Spår 2

E-förvaltning i samverkan
Moderator: Mats Goffhé, ESV
Frågor via app
• Ladda ned ESV-dagen 2015
- Google-play
- Appstore
• Frågor kommer att läggas in
senare under passet
• Du hittar frågorna under
Dialog/Spår 2
• Behöver du hjälp med appen
fråga oss gärna i pausen
2
Digitalisering i den offentliga
sektorn: Vad krävs för att den
offentliga förvaltningen
ska bli bäst i världen?
Anders Persson, Linköpings universitet, konsult, Governo
Digitalisering i den offentliga sektorn:
Vad krävs för att den offentliga förvaltningen
ska bli bäst i världen?
Anders Persson
FÖRSTA SLAGET: FRÅN RETORIK TILL PRAKTIK
Förvaltningen ska
uppfattas som en
sammanhållen helhet
Medborgaren ska
inte behöva veta
vem som gör vad
Medborgarens
livssituation och
behov i fokus
Medborgare ska
involveras i
designprocesser
Digitalt som
förstahandsalternativ
Digital
demokrati
Gemensamma
grunddata
Transparenta
processer
Digital
delaktighet
En uppgift
en gång
En öppen
förvaltning
Service
oberoence av
bostadsort
Automatisering
av processer
Delade
lösningar
Minskad
miljöpåverkan
Enkelt att
göra rätt
Integritet,
säkerhet och tillit
6
En
effektivare
förvaltning
Effektiv ITanvändning i staten
HUR KAN MAN BYGGA EN SAMMANHÅLLEN FÖRVALTNING?
C
C
A
FÖRVALTNING 1
B
FÖRVALTNING 2
B
A
FÖRVALTNING 3
B
B
A
A
FÖRVALTNING 4
FÖRVALTNING 1
A
FÖRVALTNING 2
A
FÖRVALTNING 3
B
A
FÖRVALTNING 4
B
B
D
A
A
B
A
E
B
E
F
F
C
C
FÖRVALTNING 1
A
D
B
FÖRVALTNING 2
FÖRVALTNING 1
B
FÖRVALTNING 2
B
A
FÖRVALTNING 3
B
A
FÖRVALTNING 4
B
A
D
B
D
B
A
A
A
FÖRVALTNING 3
B
A
FÖRVALTNING 4
B
F
E
F
E
HUR KAN MAN BYGGA EN SAMMANHÅLLEN FÖRVALTNING?
C
FÖRVALTNING 1
D
A
FÖRVALTNING 2
B
B
A
A
FÖRVALTNING 3
A
FÖRVALTNING 4
E
C
FÖRVALTNING 1
B
FÖRVALTNING 2
B
FÖRVALTNING 3
B
FÖRVALTNING 4
B
D
A
C
F
FÖRVALTNING 1
D
FÖRVALTNING 2
A
A
B
B
FÖRVALTNING 3
FÖRVALTNING 4
F
E
B
A
E
MOGNADSMODELL FÖR SAMMANHÅLLEN FÖRVALTNING
Integrerade
digitala möten
Samplacerade
digitala möten
Användardriven
utveckling
Myndighetsdriven
utveckling
Begynnande
användarorientering
Korslänkning
mellan digitala
möten
INSTITUTIONELLA GRUNDER
KOMPLEXITET
REGULATIV
NORMATIV
ORGANISATORISK
KULTURELL
MONETÄR
KOGNITIV
TEKNISK
SAMMANHÅLLEN
FÖRVALTNING
VISIONER
POLICIES
MÅL
TRADITIONELL FRAGMENTERAD
FÖRVALTNING
ANDRA SLAGET: FÖRSTÅ MEDBORGAREN
I lagboken är mötet mellan myndighet och människa bara sval logik. I verkligheten är
detta möte ofta laddat med känslor. För den enskilde är det ofta svårt att förstå vilka
tankar som kan ha legat bakom olika regler och rutiner. Ibland är dessa tankar inte heller
särskilt vidsynta. Det kan också uppstå problem när flera olika lagar krokar i varandra
eller när myndigheter går in för sina uppgifter med så stor nit att den enskilde snärjs i
regler som han varken finner begripliga eller meningsfulla.
”Många av de som behöver ha kontakt med flera olika myndigheter upplever väldigt
konkret, i sin egen vardag, att det behövs en långt bättre samordning mellan våra
myndigheter. Och att vi måste bli bättre på att sätta medborgaren i centrum.”
