Karlholmsbruk - Tierps kommun

Miljökontroll- och masshanteringsprogram
- Miljökontroll av efterbehandling av
förorenat område
- Masshantering och schakt vid
efterbehandling av förorenat område
Karlholm Utveckling KB
Karlholmsbruk
Karlholm 1:53, Tierp kommun
Uppsala 2015-02-10
Karlholmsbruk
Karlholm 1:53, Tierp kommun
Miljökontroll- och masshanteringsprogram
- Miljökontroll av efterbehandling av förorenat område
- Masshantering och schakt vid efterbehandling av förorenat
område
[1a.Beskrivning 1]
Datum
Uppdragsnummer
Utgåva/Status
Kristina Jansson
Uppdragsledare
2015-02-10
1320004034
Miljökontroll- och masshanteringsprogram
Louise Andersson
Handläggare
Helen Svedberg
Granskare
Ramböll Sverige AB
Dragarbrunnsgatan 78B
753 20 Uppsala
Telefon 010-615 60 00
Fax 010-615 20 00
www.ramboll.se
Unr 1320004034
Organisationsnummer 556133-0506
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
Innehållsförteckning
1.
Inledning ........................................................................................................ 3
1.1
Bakgrund .......................................................................................................... 3
1.2
Föroreningssituation ........................................................................................... 3
1.2.1
Föroreningsnivå och föroreningsutbredning ........................................................... 3
1.2.2
Riskbedömning och bedömning av åtgärdsbehov .................................................... 4
1.2.3
Genomförda undersökningar och utredningar ........................................................ 5
1.3
Syfte ................................................................................................................ 5
1.4
Myndighetskontakter .......................................................................................... 5
2.
Område för sanering ....................................................................................... 6
3.
Förutsättning för klassning av jordmassor ...................................................... 8
3.1
Miljökvalitetsklass .............................................................................................. 8
3.2
Behandlingsklass ................................................................................................ 8
4.
Schakt och masshantering .............................................................................. 8
4.1
Schaktplan ........................................................................................................ 9
4.2
Mellanlagring och återfyllnad ............................................................................. 11
4.2.1
Jordmassor där föroreningsinnehållet ej är utrett ................................................. 11
4.2.2
Förorenade jordmassor med föroreningshalter överstigande åtgärdsmålen, men
understigande FA ............................................................................................. 11
4.2.3
Massor som kan användas för återfyllnad inom aktuellt område ............................. 12
4.2.4
Förorenade jordmassor med föroreningshalter överstigande FA .............................. 12
4.2.5
Hantering av externa återfyllnadsmassor ............................................................ 12
5.
Vattenhantering ............................................................................................ 12
5.1
Vatten till vattentät flisficka ............................................................................... 13
5.2
Vatten till befintliga sedimentationsdammar ........................................................ 13
6.
Transporter och avlämning av förorenade massor ........................................ 13
7.
Miljökontroll av efterbehandling av förorenat område .................................. 13
7.1
Schaktning ...................................................................................................... 14
7.1.1
Hantering av jordprover .................................................................................... 14
7.2
Mellanlagring och återfyllnad ............................................................................. 14
7.3
Vattenhantering ............................................................................................... 15
7.3.1
Provtagning av vatten ....................................................................................... 15
8.
Skyddsåtgärder i samband med miljökontroll och mellanlagring av massor . 15
8.1
Arbetsmiljö och hälsa ....................................................................................... 15
8.2
Omgivningspåverkan ........................................................................................ 16
1 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
9.
Dokumentation, slutredovisning ................................................................... 16
10.
Tidplan .......................................................................................................... 16
11.
Kommunikation ............................................................................................. 16
11.1
Myndighetskontakter ........................................................................................ 16
12.
Kontaktuppgifter ........................................................................................... 16
BILAGOR
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
Bilaga 1 – Planritning med upplagsytor samt områden för vattenhantering
Bilaga 2 – Underlag till schaktplan. PM (2015-02-10).
2 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
Karlholmsbruk
Karlholm 1:53, Tierp kommun
Miljökontroll- och masshanteringsprogram
- Miljökontroll av efterbehandling av förorenat område
- Masshantering och schakt vid efterbehandling av
förorenat område
1. Inledning
På uppdrag av Karlholm Utveckling KB har Ramböll Sverige AB tagit fram en
masshanterings-, schakt- och miljökontrollplan för efterbehandling av förorenat
område på fastigheten Karlholm 1:53.
Beställarens kontaktperson är Peter Bergström, ombud för Karlholm Utveckling
KB.
