Följebrev och samrådsredogörelse

Datum
2015-11-19
Dnr
2015/514
1(4)
Till
Berörda sakägare och remissinstanser
Underrättelse
Detaljplan för del av Gårdskär 25:38
Älvkarleby kommun, Uppsala län
Granskningstid: 23 november – 7 december
Syftet med underrättelsen är att sakägare ska upplysas om eventuella ändringar efter samrådet
samt ges möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter innan detaljplanen antas.
Syftet med detaljplanen är att utöka planområdets ändamål och möjliggöra för anläggning av skola,
förskola, bostäder, vård- och omsorgsboende samt kontor. Planområdet är avgränsat till fastigheten
Gårdskär 25:38 som omfattar tre huvudbyggnader och en komplementbyggnad. Förskolan
Skärgården i Gårdskär har sedan 2004 bedrivit förskoleverksamhet i en av byggnaderna. Syftet
med planen är att möjliggöra för permanent bygglov för förskolan. Byggrätterna inom området
utökas.
Vid frågor om planförslaget kan du höra av dig till Anna Ternlund, [email protected],
026 – 831 14.
De som har synpunkter på planförslaget skall framföra dessa skriftligen med underskrift till
Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Box 4, 814 21 SKUTSKÄR, senast 2015-1207. Det går att lämna yttrande via e-post till [email protected] men det måste vara
underskrivet. Detta är sista tillfället till att lämna skriftliga synpunkter. Synpunkterna ska vara
kommunen tillhanda senast den 7 december 2015. Den som inte framfört sina synpunkter senast
sista granskningsdagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Skutskär 2015-11-19
Samhällsbyggnadsnämnden
Anna Ternlund
Fysisk planerare
ÄLVKARLEBY KOMMUN | Besöksadress Centralgatan 3 | Postadress Box 4, 814 21 Skutskär
Telefon 026 - 831 29 | E-post: [email protected]
www.alvkarleby.se | orgnr 212000-0258
Datum
2015-11-19
Dnr
2015/514
2(4)
Samrådsredogörelse
Sammanfattning av inkomna synpunkter och åtgärder
Samrådsförfarande
Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd under perioden 15 oktober - 6 november 2015.
Nedan visas de yttranden som inkommit under samrådstiden. Yttranden utan erinringar har
inkommit från:
 Gästrike Räddningstjänst
 Svenska kraftnät
 Länsstyrelsen Uppsala
 Moderaterna, Älvkarleby kommun
Övriga yttranden sammanfattas och bemöts med kommentarer samt vilka åtgärder de eventuellt
medfört i planens utformning.
Kommunsstyrelsen, Älvkarleby kommun
Sammanfattning: Kommunstyrelsen ställer sig frågande till om det är befogat att införa krav på
marklov för trädfällning inom området.
Kommentar: Krav på marklov för trädfällning berör endast kullen som är belägen på förskolans
gård. Anledningen till att införa marklov för trädfällning är för att träden har en betydelse för
landskapsbilden, speciellt i tätbebyggda områden som detta samt för att bevara en naturlig miljö
för förskolans verksamhet vilket skapar en genuin miljö för barnen.
Åtgärd: Eftersom det inte är nödvändigt med två planbestämmelser för att bevara träden tas
planbestämmelsen ”träden får inte fällas” bort. Planbestämmelsen ”marklov krävs för
trädfällning” ändras till ”marklov krävs för trädfällning av träd över 20 cm i diameter”. Detta för
att möjliggöra för att ta bort sly och mindre träd på kullen.
Planbeskrivningen har under avsnitten Mark och vegetation samt Friytor kompletteras med text
om betydelsen av träd på friytor vid förskolor.
Lantmäteriet
Sammanfattning: I registerkartan och ursprunglig handling till ledningsrättsåtgärden, ser det ut
som att upplåten ledningsrätt även går in på kvartersmarken för bostäder. Det kan därför behöva
kontrolleras igen så att redovisningen av u-området verkligen stämmer överens med ledningarnas
verkliga läge.
Kommentar och åtgärd: Den nordöstra delen av planområdet, avsedd för kvartersmark för
bostäder, utesluts ur planen. Anledningen är bland annat att det tänkta området för kvartersmark
för bostäder berörs av upplåten ledningsrätt vilket innebär att kvartersmark behöver utmärkas med
u-områden och därmed inte är lämplig för bebyggelse.
Datum
2015-11-19
Dnr
2015/514
3(4)
Trafikverket
Sammanfattning: Den nordöstra delen av planområdet, som medger byggnation för bostäder, bör
förses med utfartsförbud utmed väg 762 (Gårdskärsvägen).
