Ansökan/anmälan enskild avloppsanläggning

1 (4)
Inrättande av avloppsanordning
ANSÖKAN/ANMÄLAN
Blanketten skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 706, 572 28 OSKARSHAMN
Tele: 0491-887 40
Mail: [email protected]
Sökande ●
● = Obligatoriskt fält
Förnamn
Efternamn
Organisations-/Personnummer
Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer
E-postadress
Telefon dagtid (även riktnr)
Postort
Telefon kvällstid (även riktnr)
Fastighetsägare (● om annan än sökande)
Förnamn
Efternamn
Telefon dagtid (även riktnr)
Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer
Postort
Fakturamottagare (● om annan än sökande)
Namn
Organisations-/Personnummer
Telefon dagtid (även riktnr)
Postnummer
Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postort
VA samfällighetsförening (● om fastigheten tillhör sådan)
Namn
Kontaktperson
Telefon dagtid (även riktnr)
Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer
Postort
Fastighetsuppgifter ●
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Permanentbostad
Annat:
Fritidsbostad
Beskriv typ och år för ev. tillstånd
Gammal avloppsanläggning finns:
Ja
Nej
Ansökan/anmälan avser ●
Ny anläggning
Ändring av befintlig anläggning (plats, teknik eller vattenmängd)
Anslutning till befintlig anläggning
Anläggningen dimensioneras för
Kombinerat WC & BDT
Separat WC / BDT
Bad-, disk- & tvättvatten (BDT)
Annat:
Installation (ny) skall ske av
WC
Urinsorterande WC
Annat (ex. extremt snålspolande WC eller badkar):
OBS Vid annan toalett än WC ska uppgifter om toalett fyllas i längre ned
Ange antal hushåll eller personer anläggningen ska betjäna (ett hushåll = 5 personer)
hushåll
sammanlagt
personer
Avloppsanläggningen ska betjäna flera hus
Ja (antal och husnummer)
Nej
2 (4)
Teknisk beskrivning ●
● = Obligatoriskt fält
Förbehandlingssteg (slamavskiljare)
Trekammarbrunn
Tvåkammarbrunn
Fabrikat:
Sluten tank
Urintank
Annat:
Typ/modell:
3
Våtvolym:
m
Behandlingssteg - Från slamavskiljare/reningsverk avleds avloppsvattnet till
2
Infiltration, med ytan
m
Upplyft
Markbädd, med ytan
m . Avledning till:
Förstärkt
2
Tät
Kompakta moduler, typ
Antal
Minireningsverk. Fabrikat:
st.
Tät
Typ/modell:
Serviceavtal kommer att upprättas
Ja
2
Efterpoleringssteg med ytan
m . Avledning till:
Nej
Annan behandling:
Fosforrening (kan krävas vid ”hög skyddsnivå”)
Kemisk fällning, typ:
Filter, typ:
Befintlig avloppsanordning (● om ansökan enbart avser vattentoalett som ska anslutas till sluten tank)
Bad-, disk- & tvättvatten
Tillstånd till detta
Finns, anläggningsår:
Finns inte
Finns
Finns inte
Om tillstånd saknas, beskriv hur BDT-avloppsvattnet renas
Installation av torrtoalett
Fabrikat
Urinsortering
Typ
Nej Latrinhämtning idag
Ja
Ja
Nej Om ja, abbonentnr:
Bad-, disk- och tvättvatten avleds till
Tvåkammarbrunn
Annat:
Anläggning saknas
Hur ordnas kompostering
Hur ordnas urinhantering/urinspridning
Avloppsanläggningens placering ●
Avloppsanläggningen placeras på
Egen mark
Avtal med markägare skrivs
Annans mark, fastighet:
Avstånd till närmaste vattenbrunn
Brunnstyp
m
Grävd
Ja
Placerad i förhållande till avloppsanläggn.
Borrad
Nedströms
Uppströms
Nej
Brunnsägare
Fastighetsägare
Annan
Avstånd till
Kust/insjö:
Fastighetsgräns:
m
Vattendrag:
m
m
Dike:
m
Bergvärmepump:
Slamavskiljare till farbar väg (för slamsugningsfordon):
m
m
(bör ej överstiga 20 m)
3 (4)
● = Obligatoriskt fält
Markförhållanden
Markytans höjd över grundvatten eller berg
mindre än 2 m
2-3 m
Markundersökning är utförd
mer än 3 m
Ja
Analys bifogas
Nej
Kommentar:
Vattenförsörjning
Egen brunn
Grävd, djup
Gemensam brunn, anslutna hushåll
m
Borrad, djup
m
st.
Kommunalt vatten
Vattentillgång:
liter/dygn
Entreprenör
Företagsnamn
Ansvarig utförare, namn
Telefon (även riktnr)
Bilagor ●
Bilaga 1 är obligatorisk och 2,3,4 krävs i vissa fall (t.ex. minireningsverk). 5,6, 7,8 underlättar och påskyndar kontorets handläggning.