1.1
Bakgrund
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
Sedan 2013 har Karlits industriområde en ny fastighetsägare, Karlholm Utveckling
KB. Den verksamhet som pågår för närvarande inom området är städning och
upprustning efter den tidigare verksamheten samt flytt av befintlig deponi med
bortschaktning av deponimassor, se beslut från Länsstyrelsen, d.nr 575-6319-13
daterat 2014-02-03.
För Karlholms strand finns planer på att omvandla det tidigare industriområdet,
Karlit, till ett allmänt tillgängligt och attraktivt område med bostäder, rekreation,
service, kultur och en ny fritidshamn. En planprocess pågår därmed på fastigheten
Karlholm 1:53. Tierps kommun har tagit fram ett planprogram för området, se
bilaga 1 i anmälan om efterbehandlingsåtgärd, och för närvarande pågår arbete
med ansökan om detaljplan. Exploateringen är planerad att utföras av
fastighetsägaren, Karlholm Utveckling KB. I planen ingår även att efterbehandla
deponin i området och rensa vattenområdet i anslutning till Karlitområdet. Detta
omfattas dock inte av denna anmälan utan kommer att hanteras separat i en
tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.
1.2
Föroreningssituation
1.2.1 Föroreningsnivå och föroreningsutbredning
Föroreningar har påträffats på fastigheten Karlholm 1:53. Dessa är i huvudsak
metaller och oljeföroreningar (alifatiska och aromatiska kolväten, PAH). Mest
utbredd över området är olje- och dieselföroreningarna. Metallföroreningarna är
begränsade till vissa områden i anslutning till den norra byggnaden samt i de båda
jorddammarna och på Själön.
3 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
Vid tidigare undersökningar har arsenik uppmätts i en halt som kan ge akuttoxiska
hälsoeffekter vid exponering i den västra jorddammen där processvatten
hanterats. Likaså har PCB påträffats i några enstaka punkter.
De högsta föroreningshalterna över föreslagna platsspecifika riktvärden är
huvudsakligen begränsade till utanför ett par av fabriksbyggnaderna, östra delen
av industriområdet där eldningsolja lagrats och hanterats, till utfyllnadsområden
med träfiberrester ute på Själön samt där process- och dagvatten hanterats och
släppts ut.
Provtagning av grundvattnet har inte visat på några höga föroreningshalter med
undantag för dioxin i deponiområdet.
1.2.2 Riskbedömning och bedömning av åtgärdsbehov
För att kunna bedöma risker med påträffade föroreningarna vid olika
markanvändningsscenarier har platsspecifika riktvärden (PSRV) tagits fram med
utgångspunkt i Naturvårdsverkets generella modell för riktvärden för mark (NV,
2009c).
Förslag på platsspecifika riktvärden har tagits fram för de föroreningar (metaller,
alifater, aromater, PAH:er, dioxiner och PCB) där halter uppmätts över
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig respektive mindre känslig
markanvändning (KM respektive MKM) markanvändningsscenarierna
Bostäder/Blandad bebyggelse, Kontor, handel, lager, Hamntorg samt
Grönområden med djupindelning 0 – 1 m under markytan samt > 1 meter under
markytan.
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
Risker för negativa hälso- och miljöeffekter finns med avseende på flera metaller
såsom bly, koppar, nickel, vanadin och zink samt andra föroreningar såsom
alifater. En effekt som föroreningarna kan ha är att markens ekologiska funktioner
påverkas, vilket kan medföra att förutsättningar för växter och marklevande
organismer försämras. Risken för negativ påverkan på den akvatiska miljön samt
för förhöjda halter i fisk bedöms vara liten, eftersom föroreningsspridningen
bedöms vara liten och utspädningen i havet är stor.
Så länge föroreningarna är kvar i marken finns det en framtida risk för exponering
av människor som kommer att bo eller vistas inom området samt risk för
markmiljön.
Utifrån de förutsättningar som anges för den planerade markanvändningen samt
föroreningssituationen vid Karlholms strand, bedöms det finnas ett behov av
efterbehandlingsåtgärder inom de delar av området där föroreningsnivån
överskrider de platsspecifika riktvärdena för att riskerna för både hälsa miljö ska
vara acceptabla på både kort och lång sikt, se karta i figur 1.
4 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
1.2.3 Genomförda undersökningar och utredningar
Resultat och slutsatser från miljötekniska undersökningar i området samt
riskbedömning och åtgärdsutredning finns redovisade i följande rapporter:
Miljöteknisk undersökning vid Karlitområdet (Ramböll Sverige AB 201404-16)
Kompletterande miljöteknisk undersökning vid Karlitområdet (Ramböll
Sverige AB 2014-09-17)
Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende föroreningar vid Karlholms
strand (Ramböll 2014-10-17, utkast)
Kompletterande miljöteknisk undersökning vid Karlitområdet – del två
(Ramböll Sverige AB 2015-02-09)
1.3
Syfte
Syftet med föreliggande miljökontroll- och masshanteringsplan är att ge en
detaljerad beskrivning av hur miljökontrollarbete, efterbehandlingsåtgärder samt
hantering av förorenade jordmassor inom aktuellt område ska utföras.
