Rapport åtgärdsutredning och underlag för

Kemakta AR 2015-01
Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering
Södra Fredriksskansområdet
Kalmar
Mark Elert och Håkan Yesilova
Juni 2015
2
Sammanfattning
Kemakta Konsult har på uppdrag av Kalmar kommun genomfört en åtgärdsutredning
för Fredriksskansområdet. Området består av utfyllnader i Malmfjärden som gjordes
huvudsakligen under den första delen av 1900-talet. Utfyllnaden består till stor del av
förorenade massor. En detaljplan håller på att tas fram för Fredriksskans, bland annat
planeras bostäder, anläggningar för idrott samt parkmark. I delar av området planeras
underjordiska garage.
I denna rapport redovisas åtgärder för södra delen av Fredriksskansområdet. De fem
olika åtgärdsalternativ som analyseras har tagits fram av Kalmar kommun under
december 2014 enligt planförslag daterat 2014-11-27.
De föroreningar som finns vid Fredriksskans är i huvudsak metaller och PAH. Metaller
kan inte destrueras och PAH (speciellt de tyngre PAH-föreningarna) är svåra att
behandla, både termiskt och biologiskt. De åtgärdsmetoder bedöms som tillämpbara för
Fredriksskans och har beaktats i den fördjupade alternativanalysen är urgrävning och
borttransport för omhändertagande på extern avfallsanläggning samt en enklare
övertäckning på delar av området.
Dessa metoder har kombinerats i fem olika åtgärdsalternativ som skiljer sig främst i
vilken utsträckning som massor med halter över de platsspecifika riktvärdena schaktas
ur och omhändertas. Alternativ 1 omfattar bara schaktning i anslutning till det underjordiska garage som planeras, medan Alternativ 5 omfattar schaktning av alla de
områden där halter över de platsspecifika riktvärdena påträffats.
Omfattning av föroreningsutbredningen baserar sig på en försiktig tolkning av de undersökningar som genomförts. Uppmätta halter har jämförts med det förslag till platsspecifika riktvärden som togs fram i riskbedömningen (Kemakta 2014a). En klassning
har gjorts av prover som inte analyserats baserat på fältmätningar, innehåll av avfall och
halter i kringliggande skikt. Antalet provpunkter är dock litet i förhållande till områdets
storlek och det kan inte uteslutas att det förekommer höga halter även inom andra
områden. I samtliga åtgärdsalternativ har hänsyn tagits till den uppfyllnad som ska
göras av området för att höja marknivån. Detta medför att förorenade massor kommer
att hamna på ett större djup och därmed att riktvärdena som gäller för djup större än 1
meter har använts för att bedöma åtgärdsbehovet för de delar av området som ska fyllas
upp.
I den fördjupade analysen utvärderas de olika alternativen vad gäller omfattning av
åtgärden, riskreduktion, minskning av föroreningsmängd samt kostnader. För de olika
alternativen görs också en bedömning av kvarvarande risker baserat på halter av kvarvarande förorening samt en bedömning av kvarvarande läckage av föroreningar till
Malmfjärden.
Resultatet av riskbedömning och åtgärdsutredning har sammanfattats i en riskvärderingsmatris. I matrisen har 12 olika aspekter utvärderats för de olika fem åtgärdsalternativen samt för noll-alternativet.
I riskvärderingsprocessen har Kalmar kommun beslutat att förorda åtgärdsalternativ 3.
Detta alternativ innebär urschaktning av förorenade massor med halter överstigande de
platsspecifika riktvärdena inom de västra delarna av Fredriksskansområdet. Urschaktade
förorenade massor skickas till en extern avfallsanläggning för omhändertagande.
3
Detta alternativ bedöms ge en tillräcklig riskreduktion utan att medföra ohanterliga
risker i samband med åtgärd eller orsaka någon omfattande påverkan på andra intressen.
För det förordade alternativet har mätbara åtgärdsmål tagits fram baserat på föreslagna
platsspecifika riktvärden. Mätbara åtgärdsmål har tagits fram för de ämnen som
förväntas vara styrande för åtgärden. Tre uppsättningar åtgärdsmål tillämpas för olika
delområden.
I rapporten redovisas vidare en strategi för anmälan och ansökan om tillstånd, osäkerheter i åtgärdsutredningen samt en planering och budget för fortsatta arbeten.
De beräkningar av mängd schaktmassor och kostnader bygger på det förslag för
utformning av Södra Fredriksskans som fanns i mars 2015. Sedan dess har
förändringar gjorts av utformningen som i viss mån påverkar mängd massor som
behöver åtgärdas och därmed också kostnaderna. En revidering av denna rapport för
att motsvara det nya förslaget pågår.
4
Innehåll
1
INLEDNING .............................................................................................. 7
2
FÖRUTSÄTTNINGAR .............................................................................. 7
2.1
2.2
Planerad markanvändning .......................................................................................................... 7
Övergripande åtgärdsmål ............................................................................................................ 8
3
ANALYS AV ÅTGÄRDSMETODER ........................................................ 9
3.1
3.2
3.3
Tänkbara åtgärdsmetoder ........................................................................................................... 9
Inledande analys av alternativ .................................................................................................... 9
Åtgärdsalternativ för den fördjupade analysen ...................................................................... 12
4
METODIK FÖR FÖRDJUPAD ANALYS AV ÅTGÄRDSALTERNATIV 16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Genomförda beräkningar .......................................................................................................... 16
Klassning av massor ................................................................................................................... 16
Djup med förorenade massor .................................................................................................... 17
Beräkning av mängd massor ..................................................................................................... 18
Kostnader .................................................................................................................................... 18
5
BERÄKNING AV SCHAKTVOLYMER .................................................. 19
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Schakt för garage ....................................................................................................................... 19
Schakt för att uppnå platsspecifika riktvärden under planerad bebyggelse ........................ 19
Åtgärdad mängd förorening ...................................................................................................... 20
Kostnader för Södra Fredriksskans ......................................................................................... 22
Åtgärder i Fredriksskansgatan ................................................................................................. 23
6
KVARVARANDE RISKER ..................................................................... 24
6.1
6.2
6.3
Kvarvarande halter av förorening ............................................................................................ 24
Bedömning av effekt på läckage av föroreningar .................................................................... 25
Framtida förändringar av riskbilden ....................................................................................... 26
7
JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIV ......................................................... 27
8
RISKVÄRDERING ................................................................................. 30
9
UTREDNING AV FÖRORDAT ALTERNATIV ....................................... 35
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.6
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
Förankringsprocessen ................................................................................................................ 35
Förordat alternativ ..................................................................................................................... 35
Motiv för val av förordat alternativ.......................................................................................... 35
Mätbara åtgärdsmål .................................................................................................................. 36
Strategi för tillståndsansökningar............................................................................................. 37
Saneringsanmälan ..................................................................................................................... 37
Markarbeten och rivning ........................................................................................................... 37
Vattenverksamhet ..................................................................................................................... 38
Hantering och transport av avfall .............................................................................................. 38
Kulturhistoriska värden ............................................................................................................. 39
Ledtider för myndighetskontakter mm ...................................................................................... 40
Osäkerheter och projektrisker .................................................................................................. 40
Planering och budgetering av fortsatta arbeten ...................................................................... 41
Projektering ............................................................................................................................... 41
Utvidgad provtagning ............................................................................................................... 42
Referensprovtagning ................................................................................................................. 42
Kostnader .................................................................................................................................. 43
10
REFERENSER ....................................................................................... 44
5
6
1
Inledning
Kemakta Konsult har på uppdrag av Kalmar kommun genomfört en åtgärdsutredning
för Fredriksskansområdet. Området består av utfyllnader i Malmfjärden som huvudsakligen gjordes under första delen av 1900-talet. Utfyllnaden består till stor del av
förorenade massor. En detaljplan håller på att tas fram för Fredriksskans, bland annat
planeras bostäder, anläggningar för idrott samt parkmark. I delar av området planeras
underjordiska garage.
I denna rapport redovisas åtgärder för södra Fredriksskansområdet. De åtgärdsalternativ
som analyseras har tagits fram av Kalmar kommun under december 2014 enligt
planförslag daterat 2014-11-27. Åtgärderna är i första hand inriktade på de delar av
området som ska bebyggas, men även åtgärder inom övriga delar av södra
Fredriksskans har utvärderats.
2
Förutsättningar
2.1
Planerad markanvändning
Den planerade framtida markanvändningen inom södra Fredriksskans har tagits från
koncept på plankarta (2014-11-27), se figur 2-1. Planen omfattar byggnader med
tillfartsvägar från Fredriksskansgatan. I norr planeras ett torg vid den nuvarande infarten
till området.
Figur 2-1
Koncept på plankarta med de delområden som använts i beräkningarna.
Södra Fredriksskans har en yta på ca 40 000 m2 och omfattar områden för bostadshus
(B3a-B3b, B4a-B4d), torg (G1a) och lokalgator (G1b-G1c samt G3a-G3b). Mellan B3
och B4a planeras ett grönområde (G2). Det underjordiska garaget planeras ha en yta på
3200 m2 och har antagits placeras så att den schaktning som ska göras för garaget
samtidigt innebär att en stor mängd föroreningar avlägsnas. Den exakta placeringen av
7
garaget är inte klar. I åtgärdsutredningen antas garaget placeras längs med
Fredriksskansvägen under de västra delarna av område B3 och G2. Placeringen
möjliggör nedfart till garaget från lokalgatan i norr (G1a) samt en ingång till garaget på
tomtmark inom område B4a. Utformning av planerade bostäder och garage har tagits
från sektioner genom området med byggnader enligt ritningar daterade 2014-10-01.
Inom de västra delarna av området kommer markytan höjas till en nivå på ca +2,5 +2,7. Det innebär en höjning med ca 1 meter från nuvarande marknivå. En gradäng
kommer att byggas för anslutningen till de östra delarna av Fredriksskans som
bibehåller nuvarande nivå.
Färdig golvyta för byggnaden ska vara +3,0 och grundläggningen har antagits ha en
mäktighet på 0,7 m vilket ger ett grundläggningsdjup för byggnaderna på ca +2,3. För
de underjordiska garagen antas ett grundläggningsdjup på nivån -1,1 (RH2000).
Beräkningarna bygger på resultat från provtagning som utförts av WSP 2011 och 2012
(WSP 2011a, 2011b, 2013) samt av Kemakta 2013 (Kemakta 2014). En kompletterande
provtagning av mark vid lokalgatorna genomfördes av Sweco under januari 2015.
Sammantaget omfattar dessa undersökningar jordprovtagning i totalt 56 punkter som
ligger inom södra Fredriksskans. Mer än 300 prover har tagits ut varav ca 90 analyserats
på metaller och ca 40 på olja och PAH. Det djupaste provet i de olika
provtagningspunkterna har tagits ut ner till en nivå som varierar mellan +0,5 och -3,1.
2.2
Övergripande åtgärdsmål
I den riskbedömning som gjorts för området (Kemakta 2014) redovisas ett förslag på
övergripande åtgärdsmål. Detta bygger på diskussioner i projektgruppen. För
Fredriksskans har åtgärdsmålen formulerats som:

Barn och vuxna som bor i området eller tillfälligt vistas där ska inte riskera negativa
hälsoeffekter på grund av kontakt med föroreningar.