1. Situationsplan (i skala 1:400 eller måttsatt) som visar:
•
•
Fastigheten med byggnader och vägar
Avloppsanläggning med slamavskiljare, brunnar och
ledningar utritade
•
•
•
Utsläppspunkt
Ytvatten inom 100 m
Egen och andra dricksvattenbrunnar inom 200 m
2. Funktionsbeskrivning från tillverkaren/leverantören
3. Beskrivning av skötsel, kontroll och serviceavtal
4. Anläggningens reningskapacitet för fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt nedbrytbara ämnen (BOD) och smittämnen.
5. Markundersökning som t.ex. resultat från siktanalys, perkolationstest eller undersökning av grundvattennivå.
6. Intyg från berörda grannar som berörs; att de informerats om denna ansökan och att de inte har några invändningar.
7. Yttrande från samfällighetsförening om fastigheten tillhör sådan
8. Övrig redovisning
Beskrivning av resurshushållning
Möjlighet till närsaltåtervinning (fosfor, kväve, kalium)
Åtgärder för att minimera vattenanvändningen
Översiktliga uppgifter om energiåtgång för anordningens drift
Avgift
Avgift för handläggning tags ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Underskrift
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204 PuL). De angivna
uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens register. Registren är tillgängliga för allmänheten.
För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta samhällsbyggnadskontoret.
Datum
Sökandes underskrift
4 (4)
Förklaringar till blanketten
Få privatpersoner klarar av att projektera och anlägga en enskild avloppsanläggning på egen hand. Det bästa är
därför att redan i ett tidigt skede ta kontakt med en entreprenör och låta entreprenören vara behjälplig med att ta fram
förslag till placering av anläggningen, göra undersökningar och fylla i ansökan/anmälan. Samhällsbyggnadskontoret
kan ge tips och information, men inte planera avloppet åt dig.
Information om vad man behöver tänka på när man planerar sitt enskilda avlopp, samt olika typer av anläggningar,
finns också på avloppsguidens hemsida (www.avloppsguiden.se).
Ansökan eller anmälan
Tillstånd krävs för att inrätta en avloppsanläggning som ska belastas med toalettavlopp. Tillstånd krävs även om man
ansluter ytterligare en vattentoalett till en befintlig anläggning. För att inrätta mulltoalett eller annan toalett för slutlig
behandling av latrin, eltoalett samt torrtoalett med latrinkompostering krävs också tillstånd.
En avloppsanläggning utan toalettavlopp är anmälningspliktig, förutom i vissa områden där det krävs tillstånd även för
dessa. De områden som berörs finns uppräknade i Oskarshamns kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Ändring av avlopp är anmälningspliktigt. Med ”ändring av avlopp” menas åtgärder som kan medföra väsentlig ändring
av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Normalt underhåll över de tekniska delarna i avloppsanläggningen
kräver ingen anmälan. Detta rör dock inte bädden.
OBS! Bygglovsanmälan krävs vid inrättelse av nytt våtrum.
Beskrivning av anläggningen
Anläggningar dimensioneras som regel för minst 5 personer och åretruntboende. Om den kommer att belastas av fler
personer än 5 dimensioneras den för det. Planerar man för konferensanläggning, bed & breakfast eller liknande ska
anläggningen dimensioneras efter högsäsongsförhållanden. För ett hushåll krävs en slamavskiljare med en volym på
3
2
minst 2 m . Om en infiltration/markbädd planeras krävs en yta på minst 20 m , för ett hushåll.
Tvåkammarbrunn får endast användas om WC ej är ansluten.
För behandling efter slamavskiljning finns flera alternativ. Samhällsbyggnadsnämnden är öppen för nya tekniker om
man genom testresultat kan visa att reningskraven uppfylls.
Samhällsbyggnadsnämnden kan kräva att service- och bytesavtal tecknas vid vissa typer av anläggningar, eller delar
av anläggningar, såsom t.ex. minireningsverk och fosforfilter.
Vid ”anslutning till befintlig anläggning” fylls antalet hushåll/personer som ska anslutas i, samt teknisk beskrivning
anges för den befintliga anläggningen.
Avstånd
För att skydda grund- och ytvatten krävs säkerhetsavstånd. Till egen eller annans vattenbrunn krävs som tumregel
minst 50 meter. Hur det ser ut på plats kan dock göra att avståndet behöver vara längre, eller i enstaka fall kortare.
För områden inom 300 m från kustlinjen, områden inom 100 m från ytvatten eller vattendrag som är vattenförande
under en betydande del av året, inom vattenskyddsområden för kommunal vattentäkt, inom omvandlingsområden, om
fastigheten ligger i ett område där recipienten eller omgivningen är känslig av andra skäl gäller hög skyddsnivå. Hög
skyddsnivå innebär att det ställs högre krav på rening inom dessa områden.
OBS! Ansökan behandlas inte förrän kompletta handlingar inlämnats.
Arbeten med avloppsanläggning får inte påbörjas förrän skriftligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden meddelats.
Innan anläggningen tags i bruk ska utförandeintyg redovisas för samhällsbyggnadsnämnden.