Miljökontroll- och masshanteringsplanen beskriver miljökontrollantens arbete,
samverkan mellan miljökontrollant och entreprenör, med flera samt hur massor
inom området ska hanteras.
Syftet med miljökontrollen är att säkra kvaliteten i utförandet av
efterbehandlingsåtgärderna samt att säkerställa att förorenade jordmassor som
schaktas bort hanteras på ett erforderligt sätt och avlämnas till avsedd
mottagningsanläggning alternativt till deponi inom aktuellt område.
1.4
Myndighetskontakter
Karlholm Utveckling KB har, genom Peter Bergström, haft kontinuerlig kontakt
med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Uppsala län. Kontaktperson hos
tillsynsmyndigheten är Ida Lindén.
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
Planerade arbeten för efterbehandling av förorenat område har anmälts till
tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Uppsala län i Anmälan om efterbehandling
enligt 28§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
daterad 2014-10-17.
Länsstyrelsen i Uppsala län har återkommit med synpunkter på anmälan gällande
miljökontroll i ett beslut Föreläggande om att inkomma med kompletterande
uppgifter samt att genomföra undersökningar inom Karlholm 1:53, Dnr: 5756259-14, daterad 2014-12-15, enligt nedan:
Masshantering och schaktplan mm.
11. Redovisning av en masshanteringsplan. Av masshanteringsplanen ska
framgå:
 Var massor kommer att lagras inför provtagning och slutgiltigt
omhändertagande.
 Mängd, föroreningsnivåer och ursprung på de massor som avses
mellanlagras för att slutligen användas som täckmassor.
Redovisning av alternativ plats för mellanlagring av massorna.
5 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034





Redovisning av alternativ plats för mellanlagring av de massor
som enligt anmälan avses deponeras på deponin inom området.
Behov av skyddsåtgärder i samband med mellanlagringen.
Hur massor med halter över farligt avfall kommer att hanteras.
Mängden massor som kommer att tas in för återfyllnad samt
vilken kontroll de kommer att genomgå.
Mängden massor som avses återanvändas inom området samt
från vilka delområden de kommer och var återanvändningen
kommer att ske. Redovisning av plats för mellanlagring i väntan
på återanvändning.
13. Redovisa schaktplan där det framgår hur och i vilken ordning
massorna kommer att schaktas inom delområdena.
14. Redogöra för vad som avses med miljökvalitetsklassning och hur
denna kommer att genomföras? Kommer massorna förklassificeras eller
klassas i samband med schaktningen?
-
Förtydliganden gällande miljökontroll och handlingsplan
16. Redovisning av en miljökontrollplan/handlingsplan för efterbehandling
av området. Av planen ska minst framgå:
 Rutiner för egenkontroll (rutin för försiktighetsåtgärder,
ansvarsfördelning enligt egenkontrollförordningen)
 Beskrivning av säkerhetsåtgärder i samband med åtgärden
 Beskrivning av hur förorenade massor ska hanteras
 Beskrivning av hur miljökontroll och analyser ska ske
 Beskrivning av planerade försiktighetsåtgärder
17. Analys av ytvattnet i dammarna samt förslag till riktvärde för
länshållningsvatten
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
2. Område för sanering
I figuren nedan redovisas ungefärligt område där föroreningsinnehållet i jorden
överstiger föreslagna platsspecifika riktvärden samt åtgärdskrav utifrån befintlig
marknivå.
6 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
Figur 1. Ungefärlig utbredning av områden med åtgärdsbehov baserade på
platsspecifika riktvärden (PSRV) för 0-1 m, 0-2 m samt 1-2 m under markytan.
7 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
3. Förutsättning för klassning av jordmassor
För utvärdering av analysresultat avseende om jord uppfyller åtgärdskraven och
kraven för återanvändning inom projektet samt hantering av jordmassor som ska
omhändertas kommer Miljökvalitetsklass respektive Behandlingsklass att
tillämpas.
3.1
Miljökvalitetsklass
Syftet med miljökvalitetsklassning är dels att definiera om jord uppfyller
åtgärdskraven och dels att definiera om jord kan återanvändas inom projektet,
med avseende på dess föroreningsinnehåll. Med hänsyn till blivande
markanvändning och djup från blivande markyta har olika miljökvalitetsklasser
definierats, och för dessa har platsspecifika riktvärden tagits fram.