12
Föreskrifter
Köpa/exploatera
kommunal mark
Mark- och miljödomstol
CENTRALA MYNDIGHETER
Dispens
strandskydd
Kommun
Boverket
Registrering för
F-skatt
Sakägare
Anmälan om
preliminär
självdeklaration
Miljökontor
Enhet för alkohol,
spel och tobak
Räddningstjänst
KOMMUNER
Upprätta
bygghandlingar
Bygglovkontor
CENTRALA MYNDIGHETER
Ansökan om skydd
för varumärke,
design och patent
Överklaganden
Ansökan om
bygglov, skyltlov,
marklov,
rivningslov
Stadsbyggnad
Information
Miljötillstånd
Ändra/upprätta
detaljplan
Exploatering
Länsstyrelse
Medgivanden
Anmälan om
kassaregister
Livsmedelsanmälan
Registrering som
arbetsgivare
Anmälan om
miljöfarlig
verksamhet
Bolagsregistrering
Tillstånd för
värmepump
Ansökan om
begagnande av
allmän platsmark
Nyföretagare
Ansökan om
serveringstillstånd
Ansökan om spel
och tobak
Aktivitetsstöd
Systematiskt
brandskyddsarbete
Rådgivning och
information
Ansökan om
hantering av
brandfarlig vara
Stöd (t ex regionalt
stöd)
Råd och service
Bidrag energibesparande
åtgärder
Remisser
Näringslivskontor
PRV
Skatteverket
Bolagsverket
Polisen
Arbets-förmedlingen
Tillväxtverket
Energirådgivare
Anslutningsavgifter
VA-bolag
Energimyndigheten
PRIVATA AKTÖRER
Rådgivning
Godkänd
fettavskiljare
Råd och service
Företags-rådgivare
Finansiering
Finansiärer
(t ex Banker/Almi)
Anslutning elnät
Elnätleverantör
Elavtal
Elleverantör
Anslutning
telekom
Infrastruktur
(Fiber/Kabel-TV)
Byggnads-kalkyl
Skanova
Information
Upprätta ritningar
och
bygghandlingar
Arkitekter
Uppförande
Byggentreprenör
Kontroll och
översyn
Kvalitetsansvarig
PEOPLE-PROCESSING…
Kommun
Bygglovkontor
Miljökontor
Ansökan om
bygglov,
skyltlov
Registrering
för
F-skatt
Livsmedelsanmälan
Anmälan om
preliminär
självdeklaration
Ansökan om
serveringstill
stånd
Enheten för
alkohol,
tobak & spel
Ansökan om
tobak och
spel
Räddningstjänst
Systematiskt
brandskyddsarbete
VA-enhet
Ansökan om
hantering av
brandfarlig
vara
Anmälan av
fettavskiljare
Skatteverket
Registrering
som
arbetsgivare
Restaurangföretagare
Anmälan om
kassaregister
Bolagsregistrering
Ansökan om
begagnande
av allmän
platsmark
Bolagsverket
Polisen
MEDBORGNAS BEHOV: ENKELT ATT FÖRSÅ, GÖRA OCH FÖLJA
• Ett navigationsproblem
Vilka tillstånd krävs? Vilka aktörer?
• Ett koordinationsproblem
I vilken ordning ska ärendena initieras?
• Ett informationsproblem
Vilka krav ställs och hur söker man?
• Ett uppgiftskravsproblem
Vilka uppgifter behöver myndigheterna?
• Ett redundansproblem
Samma uppgifter till flera myndigheter
• Ett transaktionsproblem
Avsaknad av elektroniska verktyg för att lämna uppgifter
• Ett transparensproblem
Hur fortlöper de olika ärendena?
FRAGMENTERADE PROBLEM KRÄVER
SAMMANHÅLLNA LÖSNINGAR
• Ska medborgare projektleda offentliga aktörer
vars insatser krävs för en fungerande helhet?
• Ska medborgare ha ångest i relation till det
offentliga på grund av osäkerhet om
man tänkt på allt?
• Ska medborgare känna ångest för att de
inte förstår regelverken?
• Ska medborgare känna ångest för att de inte
vet om ärendet inkommit eller hur det går?
ÄR DET INTE EN DEMOKRATISK RÄTTIGHET ATT RELATIONERNA
MED FÖRVALTNINGEN SKA VARA ENKLA, FÖRUTSÄGBARA,
TYDLIGA OCH SAMMANHÅLLNA?
