Domarprofil GIBF

Att vara domare inom Gästriklands Innebandyförbund
150222
Allmänt gäller att domarna ska vara inlästa på och följa tävlingsbestämmelser och
tävlingsföreskrifterna som gäller Gästriklands IBF eller det administrerande förbundets serie och i
förekommande fall föreskrifterna för GUDH serierna och övriga direktiv, regler samt delta på de
obligatoriska delarna av utbildningarna.
Man ska fylla minst 15 år under den kommande säsongen.
GIBF utgår från att domarna klarar YOYO-testet och strävar efter att behålla och förbättra sin fysiska
status under säsongen.
GIBF:s domarkvitton ska användas som kvitto till föreningar och samtliga uppgifter ska vara korrekt
ifyllda.
Kurser och tester
Kurserna hålls under våren och på hösten innan seriestart. Alla kursmoment ska genomföras och ha
ett aktivt deltagande. Betalning av kurser ska ske i enlighet med vad som anges i inbjudan. Det kan
finnas skäl att tillåta anstånd med betalning. Sådana undantag medges sparsamt .
Löptest
Alla domare ska genomföra ett YOYO- test.
Godkänt för Herr 3-5 och dam div. 3-4 samt Juniorallsvenskan t.o.m. nivå 14,7
Godkänt för Juniorserie och neråt, t.o.m. nivå 13,7
Vid de domarkurser som genomförs på hösten avslutas kursen med ett löptest.
Om kurserna genomförs på våren görs löptestet under någon av de kurser som genomförs under
hösten. Då ska domare anmäla vid vilken kurs de vill göra löptestet.
Regeltest
Tester görs enskilt
På grundutbildning 1 krävs inget godkänt regelprov.
På grundutbildning 2 krävs 16 rätt av 20 frågor
På grundutbildning 3 krävs 17 rätt av 20 frågor
På Licenskursen krävs 17 rätt av 20 frågor
På Temakursen krävs 18 rätt av 20 frågor
Regeltestet görs på utbildningsdagarna.
Omtest
Omtest sker vid de kurser som är planerade under hösten samt ett speciellt tillfälle i oktober. Om
man inte kan göra omtestet på det datum som GIBF erbjuder kommer en kostnaden för omtestet på
200 kr/test. Vid underkänt av löptest efter omtest får domaren endast döma ungdomsmatcher.
Vid underkänt av regelprov efter omtest, får domaren inga uppdrag.
För såväl löp- som regeltest kan det finnas skäl för GIBF att tillåta speciallösningar för enskild domare.
Sådana undantag medges dock mycket sparsamt och beslutas av domarkommittén.
Klassificering
Inför varje säsong efter att kurserna med alla tester är klara, så gör DK en klassificering av alla
domarna på vilken nivå dem ska döma under kommande säsong. Denna klassificering kan skifta från
säsong till säsong. Vill man döma H2 och D2 ska man gå Temautbildningen. Men innan dess så ska
man ha genomgått utbildningsstegen där man börjar från GU1, GU2, GU3 och sedan kan man välja
antingen Temautbildningen eller om man bara vill fortsätta döma på distriktsnivå välja att gå
Licensutbildningen.
Om man vill upp på förbundsnivå och döma så finns det vissa krav som måste infrias. För det första
måste man vara ett domarpar som dömt ihop i minst två säsonger och gått Temautbildningen i två
steg (två år). Sen ska man ha minst 3 observationer på distriktet som är godkända samt gjort någon
provmatch med observation på förbundsnivå.
Kallelse
Domaren får sitt domarschema inlagd ca 1 månad före schemat börjar gälla på den speciella
domarsida som Sv. Innebandyförbundet (IBIS) tillhandahåller. Schemaperioden är ca en månad. Det
är den enskilde domarens ansvar att hålla reda på sitt domarschema och att meddela ev. förhinder
till Domartelefon. Domaren ska kontrollera sitt schema minst en gång/vecka.
Om domaren uteblir eller kommer för sent 2 gånger till anvisade matcher utan ha meddelat
förhinder tas beslut i domarkommittén om domarens fortsatta dömande.
Domarna måste kontakta varandra senast 1 dygn innan sin/sina matcher ihop.
Domarna skall infinna sig senast 30 min före matchstart samt innan matchen börjar kolla att
matchprotokollet är korrekt ifyllt samt att målburarna är hela. Efter match skall också
matchprotokollet kontrolleras innan det skrivs under.
Ersättningar
Domarna ska i största möjliga mån samåka till matcher, där bilersättning betalas ut enligt den
ersättningstabell som finns på hemsidan. Åker man buss till match så ska den faktiska kostnaden för
bussresan tas ut. Är resan tur och retur 2 mil eller mindre så utgår INGEN reseersättning för varken
bil eller buss. När det gäller traktamente (restidersättning) så ska den delas upp på det antal matcher
domaren dömer samma dag. Ersättningen kan krävas om man inte har möjlighet att åka hem mellan
sina matcher. Finns på hemsida vilken ersättning man har rätt att ta ut.
Utrustning
Tröjor, byxor, strumpor och visselpipor ska vara av modell som GIBF bestämmer.
Inga andra kläder eller pipor får utan undantag användas.
Försäkringar
Domare är försäkrade genom Riksidrottsförbundets samlingsförsäkring för funktionärer. Den gäller
för resa till och från och för själva matcherna.
Deltagande i cuper
Uppdrag i sanktionerade cuper: Då gäller försäkringarna och ev. rapporter från domare handläggs av
tävlingskommittén.
Uppdrag i icke sanktionerade cuper: Då gäller inga försäkringar och ev. rapporter handläggs inte av
tävlingskommittén.
Jäv
Att döma i en serie där domaren är spelare, ledare eller har släktrelation med någon i lagen anses
olämpligt och skall undvikas till största möjliga mån. Det är domaren själv som har ansvar för att
meddela domarkommitén om detta och andra möjliga jävsituationer.
Observationer
Observationer av domarpar bestäms av GIBF:s domarkommitté.
Inför observation av ett domarpar kontaktar observatören domarparet senast tre dagar före match
och informerar om att en observation kommer att göras. Om det blir förändring i matchtid eller vid
byta av domarpar så är det domarpar som skulle få en observation skyldighet att informera
domarobservatören om förändringen.
Domarkommittén kan i undantagsfall besluta om ”hemlig observation”.
Representanter
Att vara innebandydomare ställer krav på att man både i samband med uppdrag och i allmänhet ska
vara en god representant för GIBF och sin domarkår i kontakter med kollegor, ledare, lag, media och
andra inblandade parter i föreningar och förbund.
Med hänsyn till detta uppmanas domarna att inte publicera bilder, kommentarer eller andra typer av
inlägg på sociala forum som gäller matcher, spelare, ledare eller kollegor.
Detta innefattar också vilka organisationer som man väljer att förknippa sig med på dessa offentliga
forum. Att blogga och kommentera lag och spelare är direkt olämpligt.
Som domare ska man vara medveten om att olämpligt uppträdande i dessa forum kan påverka
domarparets matchning och klassificering.
Som domare har man skyldighet att följa den policys som GIBF:s styrelse har antagit.
Förslag, frågor och klagomål ska lämnas till GIBF:s domarkommitté, som försäkrar att domare som
lämnar synpunkter inte betraktas som besvärliga.