Inom projektet Karlholm 1:53 föreslås massorna klassas enligt föreslagna
platsspecifika riktvärden med utgångspunkt i Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark. För de aktuella etapperna har 6 olika typer av
markanvändning identifierats:
Bostäder
Blandad bebyggelse
Kontor, handel, lager
Hamntorg
Grönområden
Skyddsskikt/Dräneringslager deponi
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
3.2
Behandlingsklass
Syftet med behandlingsklassning är att definiera hur förorenad jord, eller tekniskt
oönskad jord, ska behandlas när den ej kan återanvändas. Indelningen i
behandlingsklasser görs med hjälp av Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för
klassificering av förorenade massor som farligt avfall. För halter av enskilda
ämnen hänvisas till Naturvårdsverkets rapport 5976 publicerad 2009 samt till
Avfall Sveriges Rapport 2007:01 ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade
massor”. Med FA avses farligt avfall, med MKM avses mindre känslig
markanvändning och med KM avses känslig markanvändning.
4. Schakt och masshantering
Schaktning av förorenade jordmassor kommer att utföras där föroreningshalterna
överstiger föreslagna åtgärdskrav. Miljökontroller kommer att utföras i samband
med schaktning. Aktuellt område är planerat att saneras i fyra etapper. Efter
förändringar inom projektet utgår etapp 1. Detta program omfattar därmed etapp
2, se tabell 1.
8 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
Tabell 1. Etappindelning av sanering och schaktning inom Karlholms strands
område.
Etapp
Delområden*
Kommentar
1
-
2
2, oasfalterad del av 3**, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 17
Deponiområdet (delområde 1)
utgår då det hanteras inom ramen
för separat deponianmälan.
Oasfalterad del av delområde 3
flyttas till etapp 2. Anmälan om
denna förändring görs till
Länsstyrelsen.
Delområde 13 utgår. Ingen
schaktning kommer att ske i
område 13 då området uppfyller
åtgärdskraven efter att marknivån
höjts p g a översvämningsrisk.
3
Asfalterad del av 3 och 5
Beräknas utföras ca 2016 - 2017
4
4, 6, 7, 15, 17
Beräknas utföras ca 2016 - 2017
*) Se karta i figur 1.
**) Norr om asfaltskant i karta i bilaga 1
Planerade arbeten omfattar schakt, höjning av marknivå samt hantering
respektive slutgiltigt omhändertagande av förorenad jord. Saneringsarbeten
kommer att utföras både över och under grundvattennivån inom de områden där
föroreningshalten i jord överstiger föreslagna platsspecifika riktvärden, se Figur 1.
Den totala mängden förorenade jordmassor som ska efterbehandlas inom denna
etapp uppskattas till ca 51 000 m3.
Av dessa uppskattas ca 46 000 m3 kunna återanvändas inom området och ca
9 000 m3 behöva omhändertas på deponi inom området eller borttransporteras till
godkänd mottagningsanläggning.
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
4.1
Schaktplan
Saneringsarbeten med schaktning av förorenade massor och återfyllning av
massor som uppfyller åtgärdskraven, planeras att inledas med delområde 10, som
bedöms vara det mest förorenade delområdet inom etapp 2, se karta i figur 1.
Därefter planeras sanering av delområde 8 och 9 som ligger i anslutning till
delområde 10. När dessa är åtgärdade är avsikten att utföra saneringsarbeten i
delområde 12, 16 och 17.
Delområde 2 och 3 planeras att saneras efter att delområdena på Själön schaktats
och återfyllts alternativt parallellt med saneringsarbetet av dessa.
De vattenfyllda dammarna, delområde 11 och 14 kommer först att tömmas på
vatten innan de åtgärdas. Därefter schaktas de förorenade bottensedimenten bort
och hanteras på motsvarande sätt som övriga förorenade massor i området.
9 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
I den mån det är möjligt ur logistisk synpunkt kommer strategin vara att inom
respektive delområde börja saneringsarbetet i den del där det förväntas ske mest
transport av massor i syfte att minimera körning över de förorenade områdena.
Vilken del som kommer schaktas ur först kommer att variera beroende på
logistiken. Ordning av schaktningsarbetet inom delområdet bestäms därför innan
schaktning påbörjas i varje enskilt fall.
Ingen schaktning planeras i delområde 13, eftersom området uppfyller
åtgärdskraven efter att marknivån höjts med minst en meter p g a
översvämningsrisk.