Föroreningar från jorden ska inte avge ångor som kan tränga in i byggnader.

Markmiljön i området ska vara tillräcklig för att upprätthålla en ekologisk funktion i
marken som motsvarar markanvändningen.

Föroreningar inom området ska inte spridas via grund- och ytvatten i sådan
omfattning att vattenkvaliteten i Malmfjärden försämras eller sedimentmiljön
påverkas.
Dessa övergripande åtgärdsmål har använts som utgångspunkt i åtgärdsutredningen.
8
3
Analys av åtgärdsmetoder
3.1
Tänkbara åtgärdsmetoder
I åtgärdsutredningen identifieras tillämpbara åtgärdsmetoder och hur dessa kan
kombineras till åtgärdsalternativ. Vilka metoder som kan användas styrs av bland annat
var föroreningar finns, deras kemiska form och egenskaper, men också av hydrogeologi,
geotekniska förhållanden, konstruktioner och växtlighet på området, avstånd till
recipient samt pågående verksamhet.
Efterbehandling av förorenad jord kan ske med hjälp av en mängd olika metoder, se
figur 3-1. Nedan beskrivs ett antal olika metoder indelade efter om metoden är
tillämplig efter urschaktning av den förorenade jorden eller om den används in-situ.
Behandling av uppgrävd förorenad jord kan ske antingen på plats (on-site), eller vid en
extern behandlingsanläggning dit jorden transporterats (off-site).
Figur 3-1
Översikt över åtgärdsmetoder för förorenad mark.
De föroreningar som finns vid Fredriksskans är i huvudsak metaller och PAH. Metaller
kan inte destrueras och PAH (speciellt de tyngre PAH-föreningarna) är svåra att
behandla termiskt och biologiskt. Därför är tänkbara åtgärdsmetoder uppgrävning och
omhändertagande av förorenade massor eller avskärmning respektive övertäckning av
förorenade massor. Även stabilisering av förorenade massor på plats är ett teoretiskt
möjligt alternativ, men har bedömts som oförenligt med de krav som ställs i samband
med exploateringen
3.2
Inledande analys av alternativ
Urgrävning av förorenade massor och borttransport
Urgrävning och borttransport av förorenade jordmassor är i de allra flesta fall en tänkbar
efterbehandlingsmetod. Om det ställs krav på att efterbehandlingen ska ske under en
kort tid är ofta urgrävning och borttransport det fördelaktigaste alternativet. En annan
fördel är att de förorenade massorna flyttas till en plats som är mer lämplig med hänsyn
till omgivningsförhållandena än den ursprungliga. Urgrävning sker normalt i enlighet
med de åtgärdsmål som tagits fram. En fullständig urgrävning av förorenad jord medför
9
att källan till förorening av recipienten upphör samt att markområdet kan användas utan
begränsningar och restriktioner. Metoden i sig innebär ingen destruktion av
föroreningarna.
Grävning nära eller under grundvattenyta i strandlinjen kräver särskild hänsyn för att
förhindra spridning av uppgrumlade förorenade partiklar. I fall där stabilitetsproblem
finns eller om djupare grävning behöver ske under grundvattenytan kan det krävas
spontning eller invallning innan urgrävning kan ske. Åtgärden kan behöva kombineras
med en avledning eller pumpning och rening av länsvatten för att hindra
föroreningsspridning under gräventreprenaden.
Förbehandling – sortering, siktning/harpning
När förorenade massor grävs upp för att omhändertas genomförs ofta någon form av
förbehandling som första åtgärd. Förbehandlingen kan vara exempelvis sortering
och/eller klassning baserat på olika kriterier som föroreningsgrad, typ av förorening
eller jordart.
Sortering
En första sortering av jordmassor kan ske redan i samband med grävningen utgående
från uppmätta föroreningshalter och andra egenskaper. Beroende på vilka mottagningsanläggningar som finns inom rimligt transportavstånd kan det vara ändamålsenligt att
sortera massorna i fraktioner för farligt avfall, icke-farligt avfall, massor som kan
användas för deponitäckning samt inerta massor som kan återfyllas. Detta minskar
kostnaderna för omhändertagandet av de urgrävda jordmassorna.
Siktning/harpning
Det kan finnas anledning att harpa/sikta uppgrävda massor innan de omhändertas. Detta
kan minska mängden massor genom att större stenar och grovt grus kan separeras.
Oftast är mängden föroreningar på sådant material låg. Likaså kan massor med speciella
krav på hantering (t.ex. trä, plast och metalldelar) frånskiljas. En siktning/harpning kan
ske på plats eller på en extern avfallsanläggning.
Jordtvätt
Om föroreningen huvudsakligen finns i finare jordfraktioner såsom silt och lera kan en
jordtvätt användas. På så sätt får man en mindre mängd avfall där huvuddelen av
föroreningen finns och en grövre fraktion med lägre föroreningsinnehåll. Inga tester av
förutsättningarna för jordtvätt har genomförts på massor från Fredriksskans. Eftersom
det förorenade massorna uppkommit genom utfyllnader med avfall finns det anledning
att misstänka att en betydande andel av föroreningen finns i större partiklar. Detta
medför att även den grövre fraktionen från jordtvätten har så höga föroreningshalter att
den måste deponeras. Jordtvätt har därför inte setts som en förordad metod.
Deponering på extern deponi
Omhändertagande av förorenade jordmassor vid en godkänd deponi bedöms som en
möjlig lösning.
Omhändertagande för deponering på en extern deponi godkänd för icke-farligt avfall
(IFA) eller farligt avfall (FA), beroende på jordmassornas föroreningsgrad och andra
egenskaper, är ett vanligt åtgärdsalternativ vid efterbehandling i Sverige. Begränsande
för denna metod kan vara tillgång till avfallsanläggningar som kan ta emot tillräckligt
stora mängder förorenade massor.
10
Förorenade massor kan också användas för deponibyggnad, exempelvis stabilisering
och avjämning. Lättare förorenade massor kan också användas som täckmaterial ovan
tätskiktet. Vilka krav som ställs på sådana massor varierar mellan olika deponier. I
många fall kan massor med halter upp till riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM) användas. Sådana massor bör också vara fria från främmande
material.
Återanvändning inom området
Rena massor som måste grävas upp för att komma åt djupare liggande förorening kan
återanvändas inom området.
Övertäckning av förorenade markområden
Ett alternativ till urschaktning som också syftar till att minska spridning av föroreningar
och direkt exponering för dessa, är att täcka marken med ett tätt ytskikt. På så sätt
förhindras nederbörd att infiltrera genom marken och sprida föroreningar som ligger
ovanför grundvattnet ned till grundvattnet. En täckning kan antingen utföras som en
kvalificerad täckning som syftar till att begränsa spridningen under överskådlig tid eller
som en enklare täckning som främst förhindrar direkt kontakt med förorenat material.
Lämplig kvalitet och typ av övertäckning är avhängigt den platsspecifika riskbedömningen som bestämmer vilken riskreducering som krävs. Oberoende av utformning
kommer en övertäckning, utan att schakta bort förorenade massor, att ställa restriktioner
på den framtida markanvändningen.
Enklare övertäckning
En enklare form av skyddstäckning är den uppfyllnad som görs för höjdsättningen av
området. Detta innebär att föroreningar hamnar djupare under markytan, vilket i många
fall ger en minskad risk för att människor eller markmiljön exponeras. En skyddstäckning kan även bestå av en asfalterad yta eller ett geo-membran. Eftersom materialen
åldras och därmed får försämrade egenskaper påverkas dess effektivitet i ett längre
tidsperspektiv. Metoden lämpar sig därför bäst som en temporär åtgärd.
Kvalificerad övertäckning
En kvalificerad övertäckning innebär att mäktiga tät- och skyddsskikt läggs på det
förorenade området enligt de krav som ställs på en deponi för farligt avfall. En nackdel
med metoden är att den, trots en hög kostnad, inte förhindrar utlakning av föroreningar
som ligger under grundvattenytan. En kvalificerad täckning innebär också en kraftig
höjning av markytan, något som kan vara svårt att passa in med befintlig höjdsättning.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att området lämnas utan åtgärd. För detta alternativ kommer
restriktioner att krävas när det gäller grävning inom området. Eventuella uppgrävda
jordmassor i samband med grävarbeten behöver karakteriseras och vid behov
omhändertas vid godkänd mottagningsanläggning för avfall.
Slutsats rörande tänkbara åtgärdsmetoder:
Följande åtgärdsmetoder bedöms tillämpbara för Fredriksskans och har beaktats i den
fördjupade alternativanalysen:



Urgrävning och borttransport
Omhändertagande på extern avfallsanläggning
Enklare övertäckning på delar av området.
11
3.3
Åtgärdsalternativ för den fördjupade analysen
Baserat på den inledande analysen har ett antal olika åtgärdsalternativ definierats. Dessa
täcker in olika ambitionsgrad, från noll-alternativet till ett alternativ med en fullständig
sanering av området. De olika alternativen redovisas i tabell 3-1 samt figur 3-2 till 3-6.
Tabell 3-1
Analyserade åtgärdsalternativ
Alternativ
Beskrivning
Marknivå
Schaktning för garage
Övrig schaktning
till djupberoende
PSR
Ingen
Noll-alternativ
Kvarvarande
Nuvarande
befintlig
marknivå.
markanvändning.
Bollplaner,
promenader,
Ingen
Alternativ 1
Exploatering för
bostäder.
Uppfyllnad av
mark enligt
planförslag.
Garage 3200 m2 i västra
delarna av område B3 och
G2. Schakt ned till
nivån -1,1 m.
Alternativ 2
Exploatering för
bostäder.
Uppfyllnad av
mark enligt
planförslag.
Alternativ 3
Exploatering för
bostäder.
Uppfyllnad av
mark enligt
planförslag.
Alternativ 4
Exploatering för
bostäder.
Uppfyllnad av
mark enligt
planförslag.
Garage 3200 m2 i västra
Hela G1, B3, G2,
delarna av område B3 och B4 och G3 samt
G2. Schakt ned till
Centrala
nivån -1,1 m.
Alternativ 5
Exploatering för
bostäder.
Uppfyllnad av
mark enligt
planförslag.
Garage 3200 m2 i västra
delarna av område B3 och
G2. Schakt ned till
nivån -1,1 m.
Schaktning till
djupberoende PSR
i B3a och G2. Djup
räknat från
framtida markyta.
2
Garage 3200 m i västra
Som ovan, men +
delarna av område B3 och B4a.
G2. Schakt ned till
nivån -1,1 m.
Garage 3200 m2 i västra
Som ovan, men +
delarna av område B3 och G1a, G3a, B4b
G2. Schakt ned till
nivån -1,1 m.
Som ovan, men
dessutom, södra
och östra
området.
I en variant av Alternativ 3 och 4 skulle även åtgärder vidtas vid enskilda punkter i
centrala och östra området där höga halter förorening påträffats.
12
Figur 3-2
Åtgärdsområde alternativ 1.
Figur 3-3
Åtgärdsområde alternativ 2.
13
Figur 3-4
Åtgärdsområde alternativ 3. I alternativet ingår även punkter inom de
centrala och östra områdena där höga halter förorening påträffats.
Figur 3-5
Åtgärdsområde alternativ 4. I alternativet ingår även punkter inom det
östra området där höga halter förorening påträffats.
14
Figur 3-6
Åtgärdsområde alternativ 5.
15
4
Metodik för fördjupad analys av
åtgärdsalternativ
4.1
Genomförda beräkningar
I den fördjupade analysen utvärderas de olika alternativen som redovisas i tabell 3-1 vad
gäller omfattning av åtgärden, riskreduktion, minskning av föroreningsmängd samt
kostnader. För de olika alternativen görs beräkningar av:

Total mängd massor som ska schaktas

Mängd massor som bortförs samt mängd bortförd förorening

Klassning av bortförda massor med avseende på omhändertagande

Bortförd andel förorening

Maximal halt förorening på olika djup under framtida markyta

Förväntad effekt på läckaget av föroreningar till Malmfjärden

Kostnader för kontroll, schaktning och omhändertagande
Ingen beräkning har gjorts för åtgärder vid punkter med högre halter i centrala och östra
området som kan ingå i Alternativ 3. En grov uppskattning visar att det kan röra sig om
mängder som närmar sig de som ingår i Alternativ 4.
4.2
Klassning av massor
En klassning har gjorts av samtliga prover som tagits från punkter som ligger inom den
del som ska bebyggas i den södra delen av Fredriksskansområdet (ca 90 prover). Lägen
för provpunkterna redovisas i figur 4-1.
16
Figur 4-1
Provpunkter inom södra Fredriksskansområdet.
I klassningen ingår en bedömning av om den provtagna jorden förväntas överstiga
förslaget till platsspecifika riktvärden (Kemakta 2014). De platsspecifika riktvärdena
har tagits fram för djupintervallen 0 – 1 m och djupare än 1 m. En klassning av proverna
görs utgående från djup under framtida markyta efter uppfyllnad.
Vidare har det gjorts en klassning av de massor som ska schaktas utifrån hur de kan
tänkas omhändertas efter schaktning, (återanvändning inom området, täckmassor på
deponi, deponering som icke-farligt avfall respektive deponering som farligt avfall).
Klassningen bygger på utförda analyser, fältanalyser (XRF och PID), geoteknisk
beskrivning samt karakteristik för omkringliggande skikt. Eftersom den gyttja och lera
som ligger under fyllningen i många fall är förorenad så är nivån i flera punkter lägre än
underkant av fyllningen.
I de fall provtagningsdjupet inom området där garaget planeras inte går ner till
nivån -1,1 har en bedömning gjorts av egenskaperna för de massor som ligger under
maximalt provtaget djup. Denna bedömning grundar sig på data från närliggande
prover.
4.3
Djup med förorenade massor
Den klassning som gjorts av föroreningshalten i proverna har använts för att ta fram en
karta som visar den djupaste nivån där halten i marken bedöms överstiga förslaget till
platsspecifika riktvärden, se figur 4-2.
Figur 4-2 Lägsta nivå där halten överstiger föreslagna platsspecifika riktvärden
(RH2000  meter över havet). Interpolerat utifrån värden i provpunkter
markerade med kryss/cirklar. I punkter med cirklar finns igen förorening
över riktvärden och befintlig markyta anges.
17
4.4
Beräkning av mängd massor
Volymen massor som skulle behöva schaktas för att ta bort massor som överstiger
föreslagna platsspecifika riktvärden har beräknats för varje delområde. För de
provpunkter som ligger inom området har det maximala djupet där halten överskrider
något riktvärde tagits fram. Schaktvolymen beräknas sedan som medelvärdet av
maxdjupet gånger områdets yta. I beräkningen av schaktad mängd ingår även ren jord
som ligger ovanpå förorenade massor. Denna antas schaktas upp för att sedan
återanvändas. I de fall provpunkter ligger nära gränsen mellan två delområden har
provpunkten använts i beräkningen av medeldjup för båda delområdena.
Antalet analyserade prover från gatumarken är än så länge starkt begränsat. För område
G3a saknas provpunkter och beräkningen av mängden massor baseras på de närliggande
punkterna PG1201 och W1121.
Volymen massor som behöver schaktas för det underjordiska garaget har beräknats för
de olika delområdena som områdets yta gånger erforderligt schaktdjup (från nuvarande
markyta ned till nivån -1,1 där det underjordiska garaget ska byggas).
4.5
Kostnader
I kostnaderna ingår kostnader för schaktning och sortering, miljökontroll, transport av
massor som omhändertas externt, deponering samt ersättningsmassor. Vidare har en
uppskattning gjorts av kostnaderna för avgränsande provtagning, projektering och
projektledning.
Detta skiljer sig från tidigare genomförda kostnadsuppskattningar (Kemakta 2014a,
2014b), där beaktades det för schaktning vid byggnader endast merkostnaden för
kontroll och omhändertagande av de förorenade massorna.
Kostnader för de olika momenten har uppskattats utifrån erfarenheter från genomförda
projekt och uppgifter från entreprenörer. En stor osäkerhet finns i siffrorna eftersom de
beror på marknadsläge och tillgång på transport- och deponeringskapacitet. Priser har
beräknats utifrån en bästa uppskattning samt för ett maxvärde.
De à-priser som har använts för beräkningarna redovisas i tabell 4-1.
Tabell 4-1
A-priser för kontroll och omhändertagande av förorenade massor vid
schaktning för byggnader (kr/ton). Bästa uppskattning samt maxvärde.
A-priser (kr/ton)
Schakt och sortering
Miljökontroll
Transport
Deponering
Ersättningsmassor
Projektledning,
projektering, avgränsning
av föroreningar
Återvinning
80-130
20
0
0
0
A-priser (kr/ton)
Täckmassor
IFA-deponi
80-130
80-130
20
20
20 – 30
20 – 30
60 - 80
300 - 500
50 – 80
50 – 80
70 – 100
70 – 100
18
70 – 100
FA-deponi
80-130
20
20 – 30
550 - 900
50 – 80
70 – 100
5
Beräkning av schaktvolymer
5.1
Schakt för garage
Volymen schaktmassor för det underjordiska garaget har beräknats till 8000 m3, baserat
på en yta av 3200 m2 och en schakt från nuvarande markyta (ca +1,4) ned till nivå -1,1.
Utifrån de provpunkter som finns i detta område görs bedömningen att ca 27 % av de
schaktade massorna kan återanvändas, 9 % kan användas som täckmassor på deponi,
medan 45 % utgör icke-farligt avfall (IFA) och 19 % är farligt avfall (FA).
5.2
Schakt för att uppnå platsspecifika riktvärden under
planerad bebyggelse
I figur 5-1 redovisas berörda delområden samt deras area.
Figur 5-1
Delområden samt areor (m2).
I tabell 5-1 redovisas resultat av beräkningen av volymen massor som behöver schaktas
för att uppnå platsspecifika riktvärden inom de olika delområdena. I tabellen redovisas
också en bedömning av hur massorna kan omhändertas enligt följande:
Återläggning. Massor med halt under det platsspecifika riktvärdet, men som ligger över
förorenade massor som schaktas. Kan efter kontroll återanvändas inom området.
Täckning. Massor med halt under generella riktvärdet för mindre känslig
markanvändning. Antas kunna användas för täckning vid en extern deponi.
IFA. Massor med föroreningshalt motsvarande icke-farligt avfall.
FA. Massor med föroreningshalt motsvarande farligt avfall.
Massor med sådana halter att de skulle klassas som farligt avfall påträffas i de västra
delarna av Fredriksskans inom delområdena B3a, G2, B4a och G1a.
19
Tabell 5-1
Volym massor (m3) som måste schaktas inom olika delområden för att
uppnå en halt lägre än föreslagna platsspecifika riktvärden.
Schakt Återläggning Täckning
Garage
8000
2170
720
B3a*
1820
250
0
G2*
1750
400
470
B4a
3630
760
640
G1a
4120
30
1620
G3a
430
50
80
B4b
740
0
230
Centrala
960
0
240
G1b
1100
130
840
G1c
600
200
400
B3b
1150
380
770
B4c
1430
550
880
G3b
0
0
0
B4d
640
160
480
Östra
4730
1700
1820
Södra
5630
1410
650
* I de delar som inte berörs av garaget.
IFA
3600
390
790
1540
2150
290
510
720
120
0
0
0
0
0
1210
3580
FA
1510
1190
90
690
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I tabell 5-2 redovisas volymen massor som måste schaktas för de olika åtgärdsalternativ
som beskrivits i avsnitt 3.3.
Tabell 5-2
Volym massor (m3) som måste schaktas för olika åtgärdsalternativ för att
uppnå en halt lägre än föreslagna platsspecifika riktvärden.
Schakt Återläggning Täckning
IFA
FA
Alt 1
11 570
2 820
1 190
4 780
2 790
Alt 2
15 200
3 580
1 830
6 320
3 480
Alt 3*
20 490
3 660
3 760
9 280
3 790
Alt 4*
26 370
5 090
7 360
10 120
3 790
Alt 5
36 730
8 200
9 830
14 910
3 790
* Exklusive punkter i centrala och östra området med högre halter.
5.3
Åtgärdad mängd förorening
En beräkning har också gjorts av hur stor mängd förorening som skulle åtgärdas för de
olika schaktalternativen. Beräkningarna har fokuserat på bly, koppar, zink och PAH-H
som är de föroreningar som förekommer i högst halter och i störst mängder.
I beräkningen används medelvärden av halten inom respektive klass (återläggning,
täckmassor, IFA respektive FA). Medelvärden av halten är viktad utgående från längden
på de analyserade proven som berörs av respektive åtgärdsalternativ. Mängden av
massor i respektive klass beräknas utifrån de volymer som redovisas i avsnitt 5.2 och en
torrdensitet på 1,7 ton/m3. I tabell 5-3 redovisas en beräkning av total mängd bly,
koppar, zink och PAH-H i de olika delområdena. En viss mängd förorening kommer att
lämnas kvar eftersom ämnena även finns i massor som klassas som rena. Denna mängd
har beräknats utgående från en halt av bly och koppar på 15 mg/kg TS, zink 45 mg/kg
20
TS och PAH-H på 0,6 mg/kg TS. Detta motsvarar medelhalten i prover som klassats
som rena.
Tabell 5-3
Mängd förorening i schaktade massor från de olika delområdena (ton).
Garage
B3a
G2
B4a
G1a
G3a
B4b
Centrala
G1b
G1c
B3b
B4c
G3b
B4d
Östra
Södra
Summa
Rena massor
Pb
3,6
1,3
0,6
2,5
2,9
0,1
0,1
0,4
0,2
0,1
0,2
0,2
0
0,1
0,8
1,2
14,3
1,3
Cu
3,1
1,5
0,4
3,9
2,3
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
0
0,1
0,3
0,5
12,7
1,3
Zn
5,7
2,1
0,9
3,1
2,6
0,1
0,2
1,1
0,3
0,1
0,2
0,2
0
0,1
0,7
0,8
18,2
3,8
PAH-H
0,36
0,23
0,03
0,19
0,23
0,00
0,01
0,02
0,01
0,003
0,01
0,01
0
0
0,04
0,06
1,20
0,05
För de olika alternativen har sedan en beräkning gjorts av hur stor mängd av
föroreningen som förs bort från området för de olika åtgärdsalternativen, dvs. mängden
förorening i klasserna täckmassor, IFA och FA. Resultatet av beräkningarna redovisas i
tabell 5-4 samt ges som andel bortförd förorening i tabell 5-5 och figur 5-2.
Tabell 5-4
Mängd bortförd förorening för de olika åtgärdsalternativen (ton).
Pb
Cu
Zn
PAH-H
Alt 1
5,4
4,9
8,5
0,62
Alt 2
10,8
11,1
14,2
1,03
Alt 3*
11,0
11,2
14,5
1,04
Alt 4*
12,1
11,8
16,3
1,09
Alt 5
14,1
12,5
17,6
1,19
* Exklusive punkter i centrala och östra området med högre halter.
Tabell 5-5
Andel bortförd förorening för de olika åtgärdsalternativen.
Pb
Cu
Zn
PAH-H
35%
35%
38%
50%
Alt 1
69%
79%
64%
83%
Alt 2
71%
80%
66%
83%
Alt 3*
78%
84%
74%
87%
Alt 4*
91%
89%
80%
95%
Alt 5
* Exklusive punkter i centrala och östra området med högre halter.
21
100%
Andel bortförd förorening
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Alt 1
