Information om YH Logistiker & Speditör

Yh Logistiker & Speditör
Yh-poäng:
400
Studieort:
Haninge
YRKESROLLER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Internationellspeditör
Internationell sjö-/flyg- eller mässpeditör
Speditionsansvarig
Transportlogistiker
Transporkoordinator
Transportledare
Transportupphandlare
Distributionsansvarig
Logistikkoordinator
Logistikutvecklare
Varuflödesplanerare
Lagerlogistiker
Lageransvarig
UTBILDNINGENS OLIKA DELAR
INTERNATIONELL
SPEDITION
Juridik,
miljö och
säkerhet
TRANSPORTLOGISTIK
Strategisk
IT- ,
planering
administrationsOrganisation,
och affärsekonomi och
system,
management
kommunikation
LAGER-, MATERIAL-,
PRODUKTIONS-, INKÖPS- OCH
VARUFLÖDESLOGISTIK
Studieform:
Bunden
Studietakt:
Heltid
OBLIGATORISKA KURSER*
Kurs
Engelska – yrkeskommunikation Examensarbete
Fraktupphandling (alla slag)
Företagsekonomi och kalkyl
Introduktion till Logistik och SCM IT-användarutbildning IT-system och IT-verktyg inom logistikområdet
Lager samt lagerstyrning
LIA 1 LIA 2 LIA 3 LIA 4 Logistik på strategisk, taktisk och operat...
Miljö, säkerhet och kvalitet Organisation och ledarskap
Supply Chain Management TPL – tredjepartslogistik
Transport och spedition
Summa: Poäng
25
25
20
20
10
20
15
20
10
35
40
40
15
10
20
20
10
30
385
VALBARA KURSER*
Kurs
Poäng
15
Specialisering/fördjupning - valbara kurser Summa: 15
* Förändringar/förskjutningar kan ske i kursutbudet.
TEORI OCH PRAKTIK
Under utbildningens gång knyter du många viktiga arbetslivskontakter och får både de teoretiska och praktiska
färdigheterna som krävs inom branschen.
anSÖkan
Behörighetskrav finns även på utbildningens hemsida.
Ansökan görs via yh-antagningen.
examen
har du frÅgor?
Kontakta utbildningsledare Dagmar Machutta.
E-post: [email protected]
Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För att
erhålla examen måsta samtliga kurser ha fullgjorts med
minst betyget G (godkänd).
koStnader
Utbildningen är avgiftsfri men kurslitteratur betalar du
själv, liksom resor till utbildningslokal och LIA-platser.
Utbildningen är studiemedelsberättigad.
• Yh Logistiker & Speditör
Yh Logistiker & Speditör
Yh-poäng:
400
Studieort:
Haninge
Studieform:
Bunden
Studietakt:
Heltid
GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1.
2.
3.
4.
Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har
förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (sker genom validering av reell kompetens)*.
Utöver detta krävs för utbildningen Logistiker & Speditör också särskilda förkunskaper.
SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV
Förutom grundläggande behörighet krävs
- betyget Godkänt/E i matematik B alt matematik 2
- betyget Godkänt/E i engelska A alt engelska 5
- betyget Godkänt i Svenska B alt betyget E i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
DESSUTOM KRÄVS
Utöver detta krävs från ämnet Inköp och logistik godkända betyg i kurserna Logistik 1, Logistik 2 samt Spedition och
transport eller minst 2 års relevant yrkeslivserfarenhet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Centrum Vux erbjuder fr.o.m. höstterminen 2015 en Orienteringskurs på distans, Logistik, Transport och spedition,
som efter godkänt slutprov ger behörighet att söka till Yh-utbildningen; detta för att underlätta för dig som saknar
betyg i gymnasiekurserna Logistik 1 och 2 samt Transport och Spedition eller relevant yrkeserfarenhet.
Ansökan görs via Centrum Vux webbkatalog.
Observera att samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som för Yh-utbildningen avseende matematik,
engelska och svenska gäller för orienteringskursen.
* Med reell kompetens avses det som en person har lärt sig, antingen genom formellt lärande (i skolan), icke formellt
lärande (t.ex. kurser man har gått på fritiden) eller informellt lärande (sådant som man exempelvis har lärt sig genom
att arbeta). Validering sker genom kartläggning, bedömning och värdering av personens faktiska kunskaper,
färdigheter och förmågor.
Vill du ansöka på grund av reell kompetens bifoga i detta fall ett personligt brev med din Yh-ansökan där du beskriver
dina kunskaper som du anser ge dig behörighet för utbildningen.
• Yh Logistiker & Speditör