Delområde 15 planeras att användas för omhändertagande av ev.
länshållningsvatten vid samtliga etapper och omfattas därför inte av den nu
aktuella anmälan om efterbehandling, utan är planerad till etapp 4.
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
I bilaga 2 redovisas underlag till schaktplanen av vilket det framgår:

Uppskattad mängd förorenade schaktmassor under etapp 2 inom de olika
delområdena.

Uppskattad mängd schaktmassor till möjliga användningsområden inom
Karlholms strand samt uppskattad mängd schaktmassor som behöver
läggas på deponi från respektive delområde.

Uppskattad mängd återfyllnadsmassor utifrån uppställda åtgärdskrav
avseende föroreningsinnehåll för respektive delområde.

Föreslagna användningsområden av uppschaktade massor för återfyllnad
från delområden i etapp 2.
Uppskattningsvis bedöms ca 26 000 – 29 000 m3 massor från schaktning i etapp 2
kunna vara lämpliga att använda som täckmassor på deponin i den översta
metern av skyddsskikt och ca 15 000 – 17 000 m3 massor som djupare delen
(under 1 meter) av skyddsskiktet, enligt Tabell 4 i Bilaga 2. Tjockleken på
deponins sluttäckning antas följa den gängse standarden och därmed vara
ca 1,5 m. Deponin planeras att begränsas till 30 000 – 40 000 m2, vilket innebär
att det kommer att behövas ca 45 000 – 60 000 m3 massor för skyddsskiktet inkl.
eventuella massor i dräneringsskiktet. Av dessa massor kommer då ca 30 000 –
40 000 m3 att utgöra täckskiktets översta meter.
Enligt Tabell 4 i Bilaga 2 skulle en mindre mängd massor (900 respektive 1400
m3) även kunna användas som fyllnadsmassor på djup under 1 m under markytan
där det planeras för bostäder respektive kontor/handel/lager. Behovet av
mängden återfyllnadsmassor i området för kontor/handel/lager > 1 m u my är
betydligt mindre och uppgår endast till ca 1000 m3 (delområde 19 i bilaga 1). Ur
föroreningssynpunkt klarar ca 30 000 m3 förslagen på uppsatta krav på massor för
återanvändning i områden med bostäder på större djup än 1 meter. Merparten av
dessa massor utgörs dock av organiskt material och de kan därmed vara
olämpliga som återfyllnadsmassor.
10 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
4.2
Mellanlagring och återfyllnad
Massor med olika föroreningshalt kommer att mellanlagras åtskilda, enligt Bilaga
1. Samma ytor för mellanlagring kommer användas under hela saneringsförloppet,
etapp 2 samt sannolikt även i kommande etapp 3 - 4, för att minska
föroreningsspridning inom området.
Förorenade jordmassor inom området har bedömts förekomma i mindre
omfattning (ca 10 – 20 %) under grundvattenytan. Dessa massor samt blöta
massor från dammarna kommer att mellanlagras beroende på föroreningshalt,
men kommer att läggas upp närmast vattenuppsamlingsplats för att eventuellt
förorenat vatten inte ska rinna genom torra massor.
4.2.1 Jordmassor där föroreningsinnehållet ej är utrett
Jordmassor där föroreningsinnehållet inte är utrett föreslås mellanlagras på
hårdgjord yta inför provtagning och klassning. Massorna kommer sedan, beroende
på föroreningsinnehåll, att omhändertas på erforderligt sätt. Massor innehållandes
föroreningshalter understigande föreslagna platsspecifika riktvärden kommer i
största möjligaste mån att återanvändas inom projektet.
4.2.2 Förorenade jordmassor med föroreningshalter överstigande
åtgärdsmålen, men understigande FA
Mängden förorenade jordmassor med föroreningshalter överstigande föreslagna
platsspecifika riktvärden, men understigande FA beräknas till ca 9 000 m3. Dessa
massor kommer från delområde 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 och 17.
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
I Karlholm Utvecklings anmälan om efterbehandling daterad 2014-10-17 angavs
att förorenade massor som klassas som icke farligt avfall, uppläggs på befintlig
deponi inom området för mellanlagring mellanlagras i avvaktan på beslut
angående tillstånd för slutgiltigt omhändertagande på befintlig deponi.
