Prislista Hovgården

Välkommen till Hovgården
Basprislista Hovgården
På Hovgården tar vi varje år emot och sorterar stora mängder
företagsavfall. Allt från grov-, bygg- och rivningsavfall till
förorenade massor och organiskt avfall. Avfallet sorteras,
förädlas och blir till nya produkter.
Kontakta oss gärna på 018-727 93 80, om du vill ha information
om vårt förmånliga leveransavtal eller saknar något i prislistan.
Öppettider
Mån – Tors 06.30 – 17.30
Fre 06.30 – 16.00
Här finns vi
Grän Hovgården 20
Telefon vågen
018-727 93 80
Telefon kundtjänst: 018-727 94 00
E-post: [email protected]
www.uppsalavatten.se
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Mottagningspriser
Avfall till behandling
Förorenad jord
Pris (kr/ton)
Osorterat avfall
1 065
Brännbart avfall
720
Bygg- och rivningsmassor i storsäck
625
Osorterat bygg och industriavfall. Exempelvis avfall från rivingsarbete, plastrester, kassrade möbler,
trä med inslag av isolering, engångspallar, material från stamrenoveringar eller liknande.
Utsorterat brännbart avfall. Enheter mindre än 0,5 x 0,5 x 0,5 m.
Får exempelvis ej innehålla: Farligt avfall, elektronikprodukter, gummidäck, park- och trädgårdsavfall,
gipsskivor, batterier, riskavfall och enheter större än 0,5 x 0,5 x 0,5 m.
Schakt- och rivningsmassor i storsäck med betong, asfalt, lättbetong, kakel och tegel med begränsat
inslag av armering, kablar och dyligt.
Ej förorenat.
Metall
Sand för avvattning
Slamformigt avfall innehållande vatten, sand, sten och grus samt mindre mängd organiskt material.
Ej förorenat med exempelvis olja. Vid tveksamhet om ev. föroreningar ska
analysprotokoll medföras.
Sorterat avfall till deponi1
Pris (kr/ton)
Träfraktioner med inslag av limträ, skivor och målat trä med begränsat inslag av spik och beslag.
Får ej innehålla: Impregnerat trä, slipers och ris.
Tryckimpregnerat träavfall
Tryckimpregnerat virke och slipers med begränsat inslag av spik och beslag.
180
Avfall till deponi
1 050
Avfall till deponi som behöver täckas
1 500
Förbränningsaska
1 050
Som kan användas i konstruktionsändamål. Ska karatäriseras av avfallprodusenten innan avlämning,
dokumentation ska redovisas av transportören.
Asbest
Förorenade bygg- och rivningsmassor
Schakt- och rivningsmassor med betong, asfalt, lättbetong, kakel, tegel som är förorenade med
ex. olja, stenkolstjära.
Stubbar och stockar
950
Bygg- och rivningsmassor
550
Betong och sten
110
Organiskt avfall
Schaktmassor
110
Ska vara komposterbart. Ej vätskor.
Med begränsat inslag av jord och sten.
Schakt- och rivningsmassor med betong, asfalt, lättbetong, kakel och tegel med begränsat inslag av
armering, kablar och dyligt.
Ej förorenat.
Betong, sten, kakel och tegel fritt från armering, kablar och dyligt. Ej förorenat.
Enheter mindre än 0,2 x 0,2 x 0,2 m.
Enstaka lass torra schaktmassor lämpliga som konstruktionsmaterial, fritt från större stenar eller
liknande. Ej förorenat. Större mängder offereras.
Lera som ej är stapelbar. Leriga schaktmassor.
1 375
Asbesthaltigt avfall, eternit och dylikt. Avfallet ska vara inplastat.
2 000
200
775
Pris (kr/ton)
Avfall som p.g.a. damning, lukt eller liknande måste täckas vid deponering. Fast avfall som innehåller
mindre än 10 % brännbart eller organiskt material.
Trä
Blöt lera
Offereras
Vi tar emot och behandlar eller deponerar massor förorenade med exempelvis olja, PAH eller metaller.
Karaktärisering och analysprotokoll med föroreningsgrad ska redovisas innan avlämning
Isolering, fast avfall som innehåller mindre än 10% brännbart eller organiskt material.
0
Skrot, metaller.
Avfall till mellanlager och deponiområde
1 210
Oljeförorenade massor
Mindre mängd massor som är förorenade med dieselolja eller hydraulolja.
Karaktärisering ska redovisas innan avlämning
Denna prislista gäller från 2015-01-01. Samtliga priser är exklusive moms.
Minsta avgift som debite­ras är avgiften för 500kg avlämnat avfall.
Har du större mängder avfall? Kontakta oss så kan vi lämna offert.