Pb
Figur 5-2
5.4
Alt 4
Alt 3
Alt 2
Cu
Zn
Alt 5
PAH-H
Beräknad andel av föroreningen som avlägsnas vid olika alternativ.
Föroreningar i rena massor antas finnas kvar i samtliga alternativ.
Kostnader för Södra Fredriksskans
De beräknade kostnaderna för de olika schaktalternativen redovisas i tabell 5-6. I tabell
5-7 ges en mer detaljerad specifikation av kostnaderna fördelade på de olika momenten.
Tabell 5-6
Uppskattade kostnader för de olika alternativen (MSEK).
Bästa uppskattning Max uppskattning
Alternativ
(MSEK)
(MSEK)
Alt 1
9,5
15,0
Alt 2
12,4
19,6
Alt 3*
16,6
26,1
Alt 4*
19,6
30,6
Alt 5
26,2
40,8
* Exklusive punkter i centrala och östra området med högre halter.
Tabell 5-7
Fördelning av uppskattade kostnader för de olika alternativen (MSEK) för
fallet med ”bästa uppskattning”.
MiljöErsättnings- Projektering,
Alternativ
Schakt
kontroll Transport Deponering
massor
projektledning Summa
Alt 1
1,6
0,4
0,3
5,2
0,7
1,4
9,5
Alt 2
2,1
0,5
0,4
6,7
1,0
1,8
12,4
Alt 3*
2,8
0,7
0,6
8,7
1,4
2,4
16,6
Alt 4*
3,6
0,9
0,7
9,5
1,8
3,1
19,6
Alt 5
5,0
1,2
1,0
12,2
2,4
4,4
26,2
* Exklusive punkter i centrala och östra området med högre halter.
22
5.5
Åtgärder i Fredriksskansgatan
Den provtagning som gjorts i på västra och östra sidan av Fredriksskansgatan visar att
föroreningen även återfinns under gatan. Baserat på den provtagning som gjorts i
anslutning till cykel och gångvägen väster om gatan (4 punkter) och öster om gatan (6
punkter) har mängden förorening uppskattats. I tabell 5-8 redovisas beräkningen av
mängden massor som måste schaktas samt hur dessa massor antas behöva omhändertas.
Beräkningen omfattar de ytor som visas i figur 5-1.
Inga provpunkter har tagits i själva gatan, men en prognos för fördelningen har gjort
baserat på de punkter som ligger västar och öster om gatan. Beräkningen indikerar att
den största schaktvolym skulle finnas på den västra sidan av Fredriksskansgatan.
Bedömningen är dock mer osäker på den västra sidan, dels på grund av ett färre antal
punkter och analyser, men även på att punkterna är relativt ojämnt placerade där, med
flertalet punkter inom de delar som kan misstänkas innehålla den mest förorenade
fyllningen.
Tabell 5-8
Uppskattning av mängd massor i och i anslutning till Fredriksskansgatan.
Väst Fredriksskansg.
Öst Fredriksskansg.
Gatan
Totalt
Volymer (m3)
Yta
(m2)
Schakt
Återfyllning Täckmassor IFA
FA
4200
8000
0
4800
3200
0
4200
6700
400
4300
1700
400
3200
5600
100
3500
1800
100
11600
20300
500
12600
6700
500
En bedömning av kostnaderna för en eventuell sanering har gjorts baserat på de à-priser
som anges i avsnitt 4-5. I dessa kostnader ingår inte några kostnader för omläggning av
ledningar, återställning av körbanor, cykel- och gångvägar eller planteringar.
Tabell 5-9
Uppskattning av kostnader för eventuella åtgärder i Fredriksskansgatan.
Väst Fredriksskansg.
Öst Fredriksskansg.
Gatan
Totalt
Kostnad
(MSEK)
5,4
4,3
3,7
13,3
23
6
Kvarvarande risker
6.1
Kvarvarande halter av förorening
De olika åtgärdsalternativen innebär olika omfattning på saneringen. Alternativ 1 till
Alternativ 4 innebär att halter över de platsspecifika riktvärdena kan finnas kvar på
området efter åtgärd. I tabell 6-1 redovisas högsta uppmätta halt av bly, koppar, zink
och PAH-H som skulle vara kvar för de olika åtgärdsalternativen. Dessa halter bygger
på uppmätta halter och det kan inte uteslutas att det finns områden med högre halter
som inte påträffats vid provtagningen. För Alternativ 1 till 4 är de högsta uppmätta
halterna i kvarvarande massor i samtliga fall uppmätta på en nivå som kommer att ligga
djupare än 1 meter under framtida markyta.
Tabell 6-1
Högsta halt i kvarvarande massor (mg/kg TS) enligt genomförd sanering.
I tabellen redovisas också de platsspecifika riktvärden (PRV).
Max av
PAH-H
Max av Pb
Max av Cu
Max av Zn
PRV Bostäder
80 / 200
80 / 80
250 / 250
2,5 / 2,5
(0-1m / > 1m)
PRV Grönomr.
200 / 200
80 / 80
250 / 250
2,5 / 2,5
(0-1m / > 1m)
Nollalt
2650
5460
2370
140
Alt 1
1080
5460
2370
88
Alt 2
524
2300
1120
18
Alt 3*
524
195
1120
18
Alt 4*
399
81
311
15
Alt 5 0-1 m
38
14
98
1,6
> 1m
77
78
110
1,9
* Exklusive punkter i centrala och östra området med högre halter.
I tabell 6-2 redovisas en beräkning av vilken medelhalt av föroreningar som skulle
finnas inom hela området vid en sanering enligt de olika alternativen. Beräkningen
bygger på hela den jordvolym som ligger inom södra Fredriksskans och tar hänsyn till
bortschaktad mängd förorening, återfyllning, mängd i kvarvarande rena massor samt i
även förorening i nytt fyllmaterial som tillförs.
Tabell 6-2
Medelhalt i området efter genomförd sanering enligt de olika alternativen
(mg/kg TS). Totalt över hela området samt medelhalt i något delområde.
Pb
Cu
Zn
max delmax delmax delHela
område
Hela
område
Hela
område
Alt 1
69
414
62
501
92
410
Alt 2
34
89
21
49
57
175
Alt 3*
32
89
20
49
56
175
Alt 4*
26
40
17
23
46
54
Alt 5
14
15
14
15
41
45
* Exklusive punkter i centrala och östra området med högre halter.
24
PAH-H
max delHela
område
4,3
32
1,5
4,3
1,5
4,3
1,2
1,9
0,6
0,7
6.2
Bedömning av effekt på läckage av föroreningar
En minskning av mängden av föroreningar inom Fredriksskansområdet kommer också
att minska läckaget av föroreningar till Malmfjärden. Effekten av olika åtgärder
kommer att bero på lakbarheten av de föroreningar som åtgärdas, vattenomsättningen i
de aktuella massorna samt var de ligger i förhållande till strandlinjen. En grov
uppskattning av effekten av de olika åtgärdsalternativen har gjorts baserat på att
läckaget är proportionellt mot medelhalten i kvarvarande massor och delområdets yta.
Medelhalten har beräknats med hänsyn till en låg halt av föroreningar även i rena
massor.
Vi bedömer att denna metodik är tillräcklig för att kunna göra en jämförelse av
alternativen i en riskvärdering. En mer detaljerad uppskattning skulle kräva omfattande
undersökningar för att bedöma vattenflöden, lakbarhet av olika avfall samt en avancerad
modellering. Läckaget sker sannolikt diffust över stora delar av strandlinjen och
halterna i Malmfjärden påverkas både av vattenströmningen där och förekomsten av
andra källor. Därför är det mycket svårt att kvantifiera läckaget genom mätningar.
I tabell 6-3 och figur 6-1 redovisas den beräknade relativa minskning av läckaget för de
olika åtgärdsalternativen.
Tabell 6-3
Beräknad minskning av läckaget till recipienten för de olika
åtgärdsalternativen.
Pb
Cu
Zn
PAH-H
Alt 1
26%
26%
25%
41%
Alt 2
58%
66%
46%
74%
Alt 3*
59%
67%
47%
75%
Alt 4*
66%
71%
54%
78%
Alt 5
78%
76%
59%
87%
* Exklusive punkter i centrala och östra området med högre halter.
100%
Minskning av läckage
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Alt 1
Alt 2
Alt 3
Pb
Figur 6-1
Cu
Zn
Alt 4
Alt 5
PAH-H
Uppskattad minskning av läckaget av bly, koppar, zink och PAH-H för de
olika åtgärdsalternativen.
25
6.3
Framtida förändringar av riskbilden
Framtida klimatförändringar kan också påverka riskerna för spridning av föroreningar.
Klimatanalysen för Kalmar län (DHI 2012) visar på en ökning av årsmedeltemperaturen på ca 4 grader fram till år 2100. Årsmedelnederbörden förväntas med 5 %
fram till 2040 och med drygt 10 % fram till 2100. Nederbördsförändringen kommer att
fördela sig olika under året. Nederbörden under sommaren förväntas vara konstant eller
minska, medan nederbörden under december till februari förväntas kunna öka med ca
30 %. Nederbördens intensitet och antal dagar med mycket nederbörd förväntas öka.
Sammantaget visar detta på en ökad nederbörd över området i framtiden, men också en
ökad evapotranspiration. Den prognos som gjorts för flöden i åarna kan ge en indikation
på nettoeffekten. Där förutses en minskning av flödena med 5 – 10 % fram till 2040 och
med 15 – 20 % fram till 2100. Nettoeffekten är således att förändringar i temperatur och
nederbörd inte kommer att öka förutsättningarna för utläckage från området.
Även förändringar havsnivån kan påverka utläckaget. SMHI gör bedömningen att
havsnivån i Kalmarsund kan öka med ca 0,7 m fram till år 2100. De högsta
föroreningshalterna påträffas på en nivå -0,5 - +0,5 och endast i ett fåtal punkter har
förorening påträffats över nivån +0,7 m. Själva ökningen av nivån bedöms därmed inte
ha någon betydande effekt på utläckaget. Om däremot den kombinerade effekten av
klimatförändringar och havsnivåförändringar leder till att variationerna i havsnivån sker
mer ofta eller att skillnaden mellan lågvatten och högvatten ökar kan det bidra till ett
ökat utläckage från strandnära delar av området.
26
Jämförelse av alternativ
7
I figur 7-1 redovisas en jämförelse av hur beräknad kostnad förhåller sig till mängd
schaktmassor. I figur 7-2 och 7-3 redovisas bortförd mängd som funktion av mängd
schaktmassor respektive kostnader.
30,0
5
Kostnad (MSEK)
25,0
Kostnad (MSEK)
4
20,0
3
15,0
2
1
10,0
5,0
0,0
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Mängd schaktmassor (m3)
Figur 7-1
Kostnad för åtgärdsalternativ i förhållande till mängd schaktmassor.
100%
5
90%
2
3
4
Bortförd andel förorening
80%
70%
60%
Pb
50%
Cu
1
40%
Zn
PAH-H
30%
20%
10%
0%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Mängd schaktmassor (m3)
Figur 7-2
Bortförd andel av bly, koppar, zink och PAH-H som funktion av mängden
schaktmassor för de olika alternativen.
27
100%
Bortförd andel förorening
5
90%
Pb
80%
Cu
4
3
2
Zn
70%
PAH-H
60%
50%
1
40%
30%
20%
10%
0%
0
5
10
15
20
25
30
Kostnad (MSEK)
Figur 7-3
Bortförd andel av bly, koppar, zink och PAH-H som funktion av kostnader
för de olika alternativen.
I figur 7-4 och 7-5 redovisas förväntad reduktion av utsläppen till Malmfjärden som
funktion av mängd schaktmassor respektive kostnader.
Reduktion av läckage
100%
90%
Pb
80%
Cu
70%
Zn
5
2
3
4
PAH-H
60%
50%
1
40%
30%
20%
10%
0%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Mängd schaktmassor (m3)
Figur 7-4
Reduktion av läckage av bly, koppar, zink och PAH-H som funktion av
mängden schaktmassor för de olika alternativen.
28
100%
5
90%
Pb
Reduktion av läckage
80%
Cu
70%
Zn
60%
PAH-H
50%
3
2
4
1
40%
30%
20%
10%
0%
0
5
10
15
20
25
30
Kostnad (MSEK)
Figur 7-5
Reduktion av läckage av bly, koppar, zink och PAH-H som funktion av
kostnader för de olika alternativen.
Beräkningarna visar att:

Kostnaden för alternativen är i stort sett proportionell mot mängden schaktmassor.

Mängden förorening som bortförs ökar mellan Alternativ 1 till 2, men skillnaden är
förhållandevis liten mellan Alternativen 2, 3 och 4. För dessa alternativ bortförs
mellan 50 % och 75 % av mängden bly, koppar, zink och PAH-H från området. I
beräkningen ingår föroreningar i massor som klassats som rena.

Bedömningen av effekten på läckaget från området visar på en betydligt större
effekt för Alternativ 2 jämfört med Alternativ 1. Alternativen 2, 3 och 4 ger ungefär
samma reduktion av läckaget. Från ca 50 % för bly till ca 70 % för koppar och
PAH-H.

En grov uppskattning visar att Alternativen 2 till 4 skulle ge ett framtida läckage av
bly i storleksordningen 0,1 kg per år, av koppar på 0,3 kg/år, av zink på 8 kg/år och
av PAH-H på ca 0,002 kg/år.

Alternativ 5 ger en något större effekt på läckaget av bly och PAH-H, men en
marginellt större effekt på koppar och zink.
29
8
Riskvärdering
Totalt har fem olika åtgärdsalternativ samt ett noll-alternativ behandlats i
åtgärdsutredningen. De olika åtgärdsalternativen skiljer sig främst i vilken utsträckning
som massor med halter över de platsspecifika riktvärdena schaktas ur och omhändertas.
Alternativ 1 omfattar bara schaktning i anslutning till det underjordiska garage som
planeras, medan Alternativ 5 omfattar schaktning av alla de områden där halter över de
platsspecifika riktvärdena påträffats. Omfattning av föroreningsutbredningen baserar sig
på en tolkning av de undersökningar som genomförts. Dessa baserar sig på en
pessimistisk tolkning av föroreningshalter i prover som inte analyserats. Det kan dock
inte uteslutas att det finns enskilda områden med halter över riktvärdena. I samtliga
åtgärdsalternativ har hänsyn tagits till den uppfyllnad som ska göras av området för att
höja marknivån. Detta medför att förorenade massor kommer att hamna på ett större
djup och därmed att riktvärdena som gäller för djup större än 1 meter kommer att
tillämpas inom den största delen av området.
Resultatet av riskbedömning och åtgärdsutredning har sammanfattats i en
riskvärderingsmatris som redovisas i tabell 8-1. I matrisen har 12 olika aspekter
utvärderats för de fem olika åtgärdsalternativen samt för noll-alternativet.
Borttagen mängd förorening
Mängden förorening som åtgärdas i de olika alternativen har beräknats, se avsnitt 5.3.
Alternativ 1 ger en liten andel bortförd förorening (35 %). Alternativ 2 till 4 ger
samtliga en liknande mängd bortförd förorening (70 – 80 %), detta bedöms vara en
acceptabel nivå. Alternativ 5 beräknas ge en större andel bortförd förorening (85 %),
vilket bedöms vara ett gott resultat. Att andelen bortförd förorening inte blir mer än
85 % beror huvudsakligen på de låga halter som finns i kvarlämnade massor som
klassas som rena, men även till viss del massor som återanvänds på området.
Beräkningen av andelen som bortförs beror på hur stor volym som antas beröras av
förorening. Eftersom området är stort kommer en stor mängd massor med relativt låga
halter resultera i föroreningsmängder.
Hälsorisker i ytlig jord (< 1 m)
Under nuvarande förhållanden (noll-alternativet) förekommer hälsofarliga halter i den
översta metern inom de västra delarna av området. För åtgärdsalternativ 1 och 2
kommer marknivån inom de västra delarna av Fredriksskans att höjas ca 1 m, vilket
innebär att riskerna med halter som kan innebära hälsorisker i den översta metern
kommer att minska. Det kvarstår dock halter av bly som kan innebära hälsorisker inom
delområde G1a. För Alternativ 3 till 5 kommer samtliga områden som har halter i den
översta metern som kan innebära hälsorisker att avlägsnas.
Hälsorisker i djup jord (> 1 m)
I dagsläget finns så höga halter i jord djupare än 1 meter att det skulle kunna innebära
hälsorisker om man kom i kontakt med dem. Dessa halter kommer inte helt att
avlägsnas i åtgärdsalternativ 1 och 2. Däremot kommer åtgärdsalternativ 3 till 5 att
avlägsna jord med så höga halter att det kan medföra hälsorisker vid kontakt.
Risker i lokaler och bostäder
Inom Fredriksskans finns flyktiga föroreningar som skulle kunna orsaka förhöjda halter
av föroreningar i inomhusluft för byggnader på området. Detta gäller PAH och
30
kvicksilver. Dessa risker kvarstår med Alternativ 1 och 2, men kommer åtgärdas för
åtgärdsalternativen 3 till 5. I Alternativ 3 kan dock en risk kvarstå eftersom samtliga
områden inte berörs av detta åtgärdsalternativ. Med kompletterande undersökningar i
dessa områden bedöms dock risken som mycket liten.
Risker markmiljö i ytlig jord (<1 m)
Jord med halter som överskrider riktvärdena för skydd av markmiljön förekommer inom
stora delar av Fredriksskans. Åtgärdsalternativ 1 till 4 kommer att innebära att riskerna
för markmiljön i ytlig jord kommer att minska främst på grund av höjningen av
marknivån, förutsatt att påförd fyllning har förutsättningar för att ge en god markmiljö. I
det södra området förekommer det bariumhalter över riktvärdet för markmiljön. Dessa
kommer att åtgärdas i åtgärdsalternativ 5.
Risker markmiljö i djup jord (>1 m)
Riktvärdena för skydd av markmiljön överskrids idag kraftigt inom stora delar av
Fredriksskans. Detta kommer att kvarstå även för åtgärdsalternativ 1 och 2.
Åtgärdsalternativ 3 kommer att innebära en betydande minskning av områden där
halterna i djup jord som överskrider riktvärdena för skydd av markmiljön och vid
åtgärdsalternativ 4 kommer det endast att kvarstå enstaka punkter med halter som
måttligt överskrider riktvärden för skydd av markmiljön. För åtgärdsalternativ 5
kommer samtliga massor med halter över riktvärdena för skydd av markmiljön att
åtgärdas.
Minskad miljöbelastning pga åtgärder
I åtgärdsutredningen har en beräkning gjorts av vilken effekt de olika alternativen har på
läckaget till Malmfjärden baserat på antagandet att läckaget från de olika delområdena
beror av medelhalten inom området samt områdets yta. Beräkningarna visar att
åtgärdsalternativ 1 ger en liten minskning av läckaget jämfört med dagens situation
(25 %), åtgärdsalternativ 2 till 4 är relativt likvärdiga och ger en minskning av läckaget
av koppar och PAH på ca 70 %, för bly är minskningen ca 60 % och för zink ca 50 %.
Åtgärdsalternativ 5 reducerar utläckaget, av PAH med närmare 90 %, av bly och koppar
med 80 % och av zink med ca 60 %, se tabell 6-3 och figur 6-1. Orsaken till den
begränsade minskningen av zinkläckaget är att mängden zink som lämnas kvar efter
åtgärd blir relativt stor beroende på att en stor jordvolym med måttliga zinkhalter inte
åtgärdas.
Beräkningarna av åtgärdernas påverkan på läckaget får ses som approximativa eftersom
ingen hänsyn tas till att vattenflödet genom de olika områdena kan variera av andra
orsaker än områdets storlek. Dessutom antas lakbarheten vara densamma för alla
massor. De lakförsök som utförts visar på stor variation i lakbarhet, där även prover
med relativt låga totalhalter kan laka mycket. Detta gäller framförallt prover på gyttja.
Bara en ungefärlig uppskattning kan därför göras av den absoluta nivån på utsläppet.
Beräkningar visar att åtgärdsalternativen 2, 3 och 4 skulle orsaka ett utsläpp av bly på
drygt 0,1 kg per år, av koppar knappt 0,4 kg per år. Utläckaget av zink beräknas bli
större, ca 8 kg per år, medan PAH läckaget skulle beräknas bli några gram per år. För att
ge en bild av storleksordningen på läckaget har det jämförts med utsläpp av dagvatten
som är en annan källa av föroreningar till Malmfjärden. Inga uppskattningar av detta
utsläpp har påträffats utan istället har schablonvärden för halter i dagvatten använts
(Stormtac 2014). Dessa visar att läckaget av zink från Fredriksskans efter åtgärder enligt
Alternativen 3 – 5 motsvarar dagvatten från centrumbebyggelse med yta på ca 0,2 km2,
31
dvs. ett område ca 5 gånger större än södra Fredriksskans. Utläckaget av koppar
motsvarar dagvatten från en centrumbebyggelse med en yta på 0,05 km2 och läckaget av
bly och PAH är jämförbart med dagvattenutsläppet från en yta på 0,01 till 0,02 km2.
Södra Fredriksskansområdet har en yta på 0,04 km2.
Behov av restriktioner
Eftersom noll-alternativet och åtgärdsalternativ 1 och 2 innebär att hälsofarliga
föroreningar lämnas kvar i marken innebär det kraftiga restriktioner vid schaktning i
området. Uppgrävda massor måste omhändertas på ett betryggande sätt och åtgärder
som riskerar att öka utläckaget måste förhindras. För åtgärdsalternativ 3 – 5 bedöms
inga massor med hälsofarliga halter finnas kvar, men i samband med schaktning i
området finns behov av att kontrollera uppgrävda massor och vid behov omhänderta
dessa externt. Behovet av kontroller och försiktighetsåtgärder i samband med framtida
schaktning är störst för åtgärdsalternativ 3 och minst för åtgärdsalternativ 5. I det senare
alternativen har mer detaljerade undersökningar genomförts på större delen av området
och därmed är risken mindre att oväntat påträffa föroreningar med höga halter.
Risker i samband med åtgärd
Samtliga åtgärdsalternativ innebär urgrävning för de underjordiska garagen. Det innebär
en schakt ned till nivån -1,1 m, dvs. drygt 1 meter under grundvattenytan. För att hålla
schakten vattenfri kommer sannolikt pumpning av länsvatten att krävas.
Uppskattningsvis är behovet av bortpumpat vatten något 10-tal m3/dygn som behöver
behandlas innan det släpps ut. Schaktning ned till grundvattenytan ingår också för andra
delområden. Det innebär att behovet av djupa schakter ökar för åtgärdsalternativ 2 till 4.
Djupa schakter innebär en risk för att föroreningar sprids i grundvattnet, vilket kan
medföra ett ökat utläckage från området. Enligt åtgärdsalternativ 5 skulle även viss