Som alternativ plats för mellanlagring av jordmassor med föroreningshalter
överstigande föreslagna platsspecifika riktvärden, men understigande FA föreslås
en icke-hårdgjord yta vid sidan om och i anslutning till befintlig deponi. Området
ligger inom utpekat deponiområde och ryms inom den area som ingick Karlholm
Utvecklings anmälan om flytt av deponin och har godtagits i Länsstyrelsens beslut
angående daterat 2014-02-03. Den del av området som är aktuellt som alternativ
plats för mellanlagring av jordmassor med föroreningshalter överstigande
föreslagna platsspecifika riktvärden, men har inte nyttjats för de flyttade
deponimassorna. Mellanlagring föreslås ske fram till dess att beslut angående
efterbehandling av deponin fattats. I det fall tillstånd för deponi beviljas föreslås
de mellanlagrade massorna deponeras på deponin. Genom denna placering
minimeras miljöbelastning från omlastning och extra transporter.
I det fall tillstånd för deponin inte beviljas finns alternativet att massorna
transporteras till godkänd mottagningsanläggning eller omhändertas på annat
tillståndgivet tillvägagångssätt. Jordmassorna kommer då att klassas om genom
ny provtagning och klassning enligt Behandlingsklassystem. Transporter kommer
11 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
att utföras av transportör med nödvändiga tillstånd. Entreprenören ansvarar för
att erforderliga transportdokument upprättas och delges transportör.
Entreprenören ansvarar för att vågsedlar från avlämning av förorenade
jordmassor kommer Miljökontrollanten tillhanda.
I det fall block förekommer avses grovsortering av dessa utföras i samband med
att saneringsarbeten utförs.
4.2.3 Massor som kan användas för återfyllnad inom aktuellt område
Av totalt ca 51 000 m3 förorenade massor som behöver åtgärdas, kan ca 46 000
m3 återanvändas inom projektet. Dessa massor kommer att mellanlagras på
anvisad hårdgjord yta. I de fall det finns möjlighet ska överskottsmassor av
urschaktade jordmassor, från 0-1 m djup under markytan, återanvändas som
fyllnadsmaterial på ett större djup än 1 m under markytan alt inom ett delområde
där det ställs lägre åtgärdskrav. Detta kan utföras under förutsättning att
förekommande föroreningshalter understiger platsspecifika riktvärden för den
jordklass där massorna återanvänds.
Massor med föroreningshalter understigande föreslagna platsspecifika riktvärden
för Skyddsskikt deponi 0-1 m u my (motsvarar platsspecifika riktvärden för
Grönområde 0-1 m) respektive Skyddsskikt deponi, dräneringslager deponi >1 m
u my, kommer att användas som skyddsskikt på deponin vid efterbehandling av
deponin, se vidare underlag till schaktplan, bilaga 2 samt Rambölls rapport
”Kompletterande miljöteknisk undersökning – del två.
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
4.2.4 Förorenade jordmassor med föroreningshalter överstigande FA
Schaktning av jordmassor med föroreningshalter överstigande Avfall Sveriges
rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA) kommer att avlämnas till SITAs
mottagningsanläggning i Forsbacka, Gävle kommun, utan mellanlagring inom
aktuellt område. Mängden massor med föroreningshalter över FA uppgår till ca
1 000 m3. Transporter kommer att utföras av transportör med nödvändiga
tillstånd. Entreprenören ansvarar för att erforderliga transportdokument upprättas
och delges transportör. Entreprenören ansvarar för att vågsedlar från avlämning
av förorenade jordmassor kommer Miljökontrollanten tillhanda.
4.2.5 Hantering av externa återfyllnadsmassor
Återfyllning kommer till stor del att utföras med rena jordmassor från en naturlig
moräntäkt inom fastigheten, varför ingen misstanke om förorening finns.
Förutsättning för användning av externa naturliga återfyllnadsmassor är att de
understiger föreslagna platsspecifika riktvärden. Mängden externa
återfyllnadsmassor som kommer att hanteras beräknas till ca 43 000 m3.
5. Vattenhantering
I samband med saneringsarbeten kan länshållningsvatten uppkomma i schakten
vid kraftig nederbörd eller vid inträngande av grundvatten i de djupare schakten.
12 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
Vatten kan även uppkomma inom upplagsytorna vid kraftig nederbörd, vid
vattning av jordmassor eller vid upplag av blöta massor.
Vatten kommer att omhändertas på två olika ställen inom aktuellt område – dels i
vattentät flisficka, dels i befintliga sedimentationsdammar, enligt Bilaga 1.
Miljökontroll av vatten kommer att utföras innan det släpps ut till recipient.
5.1
Vatten till vattentät flisficka
Vatten från upplagsytor samt länshållningsvatten från delområde 2 och 3 kommer
att samlas upp i befintlig vattentät flisficka inom området för sedimentation och
lokal rening. Flisfickan rymmer ca 600 m3. Beroende på vattnets
föroreningsinnehåll pumpas vattnet till Karlholmsfjärden alternativt in i någon av
sedimentationsdammarna för ytterligare rening (se nästa avsnitt).