Kommentar och åtgärd: Den nordöstra delen av planområdet, som var avsedd för kvartersmark
för bostäder, utesluts ur planen. Därmed är inte utfartsförbud aktuellt.
Gästrike vatten AB
Sammanfattning: Gästrike vatten vill förtydliga att planområdet ligger inom verksamhetsområde
för vatten och spillvatten. Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten.
Kommentar och åtgärd: Planbeskrivningen har under avsnitten Vatten och avlopp ändrats med
förtydligande om att planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Avsnittet Dagvatten har kompletterats med text om att planområdet inte ligger inom
verksamhetsområde för dagvatten, men att brunn för dagvatten finns och inga kända problem med
avrinning för dagvatten finns.
Vattenfall
Sammanfattning: Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Eventuell
flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören.
Vattenfall har ett antal 0,4 kV lågspänningskabalar som ansluter befintliga byggnader inom
planområdet, dessa måste eventuellt flyttas för att planerad byggnation ska kunna genomföras.
Kommentar och åtgärd: Fastighetsägaren informeras om att eventuell flytt/förändring av
ledningar beskostas av fastighetsägaren/exploatören.
Bygg- och miljöavdelningen, Älvkarleby kommun
Sammanfattning: Planområdet ligger i den sydöstra delen av Gårdskär och angränsar till ett
område med flera villatomter bebyggda med enbostadshus. Vid granskning av detaljplanens
plankarta konstateras att bestämmelser gällande minsta avstånd till tomtgräns saknas. För att
skapa en skyddszon till omkringliggande bostäder samt för att säkerställa att underhåll av
byggnader kan ske inom den egna fastigheten vore det önskvärt att detaljplanen innehöll en
bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns.
Planförslaget innebär även att i fastighetens nordöstra hörn ändras en del av marken som idag har
ändamålet parkmark till att omfattas av andamålet bostäder, som ska kunna överföras till
fastigheten Gårdskär 6:462 och/eller Gårdskär 6:463. Då området endast omfattas av ett
användningssätt och inga bestämmelser i övrigt blir det dock oklart vad som gäller med byggrätter
m.m. på den berörda marken. Byggrätten inom användningssättet B bör därför förtydligas för att
underlätta i kommande bygglovsprövning.
Inom planområdet finns en mindre kulle med lövträd som bedömts ha betydelse för
landskapsbilden och som därför bör bevaras. I planförslaget finns därför bestämmelser gällande
bevarande av träd och krav på marklov för trädfällning. Bestämmelsen om krav på marklov bör
förtydligas vad gäller storleken på träden som ska bevaras, detta för att sly m.m. ska kunna tas
bort utan att det ska bli frågan om ett eventuellt marklov. Detta kan tillexempel göras med att
Datum
2015-11-19
Dnr
2015/514
4(4)
marklov krävs för fällning av träd grövre än en viss diameter i omkrets vid en viss höjd över
marken.
Av samrådshandlingarna framgår att planområdet omfattas av flera u-områden som ska vara
tillgängliga för underjordiska ledningar. Dessa områden kan med fördel kombineras med prickad
mark för att förtydliga att marken inte får bebyggas med byggnader.
Kommentar: Kommunen instämmer i yttrandet gällande att införa en bestämmelse för minsta
avstånd till fastighetsgräns samt att specificera att marklov krävs för fällning av träd grövre än en
viss diameter i omkrets samt att u-områden kombineras med prickmark.
Vad gäller yttrandet om en bestämmelse för byggrätt för kvartersmarken i planområdets nordöstra
hörn, har kommunen bedömt att utesluta den delen av planen och låta den delen förbli allmän
platsmark. Därmed är inte bestämmelse om att införa byggrätt för området aktuellt.
Åtgärder: Plankartan kompletteras med bestämmelsen att byggnader inte får uppföras närmre än
4 meter från fastighetsgräns. Detta för att underlätta vid underhåll av fastigheter och vid
bygglovshantering. Bestämmelsen för marklov vid trädfällning specificeras till ”marklov krävs för
trädfällning om trädets diameter överstiger 20 cm”. Samtliga u-områden i plankartan kombineras
med prickmark för att förtydliga att marken inte får bebyggas.
Övriga förändringar som gjorts i planen efter samrådsskedet
Planbestämmelsen ”Markens höjd får inte ändras” tas bort men den administrativa bestämmelsen
”Marklov krävs för ändring av markhöjd” kvarstår.
Bygg- och miljöavdelningen, Älvkarleby kommun
Anna Ternlund
Fysisk planerare