schaktning förekomma strandnära inom Östra området vilket innebär ytterligare
svårigheter att hålla schaktgropar fria från vatten samt en större risk för läckage av
föroreningar till Malmfjärden.
Andra effekter av en åtgärd
Åtgärdsalternativ 1 till 5 bedöms inte ge några andra effekter än ett behov att dra om
vissa ledningar för el, vatten och dagvatten som går genom området. I åtgärdsalternativ
5 ingår att åtgärda ett område i västra delen av Rävspelet där det förekommer bly och
barium strax över riktvärdena för skydd av markmiljön. Detta medför att flera träd i
Rävspelet sannolikt måste fällas och ersättas.
Kostnader
Kostnaderna för alternativen är proportionella till mängden massor som berörs. Med
bästa uppskattning av à-priserna beräknas kostnaden på 9,5 MSEK för åtgärdsalternativ
1, öka med knappt 3 MSEK för åtgärdsalternativ 2 och ytterligare 4 MSEK för
åtgärdsalternativ 3. Åtgärdsalternativ 4 beräknas bli ca 3 MSEK dyrare än alternativ 3.
Det mest omfattande alternativet, åtgärdsalternativ 5 beräknas kosta 26 MSEK och vara
6,6 MSEK dyrare än det näst mest omfattande alternativet (Alternativ 4).
Om man istället utgår från uppskattade högsta à-priser skulle samtliga alternativ bli ca
15 % dyrare.
32
Kan vi nå upp till övergripande åtgärdsmål
Åtgärdsalternativ 1 bedöms inte klara de övergripande åtgärdsmålen att ge ett
långsiktigt skydd mot hälsoeffekter, ånginträngning i byggnader, skydd för markmiljön
eller reduktion av läckage till Malmfjärden.
Alternativ 2 bedöms ge ett tillräckligt skydd mot läckage, men risker för hälsa på lång
sikt och för markmiljön kvarstår.
Med åtgärdsalternativ 3, 4 och 5 bedöms riskerna för långsiktiga hälsorisker vara
eliminerad.
Alternativ 3, 4 och 5 bedöms alla kunna klara de uppställda åtgärdsmålen. För
åtgärdsalternativ 3 och 4 lämnas några enstaka punkter med halter som något
överskrider de riktvärden som satts upp för skydd av markmiljön. Dessa kan åtgärdas
separat om de bedöms ha inverkan på markens funktion inom Fredriksskans.
33
Tabell 8-1
Beskrivning
Borttagen mängd
förorening
Hälsorisker i ytlig
jord (< 1 m)
Riskvärderingsmatris
Nollalternativ
0%
Riktvärden för hälsa
överskrids kraftigt i
ytlig jord As, Pb.
Hälsorisker i djup Hälsofarliga halter
jord (> 1 m)
kvar i djup jord
Risker i lokaler och Inget boende.
bostäder
Risker markmiljö i Riktvärde för skydd
ytlig jord (<1 m)
av markmiljö
överskrids kraftigt
Risker markmiljö i
djup jord (>1 m)
Riktvärde för skydd
av markmiljö
överskrids kraftigt
Minskad
miljöbelastning
pga åtgärder?
Behov av
restriktioner?
Belastning på
recipienten kvarstår
Risker i samband
med åtgärd
Inga
Andra effekter av
en åtgärd
Kostnader
Kan vi nå upp till
övergripande
åtgärdsmål
Inga
JA, höga krav vid
schaktning. Ingen
exploatering
Alternativ 1
40 % bortfört
Alternativ 2
70 % bortfört
Alternativ 3
70 % bortfört
Alternativ 4
80 % bortfört
Alternativ 5
85 % bortfört
Riktvärden för hälsa
överskrids ställvis
för bly i ytlig jord
Hälsofarliga halter
kvar i djup mark
Risk för inträngning
av ångor (PAH, Hg)
Enstaka punkt
måttligt över
riktvärdet för skydd
av markmiljö (Ba)
Riktvärde för skydd
av markmiljö
överskrids kraftigt
Riktvärden för hälsa
överskrids ställvis
för bly i ytlig jord
Hälsofarliga halter
kvar i djup mark
Risk för inträngning
av ångor (PAH, Hg)
Enstaka punkt
måttligt över
riktvärdet för skydd
av markmiljö (Ba)
Riktvärde för skydd
av markmiljö
överskrids i djup jord
Inga hälsofarliga
halter kvar
Inga hälsofarliga
halter kvar
Inga hälsofarliga
halter kvar
Inga hälsofarliga
halter kvar
Ingen risk för
inträngning av ångor
Enstaka punkt
måttligt över
riktvärdet för skydd
av markmiljö (Ba)
Enstaka punkt
måttligt över
riktvärdet för skydd
av markmiljö
Belastningen på
Belastningen på
Belastningen på
Belastningen på
recipienten minskas recipienten minskas recipienten minskas recipienten minskas
med ca 25 %
med 50 – 70 %
med 50 – 70 %
med 50 – 70 %
JA, vid schakt &
JA, vid schakt &
Krav på kontroll och Krav på kontroll och
exploatering
exploatering
ev. omhänderev. omhändertagande av massor tagande av massor
vid schakt.
vid schakt.
Djup schakt för
Djup schakt för
Djup schakt för
Djup schakt för
garage
garage +B4a
garage+B4a + G1a
garage+B4a + G1a +
Centrala
Inga
Inga
Inga
Inga
0 kr
9,5 milj
NEJ Hälsa,
Nej Hälsa, spridning.
markmiljö, spridning Stor mängd avfall
kvar.
Inga hälsofarliga
halter kvar
Mycket liten risk för
inträngning av ångor
Enstaka punkt
måttligt över
riktvärdet för skydd
av markmiljö (Ba)
Riktvärde för skydd
av markmiljö
överskrids i djup jord
12,4 milj
16,6 milj
Nej Hälsa, spridning. Ja
Hälsofarliga halter
kvar.
34
19,6 milj
Ja
Inga hälsofarliga
halter kvar
Ingen risk för
inträngning av ångor
Samtliga halter
under riktvärdet för
skydd av markmiljö
Samtliga halter
under riktvärdet för
skydd av markmiljö
Belastningen på
recipienten minskas
med 60 – 80 %
Krav på kontroll och
ev. omhändertagande av massor
vid schakt.
Djup schakt för
garage och schakt
strandnära.
Påverkan på
Rävspelet
26,2 milj
Ja
9
Utredning av förordat alternativ
9.1
Förankringsprocessen
Kalmar Kommun har under 2013 till 2015 genomfört tillämpliga delar av en huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade
områden. Arbetet har finansierats av Kalmar kommun. Arbetet har utförts samtidigt som
planförslaget har tagits fram. Arbetsgruppen har bestått av Anna Aleljung, Mattias
Andersson och Johanna Kindqvist (projekt- och exploateringsenheten, Kalmar
kommun), Eva Jansson och Christian Sandholm (miljöenheten, Kalmar kommun) och
Eva-Lena Larsdotter (planenheten, Kalmar kommun). Gruppen har till sin hjälp haft
konsultstöd i form av Mark Elert och Håkan Yesilova (Kemakta Konsult AB,
Stockholm).
Huvudstudien har förankrats genom informationstillfällen för Kalmar kommuns
planberedning och politiker. Informationen till politikerna har skett i anslutning till
samhällsbyggnadsnämndens presidie.
9.2
Förordat alternativ
I riskvärderingsprocessen har Kalmar kommun kommit fram till att förorda åtgärdsalternativ 3. Detta alternativ innebär urschaktning av förorenade massor med halter
överstigande de platsspecifika riktvärdena inom områdena G1a, B3a, G2, B4a, B4b och
G3a. Urschaktade förorenade massor skickas till en extern avfallsanläggning för
omhändertagande.
I åtgärdsalternativet ingår även att den västra delen av området (G1a-c, B3a-b, G2, B4ad, G3a-b) fylls upp med rena massor till ca 1 meter över befintlig nivå. Även de västra
delarna av det centrala området innanför gradängen fylls upp. Innan uppfyllnad görs
kompletterande markundersökningar för att säkerställa att inga områden med höga
föroreningshalter förekommer.
9.3
Motiv för val av förordat alternativ
Resultatet av riskvärderingen visar att endast åtgärdsalternativen 3, 4 och 5 bedöms
uppfylla de övergripande åtgärdsmål som föreslagits. Åtgärdsalternativ 1 och 2 skulle
innebära en kraftig sänkning av de övergripande åtgärdsmålen och har därför inte
bedömts som realistiska.
Eftersom åtgärdsalternativ 1 och 2 skulle innebära en kraftig avvikelse från de övergripande åtgärdsmålen har dessa inte bedömts som realistiska.
Det är endast åtgärdsalternativ 4 och 5 där schaktåtgärderna omfattar all mark som ska
bebyggas. De undersökningar som hittills genomförts indikerar mindre omfattande
förorening i de delområden som tillkommer i åtgärdsalternativ 5 (G1b-c, B3b, B4c-d,
G3b samt centrala området). Antalet provpunkter i dessa områden är dock litet. Även
för åtgärdsalternativ 3 kommer kompletterande undersökningar behövas för dessa
delområden, vilket kan innebära att ett åtgärdsbehov identifieras. I praktiken kan det
innebära att skillnaden i omfattning, och därmed kostnader, mellan åtgärdsalternativ 3
och 4 kan bli mindre än i den prognos som gjorts utifrån befintlig provtagning.
Den utökade omfattningen som ingår i åtgärdsalternativ 5 skulle visserligen ytterligare
öka mängden förorening som togs bort från området, men skulle samtidigt innebära
andra problem. I detta alternativ skulle djupare schaktning krävas strandnära, vilket
35
medför ökade risker för läckage till Malmfjärden under åtgärden. Det skulle även medföra ingrepp på träd i den västra delen av Rävspelet. Bedömningen är därför att de
ökade risker, negativa konsekvenser för Rävspelet samt ökade kostnader som åtgärdsalternativ 5 medför inte vägs upp av miljönyttan med att få bort en del mindre områden
med något förhöjda föroreningshalter.
9.4
Mätbara åtgärdsmål
Mätbara åtgärdsmål har tagits fram baserat på de platsspecifika riktvärdena som togs
fram i riskbedömningen (Kemakta 2014). Denna rapport har senare uppdaterats
(Kemakta 2015). I riskbedömningen tog platsspecifika riktvärden fram för mark för
bostäder och för grönområdet. För vardera av de två områden togs separata riktvärden
fram för ytjord (0 – 1 m) och djupare jord (> 1 m). Skillnaden mellan riktvärden för de
olika markanvändningarna och för de olika djupen är relativt liten.
Tabell 9-1
Förslag på mätbara åtgärdsmål för Fredriksskans (mg/kg TS).
Åtgärdsmålen gäller befintlig jord och tillämpas på samtliga djup.
Bostäder, gator, garage, Östra och Södra, Centrala
Ämne
Centrala uppfyllt > 1m
uppfyllt < 1m
Arsenik
20
10
Barium
200
300
Bly
200
200
Kadmium
3,5
3,5
Kobolt
20
20
Koppar
80
80
Krom (tot)
80
80
Kvicksilver
2
2
Nickel
70
70
Zink
250
250
PAH-L
3
3
PAH-M
10
10
PAH-H
2,5
2,5
Alifater >C8-C10
100
100
Alifater >C10-C12
100
100
Alifater >C10-C16
100
100
Alifater >C16-C35
100
100
Aromater >C8-C10
10
10
Aromater >C10-C16
3
3
Aromater >C16-C35
10
10
Värden justerade i förhållande platsspecifika riktvärden i fetstil.
De mätbara åtgärdsmålen som redovisas i tabell 9-1 har tagits fram med följande
förutsättningar:

Bebyggda områden, gatumark och parken mellan bostadskvarteren (delområde G1ac, B3a-b, G2, B4a-d, G3a-b) fylls upp med rena massor till ca 1 meter över befintlig
nivå. Åtgärdsmålen för befintlig mark baserar sig på de platsspecifika riktvärdena
för bostäder och ett djup mer än 1 m.

För östra och södra området sker ingen uppfyllnad. De mätbara åtgärdsmålen för
alla djup baserar sig på de platsspecifika riktvärdena för grönområde djup 0 – 1 m.
36
Dessa är förutom värdet för arsenik identiska med de som gäller för jord mer än 1
m. En justering har dock gjorts för barium där riktvärdet styrs av skyddet av
markmiljön. Där föreslås istället att riktvärdet för mindre känslig markanvändning
tillämpas för att undvika omfattande schaktning i Rävspelet.

För centrala området kommer uppfyllnaden variera mellan 0 och 2 m. För befintlig
mark som fyll upp med minst 1 meter föreslås att samma åtgärdsmål som för
bostäder används. För de delar av det centrala området som fylls upp mindre än 1 m
förslås att samma åtgärdsmål som för det östra och södra området används.
9.5
Strategi för tillståndsansökningar
9.5.1
Saneringsanmälan
Anmälan till tillsynsmyndighet krävs för att genomföra efterbehandlingsåtgärder som
kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningar där risken inte
bedöms som ringa (§ 28 i SFS1998:899). Schaktning av förorenad jord och tillfälliga
upplag av jordmassor vid Fredriksskans bedöms medföra att en saneringsanmälan ska
lämnas. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att
anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. En § 28anmälan bör således ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor innan arbetena
ska påbörjas.
Slutgiltigt förslag till mätbara åtgärdsmål specificeras i saneringsanmälan. Ett
preliminärt förslag till mätbara åtgärdsmål redovisas i avsnitt 9.4.
9.5.2
Markarbeten och rivning
Marklov / Grävtillstånd
Inom områden med detaljplan krävs marklov för sådan schaktning eller fyllning som
avsevärt ändrar markens höjdläge. Marklov kan även krävas för trädfällning och
skogsplantering.
Eventuell grävning som berör gatumark, gångbanor eller allmän mark kräver tillstånd
för grävning i offentlig platsmark från den kommunala nämnden. Ansökan om tillstånd
för grävning i offentlig platsmark ska lämnas till den kommunala nämnden ca 2 veckor
före planerad start. Vid grävning i gatumark eller gångbana krävs en
trafikanordningsplan som klargör hur trafiken ska passera arbetsplatsen.
Rivningslov
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska en ansökan om rivningslov av byggnader göras
innan rivningen påbörjas. Till ansökan ska bland annat en kontrollplan bifogas. I planen
anges vilka avfallsslag som uppstår vid rivningen och hur dessa material ska tas om
hand. Till ansökan kan även en situationsplan och en byggnadsritning krävas. Om
rivningslov krävs får inte rivningsarbetet påbörjas om inte lov beviljats.
Efter avslutad rivning lämnas en redovisning för hur bygg- och rivningsavfall hanterats.
Förhandsanmälan av byggarbetsplats
Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, eller dennes uppdragstagare,
ska innan arbetet påbörjas lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket om arbetet
37
beräknas pågå under mer än 30 arbetsdagar och där fler än 20 personer vid något
tillfälle sysselsätts samtidigt eller om arbetet beräknas omfatta mer än 500 persondagar.
9.5.3
Vattenverksamhet
Urschaktning och uppläggning av jordmassor kan i vissa fall utgöra vattenverksamhet,
t.ex. vid schaktning eller utfyllnad i vattenområden, bortledning av grundvatten eller
markavvattning. Den som vill genomföra en vattenverksamhet behöver normalt söka
tillstånd eller göra en anmälan.
Anmälningspliktig vattenverksamhet som ska anmälas till länsstyrelsen (större arbeten
fordrar tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen) innefattar:

Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår
till högst 500 kvadratmeter.

Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett
annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar
i vattenområdet uppgår till högst 3000 kvadratmeter.
Bottenytan beräknas vid högsta tänkbara vattennivå (100-årsregn)
Anmälan behöver inte göras om det är uppenbart att inga allmänna eller enskilda
intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållanden. Det är
verksamhetsutövaren som har ansvaret att visa på att undantagsmöjligheten kan
användas. Om minsta tvekan finns bör åtgärden anmälas till länsstyrelsen.
Att bedriva vattenrening är anmälningspliktigt till tillsynsmyndigheten. Vattenrening är
en skyddsåtgärd som tas upp i anmälan av saneringen enligt § 28 i SFS 1998:899.
Pumpning och rening av grundvatten betraktas normalt som vattenverksamhet och
fordrar tillstånd. Pumpning och rening av grundvatten kan bli aktuellt vid Fredriksskans.
I det aktuella fallet föreslås en metod där uppsamlat nederbördsvatten och inläckande
förorenat vatten i schaktgrop pumpas upp och renas varefter det föreslås avledas till
dagvattensystemet, eller på annat lämpligt sätt omhändertas. De djupare schakter som
görs kan innebära en avsänkning av grundvattennivån. I samråd med tillsynsmyndigheten bör det undersökas om det finns ett behov av att söka tillstånd för
vattenverksamhet för de temporära åtgärder avseende vatten som sker i samband med
schaktsanering (några månaders tid).
9.5.4
Hantering och transport av avfall
Efterbehandling av området kommer att innebära hantering av farligt avfall. Vid
hanteringen av farligt avfall ska de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 2 i miljöbalken
beaktas för att förhindra spridning eller hälso- och miljörisker. Vidare ska olika slag av
farligt material inte blandas med varandra, eller med annat avfall eller andra ämnen eller
material, enligt 16 § avfallsförordningen (SFS 2011:927).
Urschaktning och uppläggning
Urgrävning och borttransport av förorenade jordmassor planeras så långt praktiskt
möjligt ske genom att lastning sker direkt på lastbil. För vissa lägen, och där djupare
grävning ska ske, kan omlastning behöva göras inom området. För omlastning av
jordmassor inför transport till en mottagningsanläggning kan tillfällig lagring av
massorna behöva ske inom området. Uppläggning av urgrävda massor i tillfälliga
38
upplag inom detaljplanelagt område kan kräva marklov för schaktning och fyllning som
avsevärt ändrar höjder i området om inget annat anges i planen. Inom områden utan
detaljplan krävs normalt inga särskilda tillstånd eller anmälningar. Det rekommenderas
dock samråd med tillsynsmyndigheten i dessa frågor. Omlastningen och därmed
förknippade tillfälliga uppläggning inom området bedöms inte omfattas av
bestämmelserna för mellanlagring av avfall.
Transport av avfall
För yrkesmässig transport av såväl farligt avfall som icke farligt avfall krävs tillstånd av
länsstyrelsen. Tillståndet innehas av transportören som anlitas, men
verksamhetsutövaren (dvs. beställaren av entreprenaden eller huvudmannen för
saneringen) är skyldig att kontrollera att berörda transportföretag har aktuella tillstånd.
9.5.5
Kulturhistoriska värden
Fredriksskans ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljön. Den södra delen
av Fredriksskansområdet ligger inom ett identifierade fornlämningsområde (RAÅ-nr
Kalmar 93:1), se figur 9-1.
Figur 9-1
Utdrag från Riksantikvarieämbetets databas Fornsök för Fredriksskans.
I den kulturhistoriska utredning som genomförts av Kalmar läns museum (Lambke och
Olofsson 2011) utpekas Rävspelet och kalkstensmuren med portal mot Fredriksskansgatan vara de anläggningar som bedöms som särskilt värdefulla inom södra
Fredriksskansområdet.
39
9.5.6
Ledtider för myndighetskontakter mm

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att
anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Tillståndsärenden minst 6 månaders handläggningstid hos länsstyrelsen.