5.2
Vatten till befintliga sedimentationsdammar
Eventuellt länshållningsvatten som uppkommer vid schaktarbeten inom delområde
8, 9, 10, 12, 16 och 17 kommer att pumpas för sedimentering och lokal rening i
någon eller några av de befintliga sedimentationsdammarna inom området –
sedimenteringsdammen, fördelningsdammen och/eller den västra jorddammen.
Beroende på vattnets föroreningsinnehåll pumpas vattnet till Karlholmsfjärden
alternativt tillbaka in i någon av sedimentationsdammarna.
6. Transporter och avlämning av förorenade massor
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
Massor innehållandes föroreningshalter överstigande Avfall Sveriges
rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA) kommer att schaktas ur och
transporteras till godkänd mottagningsanläggning utan mellanlagring. Som
mottagningsanläggning kommer SITA:s mottagningsanläggning i Forsbacka
utanför Gävle att användas.
I det fall tillstånd för deponi inom området ej beviljas kan det bli aktuellt att
upplagda massor klassas enligt tidigare beskrivna Behandlingsklassystem och
transporteras till godkänd mottagningsanläggning.
Transporter kommer att utföras av transportör med nödvändiga tillstånd.
Entreprenören ansvarar för att erforderliga transportdokument upprättas och
delges transportör. Entreprenören ansvarar för att vågsedlar från avlämning av
förorenade jordmassor kommer Miljökontrollanten tillhanda.
7. Miljökontroll av efterbehandling av förorenat område
Miljökontrollanten planerar och förbereder miljökontrollarbetet i samarbete med
beställaren Karlholm Utveckling AB och entreprenören KJ:s Maskin samt
13 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
entreprenören Karlholm Utveckling AB. Miljökontrollanten ansvarar för
upprättandet av miljökontrollprogram (detta dokument).
7.1
Schaktning
Miljökontrollanten anvisar utbredningen av förorenade jordmassor på ritning och
på plats för entreprenören. Där analyssvar saknas kommer jordmassor att
mellanlagras på anvisad upplagsyta i väntan på provtagning och klassning.
Miljökontrollanten utför klassning i fält där föroreningen förväntas följa en viss typ
av fyllnadsmaterial. Där oklarheter i föroreningsutbredning finns är
miljökontrollant med under schaktning för avgränsning och bedömning av
förorening i fält. Avgränsning och klassning i fält sker genom fältmätningar med
PID-instrument (fotojonisationsdetektor) och okulärbesiktning.
Prov från schaktens väggar och botten uttas för kemisk laboratorieanalys för
redovisning av eventuella lämnade föroreningar samt var schaktning utförts till
dess att ren jord påträffats. Geoduk läggs mellan eventuell kvarlämnad förorening
och rena fyllnadsmassor.
Om eventuellt rena överliggande massor måste tas bort för att nå förorenade
underliggande massor sorteras de överliggande massorna efter föroreningshalt
och återanvänds i första hand som återfyllning för urschaktade förorenade
massor. Entreprenören ansvarar för att utföra inmätning och avvägning av slutlig
schakt.
7.1.1 Hantering av jordprover
För jordprover används diffusionstäta plastpåsar. Mängden prov som laboratoriet
behöver är ca 250 g.
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
Expressanalys finns med svar kl 07.00 morgonen därpå eller kl 12.00 dagen
därpå. Vid beställning av expressanalys antecknas det direkt på följesedeln samt
med märkning av kylväskan. Vid beställning av expressanalys måste
miljökontrollanten på förhand informera laboratoriet.
Laboratorieanalyser på jordproven utförs av ALS Scandinavia AB, vilket är ett
SWEDAC-ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17 025.
Samtliga laboratorieanalyser utförs med avseende på:
Olja (alifatiska och aromatiska kolväten)
Metaller (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn)
7.2
Mellanlagring och återfyllnad
Miljökontrollanten anvisar upplagsytor för olika Miljökvalitetsklasser för massor
där föroreningsnivån ej är utredd på ritning och på plats för entreprenören.
Miljökontrollanten ser till att jordmassor med respektive Miljökvalitetsklass
mellanlagras på anvisad upplagsyta.
14 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
Externa jordmassorna för återfyllnad kommer inledningsvis att okulärbesiktigas
innan återfyllning utförs. Om massor som utseendemässigt avviker påträffas
kontrolleras dessa genom provtagning för laboratorieanalys.