Avfall till sorteringsplattan
Pris (kr/ton)
1
850
Avfall till deponering ska karaktäriseras av avfallsproducenten innan avlämning.
Pris (kr/ton)
Komposterbart industriavfall
930
Park och trädgårdsavfall
400
Blandat grönavfall, ris och grenar.
Får ej innehålla: stubbar, stenar, glas, plast eller jord.
Allmänna ordningsföreskrifter
Endast behöriga personer har tillträde till
Hovgårdens avfallsanläggning.
Uppsala Vatten och Avfall AB förbehåller sig rätten
att omedelbart och utan förvarning avvisa den som
bryter mot anläggningens regler och personalens
anvisningar.
Med begreppet kunden nedan avses privatperson eller juridisk person, dess personal eller anlitad
entreprenör, i form av företag eller annan verksamhet inklusive den som bedriver avfallstransporter på
yrkesmässiga grunder åt andra. Observera att den
kund som debiteras för avlämnat avfall är avfallslämnaren, och inte avfallsproducenten, i de fall dessa
inte sammanfaller. För kunder med särskilda överenskommelser gäller undantag från dessa regler.
Den information som normalt anges på faktu­
rorna är datum, kundnummer, registreringsnummer,
avfallsslag, vikt, kostnad exklusive moms samt
vågsedelnummer. Önskas annan information måste
chauffören begära detta hos vågpersonalen.
Minsta avgift som debiteras är avgiften för 500 kg
avlämnat avfall.
Ankomst till anläggningen
Alla kunder ska vid avlämnandet väl känna till avfallets typ, innehåll och ursprung. Nödvändig dokumentation i form av karaktärisering och analysprotokoll ska
bifogas. Detta krävs för att en korrekt klassning av
avfallet ska kunna göras i samband med invägningen.
God kunskap om avfallet är nödvändigt för att ett
miljöriktigt omhändertagande ska kunna ske. Definitiv
klassning och eventuell omklassning utförs av
Hovgårdens personal.
Äganderätten till avfallet övergår till Uppsala Vatten
och Avfall AB när avfallet tippats av och godkänts av
Hovgårdens personal. Avlämnat avfall får ej återtas.
Transporter inom anläggningen
Alla kunder ska köra försiktigt inom anläggningen,
och följa de trafikanvisningar som finns. Hastighetsbegränsning inom anläggningen är 20 km/h.
Tippning
Kunden ska vid alla tillfällen följa anvisningar lämnade
av Hovgårdens personal. Avfallet ska tippas på
anvisad plats.
Om avfallet vid tippningen visar sig innehålla ­annat
material än vad som angivits till vågpersonalen, ska
detta omedelbart anmälas till personalen. Efter tipp­
ning ska kunden återvända till vågen och därefter
lämna anläggningen.
Det är inte tillåtet att plocka upp och ta med sig
avfall ut från anläggningen.
Nedskräpning
Alla kunder ansvarar för att inte skräpa ner inom
anläggningen. Om avfallet transporteras i öppna
containrar, och det finns risk att avfallet kan orsaka
nedskräpning, ska containrarna vara nätade. Skyddsnät och annan säkerhetstäckning får avlägsnas först
vid platsen där avfallet ska tippas. Uppsala Vatten och
Avfall AB kan komma att debitera kunden kostnader
för städning om nedskräpning sker i samband med en
avfallsleverans.
Eget ansvar
Om kunden eller kundens fordon skadas, och skadan
uppstår på grund av hans eller hennes oaktsamhet,
ansvarar inte Uppsala Vatten och Avfall AB. Samma
sak gäller om skadan orsakats av tredje man.
Uppsala Vatten och Avfall AB friskriver sig allt
ansvar gentemot kunden och dennes fordon inom
anläggningen i de fall skada som drabbar kunden
eller fordonet orsakats av det avfall som kunden själv
medfört.
Kunden åtar sig att hålla Uppsala Vatten och
Avfall AB skadelöst för varje förlust eller skada som
orsakas av att avfall inte uppfyller kraven i dessa
­bestämmelser.
Vidare är kunden ansvarig för all skada och alla
kostnader som uppkommer genom att kunden,
kundens personal och fordon, eller av kunden anlitad
entreprenör, skadar anläggningen eller på annat
sätt hindrar dess normala nyttjande. Uppkommer en
skada på anläggningen ska detta omedelbart rapporteras till Hovgårdens personal.
Felleverans
Vid leverans av avfall i strid med dessa bestämmelser
kan kunden, utöver fastställda behandlings- och
tilläggsavgifter, komma att debiteras för sortering,
omlastning, transport och eventuella andra mer­kost­
nader som uppkommer till följd av att bestämmelserna
inte följts.