Dom för vattenverksamhet minst 1 års handläggningstid hos domstol.

För ärenden om lov och förhandsbesked enligt PBL ska beslut meddelas inom
tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit. Tiden får
förlängas en gång med högst tio veckor.
Förhandsanmälan av byggarbetsplats lämnas in till Arbetsmiljöverket innan
arbetena påbörjas.


9.6
Ansökan om grävtillstånd i offentlig platsmark lämnas till den kommunala
nämnden, senast 2 veckor före planerad start.
Osäkerheter och projektrisker
Beräkningen av andelen massor som kan återanvändas respektive måste tas om hand
externt på en deponi bygger på en klassning av prover från ett relativt litet antal
provpunkter på den stora yta som berörs, i genomsnitt ca en provpunkt per 800 m2.
Osäkerheten i bedömningen ökar när ett urval av dessa provpunkter ska användas för att
klassa massor inom ett delområde. Det är inte heller alla prover som går ned till det
schaktdjup som krävs för att bygga underjordiska garage. För dessa har en bedömning
gjorts av föroreningsgraden i underliggande jord, vilket innebär en hel del osäkerheter.
Exempelvis har många prover tagna längs kanten av Fredriksskansgatan ett djup mindre
än 2 m från markytan.
Laboratorieanalyser har gjorts på ett urval av prover, ofta sådana som enligt fältobservationer eller fältmätningar misstänks vara förorenade. För de prover som inte analyserats
har en bedömning gjorts om proverna kan misstänkas vara förorenade, baserat på
jordart, förekomst av avfall i jorden och halt i intilliggande skikt. Denna bedömning har
gjorts med målsättningen att inte underskatta mängden förorenad jord.
Eftersom urvalet av prover som analyserats riktats mot sådana som misstänks vara
förorenade, riskerar mängden förorening överskattas om medelvärdet av uppmätta halter
används. Därför har de analyserade proverna använts för att beräkna medelhalten av
förorening i de olika klasserna för omhändertagande (återläggning, täckmassor, IFA och
FA). Även med denna metod finns det dock en viss risk för överskattning av mängden
förorening.
För det centrala, östra och södra området är antalet provpunkter per ytenhet något lägre
än för de områden som ska bebyggas (1 provpunkt per 1000 m2). Detta i kombination
med en mer ojämnt fördelad förorening leder till större osäkerheter i beräkningarna än
för de områden som ska bebyggas.
Kostnaden för omhändertagande av massorna har bedömts utifrån erfarenheter från
likande saneringsprojekt. Prisnivån kommer dock att variera beroende på tillgång på
massor och deponeringskapacitet vid den aktuella tidpunkten.
Beräkningen av effekten av åtgärder på läckaget från södra delen av
Fredriksskansområdet bygger på antagandet att utläckaget från de olika delområdena
beror av medelhalten och områdets storlek. En rad andra faktorer såsom lakbarhet,
vattenflöden och närheten till recipienten påverkar utläckaget.
40
9.7
Planering och budgetering av fortsatta arbeten
Detta avsnitt innehåller förslag på vilka aktiviteter som bör genomföras för förberedelse,
genomförande och uppföljning av de förordade åtgärderna. Vidare görs en bedömning
av kostnaderna för dessa aktiviteter.
9.7.1
Projektering
Inom ramen för projekteringen föreslås ett antal utredningar och undersökningar som
underlag för framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenaden.

Projekteringen ska ta fram en masshanteringsplan och en plan för genomförande av
efterbehandlingen. Planen ska utgå från att alla massor som omfattas av det
förordade åtgärdsalternativet med en föroreningshalt som överstiger de mätbara
åtgärdsmålen ska grävas ur och ersättas med rena massor. De urgrävda massorna ska
efter provtagning och kemisk analys, vid behov även laktester, klassas för korrekt
omhändertagande.

Behandlingsförsök bör göras för att utreda möjligheten att separera större stenar, trä,
metall, mm. En karakterisering av separerade material avseende föroreningsinnehåll
bör göras.

Kompletterande lakförsök bör göras för att få ökad kunskap i hur olika typer av
massor uppfyller gränsvärden för deponering.

En plan för separering och klassning av rena massor som kan återanvändas ska tas
fram. I den ingår även att ta fram planer för tillfälliga upplag av rena schaktmassor.

Åtgärderna ska genomföras så att eventuellt kvarvarande verksamhet inom området
kan fortgå med begränsade störningar. Samråd måste ske med verksamhetsutövare.

Projekteringen ska utforma efterbehandlingsåtgärden och masshantering så att
boende och verksamma inom eller i anslutning till området påverkas i så liten
utsträckning som möjligt av damning, buller, lukt, transporter etc.

Utredningar ska genomföras av stabilitet och vibrationer så att påverkan på
byggnader och andra konstruktioner inte uppstår under saneringsåtgärderna.

Utredningar ska genomföras av möjlighet att avsänka grundvatten vid djupa
schakter. Effekten av en avsänkning av grundvattenytan på omgivande byggnader
och konstruktioner ska utredas.

För att undvika eventuell spridning av föroreningar i grundvattnet under pågående
sanering ska grävning avbrytas om grundvattennivån stiger över en referensnivå för
grundvattenytans läge i olika punkter inom området. Referensnivåer fastställs i
samband med projekteringen.

Särskild hänsyn tas i projekteringen till befintliga ledningar och installationer
(fjärrvärme, el- och tele, vatten och avlopp, fiber, gas). Inom området kan det finnas
okända ledningar och ledningar med osäkert läge.

Frågan om omhändertagande av dagvatten beaktas för att säkerställa att detta kan
leda till ett utläckage från kvarvarande förorening.
41
9.7.2
Utvidgad provtagning
För att minska identifierade osäkerheter föreslås att en utvidgad provtagning ingår som
en del i projekteringen med syfte att avgränsa föroreningsutbredningen samt ge underlag för mer preciserad klassificering av hur de förorenade massorna ska omhändertas.
Den utvidgade provtagningen föreslås genomföras som en förklassificering av jordmassor genom indelning av området i Selektiva efterbehandlingsvolymer (SEV). En
förklassificering rekommenderas eftersom provtagning, analys och klassificering i
samband med schaktningen kan förväntas förlänga tiden för saneringsentreprenaden. En
större precision i bestämningen av volymen förorenad jord och klassningen för
omhändertagande är kritiskt för en relevant projektkalkyl.
Kostnader för den föreslagna förklassificeringen i SEV beror i stor utsträckning på
analystätheten. Kostnadsuppskattningen har baserats på provtagning av varje SEV där
en SEV representerar en volym på 50 m3 (10x10x0,5 m). Inom varje SEV tas fyra
delprover ut som slås samman till ett samlingsprov som analyseras med avseende på
metaller och PAH. Kostnad för analyser uppskattas till 800 kr/prov.
Med utgångspunkt i förklassificering av cirka 25 000 m3 jordmassor bedöms det totala
antalet SEV uppgå till 500 stycken. Kostnader för provtagning i fyra punkter inom varje
SEV, totalt 2000 provtagningspunkter med uttag av 2000 prover för kemisk analys
beräknas till 360 000 kr. Analyskostnaden uppskattas till 400 000 kr. Till detta kommer
kostnader för projektledning, planering, utvärdering mm. En sammanställning av
uppskattade kostnader för förklassificeringen ges i tabell 9-2 nedan.
Det bör noteras att kostnaderna för förklassificering till betydande del utgör kostnader
som normalt uppkommer under entreprenadskedet. Förklassificeringen innebär således i
huvudsak att kostnaderna tidigareläggs.
Tabell 9-2
Sammanställning av olika kostnadsposter för en förklassificering.
Förklassificering
Planering, förberedelse
Fältarbete (borrning, assistans)
Analyser
Sammanställning, utvärdering, rapportering
Inarbetning i förfrågningsunderlag
Totalt
9.7.3
Kostnad (kr)
50 000
380 000
400 000
100 000
20 000
950 000
Referensprovtagning
För kontroll av omgivningsspridningen före, under och efter åtgärd ska ett kontrollprogram tas fram. Kontrollprogrammet förutses i huvudsak bestå av nivåmätningar,
provtagning och analyser i grundvattenrör utanför det område som berörs av saneringen.
Ett antal sådana rör finns sedan tidigare installerade, men kan beroende på vald
omfattning av saneringen behöva kompletteras. Möjligheten till att göra representativa
mätningar i Malmfjärden bedöms som begränsade, eftersom halterna kan förväntas vara
låga och även variera med strömförhållandena.
Mätningar av halter i luft i omgivningen föreslås göras norr, väster och söder om
området. Mätningar görs före sanering samt under sanering.
42
Kostnaden för planering, genomförande och utvärdering av miljökontrollen uppskattas
till 400 000 kr. I summan ingår även kostnader för analyser.
9.7.4
Kostnader
I tabell 9-3 ges en sammanfattning av bedömda kostnader för de aktiviteter som bör
genomföras för förberedelse, genomförande och uppföljning av de förordade
åtgärderna. Uppskattningen skiljer sig något från den som redovisas i tabell 5-7 som
baserar sig på ett schablonbelopp per ton schaktad jord. I tabell 9-3 har en bedömning
gjorts av de enskilda aktiviteterna baserat på erfarenheter från liknande projekt. I tabell
9-3 har kostnaden för schakt, omhändertagande och ersättningsmassor tagits från tabell
5-7. I uppskattning ingår även en post på oförutsett på ca 5 %.
Tabell 9-3
Sammanfattning av kostnader för aktiviteter för förberedelser,
genomförande och uppföljning.
Kostnad
(kkr)
400
400
950
60
40
120
13 600
700
Moment
Projektledning (extern konsult)
Projektering
Förkarakterisering
Saneringsanmälan
Kostnadskalkyl
Upphandling av entreprenad
Schakt, omhändertagande, ersättningsmassor
Miljökontroll
Kommunen (kommunens projektledare, upphandlingar,
rapportering)
Oförutsett
Summa
43
400
800
17 470
10
Referenser
DHI, 2012. Uppdatering av klimatanalys för Kalmar län, DHI Sverige AB.
Kemakta, 2014a. Riskbedömning och åtgärdsutredning för Fredriksskans, Kalmar.
Kemakta AR 2014-06.
Kemakta, 2014b. Beräkning av mängd schaktmassor vid Fredriksskans. Kemakta AR
2014-27.
Lambke L och Olofsson V, 2011. Fredriksskansområdet. Kulturhistorisk utredning,
Kalmar Läns Museum.
Stormtac, 2014. Schablonhalter för dagvatten och basflöde, StormTac, v. 2014-11,
http://www.stormtac.com.
WSP, 2011a. Fastigheten Malmen 2:3 – Fredriksskans. Översiktlig miljöteknisk
markundersökning. WSP Sverige AB.
WSP, 2011b. Malmen 2:3, Kalmar kommun – Fredrikskansområdet. Detaljplan.
Översiktlig geoteknisk utredning. WSP Sverige AB.
WSP, 2013. Fastigheten Malmen 2:3 – Fredriksskans. Resultatsammanställning av
miljötekniska markundersökningar under 2011-2013. WSP Sverige AB.
44