TREDJE SLAGET: DET DELADE LANDET
EN OJÄMNT FÖRDELAD DIGITALISERING
LÄGET I KOMMUNERNA
SKOLA:
Ansöka till grundskola:
Anmäla frånvaro:
Följa elevs resultat:
Ansöka till gymnasium:
25 %
42 %
47 %
47 %
BYGGA:
Ansöka om bygglov:
Följa bygglovsprocessen:
Hantera VA:
Hantera sophantering:
20 %
12 %
12 %
13 %
NÄRINGSLIV:
Serveringstillstånd:
Livsmedelsanmälan:
18 %
12 %
SOCIAL:
Försörjningsstöd:
Äldreomsorg insatser
4,8 %
1,7 %
KULTUR/DEMOKRATI:
Låna böcker:
Ta del av handlingar:
68 %
33 %
Utveckling av samverkan
FJÄRDE SLAGET: INNOVATION I EN REGLERAD MILJÖ
INNOVATION I EN REGLERAD MILJÖ
DIGITALISERING MED JURIDISK
SÄKERHETSMARGINAL
SÄKERHETSMARGINAL LAGSTIFTNING
UTVECKLAD LAGSTIFTNING
BEFINTLIG LAGSTIFTNING
VAD KRÄVS FÖR ATT BLI BÄST I VÄRLDEN?
EN SJUKAMP I DIGITALISERING
Otydliga
Föråldrade
Motstridiga
Ej överenskomna
Detaljreglerande
Komplexa, fragmenterade,
motstridiga
Begreppsligt
underkodifierade & oklara
Varierande rättstolkningar
Vag ägarroll
Oklart ansvar
Fragmenterad, oreglerad
sporadisk samverkan
Begränsad digital
funktionalitet
Svagt & otydligt processtöd
Manuella processövergångar
Processtöd stannar vid
organisationsgräns
Mål & värden
Regelverk
Aktörsrelationer &
samverkan
Verksamhetsprocesser &
funktionalitet
Tydliga
Relevanta
Balanserade
Överenskomna
Normativt tydliga
Strama, kondenserade,
kongruenta
Begreppsligt klara
Entydiga rättstolkningar
Tydliga & drivande ägare
Tydlig & överenskommen
ansvarsfördelning
Etablerade
samverkansformer
Adekvat & rik funktionalitet
Processtödjande
Digital sömlöshet
Organisationsöverskridande
processintegration
EN SJUKAMP I DIGITALISERING
Svårförståelig
Motstridig
Irrelevant
Oklara begrepp
Bristfällig struktur
Inkongruens
Otydlig & onödig navigering
Svåra & otydliga in- &
utgångar
Konkurrerande,
överlappande & motstridiga
resurser
Svårt att överblicka &
navigera
Digitala stuprör
Organisk & disparat framväxt
Digital informationsresurs
Digitalt möte
Digitalt landskap
Begriplig & lättillgänglig
Entydig
Relevant
Genomtänkt
begreppsbildning
Välstrukturerat
Kongruent
Navigeringstydligt
Enkla & tydliga in- &
utgångar
Samordnade &
kompletterande resurser
Lätt att orientera sig
Välorganiserat digitalt
landskap
Strategisk & samordnad
utveckling
HUR KAN MAN FÖRDELA ARBETET?
De fyra slagen
Vilket av de beskrivna slagen bedömer du är den
största utmaningen?
• Från retorik till praktik
• Förstå medborgaren
• Det delade landet
• Innovation i en reglerad miljö
Frågor via app
• Ladda ned ESV-dagen 2015
- Google-play
- Appstore
• Du hittar frågorna under
Dialog/Spår 2
• Behöver du hjälp med appen
fråga oss gärna i pausen
29
Kaffepaus
Återsamling klockan 14.55.
De fyra slagen
Vilket av de beskrivna slagen bedömer du är den
största utmaningen?
• Från retorik till praktik
• Förstå medborgaren
• Det delade landet
• Innovation i en reglerad miljö
E-förvaltning i samverkan
Panel: Juha Alskog, Näringsdepartementet,
Ewa Carlsson, eSamverkansprogrammet,
Åsa Zetterberg, SKL, Eva Lindblom, ESV.
Det delade landet
• Ni som arbetar inom staten: har vi ett ”delat land” även
inom statsförvaltningen?
Återsamling i K1/K2
klockan 16.00.