likvärdig
hållfasthetstillväxt.
Ekonomi och miljö
Då metoden innebär att man stabiliserar befintliga massor undviks bortforsling
av massor samt ditforsling av nya bärlager vilket medför en mindre miljöbelastning. Alla transporter till fastlandet sker med fartygstransporter. Dessutom
sänker Muticem koldioxidbelastningen med ca 500 kg/ton jämfört med KC
och ersätter kalk som är ett jungfruligt material.
Multicem introduceras i i Sverige under 2015
Under vintern 2015 kommer Multicem att lanseras i Sverige. Produktblad och mer
information angående produkten hittar ni på www.cementa.se eller kontakt enligt
nedan.
För eventuella frågor, prover eller referenser kontakta gärna oss:
Bättre miljöprofil och stabiliseringssegenskaper
Multicem är en blandning av CKD, Cement Kiln Dust som är en biprodukt vid
cementtillverkning, och cement från Cementa. Den blandas färdig från fabrik
och körs ut i bulkbil. Den har motsvarande egenskaper och inblandningsmängd
som Kalkcement (KC).
Fördelarna med Multicem jämfört med KC är att koldioxidhalten är ca 500 kg
lägre per ton färdig produkt. Vid tillverkningen används mindre jungfruliga material då kalken är utbytt mot CKD. Lägre koldioxidhalt tillsammans med mindre
icke jungfruliga material ger en produkt med en bättre miljöprofil. Multicem har
under cirka 10 år tid använts i Norge av bland annat Jernbaneverket och Vegvesendet med mycket stor framgång.
Användningsområden
Multicem används för att reducera sättningar och förbättra stabiliteten. Metoden
används även som jordförstärkning för väg- och järnvägsbanker, slänter, schakter samt VA-ledningar.
Stabiliseringskonceptet
Konceptet bygger på att jordens egenskaper förändras genom inblandningen av
Multicem. CKD tillsammans med cementets snabba hållfasthetstillväxt ger Multicem-pelare med god hållfasthet inom kort tid.
Mikael Dellhammar 0732-70 20 58
[email protected]
Mats Hellström 0703-71 09 10
[email protected]
Läs mer om våra produkter på www.cementa.se.
Vår vision
Noll koldioxidutsläpp under
produkternas livscykel till 2030.
Cementa har formulerat en vision om att nå
klimatneutralitet 2030. En vision som innebär
noll koldioxidutsläpp under cementproduktens livstid. Vi har redan tagit betydande steg mot att nå vår
nollvision men än kvarstår stora utmaningar som måste
lösas genom innovation, investeringar och ett målinriktat
arbete. Läs mer om visionen på www.cementa.se.