7.3
Vattenhantering
Vattnets kvalitet ska regelbundet kontrolleras med avseende på olja och metaller
för dokumentation. Provtagning görs av vatten i flisficka samt av vatten i
sedimentationsdammar. I det fall föroreningshalterna överstiger angivna
riktvärden pumpas vattnet in i den första sedimentationsdammen för ytterligare
rening alternativt pumpas för rening genom kolfilter i mobil anläggning på
plats.Vatten får inte släppas till Karlholmsfjärden förrän analyssvar som visar på
halter understigande föreslagna riktvärden erhållits. Volym vatten som avleds till
Karlholmsfjärden samt analysresultat dokumenteras.
7.3.1 Provtagning av vatten
För provtagning av vatten används erforderliga provkärl för aktuell analys.
Expressanalys finns med svar kl 16:00 dagen därpå. Vid beställning av
expressanalys antecknas det direkt på följesedeln samt med märkning av
kylväskan. Vid beställning av expressanalys måste miljökontrollanten på förhand
informera laboratoriet.
Laboratorieanalyser på vattenproven utförs av ALS Scandinavia AB.
Samtliga laboratorieanalyser utförs med avseende på:
Olja (alifatiska och aromatiska kolväten)
PAH:er
Metaller (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn)
8. Skyddsåtgärder i samband med miljökontroll och
mellanlagring av massor
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
8.1
Arbetsmiljö och hälsa
Heltäckande arbetskläder ska användas (långbyxor, långärmade tröjor,
arbetshandskar, arbetsskor/stövlar med trampskydd). Andningsskydd med
kombinationsfilter för partiklar och organisk gas och ånga bör finnas med i
beredskap tillsammans med relevanta miljöinstrument (PID-instrument) vid
arbeten inom hela området.
Det ska finnas möjlighet till rengöring för både de som arbetar samt för
utrustning.
Innan arbetena utförs informeras entreprenören om föroreningssituationen, hälsooch säkerhetsrisker samt skyddsåtgärder för planerade arbeten. Miljökontrollanten
rekommenderar löpande om erforderlig skyddsnivå.
15 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
8.2
Omgivningspåverkan
Storleken på schaktgropar föreslås minimeras för att minska risken för spridning
och exponering av partikelbundna föroreningar. Vattning av upplagda massor
föreslås utföras vid torrt väder då risk för spridning och exponering av
partikelbundna föroreningar genom damning finns. Fordon, arbetsredskap etc.
föreslås vid behov rengöras för att förhindra spridning av föroreningar.
9. Dokumentation, slutredovisning
Tillsynsmyndigheten informeras löpande under arbetets gång och vid behov hålls
möten. Rapportering görs till tillsynsmyndigheten vid ev. olyckor, incidenter,
driftstörningar eller andra inträffade olägenheter för miljö eller hälsa. Vidare
underrättas tillsynsmyndigheten om ev. nya ej tidigare kända förutsättningar.
Miljökontrollanten ansvarar för insamling av analysrapporter, vågsedlar,
transportsedlar och annan tillgänglig information som rör saneringsarbetet.
Informationen överlämnas samlat till beställaren i form av en slutredovisning vid
saneringens slut. Slutredovisningen levereras av beställaren till
tillsynsmyndigheten.
10. Tidplan
Arbetena är planerade att påbörjas omgående och pågå fram till december 2015.
11. Kommunikation
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
11.1
Myndighetskontakter
Normalt sköter beställaren alla övergripande och principiella kontakter med
tillsynsmyndigheten medan miljökontrollanten handhar de dagliga
rutinkontakterna.
12. Kontaktuppgifter
Huvudman/Sakägare:
Karlholm Utveckling KB
Kontaktperson: Peter Bergström
Adress: Karlholm 483
819 40 Karlholm
Telefon: 070-601 41 76
E-post: [email protected]
16 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034
Entreprenör:
KJ:s Maskin
Kontaktperson: Stefan Jansson
Telefon: 018-35 11 83
E-post: [email protected]
c:\users\kajnse\desktop\karlit\leverans 2015-02-10\masshantering miljökontroll\miljökontrollprogram 2015-02-10.docx
Karlholm Utveckling KB
Kontaktperson: Peter Bergström
Telefon: 070-601 41 76
E-post:[email protected]
Miljökontrollant:
Ramböll Sverige AB
Kontaktperson: Kristina Jansson
Telefon: 010-615 65 90, 070-639 65 90
E-post: [email protected]
Tillsynsmyndighet:
Länsstyrelsen i Uppsala län
Kontaktperson: Ida Lindén
Telefon: 010-223 32 91, 072-560 13 22
E-post: [email protected]
17 av 17
Miljökontrollprogram – Miljökontroll för efterbehandling av förorenat område
Karlholmsbruk, Tierps kommun
Unr 1320004034